Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 14 de febrer de 2011

Forever young (2) --- Forever young (2)

[Entrada 40]

Forever young (2)


Quants anys devia fer que no trepitjava aquells carrers? 48? Tot i el que havia canviat la ciutat en tants anys se sentia com a casa. Mentre es dirigia cap a classe anava pensant com no delatar-se i recordant vivències passades en aquells carrers. Sonà el mòbil, una perduda d'un tal Ramon. Va seguir caminant cap a l'institut.


- Ei! Josep! On vas tan sol?

Va mirar a qui el cridava, era un noi ros força maco que s'acostava corrent. Així que va ser a la seva alçada en Josep va fer per signes que no podia parlar. Abans de sortir de casa havia escrit en un paper que duia a la butxaca: "Totalment afònic i mut!". Li va mostrar i aquell noi va riure en llegir-ho...

- Així avui no haurem d'aguantar els teus rotllos, fantàstic! Vindràs a jugar al partit d'aquesta tarda? –En Josep va fer que sí amb el cap després de dubtar uns segons.- Si guanyem ja som a la final.

Déu meu! Un partit! De què? A què jugo? Va pensar tot esglaiat.

- No farem el ridícul com el Barça ahir que no li va saber fer cap gol a l'Athletic, oi? -Va seguir aquell noi.

Ah! Era a futbol, d'això en sabia, tot i que sempre he estat bastant dolentet -va seguir pensant en Toni.- He fet sort de trobar aquest noi, així no la cagaré a l'institut, i ell em durà a l'aula.

Se'ls afegí un altre noi, primet de cabell castany i ulls foscos, també castanys, molt mono de cara. També venia corrent. Va saludar amb un, bon dia i li va fer una mirada estranya a en Josep, com de retret. El rosset li va dir:

- Bon dia Ramon, avui en Josep està afònic, no pot dir ni "mu". Així que pots aprofitar-ho per parlar.

Ramon? Aquest deu ser el de la trucada, va pensar en Toni. En Ramon es va enrojolar, va mirar a en Josep com demanant-li ajuda i fent un esforç va respondre encara esbufegant per la carrera:

- Osti Marc! Sempre punxant. Si no parlo més es per que no tinc res a dir i en canvi ell –assenyalà a en Josep- sempre té coses per explicar. Cadascú és com és, no ens pots respectar?

- Collons! Tio! Que feia broma! Sembles en Josep, avui que ell no em pot fotre l'esbronc me'l fots tu. –Es va defensar en Marc.

Poc a poc anava descobrint com era aquell Josep que li havia cedit el cos.

- Com és que veniu separats avui? –Preguntà en Marc a en Ramon.

- No ho sé, l'he passat a buscar com sempre, però aquest –va fer un gest amb la mà indicant que es referia a en Josep- no m'ha esperat i ha marxat tot sol. Per sort m'he trobat sa mare i m'ho ha dit, sinó encara seria al portal de casa seva esperant-lo. A més m'ha explicat que estava això que afònic i també que estava una mica raret. –Tot girant-se cap en Josep li preguntà- Portes el treball?

En Josep va fer cara de "a mi que m'expliques?" i en Ramon va seguir.

- Tio que només l'havies d'imprimir i enquadernar!

En Josep es tragué la motxilla de l'esquena i sense deixar de caminar, n'obrí la cremallera i en va treure el treball de socials del grup C que havia vist abans. En Ramon va fer un somriure que a ell li va semblar captivador. En Marc va dir:

- Qui ho havia de dubtar? Sempre fregant la perfecció. Segur que ens posen un 10.

Se'ls van ajuntar dos nois més que venien junts. En Pau i en Jordi. També eren del grup C del treball de socials. Van entrar al pati de l'institut i van anar junts cap a classe. Tothom va saber que en Josep no podia parlar. Fins i tot els professors, i un d'ells va ironitzar: "una llàstima, avui no t'hauré de fer callar".

Per sort el nostre protagonista, en Toni, tenia estudis universitaris, una amplia cultura, i una bona memòria. A classe no va tenir cap mena de dificultat per manca de preparació o de coneixements. Més aviat s'hi avorrí i en algun cas patí el baix nivell cultural i humà d'algun dels professors. En canvi aquell profe que havia fet broma de la seva afonia li va caure molt bé li va semblar una persona excel•lent.

