Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 30 de juny de 2011

Forever young (13)

[Entrada 81]


Forever young (13)


En Toni tenia un bon cotxe amb un anagrama format per quatre anells entrellaçats. Hi duia un canvi automàtic de 6 velocitats, un motor de 2,5 litres i tracció a les quatre rodes. Un cotxe molt esportiu per algú tan gran, va pensar en Marc tot inspeccionant-lo abans de pujar-hi. Quant el va haver aparcat a la Universitat on treballaven ell i en Pau, no va poder evitar de pensar el còmode i segur que s'havia sentit durant tot el trajecte des de Barcelona fins allà.

En Marc era conscient que anava en el cos d'en Toni, que el més provable és que allí no el conegués ningú i que per tant havia d'obrar amb molta cautela. Es va dirigir al que havia estat el seu despatx fins el passat 21 de desembre. La porta estava tancada, no va tocar el pany sinó que va donar uns copets a la porta esperant resposta de l'interior, però no hi va haver resposta. Va fer un segon intent i tampoc li van respondre, llavors va intentar obrir, però la porta era tancada amb clau.

Va baixar fins a la secretaria del departament, va trucar a la porta.

— Endavant! —Va dir una veu femenina des de l'interior.

— Bon dia —els va dir en entrar. Coneixia bé a tot el personal que treballava allà que se'l miraven amb cara d'estranyesa. Va fer com qui no coneix ningú i està una mica fora de lloc. Es va dirigir a la taula més propera, la noi es deia Rita, era encarregada de la gestió de personal, amb aparent timidesa li va dir— Busco al Sr. Marc Tal —de fet, ell va dir el seu cognom, però en guardaré la confidencialitat—. He estat al seu despatx i no li he trobat. Ell m'havia dit que en aquesta hora li trobaria, sap? —Mentre deia tot això s'havia situat davant de la taula de la Rita.

— Perdoni, qui el busca?

— Ah! Sí. No m'he presentat. Sóc en Toni Qual. —Ja deveu imaginar que Qual no és el seu cognom real, no?— Sóc un amic de son pare, i havíem quedat per avui.

— Deu fer temps d'això

— Una mica, va ser a primers de desembre per les festes de la Immaculada i la Constitució, a casa són pare...

— I no han parlat més entremig?

— No —va afegir fent cara de estranyat—. No calia, ja havíem quedat, i ell s'ho va anotar a l'agenda per no oblidar-ho. Què li ha passat alguna cosa?

— Porta un mes ingressat a l'hospital.

— A quin hospital?

— Al d'aquí.

— Doncs aniré a veure'l allí.

— El cap del departament ens ha dit que està aïllat i que el deixen rebre visites.

— En Pau?

— Si el Dr. Creus.

— I, podria veure al Dr. Pau Creus?

— Ara està en una reunió —va dir l'Àngela que estava seguint la conversa des de la seva taula. En Marc es girà cap a ella.

— Sap a quina hora acabarà la reunió?

— La veritat és que no, però em temo que pot anar per llarg.

— Així tornaré a la tarda.

— No, no perdi el temps, per la tarda el Dr. Creus no vindrà. Té una reunió a primera hora amb el consell i d'allà se'n anirà a l'hospital.

— D'acord, doncs, moltes gràcies.

Va sortir d'allà molt decaigut, què li podia haver passat a en Marc per estar ingressat i aïllat a l'hospital? Va anar a buscar el cotxe i se n'anà cap a l'hospital. Li va costar aparcar a prop de l'hospital, era massa cèntric va haver d'allunyar-se cap a l'extraradi per trobar un lloc on deixar el cotxe d'en Toni. Després va anar caminant fins a l'hospital i s'adreçà a informació.

— Bon dia. Busco al Sr. Marc Tal. —La noia del taulell, va introduir el nom a l'ordinador.

— Està ingressat al departament de Psiquiatria, però no admet visites.

— Puc parlar amb algú del departament de Psiquiatria que m'informi del seu estat?

— És vostè de la seva família?

— Sí —va mentir.

— Doncs pugi a la planta quarta i demani pel Dr. Trepat.

— Moltes gràcies.

En Toni/Marc va anar cap als ascensors i va pujar a la planta quarta. Va buscar el dispensari del Dr. Trepat i se n'hi va anar.

— Bon dia.

— Bon dia —va respondre la noia que lluint una impol•luta bata blanca seia sola en un taula davant de la porta on una placa anunciava "Dr. Jordi Trepat".

— Volia veure al Dr. Trepat

— Té hora?

— No. Sóc familiar d'un dels seus pacients i voldria saber com va.

— Ara no pot ser està fent visita de sala.

— Sap si en té per a molt?

— Sol tornar cap a les dues.

— Llavors tornaré cap a dos quarts de dues.

— Té mòbil?

— Sí.

— Doncs si me'l dóna jo el trucaré dient-li quan el podrà atendre —li va proposar la noia amb una ampla rialla a la boca. En Toni/Marc li va donar el número del mòbil d'en Toni i li agraí l'amabilitat.

En Marc es va endur el cos d'en Toni a fer una volta per la ciutat que ell coneixia tant bé i a esmorzar al seu lloc preferit. Després se'n va anar tot passejant a la casa que compartien ell i en Pau. El portal era tancat. Va trucar a l'intèrfon, però no va obtenir resposta. Va mirar les finestres i els balcons, eren ben tancats. Se li van omplir els ulls de llàgrimes. Amb l'ànima encongida seguí caminant d'esma, es va trobar de nou a la porta de la Universitat... Havia seguit el camí que feien cada dia junts ell i en Pau per anar i tornar de la feina. Va sentir el mòbil sonar i vibrar. Era la noia del l'hospital.

— El Dr. Trepat, l'atendrà a tres quarts de cinc, li prega que sigui puntual ja que a les cinc començaran a venir les visites amb hora —li va dir.

— No es preocupi, a dos quarts seré allí perquè m'hagi d'esperar gens ni mica.

— Home, tampoc cal exagerar, mentre hi sigui cinc minuts abans.

— No es preocupi que avui no tinc cap altra feina —va concloure en Marc.

Una abraçada.

Forever young (13)


Toni tenía un buen coche con un anagrama formado por cuatro anillos entrelazados. Llevaba un cambio automático de 6 velocidades, un motor de 2,5 litros y tracción a las cuatro ruedas. Un coche muy deportivo por alguien tan mayor, pensó Marc inspeccionandolo antes de subir. Cuando lo tuvo aparcado en la Universidad donde trabajaban él y Pau, no pudo evitar pensar lo cómodo y seguro que se había sentido durante el trayecto desde Barcelona hasta allí.

Marc era consciente de que iba en el cuerpo de Toni, que lo más probable es que allí no lo conociera nadie y que por tanto debía obrar con mucha cautela. Se dirigió al que había sido su despacho hasta el pasado 21 de diciembre. La puerta estaba cerrada, no tocó el tirador sino que dio unos golpecitos en la puerta esperando respuesta del interior, pero no hubo respuesta. Hizo un segundo intento y tampoco le respondieron, entonces intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada con llave.

Bajó hasta la secretaría del departamento, llamó a la puerta.

— ¡Adelante! —Dijo una voz femenina desde el interior.

— Buenos días—les dijo al entrar. Conocía bien a todo el personal que trabajaba allí que lo miraban con cara de extrañeza. Actuó como quien no conoce nadie y está algo fuera de lugar. Se dirigió a la mesa más cercana, la joven se llamaba Rita, era encargada de la gestión de personal, con aparente timidez le dijo—Busco al Sr. Marc Tal—de hecho, él dijo su apellido, pero lo guardaré por confidencialidad—. He estado en su despacho y no le he encontrado. Él me había dicho que a esta hora le encontraría, ¿sabe? —Mientras decía todo eso se había situado delante de la mesa de Rita.

— Perdone, ¿quién lo busca?

— ¡Ah! Sí. No me he presentado. Soy Toni Cual. —Ya debéis imaginar que Cual no es su apellido real, ¿no? — Soy un amigo de su padre, y habíamos quedado para hoy.

— Debe hacer tiempo de eso

— Un poco, fue a primeros de diciembre por las fiestas de la Inmaculada y la Constitución, en casa son padre...

— ¿Y no han hablado más entremedio?

