Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 30 de setembre de 2013

Canviar --- Cambiar

[Entrada 283]

Canviar


El cervell és un òrgan plàstic, mal·leable, però fins a cert punt. El que fem i l'educació que rebem pot canviar el nostre cervell. Canviant el nostre cervell pot canviar la ment i la conducta. Però a l'hora de parlar de canvis en la conducta hem de tenir en compte que hi ha canvis de tipus conjuntural, actual, a curt termini diguem-ne. Hi ha canvis més profunds, que els són del caràcter. Les persones ens diferenciem força en les predisposicions biològiques que heretem i que ens fan, ja des de la infància, tenir una reactivitat emocional diferent. I aquesta reactivitat emocional que tenim cada persona, més forta o més feble, la podem orientar o educar d'una altra manera. I influeix molt en el caràcter. La conducta ordinària de cada dia és més fàcil de canviar. Sempre hem de ser una mica prudents: aconseguir un canvi radical en el comportament, sobretot el caràcter, en molt pocs dies, és una cosa que no és gens fàcil. Si ho fos, la veritat és que ja ho hauríem aconseguit per altres vies i en moltes altres persones. Jo crec que el més important és l'equilibri emocional per aconseguir millorar el nostre benestar. I l'equilibri emocional no és un control radical de les emocions, sinó un equilibri entre les nostres emocions i el nostre raonament. Si aconseguim que les nostres emocions i el nostre raonament vagin pel mateix camí, si aconseguim acoblar-los, si aconseguim que no siguin coses contraposades, sinó coses, diguem-ne, complementàries, aconseguirem tenir un benestar, aconseguirem eliminar l'estrès i aconseguirem fins i tot, anant a poc a poc i amb educació emocional, modificar el nostre comportament de manera que incrementem el nostre benestar.

La base del raonament anterior està en la neuroplasticitat. La neuroplasticitat és una qualitat del sistema nerviós gràcies a la qual, aquest és capaç de modelar-se a través de l’aprenentatge. Per contra del que es creia en els temps d'Ortega i Gasset el cervell no deixa de desenvolupar-se als 20 anys, no es comencen a morir les neurones en aquella edat, s'ha comprovat que el cervell es continua desenvolupant i creant noves neurones durant tota la vida mentre es faci funcionar.

La nostra vida millora quan nosaltres millorem, però les persones es resisteixen als canvis per comoditat. No es pot esperar que les solucions vinguin de fora, un canvi ve de dins. Només transformant-te tu pots transformar les coses. No és obligar-se, és creure-hi, per això no n'hi ha prou amb la força de voluntat, aquesta s'esgota, es tracta de la perseverança. Els hàbits es poden canviar amb relativa facilitat, i s'ha comprovat que una persona als 21 dies arriba a rutinitzar els nous hàbits, assumint-los com a propis. Per fer un canvi en realitat no calen aquests 21 dies, de fet Einstein deia que el temps és una construcció mental, i per tant aquell que cregui que per a un canvi determinat li cal tota la vida, necessitarà tota la vida, però si ho volem, podem fer un canvi d'un dia per un altre, tot i que per a transformar-lo en una nova rutina calgui més temps (potser aquests 21 dies, potser menys). El que s'ha comprovat és que als 21 dies es produeix un clic a la ment que és la consciència de què podem canviar, el canvi de consciència és la clau. Els hàbits nous són com les sabates noves que per adaptar-se al nostre peu els cal un temps. També són com un coet interplanetari que necessita de molta energia, de molt combustible, per enlairar-se i sortir de l'atmosfera terrestre, però que un cop a l'espai gasta molt poc, així un hàbit nou requereix molt d'esforç al principi i ens resulta incòmode, però després deixa de molestar i costa poc de mantenir.

Les premisses necessàries per a fer un canvi son: voler fer-lo, saber com fer-lo i sobretot experimentar. Químicament ens cal segregar serotonina, que és el que es vol aconseguir artificialment a base de prendre l'antidepressiu Prozac, però el nostre cervell pot segregar-ne de forma natural en les accions o situacions agradables que ens poden produir plaer, benestar, com una posta de sol, agafar la mà del ser estimat o més antigament el contemplar les flames de la llar de foc. Ens cal calma, dominar la precipitació, per poder observar. Això ens diuen els aforismes: "si vols córrer, atura't" i "vísteme despacio que tengo prisa". Un altre aspecte important és viure el moment, viure'l intensament, no dispersar-nos. Un bon metge no està pensant en totes les visites que ha de fer, si no que es concentra en el pacient que en aquell moment té al davant. Tanquem el nostre dia cada nit i comencem un nou dia cada matí, no arrosseguem les nostres resavis d'un dia per l'altre... En fer-nos grans ho hem etiquetat tot i hem perdut la virginitat de la mirada d'un nen que cada dia descobreix un món nou. La gràcia està en fer de cada dia un dia nou, no perllongar el dia d'ahir. Al matí en llevar-nos fer un nou planteig per al nou dia, els 10 primers minuts de cada dia son la clau per començar el dia amb ganes. Cada nit en tancar el dia ens hauríem de preguntar si la nostra existència s'assembla a la que hem somiat, i cada nou dia lluitar per aconseguir aproximar el més possible l'existència que vivim al nostre somni.

Una abraçada.


Cambiar


El cerebro es un órgano plástico, maleable, pero hasta cierto punto. Lo que hacemos y la educación que recibimos puede cambiar nuestro cerebro. Cambiando nuestro cerebro puede cambiar la mente y la conducta. Pero a la hora de hablar de cambios en la conducta hemos de tener en cuenta que hay cambios de tipo coyuntural, actual, a corto plazo digamos. Hay cambios más profundos, que son del carácter. Las personas nos diferenciamos bastante en las predisposiciones biológicas que heredamos y que nos hacen, ya desde la infancia, tener una reactividad emocional diferente. Y esta reactividad emocional que tenemos cada persona, más fuerte o más débil, la podemos orientar o educar de otra manera. E influye mucho en el carácter. La conducta ordinaria de cada día es más fácil de cambiar. Siempre tenemos que ser un poco prudentes: conseguir un cambio radical en el comportamiento, sobre todo el carácter, en muy pocos días, es algo que no es nada fácil. Si lo fuera, la verdad es que ya lo habríamos conseguido por otras vías y en muchas otras personas. Yo creo que lo más importante es el equilibrio emocional para conseguir mejorar nuestro bienestar. Y el equilibrio emocional no es un control radical de las emociones, sino un equilibrio entre nuestras emociones y nuestro razonamiento. Si conseguimos que nuestras emociones y nuestro razonamiento vayan por el mismo camino, si conseguimos acoplarlos, si conseguimos que no sean cosas contrapuestas, sino cosas, digamos, complementarias, conseguiremos tener un bienestar, conseguiremos eliminar el estrés y conseguiremos incluso, yendo poco a poco y con educación emocional, modificar nuestro comportamiento de forma que incrementamos nuestro bienestar.

La base del razonamiento anterior está en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una cualidad del sistema nervioso gracias a la cual, éste es capaz de modelarse a través del aprendizaje. En contra de lo que se creía en los tiempos de Ortega y Gasset, el cerebro no deja de desarrollarse a los 20 años, no se empiezan a morir las neuronas a esa edad, se ha comprobado que el cerebro continúa desarrollándose y creando nuevas neuronas durante toda la vida mientras se haga funcionar.

Nuestra vida mejora cuando nosotros mejoramos, pero las personas se resisten a los cambios por comodidad. No se puede esperar que las soluciones vengan de fuera, un cambio viene de dentro. Sólo transformándote tú puedes transformar las cosas. No es obligarse, es creer en ello, por eso no basta con la fuerza de voluntad, ésta se agota, se trata de la perseverancia. Los hábitos se pueden cambiar con relativa facilidad, y se ha comprobado que una persona a los 21 días llega a rutinizar los nuevos hábitos, asumiéndolos como propios. Para hacer un cambio en realidad no hacen falta esos 21 días, de hecho Einstein decía que el tiempo es una construcción mental, y por tanto aquel que crea que para un cambio determinado necesita toda la vida, necesitará toda la vida, pero si lo queremos, podemos hacer un cambio de un día a otro, aunque para transformarlo en una nueva rutina haga falta más tiempo (quizás estos 21 días, quizás menos). Lo que se ha comprobado es que a los 21 días se produce un clic en la mente que es la conciencia de que podemos cambiar, el cambio de conciencia es la clave. Los hábitos nuevos son como los zapatos nuevos que para adaptarse a nuestro pie necesitan un tiempo. También son como un cohete interplanetario que necesita de mucha energía, mucho de combustible, para despegar y salir de la atmósfera terrestre, pero que una vez en el espacio gasta muy poco, así un hábito nuevo requiere mucho esfuerzo al principio y nos resulta incómodo, pero después deja de molestar y cuesta poco mantener.

