Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimecres, 10 d’abril de 2013

Mentides --- Mentiras

[Entrada 247]

Mentides


Cap als meus 22 anys vaig entendre que les religions no eren més que un mecanisme per sotmetre'ns. Recordo que en una nit entre porret i porret vaig veure ben clar que allò que ens deien de què “Déu va crear l'home a la seva imatge i semblança” era la clau de l'engany. Ens volien fer creure que érem com Déu. Un muntatge serveix per aconseguir que uns quants privilegiats puguin viure a expenses de la majoria que produïm per a ells.

A partir d'aquí vaig esdevenir agnòstic ja que em sembla no estem en condicions de saber si hi ha un déu o no. Però això no vol dir que no cregui en el fet social, la necessitat d'una ètica o moralitat, etc.

Uns anys més tard va caure a les meves mans un llibre escrit per un periodista tortosí, Pepe Rodríguez, titulat “Mentiras fundamentales de la iglesia catolica”. Aquest llibre em va convèncer que si hi ha una religió veritable, una religió ben intencionada, justament no és aquesta, ni cap de les que se'n deriven.

El Sr. Rodríguez en el seu llibre fa afirmacions que si més no poden semblar dubtoses, que poden ser difícils de demostrar, com que Jesús tenia un grapat de germans (6 o 7), que el seu germà gran, Santiago, va ser el gran inventor del cristianisme, que cap dels evangelistes, que n'hi va haver centenars, va ser coetani de Jesús, que van viure força anys després, que va ser uns quans segles després que la Eglésia va decidir quedar-se només amb quatre evangelis, que sant Pau va ser l'ideòleg del cristianisme, que va ser un boig aŀlucinat... Però n'hi ha una que és irrefutable: els deu manaments que hi ha al catecisme no són els que Déu va dictar a Moisès segons la bíblia...

Segurament sabreu que el cristianisme és fill del judaisme. El poble jueu espera un messies i els cristians diuen que aquest messies ja ha vingut i que és Jesús de Natzaret, el Crist. També sabreu que la base de judaisme són els 10 manaments que Jahvè (o Jehovà) va donar a Moisès en el mont Sinaí. Bé, doncs, si es consulten a la Bíblia (al Deuteronomi) els deus manaments (resumits) diuen:
1. Estimaràs Déu sobre totes les coses i no tindràs déus aliens davant meu.
2. No et faràs imatges de res que estigui als cels, ni a la terra, ni al mar, ni les adoraràs.
3. No et prendràs el nom de Déu a la lleugera.
4. Descansaràs el setè dia, dissabte.
5. Honraràs el teu pare i la teva mare.
6. No mataràs.
7. No cometràs adulteri.
8. No robaràs ni furtaràs.
9. No donaràs fals testimoni.
10. No desitjaràs els béns del proïsme
L'Església Catòlica va suprimir el segon i com que n'hi mancava un se'l va inventar i el va posar com a novè (potser perquè no es notés tant). També va canviar el dissabte pel diumenge. I els manaments van quedar així:
1. Estimaràs Déu sobre totes les coses.
2. No diràs el nom de Déu en va.
3. Santificaràs les festes.
4. Honraràs pare i mare.
5. No mataràs.
6. No faràs accions impures.
7. No robaràs.
8. No diràs falsos testimonis ni mentiràs.
9. No consentiràs pensaments ni desitjos impurs.
10. No desitjaràs els béns del teu proïsme.
Per evitar que el poble s'adonés d'aquests canvis tant fonamentals van editar una Bíblia oficial, coneguda com a “Vulgata” que només havien de conèixer els experts i per al poble van editar un catecisme o llibre de la doctrina, tan dogmàtic com el llibre roig de Mao, que a mi em feien aprendre de memòria i que havia de saber repetir el seu contingut com si jo fos un lloro, sense canviar ni una paraula.

Bé, està clar que està manipulat, no?

Com diu el tango “verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa...”

Una abraçada.


Mentiras


A mis 22 años entendí que las religiones no eran más que un mecanismo para someternos. Recuerdo que en una noche entre porrete y porrete vi bien claro que lo que nos decían de que "Dios creó al hombre a su imagen y semejanza" era la clave del engaño. Nos querían hacer creer que éramos como Dios. Un montaje que sirve para conseguir que unos cuantos privilegiados puedan vivir a expensas de la mayoría que producimos para ellos.

A partir de ahí me hice agnóstico, ya que me parece que no estamos en condiciones de saber si hay un dios o no. Pero esto no significa que no crea en el hecho social, la necesidad de una ética o moralidad, etc.