— No —añadió con cara de extrañado—. No era necesario, ya habíamos quedado, y él se lo anotó en la agenda para no olvidarlo. ¿Qué le ha pasado algo?

— Lleva un mes ingresado en el hospital.

— ¿En qué hospital?

— En el de aquí.

— Pues iré a verlo allí.

— El jefe del departamento nos ha dicho que está aislado y que le dejan recibir visitas.

— ¿Pau?

— Si el Dr. Crees.

— Y ¿podría ver al Dr. Pau Crees?

— Ahora está en una reunión—dijo Ángela que estaba siguiendo la conversación desde su mesa. Marc se giró hacia a ella.

— ¿Sabe a qué hora terminará la reunión?

— La verdad es que no, pero me temo que puede ir para largo.

— Así volveré por la tarde.

— No, no pierda el tiempo, por la tarde el Dr. Crees no vendrá. Tiene una reunión a primera hora con el consejo y de allí se irá al hospital.

— De acuerdo, pues, muchas gracias.

Salió de allí muy decaído, ¿qué le podía haber pasado a Marc para estar ingresado y aislado en el hospital? Fue a buscar el coche y se fue hacia el hospital. Le costó aparcar cerca del hospital, era demasiado céntrico tuvo que alejarse hacia el extrarradio para encontrar un lugar donde dejar el coche de Toni. Después fue andando hasta el hospital y se dirigió a información.

— Buenos días. Busco al Sr. Marc Tal. —La chica del mostrador, introdujo el nombre en el ordenador.

— Está ingresado en el departamento de Psiquiatría, pero no admite visitas.

— ¿Puedo hablar con alguien del departamento de Psiquiatría que me informe de su estado?

— ¿Es usted de su familia?

— Sí —Mintió.

— Pues suba a la planta cuarta y pregunte por el Dr. Trepat.

— Muchas gracias.

Toni/Marc fue hacia los ascensores y subió a la planta cuarta. Buscó el dispensario del Dr. Trepat y se acercó hasta él.

— Buenos días.

— Buenos días —respondió la chica que luciendo una impoluta bata blanca estaba sentada sola en un mesa ante la puerta donde una placa anunciaba "Dr. Jordi Trepat".

— Quería ver al Dr. Trepat

— ¿Tiene hora?

— No. Soy familiar de uno de sus pacientes y quisiera saber cómo va.

— Ahora no puede ser está en la visita de sala.

— ¿Sabe si tiene para mucho?

— Suele volver sobre las dos.

— Entonces volveré hacia la una y media.

— ¿Tiene móvil?

— Sí.

— Pues si me da yo le llamaré diciéndole cuando le podrá atender —le propuso la chica con una amplia sonrisa en la boca. Toni/Marc le dio el número del móvil de Toni y le agradeció la amabilidad.

Marc se llevó el cuerpo de Toni a dar una vuelta por la ciudad que él conocía tan bien el desayuno a su lugar preferido. Después se fue paseando a la casa que compartían él y Pau. El portal estaba cerrado. Llamó por el interfono, pero no obtuvo respuesta. Miró las ventanas y los balcones, estaban totalmente cerrados. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Con el alma encogida siguió andando maquinalmente, se encontró de nuevo en la puerta de la Universidad... Había seguido el camino que recorrían cada día juntos él y Pau para ir y volver del trabajo. Oyó sonar y sintió vibrar el móvil. Era la chica del el hospital.

— El Dr. Trepat, le atenderá a las cinco menos cuarto, le ruega que sea puntual ya que a las cinco empezarán a venir las visitas con cita —le dijo.

— No se preocupe, a la media estaré ahí para que me tenga que esperar ni un poquito.

— Hombre, tampoco hay que exagerar, mientras esté aquí cinco minutos antes.

— No se preocupe que hoy no tengo otro trabajo —concluyó Marc.

Un abrazo.

dilluns, 27 de juny de 2011

Indigneu-vos! --- ¡Indignaos!

[Entrada 80]


Indigneu-vos!


En Stéphane Hessel (nascut a Berlín) és diplomàtic, ambaixador i antic membre de la resistència francesa. L'any 2010 va publicar el llibre "Indignez vous!" (Indigneu-vos!), que es va fer molt popular el Nadal passat a França i que ha superat la venda de més d'un milió i mig d'exemplars.

Comença dient "després de 93 anys, estic prop del final" i sembla que per això vulgui deixar un llegat de la seva lluita i la seva experiència tot encoratjant al lector a la recuperació del principis i valors de la resistència francesa i de la Declaració Universal del Drets Humans fins aconseguir "que la nostra societat es torni una de la qual estiguem orgullosos, no aquesta societat d'immigrants sense papers —expulsions, sospites respecte als immigrants—. No aquesta societat on es qüestiona la seguretat social, i els plans de pensions i de salut nacionals. No aquesta societat on els mitjans massius estan en mans dels rics.

En unes poques pàgines justifica les seves propostes amb raons com:
L'interès general ha de dominar sobre els interessos especials. L'home just creu que la riquesa creada en l'esfera del treball ha de dominar sobre el poder dels diners.

La pitjor de les actituds és la indiferència, dir "No puc fer res contra això. Ja passaré per tirar endavant."

A la gent jove els dic: Mireu al voltant, trobareu temes que justifiquin la vostra indignació

Estic persuadit que el futur pertany als no violents, i a la reconciliació de les diferents cultures.

El pensament productivista, impulsat per Occident va conduir al món a una crisi de la qual ha de sortir a través d'una radical ruptura amb el concepte de "créixer" no només en el camp financer sinó també en el domini de les ciències i la tecnologia. Ja és el moment que les preocupacions sobre l'ètica, la justícia i l'equilibri durador (econòmic i mediambiental) prevalguin. Perquè són els riscos més seriosos que ens amenacen. Ells poden posar fi a l'aventura humana al planeta, que pot arribar a ser inhabitable per als humans.
I conclou: Convoquem a una veritable insurrecció pacífica contra els mitjans de comunicació de masses que no proposen com a horitzó per a la nostra joventut altres coses que no siguin el consum en massa, el menyspreu cap als més dèbils i cap a la cultura, l'amnèsia generalitzada i la competició excessiva de tots contra tots.

I tinc entès que aquest és el punt de partida de les protestes dels indignats del 15 de maig que van sortir al carrer amb el lema "Democràcia real ja!".

Una abraçada.

¡Indignaos!


Stéphane Hessel (nacido en Berlín) es diplomático, embajador y antiguo miembro de la resistencia francesa. El año 2010 publicó el libro "Indignez vous!" (¡Indignaos!), que se hizo muy popular la pasada Navidad en Francia y que ha superado la venta de más de un millón y medio de ejemplares.

Empieza diciendo "después de 93 años, estoy cerca del final" y parece que por eso quiera dejar un legado de su lucha y su experiencia alentando al lector a la recuperación de los principios y valores de la resistencia francesa y de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta conseguir "que nuestra sociedad se transforme una de la que estemos orgullosos, no esta sociedad de inmigrantes sin papeles —expulsiones, sospechas respecto a los inmigrantes—. No esta sociedad donde se cuestiona la seguridad social, y los planes de pensiones y de salud nacionales. No esta sociedad donde los medios masivos están en manos de los ricos.

En unas pocas páginas justifica sus propuestas con razones como:
El interés general debe dominar sobre los intereses especiales. El hombre justo cree que la riqueza creada en la esfera del trabajo debe dominar sobre el poder del dinero.

La peor de las actitudes es la indiferencia, decir "No puedo hacer nada contra eso. Ya pasaré para salir adelante."

A la gente joven les digo: Miren a su alrededor, encontrarán temas que justifiquen su indignación

Estoy persuadido de que el futuro pertenece a los no violentos, ya la reconciliación de las diferentes culturas.

El pensamiento productivista, impulsado por Occidente condujo al mundo a una crisis de la que debe salir a través de una radical ruptura con el concepto de "crecer" no sólo en el campo financiero sino también en el dominio de las ciencias y la tecnología. Ya es el momento que las preocupaciones sobre la ética, la justicia y el equilibrio duradero (económico y medioambiental) prevalezcan. Porque son los riesgos más serios que nos amenazan. Ellos pueden poner fin a la aventura humana en el planeta, que puede llegar a ser inhabitable para los humanos.
Y concluye: Convocamos a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen como horizonte para nuestra juventud otras cosas que no sean el consumo en masa, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición excesiva de todos contra todos.