Las premisas necesarias para hacer un cambio son: querer hacerlo, saber cómo hacerlo y sobre todo experimentar. Químicamente es necesario segregar serotonina, que es lo que se quiere conseguir artificialmente a base de tomar el antidepresivo Prozac, pero nuestro cerebro puede segregarla de forma natural en las acciones o situaciones agradables que nos pueden producir placer, bienestar, como una puesta de sol, coger la mano del ser amado o más antiguamente el contemplar las llamas del hogar. Necesitamos calma, dominar la precipitación, para poder observar. Eso nos dicen los aforismos: "si quieres correr, párate" y "vísteme despacio que tengo prisa". Otro aspecto importante es vivir el momento, vivirlo intensamente, no dispersarnos. Un buen médico no está pensando en todas las visitas que debe hacer, sino que se concentra en el paciente que en ese momento tiene ante sí. Cerremos nuestro día cada noche y empezamos un nuevo día cada mañana, no arrastremos nuestros resabios de un día para otro... Al hacernos mayores lo hemos etiquetado todo y hemos perdido la virginidad de la mirada de un niño que cada día descubre un mundo nuevo. La gracia está en hacer de cada día un día nuevo, no prolongar el día de ayer. Por la mañana al levantarnos hacer un nuevo planteamiento para el nuevo día, los 10 primeros minutos de cada día son la clave para empezar el día con ganas. Cada noche al cerrar el día deberíamos preguntarnos si nuestra existencia se asemeja a la que hemos soñado, y cada nuevo día luchar para conseguir aproximar lo más posible la existencia que vivimos en nuestro sueño.

Un abrazo.

dijous, 26 de setembre de 2013

Tot passa i tot queda --- Todo pasa i todo queda

[Entrada 282]

Tot passa i tot queda


El mot enamorar-se té la seva arrel a la paraula amor, però crec que no vol dir el mateix. Per entendre'ns, es diu que l'amor més pur és l'amor de mare i em sembla prou clar que una mare estima els seus fills, en canvi, en general no n'està enamorada. Suposo que hi esteu d'acord. D'altra banda amar i estimar sí que són sinònims, volen dir el mateix, i quan ens enamorem d'algú li diem "t'estimo"... Em sembla que així no anem bé.

Crec que en general a la nostra societat occidental confonem l'enamorament amb l'amor i l'amor amb el sexe confusió que he vist reflectida a les definicions dels diccionaris de la llengua. De les diferencies entre l'amor i el sexe n'he parlat diverses vegades. El sexe és un instint del que en gaudim molts animals, especialment els mamífers, i crec que la característica més singular de l'humà és el seu estat de zel permanent, ja que sempre està en condicions per a la pràctica sexual.

Molts dels textos que he trobat parlant d'enamorament, usen la paraula amor com a sinònim, i em sembla erroni. L'enamorament és una passió, és a dir, una afecció o modificació del nostre estat psíquic caracteritzada per una polarització tan gran de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i fins i tot anul·lades la capacitat de judici i la voluntat.

L'enamorament, produït per una sèrie de canvis químics i psicològics en el nostre cos, que organitza la personalitat amb l'única finalitat d'obtenir l'objecte que el nodreix, l'ésser estimat. Els enamorats es veuen arrossegats i dominats per ell. No poden deixar de pensar en aquesta persona ni concentrar-se en una altra cosa, encara que ho intentin. Es canvia de forma de pensar. Si cal, tot es justifica, el cor anul·la la raó, tot s'hi val si és per poder estar amb aquesta persona, no se suporta la seva absència, se'l vol tenir a tota costa. Els psicòlegs apunten que la eufòria que es produeix quan estem amb aquella persona és purament química, és el fruit d'una substancia del nostre cervell denominada feniletilamina que obliga la secreció de la dopamina o de la norepinefrina, que té uns efectes que s'assemblen als de les "amfetamines".

Això acostuma a ser un autoengany i en conseqüència un engany per a l’altre. Si a més hi afegim que l’enamorament és quelcom que no requereix cap altre cura que aquella que prové de l’atzar, i li afegim una sobrevaloració de la persona estimada, de la qual esperem, de forma irracional, que sigui la solució definitiva dels nostres problemes, entendrem la facilitat amb la qual responsabilitzem l’enamorament de les típiques conseqüències tràgiques. Viscut així, l’enamorament no deixa de ser un episodi temporal d’alienació en el qual el ser estimat és amo i senyor dels nostres pensaments, però deixa de ser-ho amb la convivència, quan va sorgint tot allò que havíem amagat de nosaltres mateixos i l’evidència que "l’altre" no és la solució definitiva als nostres problemes. Tanmateix, si aquest "desig de conèixer" la persona que ens atrau per qualsevol motiu, lluny de bloquejar-lo amb la resta dels nostres desigs, sabéssim mantenir-lo —amb els alts i baixos propis de tot intercanvi d’informació—, l’enamorament podria ser renovat constantment, evitant d'acabar en aquest trist amor-resignació que és tan freqüent. Aquest final d'amor-resignació es produeix amb els anys i per això no sol ser experimetant l'adolescent, però, desgraciadament, moltes vegades el pot veure en els seus propis pares.

En l'amor no hi ha voluntat de possessió com en l'enamorament, sinó desitjos de donar i compartir. Desitjos que es projecten àmpliament en el temps, dins d'un projecte comú amb la persona estimada. És un sentiment que canvia el rancor per perdó, la gelosia per confiança plena, la rivalitat per col·laboració, la intolerància per comprensió, l'egoisme per generositat. L'amor és donar-se sense esperar res a canvi. L'amor és recolzament incondicional.

Generalment l'amor sorgeix de l'enamorament. La relació es va transformant poc a poc i, segons s'atenua l'apassionament inicial, va augmentant l'amor progressivament. En altres casos passa el contrari: la relació comença per l'amor que es té a una persona i gairebé sense adonar-nos descobrim que n'estem enamorats. Moltes vegades l'enamorament passa, l'amor queda.

L'enamorament sense amor no té consistència i està abocat al fracàs. L'amor sense enamorament si la té i pot mantenir una relació satisfactòria per als dos. Si hi ha amor i enamorament, la relació és perfecta.

Diuen que aconseguir la perfecció no és humà... Per això crec que si busquem una parella per a sempre ens convé arribar a aconseguir aquest amor, aquest donar-se, que sembla ser el més sòlid.

Una abraçada.


Todo pasa i todo queda


La palabra enamorarse tiene su raíz en la palabra amor, pero creo que no quiere decir lo mismo. Para entendernos, se dice que el amor más puro es el amor de madre y me parece bastante claro que una madre ama a sus hijos, en cambio, en general no está enamorada de ellos. Supongo que estáis de acuerdo en eso. Por otra parte amar y querer sí que son sinónimos, quieren decir lo mismo, y cuando nos enamoramos de alguien le decimos "te quiero"... Me parece que así no vamos bien.

Creo que en general en nuestra sociedad occidental confundimos el enamoramiento con el amor y el amor con el sexo confusión que he visto reflejada en las definiciones de los diccionarios de la lengua. De las diferencias entre el amor y el sexo he hablado varias veces. El sexo es un instinto del que disfrutamos muchos animales, especialmente los mamíferos, y creo que la característica más singular del humano es su estado de celo permanente, ya que siempre está en condiciones para la práctica sexual.

Muchos de los textos que he encontrado hablando de enamoramiento, usan la palabra amor como sinónimo, y me parece erróneo. El enamoramiento es una pasión, es decir, una afección o modificación de nuestro estado psíquico caracterizada por una polarización tan grande de la afectividad en un único sentimiento que deja debilitadas e incluso anuladas la capacidad de juicio y la voluntad.

