Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 29 d’agost de 2013

Al cine

[Entrada 275]

Al cine


En Lluís es va llevar tard, un cop acabats els exàmens ja no tenia feina. Estava cansat, havia passat un mes i mig prou estressant preparant-los. Abans d'ahir, la revetlla de Sant Joan, havia estat a la platja, quina bogeria, tota la nit de gresca, bevent, ballant i rient, no s'havia posat al llit fins a quasi migdia... Va dormir tota la resta del dia i no es va llevar més que per menjar una mica i anar al lavabo fins a avui, 25 (l'endemà de Sant Joan), al migdia.

Havia quedat amb en Jordi per anar al cine aquell vespre i després a sopar junts en algun lloc maco, però no en tenia ganes, estava molt espès. En Jordi era un dels amos de la botiga on en Lluís havia treballat un estiu als 16 anys. Un dels socis d'en Jordi era amic de la família d'en Lluís.

Un any després es van trobar en un bar d'ambient gai. No ho he dit, en Lluís es homosexual, i a en Jordi tot i estar casat li agraden els adolescents, es bisexual. En aquell bar en Lluís va descobrir un altre Jordi molt més humà del que havia vist a la botiga, a més, li va semblar intel·ligent i força interessant. Van acabar aquella nit a l'habitació d'un hotel que va pagar en Jordi.

Van intercanviar mòbils, emails, msn, etc. i van anar quedant de tant en tant per anar-se'n al llit. En Jordi li deixava diners si ni calien i li feia bons obsequis. Després van morir els pares de Lluís, i en Jordi el va estar ajudant financerament en tot el que li va caler. En Lluís es va sentir tant a prop d'en Jordi que se'n va enamorar. En Jordi feia temps que s'havia enamorat d'en Lluís sense ser-ne conscient, i quan en Lluís li va confessar que se n'havia enamorat es va adonar que ell també n'estava bojament enamorat. Però en Jordi era casat, amb dos fills i seguia a l'armari.

Amb la crisi en Lluís està sense feina i depenia total i completament dels diners que li donava en Jordi. En Lluís compartia pis amb uns companys, així era més econòmic. Clar com que en Jordi no havia sortit de l'armari, resultava que no poden veure's ni a casa d'en Lluís, ni a casa d'en Jordi òbviament, sempre havien d'anar en algun hotel, procurant que cada vez fuera uno distinto..

En Lluís no va voler de cap de les maneres que en Jordi trenqués el seu matrimoni per anar a viure amb ell, li va semblar un compromís massa gran que encara no estava en condicions d'assumir, però això els impedia sortir junts sempre que volien, gaudir dels caps de setmana, de les vacances, i de les nits. Però s'estimaven.

Així que la nit de la revetlla en Lluís va estar amb uns amics, sense en Jordi. Havien estat junts aquell dilluns per celebrar el final dels exàmens, d'una banda perquè li han anat bé i de l'altre perquè duien quasi un mes d'abstinència.

A en Lluís se li havia oblidat, però havien quedat par passar junts el primer cap de setmana de juliol. Lamentablement en Lluís havia quedat per anar a Madrid amb uns amics en aquelles dates i ara ja no ho podia canviar. Li va semblar que a en Jordi li dolia ja que no disposava d'un altre cap de setmana en tot l'estiu.

Mentre recordava tot això va començar a sonar el mòbil, era en Jordi, segurament volia concretar la cita d'aquella tarda... No va agafar el telèfon. Va dinar, va fer la migdiada, es va dutxar i cap al vespre se'n va anar al cine tot sol.

Una abraçada.


Al cine


Lluís se levantó tarde, después los exámenes ya no tenía trabajo. Estaba cansado, se había pasado un mes y medio bastante estresante preparando-los. Antes de ayer, la verbena de San Juan, había estado en la playa, qué locura, toda la noche de juerga, bebiendo, bailando y riendo, no se había acostado hasta casi mediodía... Durmió todo el resto del día y no se levantó más que para comer algo e ir al baño hasta hoy, 25 (el día siguiente a San Juan), al mediodía.

Había quedado con Jordi para ir al cine al final de esa tarde y después a cenar juntos en algún lugar bonito, pero no tenía ganas, estaba muy espeso. Jordi era uno de los dueños de la tienda donde Lluís había trabajado un verano a los 16 años. Uno de los socios de Jordi era amigo de la familia de Lluís.

Un año después se encontraron en un bar de ambiente gay. No lo he dicho, Lluís es homosexual, y a Jordi a pesar de estar casado le gustan los adolescentes, es bisexual. En aquel bar Lluís descubrió otro Jordi mucho más humano del que había visto en la tienda, además, le pareció inteligente y bastante interesante. Acabaron aquella noche en la habitación de un hotel que pagó Jordi.

Intercambiaron móviles, emails, msn, etc. y fueron quedando de vez en cuando para irse a la cama. Jordi le dejaba dinero si lo necesitaba y le hacía buenos obsequios. Después murieron los padres de Lluís, y Jordi el estuvo ayudando financieramente en todo lo que le necesitó. Lluís se sintió tan cercano a Jordi que se enamoró. Jordi hacía tiempo que se había enamorado de Lluís sin se consciente de ello, y cuando Lluís le confesó que se había enamorado de él se dio cuenta de que él también estaba locamente enamorado. Pero Jordi estaba casado, tenía dos hijos y seguía en su armario.

Con la crisis Lluís está sin trabajo y dependía total y completamente del dinero que le daba Jordi. Lluís compartia piso con unos compañeros, así es más económico. Claro como que Jordi no había salido del armario, resultaba que no pueden verse ni en casa de Lluís, ni en casa de Jordi obviamente, siempre tenían que ir a algún hotel, procurando que cada vez fuera uno distinto.

Lluís no quiso de ninguna manera que Jordi rompiera su matrimonio para ir a vivir con él, le pareció un compromiso demasiado grande que aún no estaba en condiciones de asumir, pero eso les impidia salir juntos siempre que querían, disfrutar de los fines de semana, de las vacaciones, y de las noches. Pero se amaban.