Y tengo entendido que este es el punto de partida de las protestas de los indignados del 15 de mayo que salieron a la calle con el lema "Democracia real ya!".

Un abrazo.

dijous, 23 de juny de 2011

Filosofia per a novells --- Filosofía para novatos

[Entrada 79]


Filosofia per a novells


Sens dubte cal buscar el bressol de la filosofia occidental a la antiga Grècia, i més en concret a la colònia Jònia de Milet. Aquells filòsofs buscaven una explicació de l'univers i la pregunta essencial d'aquells homes era: "De quines matèries està fet l'univers?". No es van preguntar sobre l'home, això vindria més tard, sinó pel cosmos. I a través de les seves hipòtesis, van obrir el camí d'altres ciències, com la matemàtica i la geografia. És cert que, a Egipte i Babilònia, existien ja explicacions més o menys científiques sobre la formació de l'univers i una ciència de l'astronomia bastant avançada per al seu temps, tot i que havien recorregut, a una explicació màgica o miraculosa, amb un rerefons de déus. També ho és que Hesíode, en les seves obres sobre els déus i l'agricultura, havia ofert una visió teocosmogónica del món.

Seguint cronològicament qui és considerat el primer filòsof és Tales de Milet (a qui s'atribueix la màxima de coneix-te a tu mateix). Va ser Tales qui va intentar dominar el caos sense ajudar-se de la màgia i del miracle inexplicable. Després Anaximandre, també de Milet, va afirmar que el món està fet de quatre elements en constant guerra entre ells: la terra, el foc, l'aigua i el vapor. Anaximandre ja va apuntar cap a la teoria de l'evolució que va després va concretar Darwin. Va donar un grandiós salt a la història del pensament perquè va considerar que hi ha una llei natural que ho governa tot i a la qual no podem resistir les criatures de la Terra. La seva aportació suprema a la història del pensament humà va ser el principi d'harmonia, que expressa la relació de les parts amb el tot.

Fora ja de Milet, Pitàgores, que creia en la immortalitat de l'ànima, va ser el primer filòsof en abordar la comprensió de l'univers des del pensament purament abstracte, transcendint amb la seva filosofia el món del visible. Parmènides d'Elea (Itàlia meridional) i Heràclit d'Efes (Àsia Menor), van ser contemporanis. Parmènides va ser el rei del pensament pur i va establir la diferència rotunda entre la percepció sensorial i el coneixement racional. Mil anys trigarien els homes en retornar certa credibilitat als sentits. Heràclit va afirmar que tot flueix però la realitat de l'ésser s'afirma en aquest fluir: l'ésser és esdevenir, és dialèctica en estat pur.

Ara sabem que la matèria està formada per partícules minúscules que s'escapen de la percepció del nostres sentits: quarks i leptons. Es parla de 6 menes de quarks, dels quals a la matèria només n'hi ha dos de presents. Es parla a més de l'existència d'antimatèria i de matèria fosca, per no esmentar els forats negres. Hi ha la possibilitat de què quarks i leptons estiguin constituïts per unes altres partícules encara més elementals y no es descarta la existència d'una única partícula primigènia que formi totes les altres i que els científics grecs van intuir i anomenar "àtom", tot i que aquest nom avui s'apliqui erròniament a una estructura formada bàsicament per electrons, protons i neutrons i no a una partícula.

També sabem que l'univers està en moviment continu, en expansió i que hi ha una teoria que defensa el caos dels sistemes en moviment, un comportament aparentment aleatori (caòtic), malgrat que en realitat aquest comportament sigui totalment determinista.

A ningú se li acudiria avui dia defensar que el desenvolupament científic es pot fer a base d'especulació pura, sense la corroboració de la experiència. Tampoc és defensable que la matèria és composta de terra, foc, aigua i aire. Tot i amb això el principis del nostre pensament encara es basen en les idees de Sòcrates, Plató i Aristòtil hereus de les idees de Parmènides i Heràclit.

Una abraçada.
Filosofía para novatos


Sin duda hay que buscar la cuna de la filosofía occidental en la antigua Grecia, y más en concreto en la colonia Jonia de Mileto. Aquellos filósofos buscaban una explicación del universo y la pregunta esencial de aquellos hombres era: "¿De qué materias está hecho el universo?". No se preguntaron sobre el hombre, esto vendría más tarde, sino por el cosmos. Y a través de sus hipótesis, abrieron el camino de otras ciencias, como las matemáticas y la geografía. Es cierto que, en Egipto y Babilonia, existían ya explicaciones más o menos científicas sobre la formación del universo y una ciencia de la astronomía bastante avanzada para su tiempo, aunque habían recurrido a una explicación mágica o milagrosa, con un trasfondo de dioses. También lo es que Hesíodo, en sus obras sobre los dioses y la agricultura, había ofrecido una visión teocosmogónica del mundo.

Siguiendo cronológicamente quien es considerado el primer filósofo es Tales de Mileto (a quien se atribuye la máxima de conócete a ti mismo). Fue Tales quien intentó dominar el caos sin ayudarse de la magia y del milagro inexplicable. Después Anaximandro, también de Mileto, afirmó que el mundo está hecho de cuatro elementos en constante guerra entre ellas: la tierra, el fuego, el agua y el vapor. Anaximandro ya apuntó hacia la teoría de la evolución que después concretó Darwin. Dio un grandioso salto a la historia del pensamiento porque consideró que hay una ley natural que lo gobierna todo ya la que no podemos resistir las criaturas de la Tierra. Su aportación suprema en la historia del pensamiento humano fue el principio de armonía, que expresa la relación de las partes con el todo.

Fuera ya de Mileto, Pitágoras, que creía en la inmortalidad del alma, fue el primer filósofo en abordar la comprensión del universo desde el pensamiento puramente abstracto, trascendiendo con su filosofía el mundo de lo visible. Parménides de Elea (Italia meridional) y Heráclito de Éfeso (Asia Menor), fueron contemporáneos. Parménides fue el rey del pensamiento puro y estableció la diferencia rotunda entre la percepción sensorial y el conocimiento racional. Mil años tardarían los hombres en devolver cierta credibilidad a los sentidos. Heráclito afirmó que todo fluye pero la realidad del ser se afirma en este fluir: el ser es devenir, es dialéctica en estado puro.

Ahora sabemos que la materia está formada por partículas minúsculas que se escapan de la percepción de nuestros sentidos: quarks y leptones. Se habla de 6 tipos de quarks, los cuales en la materia sólo hay dos presentes. Se habla además de la existencia de antimateria y de materia oscura, por no mencionar los agujeros negros. Existe la posibilidad de que quarks y leptones estén constituidos por otras partículas aún más elementales y no se descarta la existencia de una única partícula primigenia que forme todas las demás y que los científicos griegos intuyeron y llamaron "átomo", aunque ese nombre hoy se aplique erróneamente a una estructura formada básicamente por electrones, protones y neutrones y no a una partícula.

También sabemos que el universo está en continuo movimiento, en expansión y que hay una teoría que defiende el caos de los sistemas en movimiento, un comportamiento aparentemente aleatorio (caótico), aunque en realidad este comportamiento sea totalmente determinista.

A nadie se le ocurriría hoy en día defender que el desarrollo científico se puede hacer a base de especulación pura, sin la corroboración de la experiencia. Tampoco es defendible que la materia está compuesta de tierra, fuego, agua y aire. Sin embargo los principios de nuestro pensamiento aún se basan en las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles herederos de las ideas de Parménides y Heráclito.

Un abrazo.

dilluns, 20 de juny de 2011

Forever young (12)

[Entrada 77]


Forever young (12)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc d'uns 30, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep, en Josep al d'en Marc i en Marc al d'en Toni, formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni pera intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís...

En Marc tenia clar que havia de fer de Toni fins que podés aclarir aquell embolic. Tenia moltes preguntes i cap resposta. Què hi feia ell allà? com hi havia anat a parar? podria desfer-se? I el seu cos? què se n'havia fet del seu cos? tenia vida? qui el regia? I l'amo del cos on era ara? era al seu anterior cos? en Pau se n'havia adonat? com estaria la situació a la que era casa seva?...