El enamoramiento, producido por una serie de cambios químicos y psicológicos en nuestro cuerpo, que organiza la personalidad con la única finalidad de obtener el objeto que lo nutre, el ser querido. Los enamorados se ven arrastrados y dominados por él. No pueden dejar de pensar en esa persona ni concentrarse en otra cosa, aunque lo intenten. Se cambia de forma de pensar. Si es necesario, todo se justifica, el corazón anula la razón, todo vale si es para poder estar con esa persona, no se soporta su ausencia, se le quiere tener a toda costa. Los psicólogos apuntan que la euforia que se produce cuando estamos con esa persona es puramente química, es el fruto de una sustancia de nuestro cerebro denominada feniletilamina que obliga la secreción de la dopamina o de la norepinefrina, que tiene unos efectos que se parecen a los de las "anfetaminas".

Esto suele ser un autoengaño y en consecuencia un engaño para el otro. Si además añadimos que el enamoramiento es algo que no requiere ningún otro cuidado que aquel que proviene del azar, y le añadimos una sobrevaloración de la persona amada, de la que esperamos, de forma irracional, que sea la solución definitiva de nuestros problemas, entenderemos la facilidad con la que responsabilizamos al enamoramiento de las típicas consecuencias trágicas. Vivido así, el enamoramiento no deja de ser un episodio temporal de enajenación en el que el ser amado es dueño y señor de nuestros pensamientos, pero deja de serlo con la convivencia, cuando va surgiendo todo lo que habíamos escondido de nosotros mismos y la evidencia que "el otro" no es la solución definitiva a nuestros problemas. Sin embargo, si este "deseo de conocer" a la persona que nos atrae por cualquier motivo, lejos de bloquearlo con el resto de nuestros deseos, supiéramos mantenerlo —con los altibajos propios de todo intercambio de información—, el enamoramiento podría ser renovado constantemente, evitando acabar así en ese triste amor-resignación que es tan frecuente. Ese final de amor-resignación se produce con los años y por eso no suele ser experimentado por el adolescente, pero, desgraciadamente, muchas veces lo puede ver en sus propios padres.

En el amor no hay voluntad de posesión como en el enamoramiento, sino deseos de dar y compartir. Deseos que se proyectan ampliamente en el tiempo, dentro de un proyecto común con la persona amada. Es un sentimiento que cambia el rencor por perdón, los celos por confianza plena, la rivalidad por colaboración, la intolerancia por comprensión, el egoísmo por generosidad. El amor es dar sin esperar nada a cambio. El amor es apoyo incondicional.

Generalmente el amor surge del enamoramiento. La relación se va transformando poco a poco y, según se atenúa el apasionamiento inicial, va aumentando el amor progresivamente. En otros casos ocurre lo contrario: la relación comienza por el amor que se tiene a una persona y casi sin darnos cuenta descubrimos que estamos enamorados. Muchas veces el enamoramiento pasa, el amor queda.

El enamoramiento sin amor no tiene consistencia y está abocado al fracaso. El amor sin enamoramiento sí la tiene y puede mantener una relación satisfactoria para los dos. Si hay amor y enamoramiento, la relación es perfecta.

Dicen que alcanzar la perfección no es humano... Por eso creo que si buscamos una pareja para siempre nos conviene llegar a conseguir ese amor, este darse, que parece ser lo más sólido.

Un abrazo.

diumenge, 22 de setembre de 2013

Internet

[Entrada 281]

Internet


Suposo que tots sabeu que Internet no és més que una gran xarxa d'ordinadors a nivell mundial, el que potser no sabeu tants és que el seu origen fou un projecte de comunicació militar del DoD (Department of Defense dels USA) basat en tecnologies existents que com que tenia dificultats de seguretat massa greus i això en el món militar és inacceptable, va acabar quedant en mans de les universitats.

En el món universitari, on la seguretat no és tan important, on l'interès per una eina potent de comunicació i intercanvi d'informació és molt alt, va tenir un èxit immediat. Les universitats europees van muntar l'EAN (European Acknowledge Net) sobre la tecnologia del que després seria Internet. Tot i que segurament la gran eclosió d'Internet ve de la mà de la WWW (World Wide Web o teranyina mundial). Internet va ser concebuda a les universitats on aquest tipus de fòrums són lliures, cadascú es fa responsable del que hi aporta i tothom té dret a discrepar, revisar i matisar.

De la universitat va passar la industria i d'allí a les cases particulars. A Espanya va arribar sobre 1992 a la industria i als domicilis sobre 1995. Com ja havia passat a amb les xarxes de Teletext, el primer comerç que hi va arrelar va ser el sexual, tant el de la pornografia, com els contactes a través dels xats, del correu...

Els més joves poden haver vist Internet a casa seva tota la vida. Així que per als adolescents d'avui pot ser la cosa més habitual del món. Mentre els més grans de 40 no havíem tingut ni mòbils ni Internet a la nostra adolescència.

Com deia Internet ha revolucionat la comunicació i l'intercanvi d'informació i ha donat un potencial brutal a tots els seus usuaris per accedir-hi. Però el que no es dóna a Internet és criteri, capacitat per discernir que és cert i que és fals, per discernir si m'estan enredant, si m'estan entabanant... És a dir, és plena de mentides, falsedats, riscos... Com tot el que fem els humans, no ens enganyem.

Aquests intercanvis perjudiquen molt als qui fins ara s'havien enriquit amb el control de la distribució de la producció intel·lectual o artística d'altres, com les cinematogràfiques, les discogràfiques o les editorials i això ens està duent a què vulguin controlar el que va nàixer com a poc controlable amb l'excusa de protegir els interessos dels creadors... A França, Sarkozy va fer una llei prou restrictiva; a España, Zapatero també; a la Xina Google hi té problemes... Entre tots s'estan carregant l'essència d'Internet, això de la lliure comunicació i intercanvi. És un fòrum lliure, potser massa?... Ja sabem que la llibertat té molts riscos, suprimirem per això la llibertat?

Pobles lliures, recordeu aquesta màxima: Podem adquirir la llibertat, però mai es recupera un cop es perd.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filòsof francès.

Una abraçada.


Internet


Supongo que todos sabéis que Internet no es más que una gran red de ordenadores a nivel mundial, lo que quizás no sabéis tantos es que su origen fue un proyecto de comunicación militar del DoD (Department of Defense de los USA) basado en tecnologías existentes que como tenía dificultades de seguridad demasiado graves y ello en el mundo militar es inaceptable, acabó quedando en manos de las universidades.

En el mundo universitario, donde la seguridad no es tan importante, donde el interés por una herramienta potente de comunicación e intercambio de información es muy alto, tuvo un éxito inmediato. Las universidades europeas montaron la EAN (European Acknowledge Net) sobre la tecnología de lo que luego sería Internet. Aunque seguramente la gran eclosión de Internet viene de la mano de la WWW (World Wide Web o telaraña mundial). Internet fue concebida en las universidades donde este tipo de foros son libres, cada uno se hace responsable de lo que aporta y todo el mundo tiene derecho a discrepar, revisar y matizar.

De la universidad pasó la industria y de ahí a las casas particulares. En España llegó sobre 1992 a la industria y a los domicilios sobre 1995. Como ya había pasado con las redes de Teletexto, el primer comercio que arraigó fue el sexual, tanto el de la pornografía, como los contactos a través de los chats, del correo...

Los más jóvenes pueden haber visto Internet en su casa toda la vida. Así que para los adolescentes de hoy puede ser la cosa más habitual del mundo. Mientras los mayores de 40 no habíamos tenido ni móviles ni Internet en nuestra adolescencia.

Como decía Internet ha revolucionado la comunicación y el intercambio de información y ha dado un potencial brutal a todos sus usuarios para acceder a ello. Pero lo que no se da en Internet es criterio, capacidad para discernir que es cierto y que es falso, para discernir si me están engañando, si me están embaucando... Es decir, está llena de mentiras, falsedades, riesgos... Como todo lo que hacemos los humanos, no nos engañemos.

