Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 28 de juliol de 2013

Confiança a Internet --- Confianza en Internet

[Entrada 267]


Confiança a Internet


Personalment no m'agrada la idea de sotmetre'm al control de ningú, crec que tots hauríem de saber com hem de fer les coses i ser prou responsables com per no necessitar ser controlats. Malgrat que no m'agradi sé que la immensa majoria de les coses no acaben de funcionar si no es controla als desaprensius que volen abusar dels altres.

En el seu origen Internet prometia ser un fòrum obert on tot hi tingués cabuda, i això va ser així mentre es va mantenir en els àmbits universitaris i culturals, fins que va començar a popularitzar-se. En primer lloc s'hi va implantar el gran negoci del sexe, i tot seguit hi van començar a aparèixer abusos i delictes... No vaig tenir més remei que admetre que era necessària certa intervenció de les autoritats per protegir als pobres incauts, entre el quals m'hi incloc, d'aquests perills. De seguida les diferents policies del món es van posar a vigilar la xarxa. Això em va fer témer que algun dia, amb l'excusa de la lluita contra el terrorisme o contra el que sigui, ho aprofitessin per a unes altres finalitats no tan legítimes i honestes, i ara sabem que ho estan fent...

En una conversa sobre aquest temes en què comentàvem que s'acaba de desenvolupar un sistema que usant els cercadors més coneguts pot detectar quin percentatge d'un treball o document ha estat plagiat d'altres disponibles a Internet, un programa està destinat als docents d'escoles i instituts, va sorgir el tema següent: jo hi puc publicar el que vulgui a Internet, sigui cert, fals o una veritat a mitges. Puc negar l'holocaust com fan molts feixistes o neonazis, puc explicar el que vulgui d'una determinada malaltia o medicina, així puc fer creure que un determinat fàrmac és més eficient del que en realitat és i promocionar-ne la seva venda o puc muntar col·lectius com el dels "ana" on els anorèxics intercanvien informació sobre les mil maneres de no menjar fomentant així la seva patologia, etc.

Davant d'això quan jo consulto alguna cosa sobre la que ho ignoro tot o quasi tot o bé la busco a fonts que em mereixen certa confiança com l'Enciclopèdia Catalana, o bé intento contrastar el que trobo mirant diverses fonts i intentant deduir quina solvència pot tenir cada una d'elles. Els meus contertulians em contraargumentaven que llavors només era qüestió de publicar moltes planes amb la mateixa mentida o mitja veritat, per acabar al final venent-me la idea o producte que volguessin... Al final com sempre acabes pensant que tenen raó, de fet els feixistes o el mateix PP han intentat reiterades vegades això de transformar una mentida en veritat a base de repetir-la.

També es podria estudiar de crear un organisme dedicat a verificar la veracitat d'una informació publicada a Internet. Per exemple, es podrien puntuar segons el seu rigor científic o alguna cosa per l'estil que en permetés saber fins a quin punt és fiable una determinada informació. Una cosa així com un Bureau Veritas dels webs. És clar que això tindria el risc que caigués sota el control d'alguna organització que ho manipulés segons els seus interessos...

Ben pensat millor que no ho controli ningú i respectem la llibertat de cadascú. Segur que sempre hi haurà llocs oberts i prou fiables com la Viquipèdia.

Una abraçada.


Confianza en Internet


Personalmente no me gusta la idea de someterme al control de nadie, creo que todos deberíamos saber cómo debemos hacer las cosas y ser lo suficientemente responsables como para no necesitar ser controlados. Aunque no me guste sé que la inmensa mayoría de las cosas no acaban de funcionar si no se controla a los desaprensivos que quieren abusar de los demás.

En su origen Internet prometía ser un foro abierto donde todo tuviera cabida, y eso fue así mientras se mantuvo en los ámbitos universitarios y culturales, hasta que comenzó a popularizarse. En primer lugar se implantó el gran negocio del sexo, y a renglón seguido empezaron a aparecer en la red abusos y delitos... No tuve más remedio que admitir que era necesaria cierta intervención de las autoridades para proteger a los pobres incautos, entre los cuales me incluyo, de esos peligros. En seguida las diferentes policías del mundo se pusieron a vigilar la red. Esto me hizo temer que algún día, con la excusa de la lucha contra el terrorismo o contra lo que sea, lo aprovechasen para otro fines no tan legítimos y honestos, y ahora sabemos que lo están haciendo...