Havia d'esbrinar-ho, havia d'anar a veure en Pau. Volia seguir amb el seu Pauet i no pensava tirar la tovallola, faria el que fos per recuperar-lo. Per això havia de ser un Toni perfecte, que ningú de l'entorn del Toni s'imaginés res del que passava i així poder desplaçar-se a veure que feien en Pau i en Marc.

Va deixar passar la festa dels reis. En Quet estava molt content amb la col•laboració d'en Lluís i va accedir a donar-li la feina de forma estable. En Lluís i en Pau s'avenien força a la feina i també fora, quan dinaven junts. En Lluís s'havia afegit a dinar cada dia amb en Quet i en Toni, es veia que hi havia bona química, fins i tot feien broma junts dels costums sistemàtics d'en Toni i a vegades acabaven rient els tres junts de les ocurrències d'un o de l'altre.

El dia 14 de gener per la tarda la botiga quedà una estona buida. En Toni/Marc se'n va anar cap al despatx i quan va haver entrat es va girar i va cridar a en Quet.

— Vine un moment si us plau. —En Quet va anar cap al despatx i va entrar-hi darrera son pare.

— Tanca la porta si us plau. —En Quet va fer el que en Toni/Marc li va demanar.

— Estic pensant en anar-me'n uns dies. Voldria anar al poble de la mare a aclarir tot això de l'herència del tiet —Va dir en Marc.

— No ho havies deixat tot en mans d'aquell grup d'advocats dels que tant te'n refiaves?

— Sí, però veig que no avança i voldria veure com està tot i com estan les propietats i la granja.

— Tenia la sensació que estaves la mar de tranquil amb els Colom a càrrec de tot plegat.

— Penso que també estarà bé que els vagi a veure, que no comencin a pensar que tot allò és seu. —En Marc també havia tret aquesta idea d'una de les llibretes d'en Toni.— Creus que us en sortireu en Lluís i tu amb el negoci?

— Si es clar que sí. Em sembla que em fet un bon fitxatge. D'on el vas treure?

— La història no es simple, ja te l'explicaré un dia amb calma. Així què? Puc?

— Si home! És clar! Com t'he de negar res? Últimament estàs una mica estrany, a moments em sembla que no ets tu. Potser això et vagi bé i si t'ha de tranquil•litzar ja m'està bé.

— Ja li semblarà bé a l'Olga?

— Ves a la merda!

— Va! No t'enfadis, que era una broma.

— Hi ha bromes que molesten —va concloure en Quet. Es va aixecar sense més i sortí del despatx deixant la porta oberta. Passats uns minuts aparegué a la porta en Lluís.

— Tens un moment? —Va preguntar amb certa prudència.

— És clar! —va fer en Toni/Marc. En Lluís va tancar la porta molt delicadament.

— Que li has dit a en Quet que ha sortit així? Em sembla que és el primer cop que el veig així...

— Una broma estúpida sobre que l'Olga el controla.

— Doncs li ha caigut fatal.

— M'hauré de disculpar.

— Crec que val la pena.

— Ja tinc el seu permís per fer les vacances que et vaig dir. Començaré dilluns vinent, en principi estaré una setmana fora. Em voldràs regar les plantes?

— Si home, és clar!

— Doncs vaig a disculpar-me. —S'aixecà i se n'anà, en Lluís sortí del despatx darrera seu. Quan en Quet va veure sortir a son pare del despatx va entrar al taller/magatzem que acabava d'ocupar l'espai de l'àmplia rebotiga. En Toni hi va anar seguint les passes del seu fill i en Lluís es quedà a la botiga on tot just acabava d'entrar clientela.

— Perdona noi, m'he passat.

— Sí que t'has passat. Una cosa és que em recolzi amb l'Olga com tu ho feies amb la mare quan vivia, i l'altra que insinuïs que no puc decidir res sense el seu permís.

— No volia dir això, només volia punxar-te una miquetona, però veig que m'he passat. Vinga, va, perdona'm!

— D'acord, però et prego que evitis posar-te més amb les meves relacions amb la meva parella.

— D'acord. —En Quet va abraçar a son pare i aquest va correspondre.— Et sembla bé si començo les meves vacances dilluns vinent? —Va continuar dient en Toni/Marc. En Quet va fer un gest de certa sorpresa.

— Quan vulguis, però voldria estar tranquil i tenir noticies teves cada dia.

— D'acord. Que et sembla si tornem a la feina? —I van sortir plegats a la botiga que era plena de clients.

Aquell cap de setmana en Toni/Marc va passar llargues estones a casa preparant equipatge i papers per les "vacances", pensant en mil estratègies per acostar-se a en Pau. Va sopar i dormir tant divendres, com dissabte i diumenge amb en Lluís. El dissabte va dinar amb la filla i li va explicar el que volia fer. Bé, de fet li va explicar la mateixa mentida que li havia explicat a en Lluís i a en Quet. Li va semblar que en Quet i ella ja ho havien comentat. El diumenge va dinar amb el Quet i l'Olga. Tot va anar la mar de bé. Fins i tot va tenir temps per fer una passejada en BTT per Collserola amb en Lluís el dissabte al matí i gaudir de bon sexe amb ell els vespres del divendres i del diumenge.

El dilluns al matí es va llevar a l'hora de sempre. Va fer el que feia habitualment quan en Lluís es quedava a dormir, ritual que havia après aquells dies, i que acabava amb en Toni duent l'esmorzar al llit a en Lluís. Aquell dia en Toni/Marc es va acomiadar d'en Lluís demanant-li que tornès a regar les plantes els dimarts i dissabte i prometent-li que el trucaria cada dia.

— Però també pots trucar-me tu si vols, quan et vingui de gust —va acabar dient en Toni/Marc tot fent-li un petó de comiat al boca.

— I amb qui follaràs aquesta setmana? —va dir en Lluís tot somrient.

— Amb l'adolescent més maco que trobi...

— Ah! No! Si has de fer això vinc amb tu per vigilar-te.

— D'acord. Faré abstinència.

— No podràs baixar algun dia per donar-me aliment? —va dir mentre somreia amb picardia.

— Si m'ho demanes bé... —va replicar mentre caminava cap a la porta.

— Pensa que la recompensa valdrà la pena —I li va fer l'ullet. En Marc/Toni li envià un petó tot bufant-se la mà després de besar-se-la i va marxar cap a l'aparcament a buscar el cotxe.

Una abraçada.

Forever young (12)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc d'uns 30, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep, Josep en el de Marc y Marc en el de Toni, formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni pera intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís....

Marc tenía claro que tenía que hacer de Toni hasta que pudiera aclarar aquel lío. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué hacía él allí? ¿Como había ido a parar allí? ¿Podría deshacerse? ¿Y su cuerpo? ¿Qué había sido de su cuerpo? ¿Tendría vida? ¿Quien lo regía? ¿Y el dueño del cuerpo donde era ahora? ¿Estaba en su anterior cuerpo? ¿Pau se había dado cuenta? ¿Como estaría la situación en la que era su casa?...

Tenía que averiguarlo, tenía que ir a ver en Pau. Quería seguir con su Pauet y no pensaba tirar la toalla, haría lo que fuera por recuperarlo. Por eso tenía que ser un Toni perfecto, que nadie del entorno de Toni imaginara nada de lo que pasaba y así poder desplazarse a ver que hacían Pau y Marc.

Dejó pasar la fiesta de los Reyes. Quet estaba muy contento con la colaboración de Lluís y accedió a darle el trabajo de forma estable. Lluís y Pablo se llevaban bastante bien en el trabajo y también fuera de él, cuando comían juntos. Lluís se había añadido a comer cada día con Quet y Toni, era evidente que había buena química, incluso bromeaban juntos de las costumbres sistemáticas de Toni ya veces acaban riendo los tres juntos de las ocurrencias de uno o del otro.

El día 14 de enero por la tarde la tienda quedó un rato vacía. Toni/Marc fue hacia el despacho y cuando hubo entrado se giró y llamó a Quet.

— Ven un momento por favor. —Quet fue hacia el despacho y entró detrás su padre.

— Cierra la puerta por favor. —Quet hizo lo que Toni/Marc le pidió.

— Estoy pensando en irme unos días. Quisiera ir al pueblo de tu madre a aclarar todo esto de la herencia del tío —dijo Marc.