Unos años más tarde cayó en mis manos un libro escrito por un periodista tortosino, Pepe Rodríguez, titulado "Mentiras fundamentales de la iglesia católica". Ese libro me convenció de que si hay una religión verdadera, una religión bien intencionada, justamente no es esa, ni ninguna de las que se derivan de ella.

El Sr. Rodríguez en su libro hace afirmaciones que cuando menos pueden parecer dudosas, que pueden ser difíciles de demostrar, como que Jesús tenía unos cuantos hermanos (6 o 7), que su hermano mayor, Santiago, fue el gran inventor del cristianismo, que ninguno de los evangelistas, que hubo cientos, fue coetáneo de Jesús, que vivieron muchos años después, que fue varios siglos después que la Iglesia decidió a quedarse sólo con cuatro evangelios, que san Pablo fue el ideólogo del cristianismo, que era un loco alucinado... Pero hay una que es irrefutable: los diez mandamientos que hay en el catecismo no son los que Dios dictó a Moisés según la Biblia...

Seguramente sabréis que el cristianismo es hijo del judaísmo. El pueblo judío espera un mesías y los cristianos dicen que ese mesías ya ha venido y que es Jesús de Nazaret, el Cristo. También sabréis que la base de judaísmo son los 10 mandamientos que Yavé (o Jehová) dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, pues, si se consultan en la Biblia (en el Deuteronomio) los diez mandamientos (resumidos) dicen:
1. Amarás Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imágenes de nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar, ni las adorarás.
3. No te tomarás el nombre de Dios a la ligera.
4. Descansarás el séptimo día, sábado.
5. Honrarás tu padre y tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No robarás ni hurtarás.
9. No darás falso testimonio.
10. No codiciarás.
La Iglesia Católica suprimió el segundo y como que les faltaba uno se lo inventó y lo puso como noveno (quizás para que no se notase tanto). También cambió el sábado por el domingo. Y los nuevos mandamientos quedaron así:
1. Amarás Dios sobre todas las cosas.
2. No dirás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás padre y madre.
5. No matarás.
6. No harás acciones impuras.
7. No robarás.
8. No dirás falsos testimonios ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás.
Para evitar que el pueblo se diera cuenta de estos cambios tan fundamentales editaron una Biblia oficial, conocida como "Vulgata" que sólo debían conocer los expertos y para el pueblo editaron un catecismo o libro de la doctrina, tan dogmático como el libro rojo de Mao, que a mí me hacían aprender de memoria y que tenía que saber repetir su contenido como si yo fuera un loro, sin cambiar ni una palabra.

Bueno, está claro que está manipulado ¿no?

Como dice el tango "verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa... "

Un abrazo.

dissabte, 6 d’abril de 2013

Amnèsia --- Amnesia

[Entrada 246]

Amnèsia


No sé si és que els adults perdem la memòria, oblidem el nostre passat, si és cert allò de “cualquier tiempo pasado fue mejor” o simplement es tracta de què no ens convé recordar... També pot ser que jo em caracteritzi per tenir força memòria i per això em sorprengui de què els altres no recordin el que jo encara tinc fresc al cap. D'altre banda no comprenc per què els adults som uns crítics tan implacables dels adolescents, per què manifestem tanta intolerància, tanta incomprensió.
"Els joves ara estimen el luxe, tenen pèssims modals i menyspreen l'autoritat; mostren poc respecte pels seus superiors i prefereixen la conversa insulsa a l'exercici, els nois són ara els tirans i no els que col·laboren a casa. Ja no s'aixequen quan algú entra a la llar, no respecten als seus pares, parlen entre ells quan estan en companyia dels grans, devoren el menjar i tiranitzen els seus mestres."
Aquestes podrien ser paraules de qualsevol pare o mare de família o de qualsevol docent d’avui referint-se als nois de 16 o 17 anys, però són de Sòcrates, del segle IV a. C., és a dir, que des de sempre els adults han pensat el mateix dels adolescents, segons sembla han oblidat que ho van ser.

Tinc el privilegi de viure davant d'un parc, no és gaire gran, però són uns jardins municipals que tenen una bona zona amb el terra empedrat, llis i fi i amb uns llargs banc de pedra que anaven molt bé als que els agrada fer figures amb patins de rodes en línia. Ja veureu perquè he dit “anaven”, en passat.

Hi havia un grupet de 8 o 10 (o potser més) adolescents de 15 o 16 que venien quasi a diari a passar la tarda amb els seus patins en línia. Duien les seves bosses de patates i les seves llaunes de beguda, o, de vegades, ampolles grosses de cola. Passaven la tarda patinant, saltant pels bancs, relliscant pel seu cantell (que ja havien greixat adequadament) jaient a l'herba, menjant, bevent i gaudint del parc...