En una conversación sobre estos temas en que comentábamos que se acabava de desarrollar un sistema que usando los buscadores más conocidos puede detectar qué porcentaje de un trabajo o documento ha sido plagiado de otros disponibles en Internet, un programa está destinado a los docentes, surgió el tema siguiente: yo puedo publicar lo que quiera en Internet, sea cierto, falso o una verdad a medias. Puedo negar el holocausto como hacen muchos fascistas o neonazis, puedo explicar lo que quiera de una determinada enfermedad o medicina, así puedo hacer creer que un determinado fármaco es más eficiente de lo que en realidad es y promocionar su venta o puedo montar colectivos como el de los "ana" donde los anoréxicos intercambian información sobre las mil maneras de no comer fomentando así su patología, etc.

Ante eso cuando yo consulto algo sobre lo que lo ignoro todo o casi todo o bien lo busco en fuentes que me merecen cierta confianza como la Enciclopedia Catalana, o bien intento contrastar lo que encuentro mirando diversas fuentes e intentando deducir qué solvencia puede tener cada una de ellas. Mis contertulianos me contraargumentaban que entonces sólo era cuestión de publicar muchas páginas con la misma mentira o media verdad, para acabar al final vendiéndome la idea o producto que quisieran... Al final como siempre acabas pensando que tienen razón, de hecho los fascistas o el mismo PP han intentado en reiteradas ocasiones eso de transformar una mentira en verdad a base de repetirla.

También se podría estudiar el crear un organismo dedicado a verificar la veracidad de una información publicada en Internet. Por ejemplo, se podrían puntuar según su rigor científico o algo por el estilo que permitiera saber hasta qué punto es fiable una determinada información. Una cosa así como un Bureau Veritas de las webs. Claro que eso tendría el riesgo de que cayera bajo el control de alguna organización que lo manipulara según sus intereses...

Bien pensado mejor que no lo controle nadie y respetemos la libertat de cada uno. Seguro que siempre habrá sitios abiertos y suficientemente fiables como la Wikipedia.

Un abrazo.

dimecres, 24 de juliol de 2013

El terrible quotidià --- El terrible cotidiano

[Entrada 266]


El terrible quotidià


Em sembla que és un fet innegable que la vida poc a poc es va tornant monòtona, i fins i tot avorrida, i pot ser que per a molts perdi molts dels seus al·licients...

Per als infants tot es nou, amb qualsevol cosa s'ho passen bé, cada dia és ple de coses noves, de noves aventures, de nous aprenentatges, de nous reptes... L'adolescència és la gran aventura on es posen les bases de l'adult que s'està forjant, plena de moltes "primeres vegades", de grans disquisicions, de grans reptes per formar-se un criteri, una ideologia, una professió o ofici, un futur... Però quan arriba el futur, poc a poc les coses, les idees, els fets, els reptes i tot plegat van passant a ser quotidians, a ser cada dia mes semblants als del dia d'abans i als que s'esperen per al dia següent...

Moltes vegades m'he imaginat en un poblet perdut en mig del no res, d'unes muntanyes o d'un pla inacabable fent cada dia el mateix, cuidant uns camps, uns bens, unes gallines, i no haver anat mai gaire més lluny que als pobles dels voltants per les seves festes, fires o mercats. Terrible. I pensar que durant segles moltes persones han viscut així.

El terrible quotidià ens cau a sobre quan entrem a la vida adulta, quan la gran aventura de l'adolescència comença a decaure, cosa que amb una mica de sort es pot fer durar fins als 25, però l'adolescència també s'acaba. Hi ha qui diu que la gràcia està en saber mantenir l'aventura fins al final de la vida, però llevat d'uns quants privilegiats, com ara la gent de la faràndula i altres persones que viuen de les arts, la majoria hem de viure d'una feina monòtona i poc creativa que tendeix a ser més o menys desagradable en funció de la imbecil·litat del cap que ens toqui... Aconseguir que tot això esdevingui més o menys agradable, trobar-hi al·licients, saber donar-li un sentit és cosa de cadascú.