Estos intercambios perjudican mucho a quienes hasta ahora se habían enriquecido con el control de la distribución de la producción intelectual o artística de otros, como las cinematográficas, las discográficas o las editoriales y eso nos está llevando a que quieran controlar lo que nació como poco controlable con la excusa de proteger los derechos de los creadores... En Francia, Sarkozy hizo una ley muy restrictiva; en España, Zapatero también; en China Google tiene problemas... Entre todos se están cargando la esencia de Internet, eso de la libre comunicación e intercambio. Es un foro libre ¿quizás demasiado?... Ya sabemos que la libertad tiene muchos riesgos ¿eliminaremos por eso la libertad?

Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.

Un abrazo.

dimecres, 18 de setembre de 2013

Sexualitat adolescent --- Sexualidad adolescente

[Entrada 280]

Sexualitat adolescent


L'adolescent passa per dues fases molt clares de la seva sexualitat durant l'adolescència, una primera de descoberta del propi cos (etapa de masturbació) y una segona amb les primeres experiències sexuals compartides (pràctica de sexe amb altres persones). L'adolescent necessita tant informació per a aquesta primera etapa com per a la segona. Un document mexicà afirma que a Mèxic aquestes primeres relacions sexuals amb altres persones es produeixen entre els 13 i els 14 anys. En canvi un estudi recent fet a Catalunya afirmava que aquí actualment es produeixen al voltant dels 16 anys.

Un petit treball fet en català per una alumna de 2n de batxillerat titulat "La conducta sexual dels adolescents", que, en base a la realització de 50 enquestes (25 noies i 25 nois) d'entre 13 i 20 anys, treu les conclusions següents:

La primera és que els adolescents no es poden tractar genèricament, de la mateixa manera que qualsevol altre sector social. L’adolescent és complex i té idees i sentiments propis. Per tant, no se n’hauria de generalitzar el comportament, sinó que s’hauria de tractar individualment.

La segona és que els adolescents, en general, no estan ben informats sobre el sexe, perquè desconeixen molts anticonceptius i malalties que pot causar una relació sexual. Per tant, s’hauria de fomentar la informació sobre aquest tema per tal d’evitar possibles problemes, com ara els embarassos no desitjats o possibles malalties de transmissió sexual.

La tercera conclusió que n’he tret ha estat que cada vegada es comença més aviat l’inici de la relació sexual; per tant, persones que estan preparades físicament creuen que estan preparades psicològicament encara que no sigui cert. Això pot donar lloc a possibles parafilies (masoquisme, exhibicionisme, fetitxisme...).

La quarta és que la majoria dels adolescents no són conscients dels riscos que afronten en la realització del coit sense cap protecció, perquè pensen que no s’exposen a cap perill o que no és responsabilitat seva. Per una altra banda, com més va, més emprats són els anticonceptius, especialment el preservatiu i les pastilles anticonceptives.

La cinquena és que la majoria dels adolescents quan tenen un dubte sobre la sexualitat acudeixen normalment als seus amics o pares, però en general no visiten mai un metge; únicament si és un problema greu (embaràs, malalties). A causa d’això molts adolescents tenen idees equivocades o errònies perquè llur font de informació és equivocada.

La sisena conclusió obtinguda ha estat que la sexualitat és un tema de conversa més habitual entre els adolescents, però encara continuen havent-hi prejudicis i tabús que s’haurien d’eliminar per tal tothom pogués gaudir de la sexualitat a fons.

(http://www.xtec.cat/~jbiayna/jjcc/arxiu/treballs02/pdf%27s/40.pdf)

D'una banda em sembla que encara hi ha molta feina per fer per donar una educació sexual correcte als adolescents. D'altra banda penso que, tenint en compte l'ús d'Internet que fan els adolescents, valdria la pena promocionar que es fessin planes a Internet sobre sexualitat orientades a adolescents, pensades per donar resposta a les necessitats dels adolescents, considerant totes les possibles orientacions, sense prejudicis, càrregues ideològiques, tabús... Confesso que no em veig capaç de fer-les.

Una abraçada.


Sexualidad adolescente


El adolescente pasa por dos fases muy claras de su sexualidad durante la adolescencia, una primera de descubrimiento del cuerpo propio (etapa de masturbación) y una segunda con las primeras experiencias sexuales compartidas (práctica de sexo con otras personas). El adolescente necesita tanto información para esta primera etapa como para la segunda. Un documento mexicano afirma que en México estas primeras relaciones sexuales con otras personas se producen entre los 13 y los 14 años. En cambio un estudio reciente hecho en Cataluña afirmaba que aquí actualmente se producen alrededor de los 16 años.

Un pequeño trabajo hecho en catalán por una alumna de 2º de bachillerato (el último curso de secundaria, 17 años) titulado "La conducta sexual de los adolescentes", que, en base a la realización de 50 encuestas (25 chicas y 25 chicos) de entre 13 y 20 años, saca las siguientes conclusiones:

La primera es que los adolescentes no se pueden tratar genéricamente, de la misma manera que cualquier otro sector social. El adolescente es complejo y tiene ideas y sentimientos propios. Por tanto, no se debería generalizar su comportamiento, sino que debería tratarse individualmente.

La segunda es que los adolescentes, en general, no están bien informados sobre el sexo, porque desconocen muchos anticonceptivos y enfermedades que puede causar una relación sexual. Por lo tanto, debería fomentarse la información sobre este tema para evitar posibles problemas, como los embarazos no deseados o posibles enfermedades de transmisión sexual.

La tercera conclusión que he sacado ha sido que cada vez se empieza antes del inicio de la relación sexual, por lo que personas que están preparadas físicamente creen que están preparadas psicológicamente aunque no sea cierto. Esto puede dar lugar a posibles parafilias (masoquismo, exhibicionismo, fetichismo...).

La cuarta es que la mayoría de los adolescentes no son conscientes de los riesgos que afrontan en la realización del coito sin protección, porque piensan que no se exponen a ningún peligro o que no es responsabilidad suya. Por otra parte, cada vez, más utilizados son los anticonceptivos, especialmente el preservativo y las pastillas anticonceptivas.

La quinta es que la mayoría de los adolescentes cuando tienen una duda sobre la sexualidad acuden normalmente a sus amigos o padres, pero en general no visitan nunca un médico, únicamente si es un problema grave (embarazo, enfermedades). Debido a esto muchos adolescentes tienen ideas equivocadas o erróneas porque su fuente de información es equivocada.

La sexta conclusión obtenida ha sido que la sexualidad es un tema de conversación más habitual entre los adolescentes, pero todavía siguen existiendo prejuicios y tabúes que deberían eliminarse para todo el mundo pudiera disfrutar de la sexualidad a fondo.

(http://www.xtec.cat/~jbiayna/jjcc/arxiu/treballs02/pdf%27s/40.pdf)

Por un lado me parece que todavía hay mucho trabajo por hacer para dar una educación sexual correcta a los adolescentes. Por otro lado pienso que, teniendo en cuenta el uso de Internet que hacen los adolescentes, valdría la pena promocionar que se hicieran páginas en Internet sobre sexualidad orientadas a adolescentes, pensadas para dar respuesta a las necesidades de los adolescentes, considerando todas las posibles orientaciones, sin prejuicios, cargas ideológicas, tabúes... Confieso que no me veo capaz de hacerlas.

Un abrazo.

dissabte, 14 de setembre de 2013

És el destí? --- ¿Es el destino?

[Entrada 279]

És el destí?


S'assegura que la majoria de les persones que tenen l'oportunitat de començar la seva vida de nou, des de zero, acaben fent una vida molt similar a la que havien deixat. Són molt poques les persones que saben canviar de vida. És el seu destí?

Crec que no, que no és el seu destí. Per començar perquè no crec en el destí com un condicionant inexorable de la nostra vida, com una potència sobrehumana que fixa per endavant el curs dels esdeveniments i la sort reservada a cadascú. En canvi crec que cadascú és l'arquitecte de la seva vida, que amb les seves reaccions i amb les seves decisions acaba construint la seva vida, el seu destí (entès en aquest cas com el fi o objectiu d'una persona a la vida).

Per això quan una persona torna a començar, si no és molt conscient d'això, si no sap canviar la seva manera de reaccionar o de prendre les decisions acaba al mateix lloc on havia anat a parar en la primera oportunitat.