Va descobrir que la seva colla estava formada fonamentalment per aquells cinc nois que havien fet junts el treball de socials, també li va semblar que ell exercia un cert lideratge a la classe. El fet de què no pugues parlar funcionava bé ja que justificava davant dels altres que fes coses rares.

Va començar a notar que amb en Ramon hi havia alguna cosa especial. Va ser en Ramon qui es va ocupar d'anar-li indicant quan se sortia del que era habitual del seu comportament, fent-li notar que tenia raó sa mare (la d'en Josep) quan li havia dit que estava estrany. A l'hora del pati, després de menjar-se el bocata li tocà jugar a futbol, només uns 10 minuts, llavors s'adona que aquell cos estava prou ben entrenat.

Va anar al lavabo a orinar abans de tornar a classe. Quan ja sortia va entrar en Ramon. Estaven sols. En Ramon se li acostà tot fent un altre vegada aquell somriure encisador li va fer un llarg petó ben humit a la boca tot acariciant-li el sexe per sobre de la roba cosa que li produí una forta erecció, i es va adonar que en Ramon també trempava quan en Toni es va atrevir a correspondre a la carícia. En Ramon va afegir un "t'estimo" a cau d'orella i van tornar junts a classe. Tot plegat va passar amb la naturalitat dels fets habituals. Estava clar el que hi havia, però més que agradar-li el va espantar. No tenia por d'en Ramon, tenia por d'ell mateix.

Una abraçada.Forever young (2)


¿Cuántos años haría que no pisaba aquellas calles? ¿48? A pesar de lo que había cambiado la ciudad en tantos años se sentía como en casa. Mientras se dirigía hacia clase iba pensando como no delatarse y recordando vivencias pasadas en aquellas calles. Sonó el móvil, una perdida de un tal Ramon. Siguió caminando hacia el instituto.


- ¡Eh! ¡Josep! ¿Dónde vas tan solo?

Miró a quien le llamaba, era un chico rubio bastante guapo que se acercaba corriendo. Así que estuvo a su altura Josep hizo por signos que no podía hablar. Antes de salir de casa había escrito en un papel que llevaba en el bolsillo: "Totalmente afónico y mudo". Se lo mostró y el muchacho se rió al leerlo...

- Así hoy no tendremos que aguantar tus rollos, ¡fantástico! ¿Irás a jugar el partido de esta tarde? -Josep dijo que sí con la cabeza después de dudar unos segundos.- Si ganamos ya estaremos en la final.

¡Dios mío! ¡Un partido! ¿De qué? ¿A qué juego? Pensó completamente asustado.

- No haremos el ridículo como el Barça ayer que no le supo hacerle ningún gol al Athletic, ¿verdad? -Siguió aquel chico.

¡Ah! Era a fútbol, de eso sabía, aunque siempre he sido bastante malillo-siguió pensando en Toni.- He tenido suerte al encontrar a este chico, así no la cagaré en el instituto, y él me llevará al aula.

Se les añadió otro chico, delgadito de cabello castaño y ojos oscuros, también castaños, muy mono de cara. También venía corriendo. Saludó con un, buenos días y le hizo una mirada extraña a Josep, como de reproche. El rubito le dijo:

- Buenos días Ramon, hoy Josep está afónico, no puede decir ni "mu". Así que puedes aprovechar para hablar.

¿Ramon? Este debe ser el de la llamada, pensó Toni. Ramon se sonrojó, miró a Josep como pidiéndole ayuda y haciendo un esfuerzo respondió aún resoplando por la carrera:

- ¡Osti Marc! Siempre punzante. Si no hablo más es porque no tengo nada que decir y en cambio él -señaló a Josep- siempre tiene cosas que contar. Cada uno es como es, ¿no nos puedes respetar?

- ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué bromeaba! Te pareces a Josep, hoy que él no me puede pegar la bronca me echas tú. -Se defendió Marc.

Poco a poco iba descubriendo como era aquel Josep que le había cedido el cuerpo.

- ¿Cómo es que venís separados hoy? -Preguntó Marc a Ramon.

- No lo sé, lo he pasado a buscar como siempre, pero este –hizo un gesto con la mano indicando que se refería a Josep- no me ha esperado y se ha ido solo. Por suerte me he encontrado su madre y me lo ha dicho, sino aún estaría en el portal de su casa esperándole. Además me ha explicado eso de que estaba afónico y también que estaba algo rarito. –Girándose hacia Josep le preguntó- ¿Traes el trabajo?