I en això hi torna a entrar de forma definitiva l'actitud personal en front a la vida, per saber gaudir del poc que tenim i per saber buscar-li la gràcia a tot plegat. Insisteixo en què no estic fent una proclama a favor del conformisme o l'acceptació del sistema. Personalment, sóc dels que no ens costa anar a la feina ja que sempre he sabut trobar-li gracia al que feia i que quan m'he avorrit li he sabut buscar una sortida. En canvi crec que no se'm pot acusar de conformista ni em podeu dir que no faig res per canviar les coses. Per mi gaudir de la vida no es contraposa a lluitar per millorar-la. I diria que per gaudir-ne una de les coses que m'hi ajuda és tenir l'esperança, millor dit la certesa, de que el futur serà millor perquè estic aportant el meu granet de sorra perquè ho sigui.

Una abraçada.


El terrible cotidiano


Me parece que es un hecho innegable que la vida poco a poco se va volviendo monótona, e incluso aburrida, y puede ser que para muchos pierda muchos de sus alicientes...

Para los niños todo es nuevo, con cualquier cosa se lo pasan bien, cada día está lleno de cosas nuevas, de nuevas aventuras, de nuevos aprendizajes, de nuevos retos... La adolescencia es la gran aventura donde se ponen las bases del adulto que se está fraguando, llena de muchas "primeras veces", de grandes disquisiciones, de grandes retos para formarse un criterio, una ideología, una profesión o oficio, un futuro... Pero cuando llega el futuro, poco a poco las cosas, las ideas, los hechos, los retos y todo lo demás van pasando a ser cotidianos, a ser cada día más parecidos a los del día anterior y a los que se esperan para el día siguiente...

Muchas veces me he imaginado en un pueblecito perdido en medio de la nada, de unas montañas o de un llano inacabable haciendo cada día lo mismo, cuidando unos campos, unas ovejas, unas gallinas, y no haber ido nunca mucho más allà de los pueblos de los alrededores por sus fiestas, ferias o mercados. Terrible. Y pensar que durante siglos muchas personas han vivido así.

El terrible cotidiano nos cae encima cuando entramos en la vida adulta, cuando la gran aventura de la adolescencia comienza a decaer, lo cual con un poco de suerte puede demorarse hasta los 25, pero la adolescencia también se acaba. Hay quien dice que la gracia está en saber mantener la aventura hasta el final de la vida, pero salvo unos pocos privilegiados, como la gente de la farándula y otras personas que viven de las artes, la mayoría tenemos que vivir de un trabajo monótono y poco creativo que tiende a ser más o menos desagradable en función de la imbecilidad del jefe que nos toque... Conseguir que todo eso sea más o menos agradable, encontrarle los alicientes, saber darle un sentido es cosa de cada uno.

Y en eso vuelve a entrar de forma definitiva la actitud personal frente a la vida para saber disfrutar de lo poco que tenemos, para saber buscarle la gracia a todo ello. Insisto en que no estoy haciendo una proclama a favor del conformismo o la aceptación del sistema. Personalmente, soy de los que no nos cuesta ir al trabajo, puesto que siempre he sabido encontrarle gracia a lo que hacía y que cuando me he aburrido le he sabido buscar una salida. En cambio creo que no se me puede acusar de conformista ni me podéis decir que no hago nada para cambiar las cosas. Para mí disfrutar de la vida no se contrapone a luchar por mejorarla. Y diría que para disfrutarla una de las cosas que me ayuda es tener la esperanza, mejor dicho la certeza, de que el futuro va a ser mejor porque estoy aportando mi granito de arena para que lo sea.

Un abrazo.

dissabte, 20 de juliol de 2013

Gaudir del que tens --- Disfrutar de lo que tienes

[Entrada 265]


Gaudir del que tens


Pràcticament el títol ho diu tot, em fa l'efecte que solem confondre l'ambició amb l'enveja, i que ens amarguem pensant en allò que no tenim i que pensem que ens convindria tenir. A mi m'encantaria viure de renda, però no hi visc, he d'anar a treballar cinc dies a la setmana matí i tarda a dues organitzacions diferents...

En Cesc (el ninotaire) havia fet un dibuix d'un nen que li havien regalat una joguina complexa i es posava a jugar amb la capsa. Aquesta imatge la de jugar amb la capsa és la que podria, perfectament, il·lustrar aquest post, lamento no haver-la trobat.

El que vull dir és que em sembla més important saber gaudir del que tenim, una simple capsa, una sola rosella, o un bon amic, que viure amargats per allò que no tenim, com un cotxe fenomenal, un bell jardí, o un gran amor.