Así que la noche de la verbena Lluís estuvo con unos amigos, sin Jordi. Habían estado juntos aquel lunes para celebrar el final de los exámenes, por un lado porque le habían ido bien y por otro porque llevaban casi un mes de abstinencia.

A Lluís se le había olvidado, pero habían quedado para pasar juntos el primer fin de semana de julio. Lamentablemente Lluís había quedado para ir a Madrid en esas fechas con unos amigos y ahora ya no lo podía cambiar. Le pareció que a Jordi le dolía ya que no disponía de otro fin de semana en aquel verano.

Mientras recordaba todo eso empezó a sonar el móvil, era Jordi, seguramente quería concretar la cita de aquella tarde... No cogió el teléfono. Comió, hizo su siesta, se duchó y al final de la tarde se fue al cine solo.

Un abrazo.

diumenge, 25 d’agost de 2013

Economia sostenible --- Economía sostenible

[Entrada 274]

Economia sostenible


Una cosa és "sostenible" en ecologia quan permet la regeneració dels recursos que usa o del medi on es mogui. Per tant l'economia sostenible o sostenibilitat consisteix en fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.

La economia actual, globalitzada, es basa en el consum, en crear elements peribles, que durin poc, o bé que hagin de ser substituïts aviat per obsolescència tecnològica. Això darrer és escandalós ja que aquesta obsolescència sol ser forçada. Veiem-ne un parrell d'exemples.

El del món audiovisual, el de les de las teles, en aquest moment s'està llançant al mercat amb molta força una tecnologia digital que ja se sap que és obsoleta, ja que serà substituïda per la de l'alta definició.

El món de l'ordinador personal n'és un altre exemple, cada 3 o 4 anys hem de llançar l'ordinador i comprar-ne un altre, i si no ho fas et quedes fora, el teu ordinador comença a no servir per a la meitat de les coses.

A més, en aquest cas, han aconseguit que fem allò que sembla el menys racional. Diguem que hi ha tres sistemes operatius amb una forta implantació: Windows (de Microsoft), OS X (de l'Apple Macintosh) i Linux. Aquest últim és un producte d'ús gratuït, que no es propietat de ningú en concret (tot i que hi ha versions de diferents fabricants) i per dir-ho d'alguna manera és lliure. Doncs bé, heu intentat anar a comprar un PC amb Linux? Us n'heu sortit? En el meu país s'ha de comprar un PC amb el Windows, Microsoft cobra la seva llicència, i carregar-li el Linux sota la teva responsabilitat.

Quan una cosa s'espatllen no l'arreglen, la canvien, et diuen que la reparació és més cara que compra-la nova, i pot ser que sigui cert.

Tot plegat és malbaratar els productes i les matèries primes de la naturalesa, que no sempre són reciclables, i si ho són, mai totalment. Sabies que avui es construeixen els edificis pensant que durin 50 anys?

Un altre malbaratament és tema dels embalatges. Si a casa recicleu us adonareu de seguida del que vull dir ja que entre plàstic i cartons recollim molta més brossa que de la biològica i el rebuig junts. Moltes de les coses que comprem duen molt més embalatge que el que és el producte en sí. Mireu per exemple com arriba un mòbil o una simple aspirina que du un "blister" (peça de plàstic i paper d'alumini on hi ha la pastilla) una capça i un prospecte. A més quan ho aneu a comprar us ho posen en una bossa de plàstic o us ho emboliquen amb paper...

Aquesta política en du doncs a un malbaratament de matèries brutal i a més generem cada dia més residus indestructibles o difícils de reciclar. No podríem aprofitar aquesta crisi econòmica per canviar de manera de fer?

Què voldria dir canviar de política:
1) Fer les coses per durar, i que valgui la pena reparar-les quan tinguin un problema.
2) Preveure l'evolució tecnològica, fent les coses de forma que puguin actualitzar, per exemple amb mòduls canviables, de forma que es pugui anar fent-los evolucionar (tan un cotxe, com una tele, un ordinador o el que sigui) sense haver-lo de canviar sencer.
3) Pensar en el reciclatge de tots el productes que han de ser peribles per si mateixos.
4) Tornar als embalatges reutilitzables.
5) Construir els edificis i tota l'obra pública, civil o no, pensant en fer-les durar, en el baix consum energètic i en el seu manteniment.
6) Fomentar els productes estàndard e intercanviables (aquí hi incloc el tema del Linux).
7) Etc.
Tot plegat amb criteris de sostenibilitat per donar-li la volta a la merda (amb perdó) que estem fent ara.

Una abraçada.


Economía sostenible


Una cosa es "sostenible" en ecología cuando permite la regeneración de los recursos que usa o del medio en que se mueva. Por lo tanto la economía sostenible o sostenibilidad consiste en hacer compatible el crecimiento económico y la preservación de la biodiversidad y evitar, en último término, la degradación de la biosfera provocada por la acción humana.

La economía actual, globalizada, se basa en el consumo, al crear elementos perecederos, que duren poco, o bien que tengan que ser sustituidos pronto por obsolescencia tecnológica. Eso último es escandaloso ya que esta obsolescencia suele ser forzada. Veamos un par de ejemplos.

El del mundo audiovisual, el de las de las teles, en este momento se está lanzando al mercado con mucha fuerza una tecnología digital que ya se sabe que es obsoleta, y que será substituida por la de la alta definición.

El mundo del ordenador personal es otro ejemplo, cada 3 o 4 años hemos de tirar el ordenador y comprar uno nuevo y si no lo haces te quedas fuera, tu ordenador empieza a no servir para la mitad de las cosas.

Además, en este caso, han conseguido que hagamos lo que parece lo menos racional. Digamos que hay tres sistemas operativos con una fuerte implantación: Windows (de Microsoft), OS X (de la Apple Macintosh) y Linux. Este último es un producto de uso gratuito, que no es propiedad de nadie en concreto (aunque hay versiones de diferentes fabricantes) y por decirlo de alguna manera es libre. Pues bien, ¿habéis intentado ir a comprar un PC con Linux? ¿Lo habéis conseguido? En mi país hay que comprar un PC con Windows, Microsoft cobra su licencia, y cargar el Linux bajo tu responsabilidad.