Estic d'acord, i em sembla obvi, que hi ha elements de sort, d'oportunitat, de ser al lloc oportú en el moment oportú, però també s'ha de saber aprofitar aquestes ocasions o oportunitats. L'ocasió la pinten calba perquè no es pot agafar pels pèls...

Els que han jugat a futbol saben que no sempre el que es queda sol davant de la porteria, sense porter ni defensa que el destorbi fa el gol. De fet, el jugador només ha de tocar lleugerament la pilota perquè entri a la porteria. En aquest cas el gol només depèn de l'habilitat i concentració del davanter, però ha de ser allí, al lloc adequat en el moment adequat per poder-lo fer.

D'altra banda no sempre que un davanter aconsegueix quedar-se sol amb la pilota davant del porter aconsegueix un gol, aquí hi ha tres factors importants, la habilitat i concentració del davanter, la habilitat i concentració del porter, i la sort. Només el primer factor depèn totalment del davanter ja que està clar que un davanter poc concentrat o poc hàbil difícilment aconseguirà el gol, i aquest és el tema, el davanter treballa el seu destí amb la seva habilitat i la seva concentració.

La tesi d'aquest post seria aquesta doncs: no cal gaire sort perquè la nostra vida vagi cap on vulguem sempre que tinguem clar el que volem i ens hi llancem decididament.

Una abraçada.


¿Es el destino?


Se asegura que la mayoría de las personas que tienen la oportunidad de comenzar su vida de nuevo, desde cero, acaban haciendo una vida muy similar a la que habían dejado. Son muy pocas las personas que saben cambiar de vida. ¿Es su destino?

Creo que no, que no es su destino. Para empezar porque no creo en el destino como un condicionante inexorable de nuestra vida, como una potencia sobrehumana que fija de antemano el curso de los acontecimientos y la suerte reservada a cada uno. En cambio creo que cada uno es el arquitecto de su vida, que con sus reacciones y con sus decisiones acaba construyendo su vida, su destino (entendido en este caso como el fin u objetivo de una persona en la vida).

Por eso cuando una persona vuelve a empezar, si no es muy consciente de eso, si no sabe cambiar su manera de reaccionar o de tomar las decisiones acaba en el mismo lugar donde había ido a parar en la primera oportunidad.

Estoy de acuerdo, y me parece obvio, que hay elementos de suerte, de oportunidad, de estar en el lugar oportuno en el momento oportuno, pero también hay que saber aprovechar estas ocasiones u oportunidades. La ocasión la pintan calva porque no se puede coger por los pelos...

Los que han jugado futbol saben que no siempre que se queda solo ante la portería, sin portero (arquero, guardameta o golero) ni defensa (defensor o zaguero) que le estorbe mete el gol. De hecho, el jugador sólo tiene que tocar ligeramente el balón para que entre en la porteria. En este caso el gol sólo depende de la habilidad y concentración del delantero (atacante), pero tiene que estar allí, en el lugar adecuado en el momento adecuado para poder hacerlo..

Por otra parte no siempre que un delantero consigue quedarse solo con el balón ante el portero consigue un gol, aquí hay tres factores importantes, la habilidad y concentración del delantero, la habilidad y concentración del portero, y la suerte. Solamente el primer factor depende totalmente del delantero ya que está claro que un delantero poco concentrado o poco hábil difícilmente conseguirá el gol, y este es el tema, el delantero trabaja su destino con su habilidad y su concentración.

La tesis de este post sería esta pues: No hace falta mucha suerte para que nuestra vida vaya hacia donde queramos siempre que tengamos claro lo que queremos y nos lancemos a ello decididamente.

Un abrazo.

dimarts, 10 de setembre de 2013

És una putada l'adolescència? --- ¿Es una putada la adolescencia?

[Entrada 278]

És una putada l'adolescència?


No sabria dir si la vida és una aventura, un joc o una altra cosa, tot i que em sembla que no m'erro pensant que en té una mica de cada. El que tinc clar és que no hauria de ser mai una putada.

Diuen que de grans som el fruit de la nostra infància i de la nostra adolescència, que l'adult es forma en aquestes edats. Tot i que jo no m'ho acabo de creure ja que crec que m'he anat formant tota la vida, potser per això dic sovint que em sembla que encara no he superat la meva adolescència.

Durant la infància depenem totalment dels pares, dels seus criteris, de l'educació que ells ens donen i la seva influència en la nostra persona és total... Qui diu els pares diu la persona o persones que actuïn com a tals. La influència de l'escola en aquesta etapa és relativa, l'infant se sol emmirallar en els seus pares. Els pares venen a ser les seves divinitats. Però la infància hi ha un moment que s'acaba i la persona ha de començar a agafar el timó de la seva vida.

Em sembla que ja he comentat algun cop que un dia vaig descobrir que el meu pare era un senyor força vulgar, més aviat baixet i calb, i que, a més, no tenia mitja hòstia. Suposo que aquell dia vaig prendre consciència de la meva adolescència que ja devia fer dies que havia començat.

Físicament, l'adolescència, comença amb la pubertat. La pubertat comprèn des del moment de l'aparició dels primers caràcters sexuals fins a la consecució de la fertilitat. I em sembla que aquesta fertilitat se sol produir als 12 o 13 anys a les noies i 14 o 15 als nois, tot i que n'hi ha de força més precoços. Això du associat un trasbals hormonal molt important i fa que el sexe sigui un dels aspectes que més destaquen en l'adolescència. La majoria dels adolescents són intensament sexuals durant la pubertat.

Però no ens enganyem, la adolescència no és només això, potser el més important quedi amagat darrera d'aquesta tempesta hormonal, per a mi el més important és un canvi de focus, canvi que ha de permetre a l'infant ser adult. Per a mi el més important és la ruptura amb els pares. Els adolescents, com jo vaig fer en el seu moment, descobreixen que els seus pares no són divins, que són persones plenes de defectes igual que la resta dels humans.

El noi ha de desenvolupar el seu propi criteri, i comença a buscar el món fora de casa. En aquesta edat la preponderància dels companys i dels centres docents creix força, mentre que la dels pares baixa ostensiblement. L'adolescent oblida la infància per començar de nou. Bé això és mentida, la infància sempre segueix allà dins més o menys amagada, en el seu nen interior.

Per a l'adolescent és aparentment així, no vol comportar-se com un infant, ha de trencar amb la infància per poder madurar, cosa que va acompanyada d'una manca d'experiència en quasi tot, que en terreny sexual és completa i real. Crec que dic sovint això de què "per a tot hi ha una primera vegada" i a l'adolescència s'acumulen les primeres vegades de moltes coses.

La ideologia, la filosofia, la metafísica amb que un es va enriquint en aquesta etapa seran el seu equipatge per a la pròpia edat adulta, la base del seus criteris ètics i morals. Tothom sap que és el moment idoni per a la seva formació professional i per integrar-se en el funcionament de la societat.

Tot i que durant l'adolescència estem plens d'inseguretats i que el procés ens deixa una mica en pilotes, especialment per aquesta gran manca d'experiència, jo no ho veig com a una putada, més aviat la veig plena d'oportunitats. Malgrat que no sempre encerti... La societat està més o menys ben preparada per tractar als adolescents com cal... Sens dubte l'adolescència és personal i intransferible, cadascú ha de fer la seva i hi ha adolescents que la pateixen força, que passen per moments molt complicats. Però...

Quan es té una sexualitat diferent, quan l'adolescent se sent lesbiana, o gai, o bisexual, o transsexual en una societat carregada de tabús sobre el sexe i d'homofòbia. Quan l'adolescent que se sent diferent ha rebut el missatge de què tot això que sent es dolent. Quan tot el que en sap d'aquests temes és ple de prejudicis, de tòpics i de fantasmes. Quan se sent aïllat perquè no pot recórrer a ningú per consultar els seus dubtes i per aclarir-se. Quan aquesta societat que és és plena d'etiquetes i en la que un no sap, no vol o no s'atreveix a penjar-se la que li donen, perquè penjant-se-la, a part de què pot ser prematur, s'arrisca a ser rebutjat i assetjat, a ser objecte de bullying, a què els seus pares s'avergonyeixin d'ell, "no ho diguis a ningú"... Llavors sí, llavors l'adolescència pot convertir-se en una bona putada.