Gaudir de la senzillesa, del poc que tinguem, no vol dir renunciar a tenir més, simplement és passar-ho bé mentre lluitem per aconseguir millorar, vol dir no viure amargat.

Una abraçada.


Disfrutar de lo que tienes


Prácticamente el título lo dice todo, me da la impresión que solemos confundir la ambición con la envidia, y que nos amargamos pensando en lo que no tenemos y que pensamos que nos convendría tener. A mí me encantaría vivir de renta, pero no vivo de renta, tengo que ir a trabajar cinco días a la semana mañana y tarde en dos organizaciones diferentes ...

Cesc (el dibujante de monigotes) había hecho un dibujo de un niño al que le habían regalado un juguete complejo y se ponía a jugar con la caja. Esta imagen la de jugar con la caja es la que podría, perfectamente, ilustrar este post, lamento no haberla encontrado.

Lo que quiero decir es que me parece más importante saber disfrutar de lo que tenemos, una simple caja, una sola amapola, o un buen amigo, que vivir amargados por lo que no tenemos, como un coche fenomenal , un lindo jardín, o un gran amor .

Disfrutar de la sencillez, de lo poco que tengamos, no significa renunciar a tener más, simplemente es pasarlo bien mientras luchamos por conseguir mejorar, significa no vivir amargado.

Un abrazo

dimarts, 16 de juliol de 2013

Escriure --- Escribir

[Entrada 264]


EscriureAlguna vegada m'heu dit que escric bé. No sé si és cert o el que ho va dir volia alegrar-me el dia, però la veritat és que em costa un bon esforç fer un text que a mi em sembli acceptable, pot ser que això em passi per la meva afició a la lectura, m'agrada molt llegir, i m'agrada allò que es llegeix d'una forma fluida i ràpida, el que no cal rellegir perquè s'entén clarament i a la primera.

Alguns dels blogs que llegeixo estan força ben escrits, d'altres no tant. Potser es tracti d'una qüestió de pressa, ja que a mi una entrada em requereix 4 o 5 rellegides correctores per quedar-ne una mica satisfet. A vegades, si considero el text prou important, el deixo reposar un parell de dies per oblidar-lo i poder-li fer unes rellegides més crítica. M'agrada simplificar les frases i ordenar-les de manera natural i directa (usant l'ordre gramatical que em van ensenyar: subjecte, verb i predicat, ordenant també els predicats quan n'hi ha més d'un).

Diuen que en Gabriel Garcia Márquez, que té un premi Novel, fa moltes faltes d'ortografia, i que es rellegia (i suposo que es rellegeix) els seus escrits unes quantes vegades abans de donar-los per bons. No pretenc comparar-m'hi, però em consola.

Es veu que el procés mental que cal fer per parlar és molt més simple que el que hem de fer per escriure, per això els dislèxics, els que tenim dificultats de lecto-escriptura, ens en sortim molt millor d'un examen oral que de un d'escrit. L'escriptura exigeix ordenar bé el discurs abans de començar, presentar les coses d'una determinada manera i a més les frases han de tenir una coherència major que en el discurs oral. El discurs oral admet el diàleg interactiu i l'escrit no.

Cada dia em costa més fer entrades, d'una banda perquè em fa por repetir-me, tot i que sé que ho faig, que no ho puc evitar, intento no fer-ho gaire o almenys no abusar-ne. A més, em fa por que el que vull dir no us interessi gens...

A vegades, penso en acceptar peticions vostres sobre els temes que us preocupin, emulant a en tatojimmy amb les seves fotos... No sé, potser sigui un filó sense explotar, però també em fa por de convertir el meu blog en una mena de consultori per a adolescents gai... A més, per fer-ho bé, potser em caldria l'assessorament d'un bon equip de psicòlegs.

Hi ha temes que costa de treure en un blog com, per posar un exemple, el de la higiene personal del passiu abans de tenir relacions sexuals i la veritat és que no n'he llegit res en els blogs que segueixo. Però no perdem de vista que això és la vida real. No oblidem que l'anus i el recte són el trajecte final de la nostra claveguera... Era força ignorant d'aquest tema donada la meva condició d'actiu, i només n'he aconseguit parlar en la intimitat. Tot i que sigui una cosa molt natural, a la majoria els sol fer força vergonya treure'l a la llum. Segur que hi ha més temes com aquest que us poden interessar... I si em voleu donar idees m'aniran prou bé.