Com que això passava als mesos d'estiu, aquests nens se solien treure la samarreta i quan els veia així em quedava enganxat al vidre de la finestra de casa com una mosca, gaudint de la bellesa dels seus cossos adolescents.

Els vaig estar observant. Eren sorprenentment nets, no deixaven ni una bossa, ni una llauna, ni una ampolla sense recollir. A més, eren força considerats amb la gent que passava, esperaven que no hi hagués ningú a prop per fer les seves cabrioles. Els vaig trobar modèlics. Crec que ningú en podia tenir queixa.

Un dia van deixar de venir. Bé, no em va sorprendre gaire. Vaig imaginar que els seus pares se'ls haurien endut de vacances... Doncs no! Vaig saber que un veí d'aquests amnèsics havia anat amb un martell a omplir de mosses el cantell dels bancs perquè els nois no poguessin seguir fent els seus exercicis d'habilitat. Què cabrón!

Una abraçada.


Amnesia


No sé si es que los adultos perdemos la memoria, olvidamos nuestro pasado, si es cierto aquello de "cualquier tiempo pasado fue mejor" o simplemente se trata de que no nos conviene recordar... También puede ser que yo me caracterice por tener bastante memoria y por eso me sorprenda de que los demás no recuerden lo que yo aún tengo fresco en la cabeza. Por otro lado no comprendo porqué los adultos somos unos críticos tan implacables de los adolescentes, porqué manifestamos tanta intolerancia, tanta incomprensión.
“Los jóvenes ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad; muestran poco respeto por sus superiores y prefieren la conversación insulsa al ejercicio; los muchachos son ahora los tiranos y no los que colaboran en sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en el hogar, no respetan a sus padres, hablan entre ellos cuando están en compañía de los mayores, devoran la comida y tiranizan a sus maestros.”
Estas palabras podrían ser de cualquier padre o madre de familia o de cualquier docente de hoy refiriéndose a los muchachos de 15, 16 ó 17 años, pero son de Sócrates, del siglo IV a. C.; es decir, desde siempre los adultos han pensado lo mismo de los adolescentes, según parece han olvidado que lo fueron.

Tengo el privilegio de vivir frente a un parque, no es muy grande, pero son unos jardines municipales que tienen una buena zona con el suelo empedrado, liso y fino, y con unos largos banco de piedra que iban muy bien a los que les gusta hacer figuras con patines de ruedas en línea. Ya veréis porque he dicho "iban", en pasado.

Había un grupito de 8 o 10 (o quizás más) adolescentes de 15 o 16 que venían casi a diario a pasar la tarde con sus patines en línea. Traían sus bolsas de patatas y sus latas de bebida, o, a veces, botellas grandes de cola. Pasaban la tarde patinando, saltando por los bancos, resbalado por su canto (que ya habían engrasado adecuadamente) tumbándose en la hierba, comiendo, bebiendo y disfrutando del parque...

Como que esto pasaba en los meses de verano, estos niños se solían sacar la camiseta y cuando los veía así me quedaba pegado al cristal de la ventana de mi casa como una mosca, disfrutando de la belleza de sus cuerpos adolescentes.

Los estuve observando. Eran sorprendentemente limpios, no dejaban ni una bolsa, ni una lata, ni una botella sin recoger. Además, eran bastante considerados con la gente que pasaba, esperaban que no hubiera nadie cerca para hacer sus piruetas. Me parecían modélicos. Creo que nadie podía tener queja de ellos.

Un día dejaron de venir. Bueno, no me sorprendió mucho. Imaginé que sus padres se los habrían llevado de vacaciones... ¡Pues no! Supe que un vecino de estos amnésicos había ido allí con un martillo a llenar de muescas el canto de los bancos para que los chicos no pudieran seguir haciendo sus ejercicios de habilidad. ¡Qué cabrón!

Un abrazo.

dimarts, 2 d’abril de 2013

eBook Reader

[Entrada 245]

eBook Reader


Un llibre electrònic o llibre digital (en anglès electronic book o, col·loquialment, eBook) és la versió digital d'un llibre en format paper. Un llibre electrònic no és més que la digitalització d'un llibre que en general ha estat originàriament editat en paper.

Es poden usar diversos tipus de dispositius per llegir un llibre digital com un PC, una PDA, un smartphone, una tauleta, un ordinador portàtil, y altres dispositius amb pantalla i memòria.