Cuando una cosa se estropea no la arreglan, la cambian, te dicen que la reparación es más cara que la comprarla nueva, y puede que sea cierto.

Todo eso es derrochar los productos y las materias primas de la naturaleza, que no siempre son reciclables, y si lo son, nunca totalmente ¿Sabías que hoy se construyen los edificios pensando que duren 50 años?

Otro derroche es tema de los embalajes. Si en casa recicláis os daréis cuenta enseguida de lo que quiero decir ya que entre plástico y cartones recogemos mucha más basura que de la biológica y el rechazo juntos. Muchas de las cosas que compramos llevan mucho más embalaje que lo que es el producto en sí. Ved por ejemplo como llega un móvil o una simple aspirina que lleva un "blister" (pieza de plástico y papel de aluminio donde se encuentra la pastilla) una cajita y un prospecto. Además cuando lo vais a comprar os lo ponen en una bolsa de plástico o lo envuelven con papel...

Esa política lleva pues a un despilfarro de materias brutal y además generamos cada día más residuos indestructibles o difíciles de reciclar. ¿No podríamos aprovechar esta crisis económica para cambiar de manera de hacer las cosas?

Qué significaría cambiar de política:
1) Hacer las cosas para durar, y que valga la pena repararlo cuando tengan un problema.
2) Prever la evolución tecnológica, haciendo las cosas de forma que se puedan actualizar, por ejemplo con módulos canjeables, de forma que se pueda ir haciéndolos evolucionar (tanto un coche, como una tele, un ordenador o lo que sea) sin tenerlo que cambiar entero.
3) Pensar en el reciclaje de todos los productos que deben ser perecederos por sí mismos.
4) Volver a los embalajes reutilizables.
5) Construir los edificios y toda la obra pública, civil o no, pensando en hacerlas durar, en el bajo consumo energético y en su mantenimiento.
6) Fomentar los productos estándar e intercambiables (aquí incluyo el tema de Linux).
7) Etc.
Todo ello con criterios de sostenibilidad para darle la vuelta a la mierda (con perdón) que estamos haciendo ahora.

Un abrazo.

dimecres, 21 d’agost de 2013

Autodeterminació --- Autodeterminación

[Entrada 273]

Autodeterminació


El dret a l'autodeterminació, és un principi fonamental dels drets humans. El principi d'autodeterminació es considera generalment relacionat al procés de descolonització que es va donar després de la promulgació de la Carta de les Nacions Unides, l'any 1945. Es tracta del dret individual i col·lectiu a "decidir lliurement... la condició política i a perseguir lliurement... el desenvolupament econòmic, social i cultural." (extret de la Viquipèdia, versió catalana de la Wikipedia).

El dret de lliure determinació dels pobles o dret d'autodeterminació és el dret d'un poble a decidir les seves pròpies formes de govern, perseguir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural i estructurar-se lliurement, sense ingerències externes i d'acord amb el principi d'igualtat. La lliure determinació està recollida en alguns dels documents internacionals més importants, com la "Carta de les Nacions Unides" o els "Pactes Internacionals de Drets Humans", encara que no en la "Declaració Universal dels Drets Humans". (extret de la versió castellana de la Wikipedia).

Em pregunto, per què no es va recollir aquest dret a la constitució espanyola? De fet és una pregunta retòrica perquè ja sé perquè no es va recollir i no m'interessa discutir-ho ara. Només cal seguir amb atenció la història d'Espanya. Tota la història d'aquestes terres i el diferents tarannàs dels pobles que la composen per entendre-ho.

Així, doncs, si la autodeterminació és un dret, el no poder-nos autodeterminar com a poble és una injustícia i va dinar ales als violents al no concedir-los aquest dret ja que tenien una raó per a la seva lluita, una raó justa.

Jo estic favor de la pau i sempre lluitaré per aconseguir-la, crec que la violència només genera violència i que no resol res. També crec que la injustícia ens motiva a lluitar per ser tractats de forma justa, i una lluita mal duta ens pot portar a accions violentes... No tots sabem actuar com el Mahatma Gandhi.

Un dret és per a tots i això inclou catalans, valencians, mallorquins, bascos, navarresos, canaris, andalusos... i a tots els pobles que componen aquest país anomenat Espanya, perquè aquest és un dret de tots els pobles del món.

Una abraçada.


Autodeterminación


El derecho a la autodeterminación, es un principio fundamental de los derechos humanos. El principio de autodeterminación se considera generalmente relacionado al proceso de descolonización que se dio después de la promulgación de la "Carta de las Naciones Unidas", el año 1945. Se trata del derecho individual y colectivo a "decidir libremente... la condición política y a perseguir libremente... el desarrollo económico, social y cultural." (extraído de la Viquipèdia, versión catalana de la Wikipedia).

El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la "Carta de las Naciones Unidas" o los "Pactos Internacionales de Derechos Humanos", aunque no en la "Declaración Universal de los Derechos Humanos". (extraído de la versión castellana de la Wikipedia).

Me pregunto ¿Por qué no se recogió este derecho en la constitución española? De hecho es una pregunta retórica porque ya sé porque no se recogió y no me interesa discutirlo ahora. Sólo hay que seguir con atención la historia de España. Toda la historia de estas tierras y diferentes talantes de los pueblos que la componen para entenderlo.

Así pues, si la autodeterminación es un derecho, el no podernos autodeterminar como pueblo es una injusticia y dio alas a los violentos al no concederles ese derecho ya que tenian una razón para su lucha, una razón justa.

Yo estoy favor de la paz y siempre lucharé por conseguirla, creo que la violencia sólo genera violencia y que no resuelve nada. También creo que la injusticia nos motiva a luchar para ser tratados de forma justa, y una lucha mal llevada nos puede llevar a acciones violentas... No todos sabemos actuar como el Mahatma Gandhi.

Un derecho es para todos y esto incluye a catalanes, valencianos, mallorquines, vascos, navarros, canarios, andaluces... y a todos los pueblos que componen este país llamado España, porque este es un derecho de todos los pueblos del mundo.