Una abraçada.


EscribirAlguna vez me habéis dicho que escribo bien. No sé si es cierto o quien lo dijo quería alegrarme el día, pero la verdad es que me cuesta bastante esfuerzo hacer un texto que a mí me parezca aceptable, puede que eso me pase por mi afición a la lectura, me gusta mucho leer, y me gusta lo que se lee de una forma fluida y rápida, lo que no hay que releer porque se entiende claramente y a la primera.

Algunos de los blogs que leo están bastante bien escritos, otros no tanto. Quizás se trate una cuestión de prisa, ya que a mí una entrada me requiere 4 o 5 releídas correctoras para quedar un poco satisfecho. A veces, si considero el texto lo suficientemente importante, lo dejo reposar un par de días para olvidarlo y poderle dar unas releídas más críticas. Me gusta simplificar las frases y ordenarlas de manera natural y directa (usando la orden gramatical que me enseñaron: sujeto, verbo y predicado, ordenando también esos predicados cuando hay más de uno).

Dicen que Gabriel García Márquez, que tiene un premio Novel, hace muchas faltas de ortografía, y que se releía (y supongo que se relee) sus escritos unas cuantas veces antes de darlos por buenos. No pretendo comparar-me con él, pero me consuela.

Se ve que el proceso mental que es necesario hacer para hablar es mucho más simple que el que tenemos que hacer para escribir, por eso los disléxicos, a los que tenemos dificultades de lecto-escritura, nos va mucho mejor en un examen oral que en uno escrito. La escritura exige ordenar bien el discurso antes de empezar, presentar las cosas de una determinada manera y además las frases deben tener una coherencia mayor que en el discurso oral. El discurso oral admite el diálogo interactivo y el escrito no.

Cada día me cuesta más escribir entradas, por un lado porque me da miedo repetirme, aunque sé que lo hago, que no lo puedo evitar, intento no hacerlo mucho o al menos no abusar. Además, me da miedo que lo que quiero decir no os interese en absoluto...

A veces, pienso en aceptar vuestras peticiones sobre los temas que os preocupen, emulando a tatojimmy con sus fotos... No sé, quizá sea un filón sin explotar, pero también me da miedo convertir mi blog en una especie de consultorio para adolescentes gay... Además, para hacerlo bien, quizás me haría falta el asesoramiento de un buen equipo de psicólogos.

Hay temas que cuesta sacar en un blog como, por poner un ejemplo, el de la higiene personal del pasivo antes de tener relaciones sexuales y la verdad es que no he leído nada en los blogs que sigo. Pero no perdamos de vista que eso es la vida real. No olvidemos que el ano y el recto son el trayecto final de nuestra cloaca... Era bastante ignorante en este tema dada mi condición de activo, y sólo he conseguido hablar de él en la intimidad. Aunque sea algo muy natural, a la mayoría les suele dar bastante vergüenza sacarlo a la luz. Seguro que hay más temas como ese que os pueden interesar...
Y si me queréis dar ideas me irán muy bien.

Un abrazo.

divendres, 12 de juliol de 2013

Dues vegades bo és bobo --- Dos veces bueno es bobo

[Entrada 263]

Dues vegades bo és bobo


La paraula bobo en castellà vol dir coses com ximple o extremada i nèciament candorós és a dir, d'una ingenuïtat extrema. Aprofitant que en català per dir que un home és bondadós diem que és bo, fem el joc de paraules de paraules següent: dues vegades bo és bobo. La traducció al castellà de tot plegat no té sentit ja que el joc de paraules barreja els dos idiomes.

A vegades tinc la sensació de ser dues vegades bo, de pecar de massa candorós, ingenu o innocent, però també em pregunto qui no l'ha tinguda. Quantes vegades no has fet un favor i t'ha semblat que a més de no agrair-te'l se'n fotien de la teva ingenuïtat? Ja no dic res de l'enamorat de qui se n'aprofiten...

Unes vegades em crec excessivament paranoic, crec que desconfio en excés i se m'acut que no és bo ser-ho sempre. Altres vegades em sembla que encara ho sóc poc.