A finals de la primera dècada del segle XXI han començat a aparèixer dispositius la funció exclusiva dels quals era servir de llibre digital, anomenats lectors. Aquests lectors es caracteritzen per un disseny que permet emular la versatilitat del llibre de paper tradicional. Així es va buscar: mobilitat i autonomia (dispositius mòbils amb baix consum d'energia per a permetre lectures prolongades sense necessitat de recàrregues); pantalles amb unes dimensions suficients per a mostrar documents tradicionals (un A4 o un A5); i un alt nivell de contrast, fins i tot a plena llum del dia.

L’aportació tecnològica innovadora d’aquest dispositius és la tinta electrònica, que té un efecte paper (provocat per l'absència d'il·luminació pròpia i per l'alt contrast obtingut) i baix consum (ja que aquesta tecnologia només necessita alimentació per a fer els canvis de pantalla). Consisteix en una sèrie de capes molt fines de plàstic (de només 0,3 mm de gruix), disposades una a sobre d'una altra. Entre aquestes làmines s'inclou un circuit electrònic, també de plàstic, i la tinta, canvia de color com a resposta a un camp elèctric generat pel circuit. El dispositiu ha estat desenvolupat per estudiosos d'E Ink Corporation a Cambridge i encara no es troba totalment refinat, però quan estigui desenvolupat plenament, el paper electrònic podrà desplegar el text en blanc i negre i colors utilitzant tecnologia sense fils. S'assembla al paper tradicional que és flexible, al tacte és rugós, és lleuger i es llegeix des de qualsevol angle i amb més o menys llum. D'altra banda, es diferencia del paper normal principalment perquè la informació que es mostra en el paper electrònic no és estàtica. Es pot canviar fàcilment, fins i tot animar, i amb una despesa d'energia molt petita. El seu principal defecte és la fragilitat, ja que les pantalles de paper electrònic es trenquen amb facilitat.

Així doncs, sembla que l'èxit del llibre electrònic va de la mà de la tinta electrònica. Hi ha una gran varietat de lectors que han adoptat les pantalles de tinta electrònica, encara en blanc i negre, que són capaços de, a més de mostrar el llibre per ser llegit, mostrar imatges en quasi tots els formats i molts d'ells, a més a més, poden reproduir MP3. La principal diferència d'un model a l'altre és la mida de la pantalla i la versatilitat de seu software amb els diferents formats dels eBooks.

Un altre tema és el dels formats dels fitxers que contenen el llibre ja que de moment no hi ha un estàndard. De fet, el que passa és que el més estès, el PDF, és difícil de repaginar, cosa que cal fer quan es fan canvis en la mida de la lletra per això hi ha fabricants que han optat per desenvolupar un format propi. Això pot ser un problema per a alguns usuaris poc avesats tot i que hi ha programes com el Calibre que permeten conversions entre els formats més habituals. En general aquest dispositius es poden connectar a l’ordinador i permeten gestionar les biblioteques de llibres com es fa amb els fitxers d’un pendrive que és el que en realitat són. Al final del post, després del text en castellà, hi he afegit una descripció, també en castellà, dels formats de eBook més habituals.

Com que un lector pesa uns 200 o 300 grams, podeu imaginar que resulta molt còmode per llegir qualsevol llibre, per gruixut que sigui com ara El Quijote, o Un món sense fi, a qualsevol lloc.

Una abraçada.


eBook Reader


Un libro electrónico o libro digital (en inglés electronic book o, coloquialmente, eBook) es la versión digital de un libro en formato papel. Un libro electrónico no es más que la digitalización de un libro que en general ha sido originalmente editado en papel.

Se pueden usar varios tipos de dispositivos para leer un libro digital como un PC, una PDA, un smartphone, una tableta, un ordenador portátil, y algunos otros dispositivos con pantalla y memoria.

A finales de la primera década del siglo XXI han empezado a aparecer dispositivos cuya función exclusiva de los cuales era servir de libro digital, llamados lectores. Estos lectores se caracterizan por un diseño que permite emular la versatilidad del libro de papel tradicional. Así se buscó: movilidad y autonomía (dispositivos móviles con bajo consumo de energía para permitir lecturas prolongadas sin necesidad de recargas); pantallas con unas dimensiones suficientes para mostrar documentos tradicionales (un A4 o un A5); y un alto nivel de contraste, incluso a plena luz del día.