Segurament ha estat una sort per a molts d'aquests adolescents d'avui dia haver tingut Internet al seu abast.

Una abraçada.¿Es una putada la adolescencia?


No sabría decir si la vida es una aventura, un juego u otra cosa, aunque me parece que no me equivoco pensado que tiene un poco de cada cosa. Lo que tengo claro es que no debería ser nunca una putada.

Dicen que de mayores somos el fruto de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, que el adulto se forma en estas edades. Aunque yo no me lo acabo de creer ya que creo que me he ido formando toda la vida, quizá por eso digo a menudo que me parece que todavía no he superado mi adolescencia.

Durante la infancia dependemos totalmente de los padres, de sus criterios, de la educación que ellos nos dan y su influencia en nuestra persona es total... Quien dice los padres dice la persona o personas que actúen como tales. La influencia de la escuela en esta etapa es relativa, el niño suele tener de modelo a sus padres. Los padres vienen a ser sus divinidades. Pero la infancia hay un momento en que se acaba y la persona debe empezar a tomar el timón de su vida.

Me parece que ya he comentado alguna vez que un día descubrí que mi padre era un señor bastante vulgar, más bien bajito y calvo, y que, además, no tenía media hostia. Supongo que aquel día tomé conciencia de mi adolescencia que ya debía hacer días que había empezado.

Físicamente, la adolescencia, comienza con la pubertad. La pubertad comprende desde el momento de la aparición de los primeros caracteres sexuales hasta la consecución de la fertilidad. Y me parece que esta fertilidad se suele producir a los 12 o 13 años en las chicas y 14 o 15 en los chicos, aunque los hay bastante más precoces. Esto lleva asociado un trastorno hormonal muy importante y hace que el sexo sea uno de los aspectos que más destacan en la adolescencia. La mayoría de los adolescentes son intensamente sexuales durante la pubertad.

Pero no nos engañemos, la adolescencia no es sólo eso, quizás lo más importante quede escondido detrás de esta tormenta hormonal, para mí lo más importante es un cambio de foco, cambio que debe permitir al niño ser adulto. Para mí lo más importante es la ruptura con los padres. Los adolescentes, como yo hice en su momento, descubren que sus padres no son divinos, que son personas llenas de defectos al igual que el resto de los humanos.

El chico tiene que desarrollar su propio criterio, y empieza a buscar el mundo fuera de su casa. En esa edad la preponderancia de los compañeros y de los centros docentes crece, mientras que la de los padres baja ostensiblemente. El adolescente olvida la infancia para empezar de nuevo. Bueno eso es mentira, la infancia siempre sigue allí dentro más o menos escondida, en su niño interior

Para el adolescente es aparentemente así, no quiere comportarse como un niño, debe romper con la infancia para poder madurar, lo que va acompañado de una falta de experiencia en casi todo, que en terreno sexual es completa y real. Creo que digo a menudo eso de que "para todo hay una primera vez" y en la adolescencia se acumulan las primeras veces de muchas cosas.

La ideología, la filosofía, la metafísica con que uno se va enriqueciendo en esta etapa serán su equipaje para la propia edad adulta, la base de sus criterios éticos y morales. Todo el mundo sabe que es el momento idóneo para su formación profesional y para integrarse en el funcionamiento de la sociedad.

Aunque durante la adolescencia estamos llenos de inseguridades y que el proceso nos deja un poco en pelotas, especialmente por esa gran falta de experiencia, yo no la veo como una putada, más bien la veo llena de oportunidades. Aunque no siempre acierte... La sociedad está más o menos bien preparada para tratar a los adolescentes como es debido... Sin duda la adolescencia es personal e intransferible, cada uno tiene que vivir la suya y hay adolescentes que la padecen bastante, que pasan por momentos muy complicados. Pero...

Cuando se tiene una sexualidad diferente, cuando el adolescente se siente lesbiana, o gay, o bisexual, o transexual en una sociedad cargada de tabúes sobre el sexo y de homofobia. Cuando el adolescente que se siente diferente ha recibido el mensaje de que todo eso que siente es malo. Cuando todo lo que sabe de esos temas está lleno de prejuicios, de tópicos y de fantasmas. Cuando se siente aislado porque no puede recurrir a nadie para consultar sus dudas y para aclararse. Cuando esa sociedad que está llena de etiquetas y en la que uno no sabe, no quiere o no se atreve a colgarse la que le dan, porque colgándosela, a parte de que puede ser prematuro, se arriesga a ser rechazado y asediado, a ser objeto de bullying, a que sus padres se avergüencen de él, "no se lo digas a nadie"... Entonces sí, entonces la adolescencia puede convertirse en una buena putada.

Seguramente ha sido una suerte para muchos de esos adolescentes de hoy en día haber tenido Internet a su alcance.

Un abrazo.

divendres, 6 de setembre de 2013

FNAC

[Entrada 277]

FNAC


Quan el meu amic (virtual) tatojimmy va anunciar la publicació de la seva primera novel·la vaig decidir-me comprar-la. Aquest llibre només s'ha publicat en format ebook i el primer lloc on es va vendre fou al FNAC. Com que tenia, i encara tinc el carnet del FNAC vaig anar al seu web a veure si el podia comprar en un format compatible amb el meu ebook reader.

A la pàgina del FNAC hi diu "eBook disponible para: Lectura en Apps Fnac eBooks" i "Libro Electrónico Fnac". Com que no ho vaig veure clar me'n vaig anar al FNAC del Triangle (el de la Plaça de Catalunya, per entendre'ns) i vaig buscar la secció de ebooks amb la intenció de comprar-lo, però em van dir que no era possible comprar-lo a la botiga, que només ho podia fer al seu web. Llavors li vaig dir al xicot que tan amablement em va atendre que jo no tenia un ebook reader del FNAC que el meu era d'una altra marca. El noi em va assegurar no es preocupi es tracta d'un fitxer en format estàndard EPUB que podrà llegir amb qualsevol lector. Així que quan vaig arribar a casa vaig fer la compra. Aquest fou el meu primer error.

Al seu web, en un racó recondit, s'explica que un pot descarregar els ebooks del FNAC fins a cinc dispositius diferents simultàniament, i que si un no té un ebook reader del FNAC també pot baixar-se els seus llibres. (això darré que ho diu a la pàgina "http://www.fnac.es/Help/es-ES/ayuda_2013/ayuda_2013_ES.aspx#bl=foot", a l'opció "04. ¿Cómo descargar un libro e-Book?" el text exacte al que em refereixo és: Fnac eBooks permite la descarga de los libros comprados en la tienda para leerlos en tu ordenador o transferirlos a otros dispositivos de lectura.)

Llavors vaig intentar descarregar-me'l (cosa que encara no he aconseguit). Resulta que s'han de descarregar els llibres amb un programa de Adobe que només corre en Windows i potser, ara no ho recordo prou bé, també en Mac, però pels usuaris de Linux com jo no n'hi ha cap versió (això no pot començar pitjor). Com un és de la professió i té recursos, vaig aconseguir fer funcionar el programa al meu PC. Llavors va arribar el moment de descarregar el llibre. A les instruccions hi diu: Haz clic en el botón de descargar libro, bien desde la página de confirmación de compra o desde la biblioteca. Esto descargará un archivo de licencia .ACSM a tu ordenador., però ni a un lloc ni a l'altre m'apareix el botó esmentat.

Després d'una recerca no exempta de dificultats pel web de FNAC aconsegueixo trobar una manera de enviar un missatge per demanar ajuda. Els explico:
Hace pocos días adquirí en vuestra web la obra de Jimmy C. titulada Tómate algo, en formato ebook, puesto que en vuestra pagina garantizaba que me lo iba a poder descargar fuera cual fuera mi lector.

En vuestra web dice literalmente: Descarga en PC sin DRM : Descarga el ebook en tu ordenador sin el sistema de protección Adobe DRM. Podrás leerlo o copiarlo a tu dispositivo favorito (tablet, e-reader, teléfono móvil...) sin limitaciones.

Siguiendo el procedimiento descrito en vuestra web, descargué, instalé y configuré el software Adobe Digital Editions. Llegado el momento de transferir el llibro que en vuestra web se describe:

[… no us transcric el text del seu web …]

El problema está en el punto 1) de este procedimiento ya que en mi navegador no aparece el botón de descargar libro en ningún caso.