Una vegada vaig conèixer un noi en un xat desesperat per aconseguir uns euros que necessitava urgentment per pagar el lloguer de casa seva. Es volia prostituir en aquell preu. Com la xifra em semblar massa alta n'hi vaig oferir la meitat. Va estar-hi d'acord, vam quedar i una estona després m'estava fent una mamada descomunal i me'l vaig follar amb moltes ganes. No sé perquè em va despertar confiança. Vam intercanviar mòbils i noms reals per poder tornar-hi alguna altra vegada. Vaig acabar deixant-li la resta dels diners que li feien falta.

Uns mesos després, un dia al matí, vaig començar a rebre uns missatges d'ell que no entenia reclamant-me una quantitat de diners. Li vaig preguntar què li passava i es va disculpar dient que s'havia equivocat que els missatges eren per a una altra persona i que havia confós els noms... Total que xerrant, xerrant, em va demanar els diners perquè li feien falta. En la meva ingenuïtat vaig fer-li el préstec d'aquells diners. Vam quedar per veure'ns el dilluns següent per la tarda per gaudir d'una nova sessió sexual... No va aparèixer, mai més m'ha respost al telèfon, i no l'he vist mai més... Total, diners. Però vaig ser dues vegades bo, bobo no us sembla?

Una abraçada.


Dos veces bueno es bobo


La palabra bobo en castellano significa cosas como tonto o extremada y neciamente candoroso es decir, de una ingenuidad extrema. Aprovechando que en catalán para decir que un hombre es bondadoso decimos que es bo (bueno), hacemos el juego de palabras de palabras siguiente: dos veces bueno (bo) es bobo. La traducción al castellano de todo eso no tiene sentido ya que el juego de palabras mezcla los dos idiomas.

A veces tengo la sensación de ser dos veces bueno, de pecar de demasiado candoroso, ingenuo o inocente, pero también me pregunto quién no la ha tenido ¿Cuántas veces no has hecho un favor y te ha parecido que además de no agradecértelo se reían de tu ingenuidad? Y no digo nada del enamorado de quien se aprovechan...

Unas veces me creo excesivamente paranoico, creo que desconfío en exceso y se me ocurre que no es bueno serlo siempre. Otras veces me parece que aun lo soy poco.

En cierta ocasión conocí un chico en un chat desesperado por conseguir unos euros que necesitaba urgentemente para pagar el alquiler de su casa. Quería prostituirse a aquel precio. Como la cifra me pareció demasiado alta le ofrecí la mitad. Estuvo de acuerdo, quedamos y un rato después me estaba haciendo una mamada descomunal y me lo follé con muchas ganas. No sé porque me inspiró confianza. Intercambiamos móviles y nombres reales para poder repetir otra vez. Acabé dejándole el resto del dinero que le hacía falta.

Unos meses después, un día por la mañana, empecé a recibir unos mensajes de él que no entendía reclamándome una cantidad de dinero. Le pregunté qué le pasaba y se disculpó diciendo que se había equivocado que los mensajes eran para otra persona y que había confundido los nombres... Total que charlando, charlando, me pidió el dinero que le hacían falta. En mi ingenuidad le hice el préstamo de ese dinero. Quedamos en vernos el lunes siguiente por la tarde para disfrutar de una nueva sesión sexual... No apareció, nunca más me respondió al teléfono, y no le he visto nunca más... Total, dinero. Però fui dos veces bueno, bobo, ¿no os parece?

Un abrazo

dilluns, 8 de juliol de 2013

El Triunfo de los Mediocres

[Entrada 262]

El Triunfo de los Mediocres


Quienes me conocen saben de mis credos e idearios. Por encima de éstos, creo que ha llegado la hora de ser sincero.

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con una batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
– Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.

– Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

– Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

– Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

– Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

– Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromea sobre sus deportistas.

– Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente– y la independencia sancionada.

– Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.

– Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

– Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.
Antonio Fraguas de Pablos (Forges)

Un abrazo.

dijous, 4 de juliol de 2013

Efeminats --- Afeminados

[Entrada 261]

Efeminats


He de confessar que tinc un problema amb els homes efeminats, em produeixen una sensació d'incomoditat, em semblen poc naturals, massa forçats. Abans creia que aquesta era la causa de la meva incomoditat, que em semblava que sempre estaven actuant, fingint ser allò que no són, però vaig començar a entendre que si es comportaven sempre així és perquè se sentien còmodes en el seu rol i que no devia ser tan forçat com em semblava a mi.