Un abrazo.

dissabte, 17 d’agost de 2013

Somnis --- Sueños

[Entrada 272]

Somnis


Si heu vist la pel·lícula Titànic (la de James Cameron) segur que recordareu una escena en què el Kate Winslet i Leonardo di Caprio a la barana del punt més sortint de la proa del vaixell amb els braços oberts criden: "SÓC EL REI DEL MÓN!". En algun moment del final de la meva adolescència vaig tenir aquest sentiment, vaig creure que la meva generació canviaria el món i que jo me'n sortiria d'autorealitzar-me. Qui no ho ha somiat?

Però el món és molt dur i tot el que la meva generació havia aconseguit s'ha perdut o diluït en les generacions posteriors, i fins i tot he sentit dir que nosaltres, els de la meva generació, érem uns idealistes ingenus. Possiblement el que deia això tenia prou raó. Crec que d'adolescents ens és fàcil ser idealistes, m'imagino que és quan toca ser-ho, i moltes vegades també ingenus...

El sistema, o més ben dit el Sistema (en majúscula), s'ho empassa tot, acaba fent-ho tot seu i al final tots acabem perseguint ser feliços i viure tranquils, de la manera més còmoda i opulenta possible.

Un sistema és un conjunt de principis, regles, i altres elements, sobre una matèria, enllaçats entre ells d'una manera racional, segons un mètode determinat. Així un sistema econòmic és un conjunt coherent de relacions capaç d'explicar els objectius i els mitjans de l'organització econòmica total de la societat. Un sistema social és un conjunt de normes i captinences ideals d'una societat, un grup, etc., d'acord amb les quals s'organitzen les activitats, les funcions i la conducta dels seus components...
Em sembla que entenem que el Sistema és el conjunt de tots els sistemes que regeixen el funcionament global de la humanitat. Oi?

Davant del Sistema em sento com un virus minúscul que viu sol en un gra de sorra enmig d'un desert immens (em sembla que això ja ho havia dit, potser no és exactament així, però quasi). És a dir, em sento absolutament impotent. No es pot lluitar contra el Sistema perquè no és una entitat que tingui una realitat concreta o una ubicació determinada. Hi ha massa elements disseminats que formen aquest Sistema. Pot ser que puguem lluitar per anar-ne fent evolucionar petites parts, però el Sistema tot sencer... Crec que el Sistema sencer no el podem canviar si no es produeix un cataclisme que ens permetés començar de nou. Qui sap si no cauríem en els mateixos errors, però també pot ser que evitant-los en cometéssim d'altres que encara fossin pitjors...

Penso que l'única cosa que puc fer per col·laborar en fomentar aquesta evolució és ajudar a crear un corrent d'opinió favorable en la direcció que crec que és l'encertada, aportant un granet de sorra. De canviar el món res de res...

Tot i que he sentit a dir que estem vivint el final de capitalisme, no m'ho acabo de creure...

Una abraçada.


Sueños


Si habéis visto la película Titánic (la de James Cameron) seguro que recordaréis una escena en que Kate Winslet y Leonardo di Caprio en la barandilla del punto más sobresaliente de la proa del barco con los brazos abiertos gritan: "¡SOY EL REY DEL MUNDO!". En algún momento del final de mi adolescencia tuve ese sentimiento, creí que mi generación cambiaría el mundo y que yo conseguiría mi autorealización ¿Quien no lo ha soñado?

Pero el mundo es muy duro y todo lo que mi generación había logrado se ha perdido o diluido en las generaciones posteriores, e incluso he oído decir que nosotros, los de mi generación, éramos unos idealistas ingenuos. Posiblemente el que decía eso tenía mucha razón. Creo que en la adolescencia es fácil ser idealista, me imagino que es cuando toca serlo, y muchas veces también ingenuos...

El sistema, o mejor dicho el Sistema (en mayúscula), se lo traga todo, acaba haciéndolo todo suyo y al final todos acabamos persiguiendo ser felices y vivir tranquilos, de la manera más cómoda y opulenta posible.

Un sistema es un conjunto de principios, reglas, y otros elementos, sobre una materia, enlazados entre ellos de una manera racional, según un método determinado. Así un sistema económico es un conjunto coherente de relaciones capaz de explicar los objetivos y los medios de la organización económica total de la sociedad. Un sistema social es un conjunto de normas y comportamientos ideales de una sociedad, un grupo, etc., De acuerdo con las cuales se organizan las actividades, las funciones y la conducta de sus componentes... Me parece que entendemos que el Sistema es el conjunto de todos los sistemas que rigen el funcionamiento global de la humanidad ¿verdad?

Ante el Sistema me siento como un virus minúsculo que vive solo en un grano de arena en medio de un desierto inmenso (me parece que eso ya lo había dicho, quizás no es exactamente así, pero casi). Es decir, me siento absolutamente impotente. No se puede luchar contra el Sistema porque no es una entidad que tenga una realidad concreta o una ubicación determinada. Hay demasiados elementos disgregados que forman ese Sistema. Puede ser que podamos luchar para ir haciendo evolucionar pequeñas partes de él, pero el Sistema entero... Creo que el Sistema entero no lo podremos si no se produce un cataclismo que nos permitiera empezar de nuevo. A lo mejor no caeriamos en los mismos errores, pero también es posible que evitándolos cometieramos otros que aún fueran peores...

Pienso que la única cosa que puedo hacer para colaborar en fomentar esta evolución es ayudar a crear una corriente de opinión favorable en la dirección que creo que es la acertada, aportando un granito de arena. De cambiar el mundo nada de nada...

Aunque he oído decir que estamos viviendo el final de capitalismo, no me lo acabo de creer...

Un abrazo.

dimarts, 13 d’agost de 2013

Ser

[Entrada 271]

Ser


Sens dubte no és el primer cop que que em refereixo a la màxima: "coneix-te a tu mateix i sigues tu mateix" hi insisteixo perquè em sembla que així la vida és molt més simple... La tasca començaria amb el "coneix-te a tu mateix" al que hi afegiria "i accepta't tal com ets", i amb això no vull dir que et resignis amb un "sóc així". Acceptar-nos és el primer pas per saber qui som. De fet, la idea que volia comentar és aquesta, la d'acceptar-se.