[… no us transcric el detall del programari que faig servir ...]

Les agradeceré una pronta solución a mi problema o que se me abone la compra realizada ya que no he podido disfrutar de ella.
No vaig obtenir resposta. Remenant per Internet vaig trobar una adreça on sembla ser que contestaven (factoria@fnac.es). Els vaig enviar el mateix missatge, de seguida vaig rebre una resposta estàndard amb un número de referència on m'asseguraven que Nuestro tiempo habitual de respuesta es de 48 horas laborables. Passades 48 h vaig tornar a en viar el missatge (ja era el tercer cop).

Entremig vaig descarregar l'aplicació del FNAC al meu telèfon Android. En aquesta ocasió vaig poder obrir el llibre i vaig constatar que era incomodíssim llegir-lo en aquest dispositiu. A més, no vaig saber trobar el fitxer en format EPUB en cap de les seves carpetes. Per tant ho vaig abandonar. Tot i que el programa va quedar instal·lat.

Resposta del FNAC:
En respuesta a su e-mail, le indicamos que este título sólo está disponible para aplicaciones Fnac Ebooks y para libros electrónicos Fnac.

Lamentablemente no podemos atender su petición, ya que nos consta la descarga del archivo en un dispositivo Android.
Vaig insistir:
No puedo más que sentirme profundamente decepcionado y defraudado por no usar palabras más explícitas. Creo que su respuesta en nombre de la compañía que representa no responde en absoluto a las expectativas que su empresa me ha creado la información que por parte del personal de FNAC y de su web me habían creado.

En primer lugar, antes de realizar esta adquisición en su web me personé en el departamento de eBooks de su tienda de El Triangle en Barcelona con la intención de adquirir allí esa obra. Allí me informaron que solo podía hacerlo a través de su web pero que no tendría ningún problema puesto que se trataba de un fichero en formato EPUB, uno de los múltiples formatos populares del mercado, y que podría reproducirlo con mi lector sin problemas. Para mí este es el primer incumplimiento, puesto que no dispongo del fichero EPUB prometido. He inspeccionado todos los directorios de mi dispositivo Android y no he podido encontrar el fichero EPUB prometido. Por cierto, que dicho dispositivo es un Smartphone que no uso ni deseo usar como ebook reader, a pesar de haber intentado conseguir ese fichero EPUB a través de él. Acabo de eliminar de él su aplicación de lectura de libros.

En segundo lugar, en su página web se asegura que podré descargar mi copia de dicho libro hasta en cinco dispositivos, cosa que también ha resultado no ser así.

En tercer lugar, su web asegura que si no tengo un dispositivo FNAC también podré disponer libremente de las obras adquiridas y no advierte de posibles excepciones, lo cual también me ha inducido a creer que podría leer esa obra en mi ebook reader sin problemas.

Ante todo lo expuesto creo que han sido ustedes los que me han inducido a caer en el error de adquirir esa obra que al parecer no responde en absoluto a mis expectativas, razón por la cual me creo en el derecho al resarcimiento de el dispendio efectuado atendiendo que ustedes al parecer no están en disposición de suministrarme la obra adquirida en un formato compatible con mi ebook reader.
Resposta:
Cerramos esta consulta sobre su pedido al haber sido respondida en una comunicación anterior.
Entremig vaig treure l'aplicació del teléfon i vaig desenllaçar el dispositiu del web del FNAC.

Conclusions que en trec. En primer lloc esborrar-me immediatament del club FNAC, i no tornar a comprar-hi mai més res. No m'enganyaran més. En segon lloc donar tota la publicitat que pugui en aquest fet per evitar que altres caiguin en el meu error. Però es que, a més, se m'han tret les ganes de comprar mai un llibre en format ebook, els que em baixo (sense cost) no m'han donat mai problemes.

Una abraçada.


FNAC


Cuando mi amigo (virtual) tatojimmy anunció la publicación de su primera novela decidí comprarla. Este libro sólo se ha publicado en formato ebook y el primer lugar donde se vendió fue el FNAC. Como tenía, y todavía tengo el carnet del FNAC fui a su web a ver si podía comprar en un formato compatible con mi ebook reader.

En la página del FNAC pone "eBook disponible para: Lectura en Apps Fnac eBooks" y "Libro Electrónico Fnac". Como no lo vi claro me fui al FNAC del Triangle (el de la Plaza de Cataluña, para entendernos) y busqué la sección de ebooks con la intención de comprarlo, pero me dijeron que era posible comprarlo en la tienda, que sólo podía hacerlo en su web. Entonces le dije al muchacho que tan amablemente me atendió que yo no tenía un ebook reader del FNAC que el mío era de otra marca. El chico me aseguró no se preocupe se trata de un fichero en formato estándar EPUB que podrá leer con cualquier lector. Así que cuando llegué a casa hice la compra. Ese fue mi primer error.

En su web, en un rincón recóndito, se explica que uno puede descargar los ebooks del FNAC hasta en cinco dispositivos diferentes simultáneamente, y que si uno no tiene un ebook reader del FNAC también puede bajarse sus libros. (esto últimas lo dice en la página "http://www.fnac.es/Help/es-ES/ayuda_2013/ayuda_2013_ES.aspx#bl=foot", en la opción "04. ¿Cómo descargar un libro e-Book?" el texto exacto al que me refiero es: Fnac eBooks permite la descarga de los libros comprados en la tienda para leerlos en tu ordenador o transferirlos a otros dispositivos de lectura.)

Entonces intenté descargármelo (algo que todavía no he conseguido). Resulta que se tienen los libros descargar con un programa de Adobe que sólo corre en Windows y quizás, ahora no lo recuerdo bien, también en Mac, pero los usuarios de Linux como yo no hay ninguna versión (la primera en la frente) Como uno es de la profesión y tiene recursos, conseguí hacer funcionar el programa en mi PC. Entonces llegó el momento de descargar el libro. En las instrucciones pone: Haz clic en el botón de descargar libro, bien desde la página de confirmación de compra o desde la biblioteca. Esto descargará un archivo de licencia .ACSM a tu ordenador., pero ni en un sitio ni en el otro me aparece el botón mencionado.

Después de una búsqueda no exenta de dificultades por la web de FNAC consigo encontrar una manera de enviar un mensaje para pedir ayuda. Les cuento:
Hace pocos días adquirí en vuestra web la obra de Jimmy C. titulada Tómate algo, en formato ebook, puesto que en vuestra pagina garantizaba que me lo iba a poder descargar fuera cual fuera mi lector.

En vuestra web dice literalmente: Descarga en PC sin DRM: Descarga el ebook en tu ordenador sin el sistema de protección Adobe DRM. Podrás leerlo o copiarlo a tu dispositivo favorito (tablet, e-reader, teléfono móvil...) sin limitaciones.

Siguiendo el procedimiento descrito en vuestra web, descargué, instalé y configuré el software Adobe Digital Editions. Llegado el momento de transferir el llibro que en vuestra web se describe:

[… no os transcribo el texto de su web …]

El problema está en el punto 1) de este procedimiento ya que en mi navegador no aparece el botón de descargar libro en ningún caso.

[… no os transcribo detalle del software que uso ...]

Les agradeceré una pronta solución a mi problema o que se me abone la compra realizada ya que no he podido disfrutar de ella.
No obtuve respuesta. Revolviendo por Internet encontré una dirección de email donde al parecer contestaban (factoria@fnac.es). Les envié el mismo mensaje, enseguida recibí una respuesta estándar con un número de referencia donde me aseguraban que Nuestro tiempo habitual de respuesta es de 48 horas laborables. Pasadas 48 h volví a en enviar el mensaje (ya era la tercera vez).

Entremedio descargué la aplicación del FNAC en mi teléfono Android. En esta ocasión pude abrir el libro y constaté que era incomodísimo leerlo en este dispositivo. Además, no supe encontrar el archivo en formato EPUB en ninguna sus carpetas. Por tanto lo abandoné. Aunque el programa quedó instalado.

Respuesta del FNAC:
En respuesta a su e-mail, le indicamos que este título sólo está disponible para aplicaciones Fnac Ebooks y para libros electrónicos Fnac.