Ara sé que si m'hi sento incòmode és cosa meva, que segurament és el meu nen interior el que m'hi fa sentir. I perquè? Em pregunto. Potser tingui por a què aquesta relació em delati, posi a la llum pública la meva vena homosexual.

Això també em passa quan estic en ambients obertament gais, m'hi sento incòmode, em malfio de tothom que em rodeja i acabo veient expressions malintencionades a les cares de tothom. És pura sensació perquè sé que no hi ha res de res de tot això. A vegades he pensat que era la morbositat de la situació la que em feia sentir estrany, i a més és una situació que no domino, no en tinc el control, no sé quin és el capteniment adequat, i pot ser que en el fons senti atracció o excitació sexual. Òbviament em segueixo culpant al meu nen interior, tot i que no recordo cap experiència desagradable relacionada amb res de tot això.

Si que recordo les advertències dels meus pares pel que fa als desconeguts i sobretot a no acceptar mai res d'un desconegut, en especial caramels, però no sóc capaç de veure que pot tenir a veure això amb la meva incomoditat davant dels efeminats o en els ambients obertament gais.

Recordo, també, que la meva mare, que sempre usava eufemismes per referir-se en aquestes coses, d'un senyor efeminat deia que era molt afectat, en canvi d'una noia poc femenina n'hi havia sentit dir que era un cavallot, amb un to totalment despectiu i allunyat del seu capteniment habitual. Ella també tenia alguna mena d'aversió pels homes afectats i les dones poc femenines (cavallots), me la va traspassar?

En fi es tracta d'un fet purament emocional, totalment irracional, que no he estat capaç de superar tot i que si m'hi trobo actuo amb el major fingiment perquè no se'm noti i intento de ser tant educat i amable com en sé, com me'n van ensenyar a ser. No sé com fer-m'ho, ja que no ho puc evitar.

Si surto de l'armari deixaré de tenir aquestes sensacions?

Una abraçada.


Afeminados


Debo confesar que tengo un problema con los hombres afeminados, me producen una sensación de incomodidad, me parecen poco naturales, demasiado forzados. Antes creía que esta era la causa de mi incomodidad, que me parecía que siempre estaban actuando, fingiendo ser lo que no son, però empecé a entender que si se comportaban siempre así era porque se sentían cómodos en su rol y que no debía ser tan forzado como me parecía a mí.

Ahora sé que si me siento incómodo es cosa mía, que seguramente es mi niño interior el que me hace sentir así ¿Y por qué? Me pregunto. Quizás tenga miedo a que esta relación me delate, exponga a la luz pública mi vena homosexual.

Eso también me pasa cuando estoy en ambientes abiertamente gays, me siento incómodo, desconfío de todo el mundo que me rodea y acabo viendo expresiones malintencionadas en las caras de todos. Es pura sensación porque sé que no hay nada de todo eso. A veces he pensado que era la morbosidad de la situación la que me hacía sentir extraño, y además es una situación que no domino, de la que no tengo el control, no sé cuál debe ser el comportamiento adecuado, y puede que en el fondo sienta atracción o excitación sexual. Obviamente me sigo culpando de ello a mi niño interior, aunque no recuerdo ninguna experiencia desagradable relacionada con nada de todo eso.

Si que recuerdo las advertencias de mis padres en cuanto a los desconocidos y sobre todo a no aceptar nunca nada de un desconocido, en especial caramelos, pero no soy capaz de ver que puede tener que ver esto con mi incomodidad ante los afeminados o en los ambientes abiertamente gays.

Recuerdo, también, que mi madre, que siempre usaba eufemismos para referirse a estas cosas, de un señor afeminado decía que era muy afectado, en cambio de una chica poco femenina le había oído decir que era un marimacho, en un tono totalmente despectivo y alejado de su comportamiento habitual. Ella también tenía algún tipo de aversión por los hombres afectados y las mujeres poco femeninas (marimachos) ¿me la traspasó?

En fin se trata de un hecho puramente emocional, totalmente irracional, que no he sido capaz de superar aunque que en esas circunstancias actúo con el mayor fingimiento para que no se me note y trato de ser tan educado y amable como sé serlo, como me enseñaron a ser. No sé como montármelo, ya que no lo puedo evitar.

¿Si salgo del armario dejaré de tener estas sensaciones?

Un abrazo.