Per mi aquesta idea, la d'acceptar a cadascú tal com és, és la base per establir una relació sòlida amb una altra persona. Això vol dir fonamentalment acceptar els defectes dels altres, allò que ens toca les pilotes, perquè acceptar-ne les virtuts, allò que ens agrada és ben fàcil.

Amb un mateix passa una cosa semblant, el més complicat d'acceptar són els propis defectes. Bé a mi, a més, em va costar molt saber quines eren les meves virtuts, el que tenia de bo, tot i que crec que això té que més relació amb la manca d'autoestima que va marcar la meva primera adolescència que amb una altra cosa.

Tampoc es tracta de posar-se etiquetes, com ara intel·ligent, nerviós, afable, actiu, atractiu... Em sembla que el veritable saber com ets vol dir saber valorar cada un dels teus trets en el que val.

Hi ha coses fàcils, com les característiques físiques, i les habilitats que un té. De molt petits aprenem a reconèixer la nostra pròpia imatge en el mirall, i això, ens agradi o no, s'accepta amb certa facilitat, tot i que la majoria tenim tendència a fer una valoració a la baixa del propi físic.

Ni ha d'altres que em semblen força menys evidents, que moltes vegades no ens adonem que les tenim fins que les desenvolupem, com la creativitat, la imaginació, etc.

Finalment, n'hi ha algunes d'evidents que a vegades ens poden costar molt d'acceptar i dins d'aquest grup hi posaria les nostres preferències sexuals especialment quan són diferents.

La religió jueva, que és masclista y homofòbica, ha fet del sexe un tabú. Les religions que han derivat d'ella, com el cristianisme i l'islamisme, han heretat aquest tret i en algun cas l'han magnificat. En canvi el budisme no en fa del sexe una bandera, diu que la sexualitat ha de ser responsable i adequada, i accepta la homosexualitat, ja que el propi Buda va acceptar els homosexuals. Això ha fet que per a un adolescent de cultura cristiana o d'influència cristiana, tenir determinats gustos representi un problema molt seriós i un pànic cerval a ser rebutjat per aquest simple fet en una edat en què l'acceptació social és fonamental.

Bé, tota aquesta reflexió, tan llarga, només era per dir que el primer problema de l'adolescent amb tendències homosexuals és acceptar-se a si mateix, i que molts joves, que no ho han sabut o volgut fer en la seva adolescència ho han hagut de fer de més grans, i pot ser que així encara hagi estat més complicat.

Em sembla clar que lluitar contra aquest fet és anar contra elements bàsics de la nostra cultura. Una cultura que qualifica l'amor homosexual d'un fet contra natura, i la penetració anal de sodomia. Recordeu que Sodoma va ser destruïda per Jehovà precisament pels seus vicis.

Després vindria el "sigues tu mateix", cosa que vol que cada persona sàpiga viure tal qual és, però insisteixo que entenc que això no vol dir resignar-se, sinó que crec que el que encerta és el que sap lluitar per potenciar el seu ser. És a dir, que sap aprofitar les seves virtuts i capacitats (innates o adquirides), i sap fer front als propis defectes, buscant la manera que deixin de ser un obstacle.

No obstant això convé tenir present que per a un humà adult, fer un petit canvi en els seu ser sol representar un gran esforç i que per això solem dir que els adults canviem poc.

Una abraçada.


Ser


Sin duda no es la primera vez que me refiero a la máxima: "conócete a ti mismo y sé tú mismo" insisto en ello porque me parece que así la vida es mucho más simple... La tarea empezaría con el "conocete a ti mismo" al que le añadiría "y aceptate tal como eres", y con eso no quiero decir que te resignes con un "soy así". Aceptarnos es el primer paso para saber quién somos. De hecho, la idea que quería comentar es esa, la de aceptarse.

Para mí esta idea, la de aceptar a cada uno tal como es, es la base para establecer una relación sólida con otra persona. Esto significa fundamentalmente aceptar los defectos de los otros, lo que nos toca las pelotas, porque aceptar sus virtudes, lo que nos gusta es muy fácil.

Con uno mismo pasa algo parecido, lo más complicado de aceptar son los propios defectos. Bueno a mí, además, me costó mucho saber cuáles eran mis virtudes, lo que tenía de bueno, aunque creo que eso tiene que más relación con la carencia de autoestima que marcó mi primera adolescencia que con otra cosa.

Tampoco se trata de ponerse de etiquetas, como inteligente, nervioso, afable, activo, atractivo... Me parece que el verdadero saber cómo eres quiere decir saber valorar cada uno de tus rasgos en lo que vale.

Hay cosas fáciles, como las características físicas, y las habilidades que uno tiene. De muy pequeños aprendemos a reconocer nuestra propia imagen en el espejo, y esto, nos guste o no, se acepta con cierta facilidad, aunque la mayoría tenemos tendencia a hacer una valoración a la baja del propio físico.

Hay otros rasgos que me parecen bastante menos evidentes, que muchas veces no nos damos cuenta de que los tenemos hasta que los desarrollamos, como la creatividad, la imaginación, etc.

Finalmente, hay algunos rasgos evidentes que a veces nos pueden costar mucho aceptar y dentro de este grupo pondría a nuestras preferencias sexuales especialmente cuando son diferentes.

La religión judía, que es machista y homofóbica, ha hecho del sexo un tabú. Las religiones que han derivado de ella, como el cristianismo y el islamismo, han heredado este rasgo y en algún caso lo han magnificado. En cambio el budismo no hace del sexo una bandera, dice que la sexualidad debe ser responsable y adecuada, y acepta la homosexualidad, ya que el propio Buda aceptó a los homosexuales. Esto ha hecho que para un adolescente de cultura cristiana o de influencia cristiana, tener determinados gustos represente un problema muy serio y un pánico cerval a ser rechazado por este simple hecho a una edad en que la aceptación social es fundamental.