— ¿No lo habías dejado todo en manos de aquel grupo de abogados de tanta confianza?

— Sí, pero veo que no avanza y quisiera ver cómo está todo y cómo están las propiedades y la granja.

— Tenía la sensación de que estabas la mar de tranquilo con los Colom a cargo de todo.

— Pienso que también estará bien que los vaya a ver, que no empiecen a pensar que todo aquello es suyo. —Marc también había sacado esa idea de una de las libretas de Toni—. ¿Crees que Lluís y tú cos podéis hacer cargo del negocio?

— Si claro que sí. Me parece que hemos hecho un buen fichaje ¿De donde lo sacaste?

— La historia no es simple, ya te lo contaré un día con calma. ¿Así qué? ¿Puedo?

— ¡Si hombre! ¡Claro! ¿Como te voy a negar nada? Últimamente estás un poco extraño, a momentos me parece que no eres tú. Quizás esto te vaya bien y si te va a tranquilizar ya me está bien.

— ¿Ya le parecerá bien a Olga?

— ¡Vete a la mierda!

— ¡Venga! No te enfades, que era una broma.

— Hay bromas que molestan —concluyó en Quet. Se levantó sin más y salió del despacho dejando la puerta abierta. Pasados unos minutos apareció en la puerta Lluís.

— ¿Tienes un momento? —Preguntó con cierta prudencia.

— ¡Claro! —Dijo Toni/Marc. Lluís cerró la puerta muy delicadamente.

— ¿Que le has dicho a Quet que ha salido así? Me parece que es la primera vez que lo veo así...

— Una broma estúpida sobre que Olga lo controla.

— Pues le ha caído fatal.

— Tendré que disculparme.

— Creo que vale la pena.

— Ya tengo su permiso para tomarme las vacaciones que te dije. Empezaré el próximo lunes, en principio estaré una semana fuera ¿Me querrás regar las plantas?

— Si hombre, ¡claro!

— Pues voy a disculparme. —Se levantó y se fue, Lluís salió del despacho detrás de él. Cuando Quet vio salir a su padre del despacho en que entró en el taller/almacén que acababa de ocupar el espacio de la amplia trastienda. Toni fue hacia allí siguiendo los pasos de su hijo y Lluís se quedó en la tienda donde acababa de entrar clientela.

— Perdona chico, me he pasado.

— Sí que te has pasado. Una cosa es que me apoye con Olga como tú lo hacías con mi madre cuando vivía, y la otra que insinúes que no puedo decidir nada sin su permiso.

— No quería decir eso, sólo quería pincharte un poquitito, pero veo que me he pasado. Venga, va, ¡'perdóname!

— De acuerdo, pero te ruego que evites meterte con mis relaciones con mi pareja.

— De acuerdo. —Quet abrazó a su padre y éste correspondió.— ¿Te parece bien si empiezo mis vacaciones el próximo lunes? —Continuó diciendo Toni/Marc. Quet hizo un gesto de cierta sorpresa.

— Cuando quieras, pero quisiera estar tranquilo y tener noticias tuyas cada día.

— De acuerdo. ¿Qué te parece si volvemos al trabajo? —Y salieron juntos a la tienda que estaba llena de clientes.

Aquel fin de semana Toni/Marc pasó largos ratos en casa preparando equipaje y papeles para las "vacaciones", pensando en mil estrategias para acercarse a Pau. Cenó y dormió tanto el viernes, como el sábado y domingo con Lluís. El sábado comió con su hija y le explicó lo que quería hacer. Bueno, de hecho le explicó la misma mentira que les había contado a Lluís y a Quet. Le pareció que Quet y ella ya lo habían comentado. El domingo comió con el Quet y Olga. Todo fue la mar de bien. Incluso tuvo tiempo para dar un paseo en BTT por Collserola con Lluís el sábado por la mañana y disfrutar de buen sexo con él las tardes del viernes y del domingo.

El lunes por la mañana se levantó a la hora de siempre. Hizo lo que hacía habitualmente cuando Lluís se quedaba a dormir, ritual que había aprendido aquellos días, y que acababa con Toni llevando el desayuno a la cama a Lluís. Aquel día Toni/Marc se despidió de Lluís pidiéndole que volviera a regar las plantas los martes y sábados y prometiéndole que el llamaría cada día.

— Pero también puedes llamarme tú si quieres, cuando te apetezca—concluyó Toni/Marc haciendo un beso de despedida al boca.

— Y con quien follaràs esta semana? —Dijo Lluís sonriendo.

— Con el adolescente más hermoso que encuentre...

— ¡Ah! ¡No! Si tienes que hacer eso vengo contigo para vigilarte.

— De acuerdo. Haré abstinencia.

— No podrás bajar algún día para darme alimento? —Dijo mientras sonreía con picardía.

— Si me lo pides bien... —Replicó mientras caminaba hacia la puerta.

— Piensa que la recompensa valdrá la pena —Y le guiñó el ojo. Marc/Toni le mandó un beso soplando la mano después de besársela y se fue hacia el aparcamiento a buscar el coche.

Un abrazo.

dijous, 16 de juny de 2011

La importància del grup a l'adolescència --- La importancia del grupo en la adolescencia

[Entrada 77]


La importància del grup a l'adolescència


Quan un adolescent, per la raó que sigui, és rebutjat pel seu grup es produeix un gran drama intern. Sentia a un professor explicar el drama d'una adolescent que havia estat rebutjada pel seu grup. Es tractava d'una nena riallera i animada, i força popular per les seves imitacions dels profes... A tercer d'ESO va fer una davallada personal, va deixar de ser la persona que era i a casa seva plorava tot sovint. El grup l'havia rebutjat. L'acusaven de vanitosa, de voler sempre ser el centre de tot.

Per al seu correcte desenvolupament l'adolescent ha de cercar nous referents, diferents de la família, i els sol trobar en el seu grup d'amics. El grup és la seva nova família. Perdre aquest grup és greu, quan això passa s'arriba a patir moltíssim, sol ser tan dolorós com la pèrdua del ser més estimat. Normalment cal buscar las causes del rebuig a les relacions personals. Les persones que fan ombra a les altres fan nosa en un col•lectiu que està tant necessitat de reconeixement i confirmacions, i son rebutjades per enveja o per gelosia.

A més, els adolescents solen ser especialment cruels quan desqualifiquen algú, realment l'aïllen i el fan sentir que no és ningú, perquè un adolescent sense grup no és ningú. De fet es pot tenir molta informació d'un adolescent en funció del grup al qual pertany. El grup és essencial perquè l'adolescent pugui elaborar la seva identitat, la seva manera d'estar al món i la seva imatge. La imatge externa té un paper molt important, i és moment d'establir el propi look cosa que els adults hauríem de saber respectar. El grup és el marc de referència com ho era, a la infància, la seva família.

La paradoxa és que d'una banda l'adolescent és inconformista amb tot el que li ve de fora i en canvi accepta amb resignació les condicions imposades pel grup. Òbviament hi ha d'haver una dosi d'adaptació de la persona al grup que és imprescindible perquè el grup funcioni com a tal, però aquesta adaptació ha de ser compatible amb l'autorespecte i amb l'autoestima de la persona amb ella mateixa i això de vegades falla. O no heu vist en algú fer el que sigui, renunciant si cal en allò més essencial de la seva personalitat, per ser admesa en determinat grup?

Una abraçada.
La importancia del grupo en la adolescencia


Cuando un adolescente, por la razón que sea, es rechazado por su grupo se produce un gran drama interno. Oía a un profesor explicar el drama de una adolescente que había sido rechazada por su grupo. Se trataba de una niña risueña y animada, y bastante popular por sus imitaciones de los profesionales... En tercero de ESO hizo un descenso personal, dejó de ser la persona que era y en su casa lloraba a menudo. El grupo la había rechazado. Le acusaban de vanidosa, de querer siempre ser el centro de todo.

Para su correcto desarrollo del adolescente debe buscar nuevos referentes, diferentes de la familia, y los suele encontrar en su grupo de amigos. El grupo es su nueva familia. Perder ese grupo es grave, cuando eso sucede se llega a sufrir muchísimo, suele ser tan doloroso como la pérdida del ser más querido. Normalmente hay que buscar las causas del rechazo en las relaciones personales. Las personas que hacen sombra a las otras molestan en un colectivo que está tan necesitado de reconocimiento y confirmaciones, y son rechazadas por envidia o por celos.