Lamentablemente no podemos atender su petición, ya que nos consta la descarga del archivo en un dispositivo Android.
Insistí:
No puedo más que sentirme profundamente decepcionado y defraudado por no usar palabras más explícitas. Creo que su respuesta en nombre de la compañía que representa no responde en absoluto a las expectativas que su empresa me ha creado la información que por parte del personal de FNAC y de su web me habían creado.

En primer lugar, antes de realizar esta adquisición en su web me personé en el departamento de eBooks de su tienda de El Triangle en Barcelona con la intención de adquirir allí esa obra. Allí me informaron que solo podía hacerlo a través de su web pero que no tendría ningún problema puesto que se trataba de un fichero en formato EPUB, uno de los múltiples formatos populares del mercado, y que podría reproducirlo con mi lector sin problemas. Para mí este es el primer incumplimiento, puesto que no dispongo del fichero EPUB prometido. He inspeccionado todos los directorios de mi dispositivo Android y no he podido encontrar el fichero EPUB prometido. Por cierto, que dicho dispositivo es un Smartphone que no uso ni deseo usar como ebook reader, a pesar de haber intentado conseguir ese fichero EPUB a través de él. Acabo de eliminar de él su aplicación de lectura de libros.

En segundo lugar, en su página web se asegura que podré descargar mi copia de dicho libro hasta en cinco dispositivos, cosa que también ha resultado no ser así.

En tercer lugar, su web asegura que si no tengo un dispositivo FNAC también podré disponer libremente de las obras adquiridas y no advierte de posibles excepciones, lo cual también me ha inducido a creer que podría leer esa obra en mi ebook reader sin problemas.

Ante todo lo expuesto creo que han sido ustedes los que me han inducido a caer en el error de adquirir esa obra que al parecer no responde en absoluto a mis expectativas, razón por la cual me creo en el derecho al resarcimiento de el dispendio efectuado atendiendo que ustedes al parecer no están en disposición de suministrarme la obra adquirida en un formato compatible con mi ebook reader.
Respuesta:
Cerramos esta consulta sobre su pedido al haber sido respondida en una comunicación anterior.
Entremedio saqué la aplicación del teléfono y desenlacé el dispositivo de la web del FNAC.

Conclusiones que saco. En primer lugar borrarme inmediatamente del club FNAC, y no volver a comprarles nunca más. No me engañarán más. En segundo lugar dar toda la publicidad que pueda en este hecho para evitar que otros caigan en mi error. Pero es que, además, se me han quitado las ganas de comprar nunca un libro en formato ebook, los que me bajo (sin coste) no me han dado nunca problemas.

Un abrazo.

dilluns, 2 de setembre de 2013

Memòria --- Memoria

[Entrada 276]

Memòria


Està clar que la memòria juga un paper d'una importància crucial en la vida humana, la capacitat de retenir informació condiciona el nostre pensament i la nostra activitat, ens permet l'aprenentatge, fer previsions per al futur, etc. Els problemes amb la memòria o una pobre educació de la mateixa ens poden minvar les nostres possibilitats. Un exemple, dut a l'extrem, el podeu veure a la pel·lícula "Memento", un "thriller" psicològic escrit i dirigit l'any 2000 per Christopher Nolan, segons el relat "Memento Mori" del seu germà Jonathan.

El protagonista de "Memento" va patir un trauma cerebral que li va causar amnèsia anterògrada. És incapaç d'emmagatzemar nous records, tanmateix, posseeix memòria sensorial i recorda com realitzar les accions quotidianes. Per "recordar" els esdeveniments de la seva vida crea un sistema usant fotos instantànies per tenir un registre de la gent amb la qual es relaciona, on s'allotja i altres elements bàsics per al desenvolupament de la seva vida. A més de les fotografies, també pren notes i es tatua pistes... La pel·lícula es va convertir en una obra de culte. Motius no li falten, el seu enginyós i curiosíssim desenvolupament, el seu envoltant posada en escena i la pròpia i intrigant trama fan d'aquest film un brillant exercici de dissecció de la memòria.

Evidentment, això de Memento és exagerat, però les exageracions, les situacions dutes a l'extrem, a vegades ens poden servir per il·lustrar el que d'una altra forma no veiem, i en aquest cas sobre la importància de la memòria.

La capacitat de memòria del cervell humà és extraordinària, l'altre dia sentia en algú que defensava que en tota la vida no usem ni el 10% d'aquesta capacitat. En article de la Viquipèdia s'assegura que no arribem a usar-ne la deu mil·lèsima part, que seria 0,01%, que és moltíssim menys del 10%.

Sembla que avui dia no es valori exercitar la memòria, sembla que tot hagi de ser raonament i deducció. L'aprenentatge de la matemàtica o la física amb els seus formalismes exerciten prou aquestes capacitats del cervell. A mi a química em feien aprendre de memòria la taula periòdica dels elements i la marxa analítica, que era una cosa terrible. Els meus pares s'aprenien la llista dels reis gots, la llista dels profetes menors, i una multitud de poemes... Tot plegat crec que eren bons exercicis per a la memòria. Pot ser que no calgui aprendre coses tant inútils com la llista dels reis gots o la llista dels profetes menors, però segur que hi ha una multitud de coses més útils per aprendre tot exercitant la memòria. Crec que és bo que la memòria deixi de ser passiva, perquè en puguem tenir el control.

Per això defenso que en l'educació del nostre cervell, tan crucial és educar-nos per al raonament i la deducció, com per a la retentiva, que vol dir capacitat per emmagatzemar i recuperar la informació.

Una abraçada.


Memoria


Está claro que la memoria juega un papel de una importancia crucial en la vida humana, la capacidad de retener información condiciona nuestro pensamiento y nuestra actividad, nos permite el aprendizaje, hacer previsiones para el futuro, etc. Los problemas con la memoria o una pobre educación de la misma nos pueden disminuir nuestras posibilidades. Un ejemplo, llevado al extremo, lo podéis ver en la película "Memento", un "thriller" psicológico escrito y dirigido en el año 2000 por Christopher Nolan, según el relato "Memento Mori" de su hermano Jonathan.

El protagonista de "Memento" sufrió un trauma cerebral que le causó amnesia anterógrada. Es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, sin embargo, posee memoria sensorial y recuerda cómo realizar las acciones cotidianas. Para "recordar" los acontecimientos de su vida crea un sistema usando fotos instantáneas para tener un registro de la gente con la que se relaciona, donde se aloja y otros elementos básicos para el desarrollo de su vida. Además de las fotografías, también toma notas y se tatúa pistas... La película se convirtió en una obra de culto. Motivos no le faltan, su ingenioso y curiosísimo desarrollo, su envolvente puesta en escena y la propia e intrigante trama hacen de este film un brillante ejercicio de disección de la memoria.

Evidentemente, eso de Memento es exagerado, pero las exageraciones, las situaciones llevadas al extremo, a veces, nos pueden servir para ilustrar lo que de otra forma no vemos, y en este caso sobre la importancia de la memoria.

La capacidad de memoria del cerebro humano es extraordinaria, el otro día oía a alguien que defendía que en toda la vida no usamos ni el 10% de esa capacidad. En el artículo de la Wikipedia se asegura que no llegamos a usar la diez milésima parte de su capacidad, que sería 0,01%, que es muchísimo menos del 10%.

Parece que hoy en día no se valore ejercitar la memoria, parece que todo tenga que ser razonamiento y deducción. El aprendizaje de las matemáticas o la física con sus formalismos ejercitan suficientemente estas capacidades del cerebro. A mí en química me hacían aprender de memoria la tabla periódica de los elementos y la marcha analítica, que era algo terrible. Mis padres se aprendían la lista de los reyes godos, la lista de los profetas menores, y una multitud de poemas... Todo ello creo que eran buenos ejercicios para la memoria. Puede que no sea necesario aprender cosas tan inútiles como la lista de los reyes godos o la lista de los profetas menores, pero seguro que hay una multitud de cosas más útiles que aprender ejercitando la memoria. Creo que es bueno que la memoria deje de ser pasiva para que podamos tener su control.

Por eso defiendo que en la educación de nuestro cerebro, tan crucial es educarnos para el razonamiento y la deducción, como para la retentiva, que significa capacidad para almacenar y recuperar la información.

Un abrazo.