Bueno, esta reflexión, tan larga, sólo era para decir que el primer problema del adolescente con tendencias homosexuales es aceptarse a si mismo, y que muchos jóvenes, que no lo han sabido o querido hacer en su adolescencia lo han tenido que hacer de mayores, y puede que así haya sido aun más complicado.

Está claro que luchar contra este hecho es ir contra elementos básicos de nuestra cultura. Una cultura que califica el amor homosexual de un hecho contra natura, y la penetración anal de sodomía. Recordad que Sodoma fue destruida por Jehová precisamente por sus vicios.

Después vendría el "sé tú mismo", lo que quiere que cada persona sepa vivir tal cual es, pero insisto en que entiendo que no quiere decir resignarse, sino que creo que el que acierta es el que sabe luchar por potenciar su ser. Es decir, que sabe aprovechar sus virtudes y capacidades (innatas o adquiridas), y sabe hacer frente a los propios defectos, buscando la manera de que dejen de ser un obstáculo.

Sin embargo conviene tener en cuenta que para un humano adulto, hacer un pequeño cambio en su ser suele representar un gran esfuerzo y que por eso solemos decir que los adultos cambiamos poco.

Un abrazo.

divendres, 9 d’agost de 2013

L'armari --- El armario

[Entrada 270]


L'armari


Repassant textos que vaig publicar en el blog que vaig perdre en mans de la censura, he recuperat aquest article que va publicar la premsa al 2009 i que em sembla que encara pot tenir interès. Us el presento tal qual el vaig publicar llavors. Es tracta d'un article que, comentant un treball fet per un equip d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, encarregat pel departament d'Acció Social, recull com viuen els joves del col·lectiu LGBT la descoberta de la seva sexualitat i els canvis que es produeixen al seu entorn un cop s'ha fet pública. Un estudi, fet a partir d'entrevistes, sessions en grup i l'anàlisi de fòrums LGBT a Internet.

A l'article es diferencia la identitat de genere de la persona, masculí o femení, de la seva sexualitat; heterosexual, homosexual -lesbiana o gai-, bisexual o transsexual. Afirma que a les escoles, per exemple, els qui més agressions -verbals i físiques- pateixen són els nens amb característiques femenines i viceversa (les nenes amb característiques masculines). Per tant, reben més atacs per la seva condició de gènere que no pas per la seva orientació sexual.

Com a primer aspecte a considerar diu: La conseqüència d'aquest xoc entre la majoria heterosexual i el col·lectiu LGBT sovint desemboca, segons l'estudi, en dues formes de violència: la transfòbia i l'homofòbia. Un dels coautors del treball afirma: els atacs contra els joves homosexuals i transsexuals "responen a un intent de control social" i a una "inseguretat de la identitat sexual i de gènere de l'agressor produïda per algú que no la comparteix". Fixem-nos que diu que qui se sent insegur és l'agressor.

Pel que fa a sortir de l'armari planteja: Explicar als pares que consideren que el seu gènere no és el que se'ls suposa o que són homosexuals és sempre difícil. Tot i així asseguren que els seus progenitors acostumen a acceptar-ho amb el pas del temps. Fora de l'àmbit familiar, tanmateix, afirmar-se transsexual o homosexual és un fet més problemàtic perquè es repeteix amb cada nova amistat. L'article havia començat amb la següent afirmació d'un dels entrevistats per fer l'estudi que diu: "Els que m'insultaven per ser gai van deixar de fer-ho després que confessés públicament la meva homosexualitat. El que la gent no accepta és la covardia d'amargar-se en un racó". Doncs no sé si té raó...

L'article acaba dient: Per evitar la marginació dels joves LGBT, el treball proposa augmentar la pedagogia entre alumnes, professors i pares a les escoles i trencar amb l'imaginari heterocentrista majoritari a la societat.

M'ha agradat la parauleta heterocentrista.

Una abraçada


El armario


Repasando textos que publiqué en el blog que perdí en manos de la censura, he recuperado este artículo que publicó la prensa en el 2009 y que me parece que todavía puede tener interés. Os lo presento tal cual lo publiqué entonces. Se trata de un artículo que, comentando un trabajo hecho por un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, encargado por el departamento de Acción Social, recoge cómo viven los jóvenes del colectivo LGBT el descubrimiento de su sexualidad y los cambios que se producen en su entorno una vez se ha hecho pública. Un estudio, hecho a partir de entrevistas, sesiones en grupo y el análisis de foros LGBT en Internet.

En el artículo se diferencia la identidad de genero de la persona, masculino o femenino, de su sexualidad; heterosexual, homosexual -lesbiana o gay-, bisexual o transexual. Afirma que en las escuelas, por ejemplo, los que más agresiones-verbales y físicas-sufren son los niños con características femeninas y viceversa (las niñas con características masculinas). Por lo tanto, reciben más ataques por su condición de género que por su orientación sexual.

Como primer aspecto a considerar dice: La consecuencia de este choque entre la mayoría heterosexual y el colectivo LGBT a menudo desemboca, según el estudio, en dos formas de violencia: la transfobia y la homofobia. Uno de los coautores del trabajo afirma: los ataques contra los jóvenes homosexuales y transexuales "responden a un intento de control social" y una "inseguridad de la identidad sexual y de género del agresor producida por alguien que no la comparte". Fijémonos que dice que quien se siente inseguro es el agresor.

En cuanto a salir del armario plantea: Explicar a los padres que consideran que su género no es el que se les supone o que son homosexuales es siempre difícil. Sin embargo aseguran que sus progenitores suelen aceptarlo con el paso del tiempo. Fuera del ámbito familiar, sin embargo, afirmarse transexual u homosexual es un hecho más problemático porque se repite con cada nueva amistad. El artículo había empezado con la siguiente afirmación de uno de los entrevistados para el estudio que dice: "Los que me insultaban por ser gay dejaron de hacerlo después de que confesé públicamente mi homosexualidad. Lo que la gente no acepta es la cobardía de esconderse en un rincón". Pues no sé si tiene razón...