Además, los adolescentes suelen ser especialmente crueles cuando descalifican alguien, realmente lo aíslan y le hacen sentir que no es nadie, porque un adolescente sin grupo no es nadie. De hecho se puede tener mucha información de un adolescente en función del grupo al que pertenece. El grupo es esencial para que el adolescente pueda elaborar su identidad, su manera de estar en el mundo y su imagen. La imagen externa tiene un papel muy importante, y es momento de establecer su propio look cosa que los adultos deberíamos saber respetar. El grupo es el marco de referencia como lo era, en la infancia, su familia.

La paradoja es que por un lado el adolescente es inconformista con todo lo que le viene de fuera y en cambio acepta con resignación las condiciones impuestas por el grupo. Obviamente tiene que haber una dosis de adaptación de la persona al grupo que es imprescindible para que el grupo funcione como tal, pero esa adaptación debe ser compatible con el autorespeto y con la autoestima de la persona consigo misma y esto a veces falla ¿O no habéis visto nunca a alguien hacer lo que sea, renunciando si hace falta a lo más esencial de su personalidad, para ser admitida en determinado grupo?

Un abrazo.

dilluns, 13 de juny de 2011

Autoacceptació --- Autoaceptación

[Entrada 76]


Autoacceptació


Després de publicar l'article de Marta Arasanz Roche titulat: Homosexualidad y adolescencia: Aceptarse a uno mismo y mostrarse al resto a l'entrada 73 Acceptar-se a un mateix em va quedar la inquietud de que aquell article plantejava el problema, però no apuntava solucions, així que en vaig buscar la manera de complementar-lo buscant alguna cosa que pogués ser més útil.

El primer text que proposo prové de Aprender a Convivir con lo que no se Puede Modificar que entre d’altres coses diu:
Una de les tècniques més importants per a poder augmentar la nostra autoestima passa per saber acceptar-se a un mateix. Hi ha aspectes de la nostra vida, de la nostra manera de ser i de la nostra imatge corporal que no podem canviar. No té sentit que estiguem contínuament patint per aspectes que ens han tocat per casualitat i que no podem canviar. El millor en aquests casos és saber acceptar els nostres defectes o allò que no ens agrada de nosaltres. No es tracta de resignar-se i acceptar tot el que no ens agrada com si no quedés més remei. Per començar, hem de distingir entre el que no podem i el que sí podem canviar. Per exemple, si pensem que no se'ns valora en el nostre treball, podem canviar de feina i buscar una de nova o esforçar-nos més perquè se'ns valori. D'altra banda, hi ha determinades qüestions que no podem canviar, com ara la nostra estatura [o el nostre passat].
Afegeix que "saber acceptar-se com un és, és una bona tècnica per al desenvolupament de l'autoestima. I que "si un s'accepta a si mateix com és, als altres també els resultarà més fàcil fer-ho.

Jorge Bucay, psicòleg argentí de qui he parlat altres vegades, comenta que:
Acceptar-se no vol dir resignar-se, donar alguna cosa per fet i deixar-lo en aquest lloc, sinó prendre consciència del punt de partida de les coses. Com pot una persona deixar d'estar grassa si primerament no accepta que ho està? Acceptar-se és perdre la urgència i l'enuig perquè les coses són com són. Acceptar és no enutjar-se amb la realitat. Si m'enutjo, no construeixo.

Amb aquest textos potser un no pot aprendre a autoacceptar-se, en canvi l'article Aprender a aceptarse està més orientat a la autoajuda i dóna pautes per aprendre a autoacceptar-se amb un parell d'exemples on explica com acceptar el propi cos o com enfrontar-se a les pors. L'article és força llarg i per això només en reprodueixo una petita part, però m'atreveixo a recomanar-lo a tots els que estigueu interessats en treballar de cara a pròpia acceptació.
Si l'essència de viure conscientment és el respecte pels fets i la realitat, l'autoacceptació és la prova definitiva. Quan els fets que hem d'afrontar tenen a veure amb nosaltres mateixos, viure conscientment pot tornar-se molt difícil. Aquí és on entra en joc el desafiament de l'autoacceptació.

L'autoacceptació demana que enfoquem la nostra experiència amb una actitud que torni irrellevants els conceptes d'aprovació i desaprovació...

Ara bé, acceptar-nos a nosaltres mateixos no significa no tenir l'afany de canviar, millorar o evolucionar. La veritat és que l'autoacceptació és la condició prèvia del canvi. Si acceptem el que sentim i el que som, en qualsevol moment de la nostra existència, ens podem permetre ser plenament conscients de la naturalesa de les nostres eleccions i accions, i el nostre desenvolupament no es bloqueja.

... "acceptar" no significa necessàriament "agradar", "acceptar" no significa que no puguem imaginar o desitjar canvis o millores. Significa experimentar, sense negació ni rebuig, que un fet és un fet ...

La nostra autoestima no depèn del nostre atractiu físic, com imaginen alguns amb ingenuïtat. Però la nostra voluntat o manca de voluntat per veure'ns i acceptar-nos si té conseqüències en la nostra autoestima.
Una abraçada.

Autoaceptación


Después de publicar el artículo de Marta Arasanz Roche titulado: Homosexualidad y adolescencia: Aceptarse a uno mismo y mostrarse al resto en la entrada 73 Aceptarse a uno mismo me quedó la inquietud de que ese artículo planteaba el problema, pero no apuntaba soluciones, así que en busqué la manera de complementarlo buscando algo que pudiera ser más útil.

El primer texto que propongo proviene de Aprender a Convivir con lo que no se Puede Modificar que entre otras cosas dice:
Una de las técnicas más importantes para poder aumentar nuestra autoestima pasa por saber aceptarse a uno mismo. Hay aspectos de nuestra vida, de nuestra forma de ser y de nuestra imagen corporal que no podemos cambiar. No tiene sentido que estemos continuamente sufriendo por aspectos que nos han tocado por casualidad y que no podemos cambiar. Lo mejor en estos casos es saber aceptar nuestros defectos o aquello que no nos gusta de nosotros. No se trata de resignarse y aceptar todo lo que no nos gusta como si no quedara más remedio. Antes de nada, debemos distinguir entre lo que no podemos y lo que sí podemos cambiar. Por ejemplo, si pensamos que no se nos valora en nuestro trabajo, podemos cambiar de trabajo y buscar uno nuevo o esforzarnos más para que se nos valore. Por otro lado, existen determinadas cuestiones que no podemos cambiar, como por ejemplo nuestra estatura [o nuestro pasado].
Añade que "saber aceptarse como uno es, es una buena técnica para el desarrollo de la autoestima. Y que" si uno se acepta a si mismo como es, a los demás también les resultará más fácil hacerlo.

Jorge Bucay, psicólogo argentino de quien he hablado otras veces, comenta que:
Aceptarse no quiere decir resignarse, dar algo por hecho y dejarlo en ese lugar, sino tomar conciencia del punto de partida de las cosas. ¿Cómo puede una persona dejar de estar gorda si primeramente no acepta que lo está? Aceptarse es perder la urgencia y el enojo porque las cosas son como son. Aceptarse es no enojarse con la realidad. Si me enojo, no construyo.
Con estos textos quizá uno no puede aprender a autoaceptarse, en cambio el artículo Aprender a aceptarse está más orientado a la autoayuda y da pautas para aprender a autoaceptarse con un par de ejemplos donde explica cómo aceptar el propio cuerpo o cómo enfrentarse a los miedos. El artículo es bastante largo y por eso sólo en reproduzco una pequeña parte de él, pero me atrevo a recomendarlo a todos los que estéis interesados en trabajar de cara a la propia aceptación.
Si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los hechos y la realidad, la autoaceptación es la prueba definitiva. Cuando los hechos que debemos afrontar tienen que ver con nosotros mismos, vivir conscientemente puede volverse muy difícil. Aquí es donde entra en juego el desafío de la autoaceptación.

La autoaceptación pide que enfoquemos nuestra experiencia con una actitud que vuelva irrelevantes los conceptos de aprobación y desaprobación...

Ahora bien, aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán de cambiar, mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la autoaceptación es la condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos, en cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser plenamente conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea.

... "aceptar" no significa necesariamente "gustar"; "aceptar" no significa que no podamos imaginar o desear cambios o mejoras. Significa experimentar, sin negación ni rechazo, que un hecho es un hecho...

Nuestra autoestima no depende de nuestro atractivo físico, como imaginan algunos con ingenuidad. Pero nuestra voluntad o falta de voluntad para vernos y aceptarnos sí tiene consecuencias en nuestra autoestima.
Un abrazo.

dijous, 9 de juny de 2011

Forever young (11)

[Entrada 75]


Forever young (11)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc d'uns 30, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep, en Josep al d'en Marc i en Marc al d'en Toni, formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni pera intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís...

En Toni/Marc es va tornar a abrigar i va sortir de la botiga cap al bar on l'esperava en Lluís. El cambrer jovenet que l'havia saludat abans va fer un crit a la barra perquè li fessin un tallat ben calent. En Lluís seia en una taula al fons, en un lloc tranquil. En Marc s'hi acosta i va seure davant d'ell.

— Et va bé començar demà al matí?

En Lluís va fer un ampli somriure. És clar, va dir. El cambrer va dur el tallat i el va posar davant d'en Toni lluint un ampli somriure. En Marc li va donar les gracies somrient i quan aquest va marxar li va explicar a en Lluís els detalls del contracte que de moment serà temporal fins al dia dels reis.

En Lluís es va mostrar ben segur de si mateix.

— En quedareu tan contents que no tindreu més remei que contractar-me. No ho dubtis.

— No ho dubto —va seguir en Toni/Marc.— Li diré a en Quet que t'he trobat al bar i que vindràs demà a l'hora d'obrir.

En Lluís va voler convidar i va pagar la consumició. Es van acomiadar amb una encaixada de mans sota l'estricta vigilància del jove cambrer que no els treia els ulls de sobre.

Quan va entrar a la botiga en Quet atenia uns clients i n'hi havia uns altres esperant als quals en Toni va atendre de seguida que es va treure l'abric. Per això no van poder comentar la conversa que havia tingut amb en Lluís, fins a l'hora de dinar.

En sortir de la botiga va rebre un SMS de en Lluís demanant si li anava bé que es veiessin aquell vespre. En Marc va trucar-lo.

— Vull celebrar amb tu que demà començo a treballar amb vosaltres, et va bé?

— Home, he dormit poc, volia un vespre tranquil —va replicar en Marc.

— No et preocupis que jo et relaxaré bé. —En Toni/Marc va riure i va acceptar, van quedar a casa d'en Toni. En Lluís duria el sopar.— Pren-te una pastilleta que ara vinc.

En Marc sabia que Toni prenia Levitra per evitar els "gatillazos". Va anar passejant fins a casa. Es va asseure a la sala d'estar per acabar de fullejar i llegir el diari. Encara no havia acabat amb el diari quan va sonar d'intèrfon. Venia carregat amb dues bosses de plàstic.

— Avui cuino jo —va anunciar després de fer-se petó quan van haver tancat la porta. Va anar a deixar les bosses a la cuina i va tornar a la sala on en Marc ja havia recollit el diari.— T'has pres la pastilla de l'amor?

— Ja deu estar fent el seu efecte, fa més de mitja hora que me l'he presa.

— Doncs anem. —L'agafà de la mà i se'l va endur cap al dormitori. En Marc va mirar-se aquell cos atentament. El noi estava ben bo, però el que a ell li agradava era el seu Pauet i aquell noi era massa jove... Aviat va descobrir les habilitats amatòries d'aquell noi i no va tenir cap problema per complir molt correctament amb el seu paper. Un cop van haver obtingut la màxima satisfacció, encara nus sobre el llit en Lluís li va dir.

— No semblaves tu, què et passa? —va comentar en Lluís fent-li un petonet als llavis

— Ho deu fer la manca de son.

— No em referia a això, no et movies com sempre, no em tocaves com saps fer-ho... No ho sé, semblaves un altre —va afegir en Lluís. "Ja m'ha descobert." Va pensar en Marc, però va callar com un mort. I en Lluís va trencar el silenci— En què penses?

— Fa dies que em ronda pel cap agafar unes vacances. I ara que tu seràs a la botiga pot ser un bon moment.

— Vols fer vacances sense mi?

— És el que estic rumiant. Passat festes, un cop començades les rebaixes, podria deixar-vos sols a en Quet i tu a càrrec del negoci. Tinc una feina per fer lluny de Barcelona.

— Vaja home! Ara que ens podíem veure a diari.

— He d'aclarir coses de la meva família i d'una herència —En Marc havia vist entre el papers d'en Toni un tema d'una herència d'un germà de la seva mare que havia mort sense testament i que Toni estava mirant de reclamar-ne l'herència. També sabia que tot estava en mans d'uns advocats i que no li calia intervenir-hi, però necessitava una excusa per intentar posar-se en contacte amb en Pau.

— Què en diu el teu fill?

— Encara no li he dit.

— I em deixaràs sol amb ell?

— Crec que us anirà bé perquè us aneu coneixent.

— I què en trauré d'això?

— Potser tenir feina molts anys si encaixes bé, i potser que així t'accepti com a la meva parella...

— Jo no vull que ho sàpiga això nostre.

— Però jo no li ho vull amagar. No és ruc i se n'adonarà, i si em pregunta li penso dir la veritat. —Traient-li el "però" inicial, aquesta frase estava escrita tal qual a la llibreta que feia de diari d'en Toni.

— Tu i la teva honestedat... Amb ella em vas enamorar... T'estimo. —Un petó dolç embolicat amb una forta abraçada dels dos cossos nus, va cloure aquesta conversa.

Els petons i les carícies encara van durar una estona, fins que el Lluís en va llevar per dutxar-se. Es van dutxar junts. En Lluís li va demanar que el deixés sol a la cuina, que se'n anés a l'estudi a llegir o escriure com cada dia abans de sopar. I així ho va fer en Marc.

Va agafar la llibreta d'en Toni i hi va posar: 22 ds 2011, Marc.

Una abraçada.

Forever young (11)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de unos 30, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep, Josep en el de Marc y Marc en el de Toni, formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni pera intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís....

Toni/Marc se volvió a abrigar y salió de la tienda hacia el bar donde le esperaba Lluís. El camarero jovencito que le había saludado antes pidió de un grito a la barra que le preparan un cortado bien caliente. Lluís estaba sentado en una mesa al fondo, en un lugar tranquilo. Marc se acercó y se sentó delante de él.

— ¿Te va bien empezar mañana por la mañana?

Lluís sonrió ampliamente. Claro, dijo. El camarero trajo el cortado y lo puso delante de Toni luciendo una amplia sonrisa. Marc le dio las gracias sonriendo y cuando éste se marchó le contó a Lluís los detalles del contrato que de momento seria temporal hasta el día de los reyes.

Lluís se mostró seguro de sí mismo.

— Quedareis tan contentos de mí que no tendréis más remedio que contratarme. No lo dudes.

— No lo dudo—siguió en Toni/Marc—. Le diré a Quet que te he encontrado en el bar y que vendrás mañana a la hora de abrir.

Lluís quiso invitar y pagar la consumición. Se despidieron con un apretón de manos bajo la estricta vigilancia del joven camarero que no les sacaba los ojos de encima.

Cuando entró en la tienda Quet atendía unos clientes y había otros esperando a los que Toni atendió en cuanto se quitó el abrigo. Por eso no pudieron comentar la conversación que había tenido con Lluís, hasta la hora de comer.

Al salir de la tienda recibió un SMS de Lluís pidiendo si le iba bien que se vieran aquella noche. Marc le llamó.

— Quiero celebrar contigo que mañana empiezo a trabajar con vosotros, ¿te va bien?

— Hombre, he dormido poco, quería una noche tranquila —replicó Marc.

— No te preocupes que yo te relajaré bien. — Toni/Marc rió y aceptó, quedaron en casa de Toni. Lluís llevaría la cena—. Tómate una pastillita que ahora vengo.

Marc sabía que Toni tomaba Levitra para evitar los "gatillazos". Fue paseando hasta su casa. Se sentó en la sala de estar para acabar de hojear y leer el periódico. Aún no había acabado con el diario cuando sonó de interfono. Venía cargado con dos bolsas de plástico.

— Hoy cocino yo—anunció después de darse un beso cuando hubieron cerrado la puerta. Fue a dejar las bolsas a la cocina y volvió al estar donde Marc ya había recogido el periódico—. ¿Te has tomado la pastilla del amor?

— Ya debe estar haciendo su efecto, hace más de media hora que me lo he tomado.

— Pues vamos. —La cogió de la mano y se lo llevó al dormitorio. Marc miró a aquel cuerpo atentamente. El chico estaba muy bueno, pero lo que a él le gustaba era su Pauet y el muchacho era demasiado joven... Pronto descubrió las habilidades amatorias de ese chico y no tuvo ningún problema para cumplir muy bien con su papel. Una vez hubieron obtenido la máxima satisfacción, aún desnudos sobre la cama Lluís le dijo.

— No parecías tú, ¿qué te pasa? —comentó Lluís dándole un besito en los labios.

— Debe ser por la falta de sueño.

— No me refería a eso, no te movías como siempre, no me tocabas como sabes hacerlo... No lo sé, parecías otro —añadió Lluís. "Ya me ha descubierto." Pensó Marc, pero calló como un muerto. Y Lluís rompió el silencio— ¿En qué piensas?

— Hace días que me ronda por la cabeza coger unas vacaciones. Y ahora que tú estarás en la tienda puede ser un buen momento.

— ¿Quieres hacer vacaciones sin mí?

— Es lo que estoy pensando. Pasadas las fiestas, una vez empezadas las rebajas, podría dejaros solos a Quet y a ti a cargo del negocio. Tengo un trabajo por hacer lejos de Barcelona.

— ¡Vaya hombre! Ahora que nos podíamos ver a diario.

— Tengo que aclarar cosas de mi familia y de una herencia —Marc había visto entre los papeles de Toni un tema de una herencia de un hermano de su madre que había muerto sin testamento y que Toni estaba intentando de reclamar su herencia. También sabía que todo estaba en manos de unos abogados y que no necesitaba intervenir, pero necesitaba una excusa para intentar ponerse en contacto con Pau.

— ¿Qué dice tu hijo?

— Todavía no se lo he dicho.

— ¿Y me dejarás solo con él?

— Creo que os irá bien para que os vayáis conociendo.

— ¿Y qué gano yo con eso?

— Quizá tener trabajo muchos años si encajas bien, y puede que así te acepte como mi pareja...

— Yo no quiero que lo sepa lo nuestro.

— Pero yo no se lo quiero ocultar. No es burro y se dará cuenta, y si me pregunta le pienso decir la verdad. —Quitándole el "pero" inicial, esta frase estaba escrita tal cual en la libreta que hacía de diario de Toni.

— Tú y tu honestidad... Con ella me enamoraste... Te quiero. —Un beso dulce envuelto en un fuerte abrazo de los dos cuerpos desnudos, cerró esa conversación.

Los besos y las caricias aún duraron un rato, hasta que Lluís se levantó para ducharse. Se ducharon juntos. Lluís le pidió que le dejara solo en la cocina, que se fuera al estudio a leer o a escribir como solía hacer cada día antes de cenar. Y así lo hizo Marc.

Cogió la libreta de Toni y puso: 22 dic 2011, Marc.

Un abrazo.

dilluns, 6 de juny de 2011

Acceptar-se a un mateix --- Aceptarse a uno mismo

[Entrada 74]


Acceptar-se a un mateix


Espero que aquest article que reprodueixo us agradi tant com a mi. Es tracta de l'article de Marta Arasanz Roche titulat: Homosexualidad y adolescencia: Aceptarse a uno mismo y mostrarse al resto

Un dels fets que més freqüentment es donen durant l'adolescència és la comparació amb el grup d'iguals. Comparen els seus cossos, la seva relació amb els pares, la seva capacitat de seducció, les seves habilitats socials i de relació. Però, també comparen els seus sentiments i emocions. En moltes ocasions, experimenten la disjuntiva existent entre els seus pensaments i els dels seus iguals. Els dubtes apareixen i aquestes es viuen amb un alt grau de confusió, por, i desconcert.

Quan es parla d'un adolescent que es debat entre l'homosexualitat i l'heterosexualitat, s'està davant d'un individu que es qüestiona qui és, de quina manera ha d'actuar, cap a on s'ha de dirigir, però sobretot es qüestiona si deixarà de ser "normal" i es convertirà en una cosa "pervers", o "en un ésser viciós" i a més si la resta del món l'ha de percebre com a tal i si per això es quedarà sempre sol.

Per tot això, quan els adolescents s'enfronten a tots aquests plantejaments, poden intentar encobrir els seus sentiments i desitjos —comportant-se com si la seva orientació és heterosexual—. Altres poden viure-ho amb grans sentiments negatius i ocultar-ho, però altres també poden acceptar i fins i tot manifestar clarament.

Tant homosexuals com heterosexuals viuen un procés similar a l'hora d'identificar-se com a tals. Hi ha una autoacceptació, una admissió dels altres de la pròpia orientació i després l'acció de comportar-se com a tal. Les persones heterosexuals tenen un camí molt més fàcil en tot aquest procés. És la norma, és l'habitual, és el que s'espera d'ells, per tant, encara que assumir aquest procés és complicat, no es viu en general de manera negativa, sinó tot el contrari.

En el cas de les persones d'orientació homosexual, acceptar-se a un mateix i mostrar a la resta, —primer en les àrees socials i familiars més íntimes i, posteriorment, al món extern—, és una tasca molt més complexa i àrdua. Assumir la pròpia homosexualitat és una qüestió que requereix de grans dosis de valentia. No només personal —ja s'ha fet referència a les qüestions que es plantegen com a persones, els seus dubtes i les seves pors—, sinó també la valentia d'enfrontar-se possible qüestionament dels altres, al seu rebuig o a la seva assumpció, que no sempre és directa i ràpida.

Una abraçada.

Aceptarse a uno mismo


Espero que este artículo que reproduzco os guste tanto como a mí. Se trata del artículo de Marta Arasanz Roche titulado: Homosexualidad y adolescencia: Aceptarse a uno mismo y mostrarse al resto

Uno de los hechos que más frecuentemente se dan durante la adolescencia es la comparación con el grupo de iguales. Comparan sus cuerpos, su relación con los padres, su capacidad de seducción, sus habilidades sociales y de relación. Pero, también comparan sus sentimientos y emociones. En muchas ocasiones, experimentan la disyuntiva existente entre sus pensamientos y los de sus iguales. Las dudas aparecen y éstas se viven con un alto grado de confusión, miedo, y desconcierto.

Cuando se habla de un adolescente que se debate entre la homosexualidad y la heterosexualidad, se está frente a un individuo que se cuestiona quién es, de qué manera debe actuar, hacia dónde debe dirigirse, pero sobre todo se cuestiona si dejará de ser "normal" y se convertirá en algo "perverso", o "en un ser vicioso" y además si el resto del mundo lo percibirá como tal y si por ello se quedará siempre solo.

Por todo ello, cuando los adolescentes se enfrentan a todos estos planteamientos, pueden intentar encubrir sus sentimientos y deseos —comportándose como si su orientación fuese heterosexual—. Otros pueden vivirlo con grandes sentimientos negativos y ocultarlo, pero otros también pueden aceptarlo e incluso manifestarlo claramente.

Tanto homosexuales como heterosexuales viven un proceso similar a la hora de identificarse como tales. Hay una autoaceptación, una admisión de los demás de la propia orientación y después la acción de comportarse como tal. Las personas heterosexuales tienen un camino mucho más fácil en todo este proceso. Es la norma, es lo habitual, es lo que se espera de ellos, por lo tanto, aunque asumir este proceso es complicado, no se vive por lo general de manera negativa, sino todo lo contrario.

En el caso de las personas de orientación homosexual, aceptarse a uno mismo y mostrarse al resto, —primero en las áreas sociales y familiares más íntimas y, posteriormente, al mundo externo—, es una tarea mucho más compleja y ardua. Asumir la propia homosexualidad es una cuestión que requiere de grandes dosis de valentía. No sólo personal —ya se ha hecho referencia a las cuestiones que se plantean como personas, sus dudas y sus miedos—, sino también la valentía de enfrentarse al posible cuestionamiento de los demás, a su rechazo o a su asunción, que no siempre es directa y rápida.

Un abrazo.