La aportación tecnológica innovadora de estos dispositivos es la tinta electrónica, que tiene un efecto papel (provocado por la ausencia de iluminación propia y por el alto contraste obtenido) y bajo consumo (ya que esta tecnología sólo necesita alimentación para hacer los cambios de pantalla). Consiste en una serie de capas muy finas de plástico (de sólo 0,3 mm de espesor), dispuestas una encima de otra. Entre estas láminas se incluye un circuito electrónico, también de plástico, y la tinta, cambia de color como respuesta a un campo eléctrico generado por el circuito. El dispositivo ha sido desarrollado por estudiosos de E Ink Corporation en Cambridge y todavía no se encuentra totalmente refinado, pero cuando esté desarrollado plenamente, el papel electrónico podrá desplegar texto en blanco y negro y colores usando tecnología inalámbrica. Se asemeja al papel tradicional que es flexible, al tacto es rugoso, es ligero y se lee desde cualquier ángulo y con más o menos luz. Por otra parte, se diferencia del papel normal principalmente porque la información que se muestra en el papel electrónico no es estática. Se puede cambiar fácilmente, incluso animar, y con un gasto de energía muy pequeño. Su principal defecto es su fragilidad, ya que las pantallas de papel electrónico se rompen con facilidad.

Así pues, parece que el éxito del libro electrónico va de la mano de la tinta electrónica. Hay una gran variedad de lectores que han adoptado las pantallas de tinta electrónica, aún en blanco y negro, que son capaces de, además de mostrar el libro para ser leído, mostrar imágenes en casi todos los formatos y muchos de ellos, además, pueden reproducir MP3. La principal diferencia de un modelo a otro es el tamaño de la pantalla y la versatilidad de su software con los diferentes formatos de los eBooks.

Otro tema es el de los formatos de los ficheros que contienen el libro ya que de momento no hay un estándar. De hecho, lo que ocurre es que el más extendido, el PDF, es difícil de repaginar, lo cual es necesario hacer cuando se hacen cambios en el tamaño de la letra por eso hay fabricantes que han optado por desarrollar un formato propio. Esto puede ser un problema para algunos usuarios poco avezados, aunque hay programas como el Calibre que permiten conversiones entre los formatos más habituales. En general estos dispositivos se pueden conectar al ordenador y permiten gestionar las bibliotecas de libros como se hace con los archivos de un pendrive que es lo que en realidad son. Al final del post, después del texto en castellano, he añadido una descripción, también en castellano, de los formatos de eBook más habituales.

Como un lector pesa unos 200 o 300 gramos, podéis imaginar que resulta muy cómodo para leer cualquier libro, por grueso que sea, como El Quijote o Un mundo sin fin, en cualquier lugar.

Un abrazo.

Entre los formatos comúnmente utilizados para los libros electrónicos destacan los siguientes:
• PDF. Entre sus ventajas se puede citar su portabilidad y su estandarización ISO. Es el formato más utilizado debido a su fácil uso en el enorme parque instalado de PCs, ordenadores portátiles y netbooks. Entre sus desventajas se puede citar que no es repaginable como por ejemplo, Mobipocket o el estándar EPUB.
• Mobipocket (.prc, .mobi) un formato còmodo e intuitivo, actualmente propiedad de Amazon.
• Amazon Kindle (.azw) es el formato creado para dar soporte al lector de libros electrónicos comercializado por Amazon. Está basado en Mobipocket, con una pequeña diferencia en el el esquema del número de serie (utiliza un asterisco en lugar de un signo de dólar) tiene su propio formato DRM.
• eReader (.pdb), de Palm Digital Media, con un buen soporte por parte de smartphones y pdas, ya que hay versiones del software de lectura para iPhone, PalmOS, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile...
• Microsoft Reader (.lit), es uno de los formatos más antiguos, creado en el año 2000 se lee con Microsoft Reader, una aplicación gratuita de la empresa de Seattle y estaba pensado originalmente para su uso en PDAs.
• EPUB. Es un formato orientado al uso en dispositivos de tinta electrónica, es el de más reciente creación (2007) y junto con PDF es el único con soporte internacional, al haber sido adoptado por el IPDF.
• FictionBook es un formato abierto de almacenamiento de libros electrónicos basado en XML que está originado en Rusia. Los archivos en formato FictionBook tienen la extensión ".fb2". FictionBook es soportado por muchos lectores de eBook. Este formato no especifica la representación del documento sino que describe su estructura. Por ejemplo, existen etiquetas especiales para epígrafes, versos y citas. Todos los metadatos están también presentes en el archivo. El formato está recomendado para tratamiento automático, indexación y manejo de colecciones de eBook. Además, su conversión a otros formatos es muy sencilla al estar basado en XML.