El artículo acaba diciendo: Para evitar la marginación de los jóvenes LGBT, el trabajo propone aumentar la pedagogía entre alumnos, profesores y padres en las escuelas y romper con el imaginario heterocentrista mayoritario en la sociedad.

Me ha gustado la palabreja heterocentrista.

Un abrazo

dilluns, 5 d’agost de 2013

Solitud --- Soledad

[Entrada 269]


Solitud


Muchos buscan el amor para huir de la soledad, pero nunca un amor podrá satisfacer la necesidad infantil de sentirse acompañado, y esa relación estará destinada al fracaso. (Johanna Alexandra Antequera Ruiz: El amor y la Soledad!)

En Marc tenia uns 35 anys, vivia sol. De molt petit es va adonar de la seva preferència pel sexe masculí i vivia la seva homosexualitat sense conflictes. Disposa d'un bon radar gai. Tot i que no dóna publicitat a les seves tendències sexuals tampoc s'esforça en excés en amaga-les, tot i que a la seva feina no ho sabia ningú. En Pau tenia 30 anys acabats de fer i també vivia sol. A la seva adolescència va descobrir que era gai i tot i que li va costar força acceptar-se i assumir-ho, ara ho tenia perfectament assumit, però era molt tímid i tancat sobre si mateix, i com ell deia estava tancat en el seu armari amb pany i forrellat.

En Pau va entrar a treballar a l'empresa on treballava en Marc. De seguida es van caure bé,, coincidien en un grupet amb el qual esmorzaven i dinaven. Sempre es trobaven 4 o 5 companys per anar a esmorzar i per anar a dinar.

Amb motiu de la final de la Champions una colla del despatx va llogar una tele gran i la van muntar al jardí de casa d'un dels companys, s'hi van reunir 30 o 40, cadascú va dur una mica de menjar, i van posar 10 € cada un per cobrir les despeses del lloguer de la tele i les begudes, inclòs el cava per celebrar la victòria de l'equip local si hi havia sort.

Hi va haver victòria, celebració amb cava, i després a Canaletes, a celebrar-ho amb la resta de la ciutat. Feia calor, entre crits, càntics i boti-boti, van començar a suar, en Pau es va treure la samarreta, en Marc una estoneta després va fer el mateix. Més cava, més crits, més càntics, més boti-boti... Fins que la cosa es va embolicar, hi va haver una càrrega policial, corredisses... En Marc i en Pau van córrer Rambla avall, després pels carrerons de ciutat vella i cansats de córrer es van aturar en un carreró solitari. En Pau es va recolzar d'esquena a la paret i va tancar els ulls mentre recuperava l'alè... va notar la proximitat del cos calent d'en Marc i un gran petó li va omplir la boca... Van passar la nit junts a casa d'en Marc i l'endemà van anar junts a la feina.

Dos mesos després vivien junts. Per en Pau va ser complicat, però ho va justificar a la família i davant dels companys de feina amb l'excusa de reduir despeses. Ha volgut seguir en el seu armari. Segueixen sortint a esmorzar i dinar junts amb el mateix grupet.

En Pau viu en un núvol, completament feliç, el seu cor és ple d'emocions noves, d'una passió delirant, adora a en Marc i així li ho diu, però no sap com compartir aquests sentiments aquestes emocions. No ho havia fet mai. Com fer-ho? No pot. La sensació solitud se li menja el cor.

En Marc se sent tant o més feliç que en Pau, ple d'una passió i uns sentiments que el fan venerar a en Pau, però no li arriba, no nota que en Pau senti el mateix, sempre tan callat, tan retret, tan educat, tan correcte, tot i que és supercalent al llit... Ho ha intentat tot, dir-li el que sent, abraçar-lo, besar-lo, i acariciar-lo tot sovint (sempre a casa), però en Pau, tot i que correspon als petons, a les carícies i a les abraçades en la intimitat de casa, que li diu que sent el mateix que ell, no li transmet les emocions que sent. I en Marc dubta que en Pau percebi les seves, se sent tan sol...

Una abraçada.


Soledad


Muchos buscan el amor para huir de la soledad, pero nunca un amor podrá satisfacer la necesidad infantil de sentirse acompañado, y esa relación estará destinada al fracaso. (Johanna Alexandra Antequera Ruiz: El amor y la Soledad!)

Marc tenía unos 35 años, vivía solo. Siendo muy pequeño se dio cuenta de su preferencia por el sexo masculino y vivía su homosexualidad sin conflictos. Disponía de un buen radar gay. Aunque no da publicidad a sus tendencias sexuales tampoco se esfuerza mucho en esconder-la, aunque en su trabajo no lo sabía nadie. Pau tenía 30 años recién cumplidos y también vivía solo. En su adolescencia descubrió que era gay y aunque le costó mucho aceptarse y asumirlo, ahora lo tenía perfectamente asumido, pero era muy tímido y cerrado sobre sí mismo, y como él decía estaba encerrado en su armario a cal i canto.

Pau entró a trabajar en la empresa donde trabajaba en Marc. Enseguida se cayeron bien, coincidían en el grupito con el que desayunaban y almorzaban. Siempre se juntaban 4 o 5 para ir a desayunar y para ir a comer.

Con motivo de la final de la Champions una pandilla del despacho alquiló una tele grande y la montaron en el jardín de casa de uno de los compañeros, se reunieron 30 ó 40, cada uno llevó algo de comida, y pusieron 10 € cada uno para cubrir los gastos del alquiler de la tele y las bebidas, incluido el cava para celebrar la victoria del equipo local si había suerte.

Hubo victoria, celebración con cava, y después a Canaletas, a celebrarlo con el resto de la ciudad. Hacía calor, entre gritos, cánticos y bote-bote, empezaron a sudar, Pau se sacó la camiseta, Marc un ratito después hizo lo mismo. Más cava, más gritos, más cánticos, más bote-bote... Hasta que la cosa se enredó, hubo una carga policial, carreras... Marc y Pau corrieron Rambla abajo, después por las callejuelas de la ciudad vieja, y cansados de correr se detuvieron en un callejón solitario. Pau se apoyó de espaldas a la pared y cerró los ojos mientras recuperaba el aliento... notó la proximidad del cuerpo caliente de Marc y un gran beso le llenó la boca... Pasaron la noche juntos en casa de Marc y al día siguiente fueron juntos al trabajo.

Dos meses después vivían juntos. Para Pau fue complicado, pero lo justificó a su familia y ante los compañeros de trabajo con la excusa de reducir gastos. Ha querido seguir en su armario. Siguen saliendo a desayunar y comer juntos con el mismo grupito.

Pau vive en una nube, completamente feliz, su corazón está lleno de emociones nuevas, de una pasión delirante, adora a Marc y así se lo dice, pero no sabe cómo compartir estos sentimientos estas emociones. No lo había hecho nunca ¿Cómo hacerlo? No puede. La sensación de soledad le corroe el corazón.

Marc se siente tanto o más feliz que Pau, lleno de una pasión y unos sentimientos que lo hacen venerar a Pau, pero no le llega, no nota que Pau sienta lo mismo, siempre tan callado, tan retraído, tan educado, tan correcto, aunque es supercaliente en la cama... Lo ha intentado todo, decirle lo que siente, abrazarlo, besarlo, y acariciarlo a menudo (siempre en su casa), pero Pau, aunque corresponde a los besos, las caricias y los abrazos en la intimidad de casa, que le dice que siente lo mismo que él, no le transmite las emociones que siente. Y Marc duda que Pau perciba las suyas, se siente tan solo...

Un abrazo.

dijous, 1 d’agost de 2013

Vergonya --- Vergüenza

[Entrada 268]


Vergonya


Tinc el convenciment que tot tenim coses per amagar, que tots amaguem coses, unes vegades perquè no siguin usades en contra nostra (com les nostres febleses), altres perquè podrien ser mal interpretades o interpretades d'una forma que no ens agrada o interessa (com els nostres errors) i també perquè ens fa prou vergonya o por social treure-les a la llum (d'aquestes cadascú se sap les seves). Jo volia parlar de una d'aquestes que solen fer vergonya.

Em refereixo a la vergonya de parlar de la higiene de l'home passiu. De fet, a mi la olor de la femta humana, sigui meva o d'un altre, em talla molt el rotllo, vull dir que fins i tot arribo a perdre la excitació sexual i l'erecció.

Vaig tenir un amant actiu que gaudia fent de passiu per a mi i em sorprenia perquè sempre es preocupava per veure si el preservatiu sortia brut o no. Ho vaig assumir com una característica personal d'ell i no li vaig donar més importància.

Un dia en un xat gai vaig conèixer un noi de 19 anys que es va confessar com a passiu i inexpert, i em va estar interrogant sobre aquest tema de la higiene del passiu. Fruit d'aquesta conversa em vaig interessar per el tema i vaig començar una recerca per Internet on hi vaig trobar informació prou interessant i completa. Llavors vaig entendre que el meu xicot abans de posar-nos al llit (i no per dormir), estigués una bona estona al lavabo...

El meu xicot no me n'havia parlat mai, dúiem molt de temps de relació, follant, quan va fer-ho. Un dia em va venir a dir, per justificar alguna de les seves actituds, que un passiu s'havia de preparar, li vaig respondre que sí, que ja ho sabia, tot i que ell no me n'hagués dit mai res. Em consta que li feia molta vergonya.

Aquesta vergonya de tocar determinats temes em sembla que a certs nivells de relació no s'hauria de donar. Tampoc es tracta de parlar de tot obertament i amb tothom, però em sembla que tampoc cal fer tabú de determinats temes, com aquest de la higiene.

D'altra banda, recordo que un dels meus amics actuals se sorprenia quan em va conèixer de les poques manies que tinc en general per parlar d'aquests i altres temes. I és que crec que aquest tipus de vergonyes no aporta res de bo.

Una abraçada


Vergüenza


Tengo el convencimiento de que todos tenemos cosas que ocultar, que todos escondemos cosas, unas veces para que no sean usadas en contra nuestra (como nuestras debilidades), otras porque podrían ser mal interpretadas o interpretadas de una forma que no nos gusta o interesa (como nuestros errores) y también porque nos da mucha vergüenza o miedo social sacarlas a la luz (de esas cada uno se sabe suyas). Yo quería hablar de una esas que suelen dar vergüenza.

Me refiero a la vergüenza de hablar de la higiene del hombre pasivo. De hecho, a mí el olor de las heces humanas, sean mías o de otro, me corta mucho el rollo, quiero decir que incluso llego a perder la excitación sexual y la erección.

Tuve un amante activo que disfrutaba haciendo de pasivo para mí y me sorprendía porque siempre se preocupaba por ver si el preservativo salía sucio o no. Lo asumí como una característica personal de él y no le di más importancia.

Un día en un chat gay conocí un chico de 19 años que se confesó como pasivo e inexperto, y me estuvo interrogando sobre este tema de la higiene del pasivo. Fruto de esta conversación me interesé por el tema y empecé una búsqueda por Internet donde encontre información lo suficientemente interesante y completa. Entonces entendí que mi novio antes de acostarnos (y no para dormir), estuviera un buen rato en el baño...

Mi novio no me había hablado nunca de ello, llevávamos mucho tiempo de relación, follando, cuando lo hizo. Un día me vino a decir, para justificar alguna de sus actitudes, que un pasivo se debía preparar, le respondí que sí, que ya lo sabía, a pesar de que él no me hubiese dicho nunca nada. Me consta que le daba mucha vergüenza.

Esta vergüenza de tocar determinados temas me parece que a ciertos niveles de relación no se debería dar. Tampoco se trata de hablar de todo abiertamente y con todos, pero me parece que tampoco hay que hacer tabú de determinados temas, como este de la higiene.

Por otro lado, recuerdo que uno de mis amigos actuales se sorprendía cuando me conoció de las pocas manías que tengo en general para hablar de estos y otros temas.
Y es que creo que ese tipo de vergüenzas no aporta nada bueno.

Un abrazo