Josep puso cara de "¿a mí que me cuentas?" y Ramon siguió.

- ¡Tío que sólo lo tenías que imprimir y encuadernar!

Josep se sacó la mochila de la espalda y sin dejar de andar, abrió su cremallera y sacó el trabajo de sociales del grupo C que había visto antes. Ramon sonrió y su sonrisa le pareció cautivadora. Marc dijo:

- ¿Quién lo iba a dudar? Siempre rozando la perfección. Seguro que nos ponen un 10.

Se les juntaron dos chicos más que venían juntos. Pau y Jordi. También eran del grupo C del trabajo de sociales. Entraron en el patio del instituto y fueron juntos hacia clase. Todo el mundo supo que Josep no podía hablar. Incluso los profesores, y uno de ellos ironizó: "una lástima, hoy no tendré que hacerte callar".

Por suerte nuestro protagonista, Toni, tenía estudios universitarios, una amplia cultura, y una buena memoria. En clase no tuvo ningún tipo de dificultad por falta de preparación o de conocimientos. Más bien se aburrió y en algún caso sufrió el bajo nivel cultural y humano de alguno de los profesores. En cambio aquel profe que había hecho broma de su afonía le cayó muy bien, le pareció una persona excelente.

Descubrió que su grupo estaba formada fundamentalmente por aquellos cinco chicos que habían hecho juntos el trabajo de sociales, también le pareció que él ejercía un cierto liderazgo en la clase. El hecho de que no pudiera hablar funcionaba bien ya que justificaba ante los demás que hiciera cosas raras.

Comenzó a notar que con Ramon había algo especial. Fue Ramon quien se ocupó de irle indicando cuando se salía de lo habitual de su comportamiento, haciéndole notar que tenía razón su madre (la de Josep) cuando le había dicho que estaba extraño. A la hora del patio, después de comerse el bocata le tocó jugar al fútbol, sólo unos 10 minutos, entonces se dio cuenta que aquel cuerpo estaba bastante bien entrenado.

Fue al baño a orinar antes de volver a clase. Cuando ya salía entró Ramon. Estaban solos. Ramon se le acercó luciendo otra vez esa sonrisa encantadora y le dio un largo beso cargado de humedad en la boca al tiempo que le acariciaba el sexo por encima de la ropa lo cual le produjo una fuerte erección, y se dio cuenta que Ramon también estaba empalmado cuando Toni se atrevió a corresponder a la caricia. Ramon añadió un "te quiero" al oído y volvieron junto a clase. Todo ocurrió con la naturalidad de los hechos habituales. Estaba claro lo que había, pero más que gustarle le asustó. No tenía miedo de Ramon, tenía miedo de sí mismo.

Un abrazo.

8 comentaris:

Z ha dit...

O.o

Pues vaya una entrada para empezar a leer tu blog.

Hoy no estoy con fuerzas para hacer más comentarios optimistas así que me voy a callar aquí que ya es tarde y mañana tengo mucho trabajo. Creo que seguiré leyéndote (a ver si no se me va el santo al cielo y me olvido)

Peace-for-ever ha dit...

Z: Es un buen motivo de alegría (un motivo de profundo honor y satisfacción, según palabras regias) tenerte como nuevo lector.

Espero que te gusten e interesen mis cosas y que de vez en cuando te acuerdes de mi.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por comentar.

Un abrazo.

Anònim ha dit...

con este si hago el sexo a su gusto (maaaaas dame dame,dale vaquero dale

Peace-for-ever ha dit...

Anònim: Me alegra que hayas encontrado a quien darle gusto.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Anònim ha dit...

hola huy q hermoso miamor hermosisismme mataas unnn rikoote estas como kisiera q aparescas en mi cuertooo unnnnnnnnnnnnn

Peace-for-ever ha dit...

Anònim: Me alegra que te haya gustado.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo

Anònim ha dit...

Hola sólo kiero decirte k tus ojos son bellísimos al igual k todo lo demás m gustaría bert en persona y poder robar un beso y algo más espero y no malentiendas

Peace-for-ever ha dit...

@anónimo: Me parece que te equivocas, esos ojos son de River Phoenix.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada