Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 29 de març de 2013

Fer múscul --- Hacer músculo

[Entrada 244]

Fer múscul


El cos dels els animals és ple de músculs que creixen i es desenvolupen fent-los servir, fent-ne ús. La majoria dels animals usen els seus músculs en la vida diària i per tant els fan créixer d’una forma natural i adaptada les seves necessitats vitals. En el cas dels humans, especialment els urbanites (els que fem vida urbana) que tendim a la vida sedentària i per tant a la atròfia muscular, això no és tan fàcil ni tan natural. Hi ha raons, entre les que destaquen les de salut i les estètiques, que fan que els humans busquem maneres de fer múscul, és a dir, d’entrenar-nos fent esport que ens serveix per desenvolupar la musculatura, fer múscul.

De fet, la nostra educació, és el nostre entrenament per a la vida adulta, i una bona educació hauria d’incloure una bona dosi del que mèdicament en diuen exercici moderat, que vol dir destinar unes hores, ja sigui diàriament o tres o quatre cops per setmana, a fer múscul. També podem dir que hem de fer múscul en altres coses que no són físiques com les nostres emocions o la nostra voluntat.

La força de voluntat no és una cosa innata, és una cosa que s’ha d’educar, que hem d’entrenar, fer-hi múscul. Convindreu amb mi que només valorem les coses que ens ha costat d’aconseguir. Sabeu que mentre per una persona amb pocs recursos unes sabates noves són un tresor, per una persona acomodada les mateixes sabates no tenen tant de valor ja que la valoració de cadascú és funció de l’esforç que li han costat. Per això es diu que l’error més important que està cometent la societat actual és fer la vida fàcil als seus infants i adolescents donant-los tot el que demanen i així s’entrenen per esdevenir futurs dèspotes que se sentiran frustrats si no disposen de recursos per aconseguir tots els bens que desitgin.

La voluntat es forma en la dificultat per arribar, abastar o aconseguir allò que hom es proposa, allò que hom desitja. Desig que pot venir d’un impuls intern, com podria ser el de tenir diners per comprar alguna cosa que creiem que ens produirà plaer, com un gelat o un caramel, o extern, com ara el de tenir un bon cos atraure alguna persona que ens agrada, que podria ser aquell noi tan maco que hi ha a la nostra classe. Educar la força de voluntat, fer múscul de voluntat, és haver de superar des del primer moment les dificultats habituals a la vida real per obtenir diners o per tenir un cos en forma.

Emocionalment també hem de fer múscul ja que haurem d’aprendre a acceptar les contrarietats que ens tocarà viure, indefectiblement, sense renunciar a la vida, és a dir, per saber sobreposar-nos a les adversitats sense haver de renunciar al desig. I també per saber encarrilar el nostre desig sense que aquest ens anul·li.

Diuen que la vida és un joc, una aventura, i per viure-la amb tota la intensitat hem de fer múscul per a tot ja que fins i tot el bon sexe requereix d’entrenament...

Una abraçada.


Hacer músculo


El cuerpo de los animales está lleno de músculos que crecen y se desarrollan utilizándolos, haciendo uso de ellos. La mayoría de los animales usan sus músculos en la vida diaria y por tanto los hacen crecer de una forma natural y adaptada sus necesidades vitales. En el caso de los humanos, especialmente los urbanitas (los que hacemos vida urbana) que tendemos a la vida sedentaria y por tanto a la atrofia muscular, eso no es tan fácil ni tan natural. Hay razones, entre las que destacan las de salud y las estéticas, que hacen que los humanos busquemos maneras de hacer músculo, es decir, de entrenarnos haciendo deporte que nos sirve para desarrollar la musculatura, hacer músculo.

De hecho, nuestra educación, es nuestro entrenamiento para la vida adulta, y una buena educación debería incluir una buena dosis de lo que médicamente se llama ejercicio moderado, que significa destinar unas horas, ya sea diariamente o tres o cuatro veces por semana, a hacer músculo. También podemos decir que debemos hacer músculo con otras cosas que no son físicas como nuestras emociones o nuestra voluntad.

La fuerza de voluntad no es algo innato, es algo que hay que educar, que debemos entrenar, hacerle músculo. Convendréis conmigo que sólo valoramos las cosas que nos ha costado conseguir. Sabéis que mientras para una persona con pocos recursos unos zapatos nuevos son un tesoro, para una persona acomodada esos mismos zapatos no tienen tanto valor ya que la valoración de cada uno es función del esfuerzo que le han costado. Por eso se dice que el error más importante que está cometiendo la sociedad actual es poner la vida fácil a sus niños y adolescentes dándoles todo lo que piden y así se entrenan para ser futuros déspotas que se sentirán frustrados si no disponen de recursos para conseguir todos los bienes que deseen.

La voluntad se forma en la dificultad para llegar, abarcar o conseguir lo que uno se propone, lo que uno desea. Deseo que puede venir de un impulso interno, como podría ser el de tener dinero para comprar algo que creemos que nos producirá placer, como un helado o un caramelo, o externo, como el de tener un buen cuerpo para atraer alguna persona que nos gusta, que podría ser aquel chico tan lindo que hay en nuestra clase. Educar la fuerza de voluntad, hacer músculo de voluntat, es tener que superar desde el primer momento las dificultades habituales en la vida real para obtener dinero o para tener un cuerpo en forma.

Emocionalmente también debemos hacer músculo ya que tendremos que aprender a aceptar las contrariedades que nos tocará vivir, indefectiblemente, sin renunciar a la vida, es decir, para saber sobreponernos a las adversidades sin tener que renunciar al deseo. Y también para saber encauzar nuestro deseo sin que este nos anule.

Dicen que la vida es un juego, una aventura, y para vivirla con toda intensidad debemos hacer músculo para todo ya que incluso el buen sexo requiere de entrenamiento...

Un abrazo.

dilluns, 25 de març de 2013

Prejudicis --- Prejuicios

[Entrada 243]

Prejudicis


Hi ha qui confon prejudici amb perjudici i ja sabeu que són coses ben diferents. Els prejudicis poden perjudicar a les persones quan aquests no són encertats i poden tenir conseqüències a la vida pròpia o a la dels altres, ja sigui perquè impedeix o entorpeix actuacions, perquè en perjudica la fama, o condiciona el tracte que els donem.

Sabem que és un prejudici suposar que tot gai o homosexual és efeminat, suposar que tots els efeminats són gais, suposar que en tota parella gai un d'ells fa el rol de l'home i l'altre el rol de la dona, o suposar que tots els gais son pedòfils i pederastes. D'aquest últim en tenim un exemple clar de què està força estès ja que al diccionari de l'enciclopèdia catalana en una de les accepcions de la paraula "pederàstia" hi diu "(impròpiament) Homosexualitat."

Em sembla probable que alguns, o forces, dels nostres prejudicis estiguin molt arrelats en el nostre interior i possiblement amagats en el nostre nen interior ja que crec que molts d'aquest prejudicis provenen de la nostra educació i ni tan sols els veiem com a tals. Altres poden venir de les nostres experiències. Diuen que una flor no fa estiu ni dues primavera i en canvi moltes vegades una experiència és generalitzada i dóna peu a un nou prejudici.

Normalment em costa adonar-me de la meva càrrega de prejudicis i de quant estan influint sobre els meus criteris, el meu capteniment o a les meves actuacions. A més, de vegades la realitat, l'experiència, ha anat corroborant alguns d'aquests prejudicis i això fa que sovint tingui por de prescindir-ne. Segurament el correcte fos saber prescindir dels prejudicis, només considerar-los un risc. Perquè se m'entengui: crec que així es permetria veure als que encara no ho veuen que no tots els que tenim tendències homosexuals som efeminats o que no tots els efeminats son gais.

Sens dubte sempre fem mal als altres quan els prejutgem, quan suposem o imaginem que fan o han fet coses quan en realitat no ho sabem del cert, quan les nostres paranoies ens duen a imaginar una realitat que no coneixem i no en tenim cap prova... És com imaginar que aquell que es queda a treballar fins tard amb freqüència és perquè té un amant...

Una abraçada.


Prejuicios


Hay quien confunde prejuicio con perjuicio y ya sabéis que son cosas muy distintas. Los prejuicios pueden perjudicar a las personas cuando estos no son acertados y pueden tener consecuencias en la vida propia o en la de los demás, ya sea porque impide o entorpece actuaciones, porque perjudica su fama, o condiciona el trato que les damos.

Sabemos que es un prejuicio suponer que todo gay u homosexual es afeminado, suponer que todos los afeminados son gays, suponer que en toda pareja gay uno de ellos hace el rol del hombre y el otro el rol de la mujer, o suponer que todos los gays son pedófilos y pederastas. De ese último tenemos un ejemplo claro de que está bastante extendido ya que en el diccionario de la enciclopedia catalana en una de las acepciones de la palabra "pederastia" pone "(impropiamente) Homosexualidad."

Me parece probable que algunos, o bastantes, de nuestros prejuicios estén muy arraigados en nuestro interior y posiblemente escondidos en nuestro niño interior ya que creo que muchos de estos prejuicios provienen de nuestra educación y ni tan solo los vemos como tales. Otros pueden venir de nuestras experiencias. Dicen que una golondrina no hace verano y en cambio muchas veces una experiencia es generalizada y da pie a un nuevo prejuicio.

Normalmente me cuesta darme cuenta de mi carga de prejuicios y de cuánto están influyendo sobre mis criterios, mi comportamiento o en mis actuaciones. Además, a veces la realidad, la experiencia, ha ido corroborando algunos de estos prejuicios y eso hace que a menudo tenga miedo de prescindir de ellos. Puede que lo correcto fuera saber prescindir de los prejuicios, sólo considerarlos un riesgo. Para que se me entienda: creo que así se permitiría ver a los que todavía no lo ven que no todos los que tenemos tendencias homosexuales somos afeminados o que no todos los afeminados son gays.

Sin duda siempre hacemos daño a los demás cuando los prejuzgamos, cuando suponemos o imaginamos que hacen o han hecho cosas cuando en realitat no lo sabemos a ciencia cierta, cuando nuestras paranoias nos llevan a imaginar una realidad que no conocemos y no tenemos ninguna prueba de ello... Es como imaginar que aquel que se queda a trabajar hasta tarde con frecuencia es porque tiene uno amante...

Un abrazo.

dijous, 21 de març de 2013

Exàmens --- Exámenes

[Entrada 242]

Exàmens


— Per què m'han de posar tan histèric els exàmens? —vaig dir jo— Preparar-los em va posant cada dia més dels nervis i a mida que es va acostant la data de l'examen em vaig tornant més intractable... I, a més, últimament la nit abans de l'examen no puc dormir pateixo d'un atac d’insomni. Total que faig l'examen destrossat, al límit de les meves forces i surto derrotat de l'aula d'examen...

— Doncs a mi em passa una cosa semblant, però es que quant més va, pitjor m'ho passo. Quan fèiem el batxillerat ni em posava tan dels nervis ni perdia el son de la nit abans ni res —va afegir en David secundant-me.

— Doncs el meu germà, el que està acabant la carrera, diu que la tarda anterior a l'examen ja no estudia, se'n va al cine o de gresca amb els amics, diu que així es relaxa, pot dormir bé aquella nit i va a l'examen molt més tranquil. Assegura que així treu millors notes. —En Leandre que té els germans més gran estudiant a la universitat, es referia al seu germà més gran que li falten poques assignatures per acabar la carrera.

— Em sembla que no podria fer-ho. La tarda o el matí d'abans de l'examen faig l'última repassada, consolido el que sé —vaig dir.

— Doncs el meu germà diu que tot el que s'estudia la tarda o el matí abans de l'examen no serveix per a res, només per empantanegar-te el cervell —va afegir en Leandre.

— El meu pare assegura que un es posa més o menys nerviós en un examen depenent del que s'hi juga. Explica que quan va fer les oposicions per ser funcionari de l’Ajuntament, fins i tot li tremolava la mà mentre escrivia i que en els dos primers folis li va quedar una lletra tota tremolosa. A més, va equivocar un dels temes de purs nervis. S'hi jugava el lloc de treball. En canvi quan va fer les primeres proves, entrar d'interí, en les quals no s'hi jugava res va fer uns escrits tan ben fets que fins i tot el van felicitar —Va dir en Jordi.

— Això és veritat —va confirmar en Lluís—, mon pare explica que patia molt als exàmens en la seva època d'estudiant, quan feia la carrera, i explica coses com les que dieu vosaltres, però quan després, de gran, va estudiar telecomunicacions, que ja en sabia una mica perquè hi estava treballant, com que no li anava res perquè l'únic que perseguia era consolidar coneixements, posar-los en ordre, diu que anava als exàmens la mar de tranquil, que l'última tarda abans de l'examen era per fer una "xuleta" que no s'enduia a l'examen, que només li servia per fer l'últim repàs, per veure tot el que sabia. Va treure un grapat de matrícules.

— Qui fos ton pare, Lluís —vaig dir, llavors.

— Doncs el meu xicot i jo ens deixem de veure quan estic d'exàmens, com que estic tan histèric em fa por que ens barallem i acabem trencant —Va acabar dient en Leandre.

Ens vam aixecar i vam entrar a l'aula per presentar-nos a l’examen.

Una abraçada.


Exámenes


— ¿Por qué me tienen que poner tan histérico los exámenes? —Dije yo— Prepararlos me va poniendo cada día más los nervios y a medida que se va acercando la fecha del examen me voy volviendo más intratable... Y, además, últimamente la noche antes del examen no puedo dormir, sufro de un ataque de insomnio. Total que hago el examen destrozado, al límite de mis fuerzas y salgo derrotado del aula de examen...

— Pues a mí me pasa algo parecido, pero es que cuanto más va, peor me lo paso. Cuando hacíamos el bachillerato ni me ponía tan de los nervios ni perdía el sueño de la noche anterior ni nada —añadió David secundándome.

— Pues mi hermano, el que está acabando la carrera, dice que la tarde anterior al examen ya no estudia, se va al cine o de juerga con los amigos, dice que así se relaja, puede dormir bien esa noche y va al examen mucho más tranquilo. Asegura que así saca mejores notas. —Leandre que tiene a sus hermanos mayores estudiando en la universidad, se refería a su hermano mayor al que le faltan pocas asignaturas para acabar la carrera.

— Me parece que no podría hacerlo. La tarde o la mañana antes del examen hago el último repaso, consolido lo que sé —dije.

— Pues mi hermano dice que todo lo que se estudia la tarde o la mañana antes del examen no sirve para nada, sólo para embotarte el cerebro —añadió Leandre.

— Mi padre asegura que uno se pone más o menos nervioso en un examen dependiendo de lo que se juega en él. Explica que cuando hizo las oposiciones para ser funcionario del Ayuntamiento, incluso le temblaba la mano mientras escribía y que en los dos primeros folios le quedó una letra totalmente temblorosa. Además, equivocó uno de los temas de puros nervios. Se jugaba en él su puesto de trabajo. En cambio cuando hizo las primeras pruebas, entrar de interino, en las que no se jugaba nada hizo unos escritos tan bien hechos que incluso le felicitaron —dijo Jordi.

— Eso es verdad —confirmó Lluís—, mi padre explica que sufría mucho en los exámenes en su época de estudiante, cuando estudiaba su carrera, y explica cosas como las que decís vosotros, pero cuando de mayor estudió telecomunicaciones, de las que ya sabía un poco porque estaba trabajando en ello, como no había nada en juego porque lo único que perseguía era consolidar conocimientos, ponerlos en orden, dice que iba a los exámenes la mar de tranquilo, que empleaba la última la tarde antes del examen para hacer una chuleta que no llevaba al examen, que sólo le servía para hacer el último repaso, para ver todo lo que sabía. Sacó un montón de matrículas.

— Quién fuera tu padre, Lluís —dije, entonces.

— Pues mi novio y yo dejamos de vernos cuando estoy de exámenes, como estoy tan histérico me da miedo que nos peleemos y acabemos rompiendo —acabó diciendo Leandre.

Nos levantamos y entramos en el aula para presentarnos al examen.

Un abrazo.

diumenge, 17 de març de 2013

Kuchu

[Entrada 241]

Kuchu


Amb aquesta paraula es designa a Uganda als LGBTI. Un país on encara s'està intentant criminalitzar les pràctiques homosexuals ja que hi ha en tràmit un projecte de llei que penalitza la homosexualitat i que té el suport de moltes forces religioses.

Uganda, que fou colònia britànica, i ha heretat els criteris homòfobs tradicionals d'aquella metròpoli. Mentre actualment el Regne Unit és considerat un dels països més gay friendly, a Uganda es vol condemnar amb cadena perpètua als LGBTI i amb tres anys de presó a qui els encobreixi, que poden ser els pares o el germans. Un documental titulat així, Kuchu, explica la lluita del moviment d'alliberament gai contra aquests intents i com només la pressió internacional ha aconseguit frenar-lo, si més no, temporalment. Lluita que li va costar la vida al seu líder, David Kato, el gener del 2011. Un documental prou actual, entranyable i commovedor.

Qualsevol guia gai de qualitat us recomanarà que eviteu anar a Iran, als Emirats Àrabs Units, Jamaica, o Rússia, que són considerats els pitjors destins per a un gai. Ser homosexual és delicte encara a 80 països, per la qual cosa el turista LGTBI ha de tenir molta cura al triar els països on va. Entre els 20 pitjors llocs hi ha països com Egipte, Malàisia, Tunísia, Nigèria, Tanzània, i, fins i tot, l'Estat Vaticà.

Al nostre país tampoc fa tant de temps que ha deixat de ser un delicte, ja que durant el franquisme es considerava la homosexualitat un perill social i els LGTBI eren empresonats (clar que això per als adolescents actuals és la prehistòria). Actualment la dreta, al govern, encara intenta mantenir viu el franquisme, cosa que es traspua a les recents declaracions del actual ministre de l'interior sobre els homosexuals. D'altra banda els moviments d'alliberament gai han hagut de demanar al Fiscal General de l'Estat que estudiï les intervencions de la Conferència Episcopal Espanyola en aquests temes ja que si, com creuen, estan instigant a la homofòbia, anirien contra la llei.

A la meravellosa pel·lícula Weekend, que us recomano a tots, es veu com en aquell país considerat, com ja he dit, un dels més gay friendly del món encara s'increpa als gais que es fan petons en públic.

Alguns adolescents defensen que la normalitat comença en nosaltres mateixos, que la lluita per a la normalitat comença en les nostres actituds, en comportar-nos amb total naturalitat a casa i als nostres entorns, i crec que en això estan carregats de raó. I afegeixen que ara ja no calen els moviments d'alliberament gai, que han deixat de tenir sentit ja que queden fora d'aquesta plena normalitat. Crec que en això s'equivoquen, ja que és més que evident que no hi ha plena normalitat. Podem discutir les estratègies d'aquests moviments, especialment aquelles que no han evolucionat en aquesta línia de normalització i que segueixen donant a la societat una imatge poc adequada de les persones LGBTI, però no la seva necessitat.

Una abraçada.


Kuchu


Con esta palabra se designa en Uganda a los LGBTI. Un país donde aún se está intentando criminalizar las prácticas homosexuales ya que hay en trámite un proyecto de ley que penaliza la homosexualidad y que tiene el apoyo de muchas fuerzas religiosas.

Uganda, que fue colonia británica, y ha heredado los criterios homófobos tradicionales de aquella metrópoli. Mientras actualmente el Reino Unido es considerado uno de los países más gay friendly, en Uganda se quiere condenar con cadena perpetua a los LGBTI y con tres años de cárcel a quien los encubra, que pueden ser sus padres o sus hermanos. Un documental titulado así, Kuchu, explica la lucha del movimiento de liberación gay contra esos intentos y como sólo la presión internacional ha logrado frenarlo, al menos, temporalmente. Lucha que le costó la vida a su líder, David Kato, en enero de 2011. Un documental bastante actual, entrañable y conmovedor.

Cualquier guía gay de calidad os recomendará que eviteis ir a Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, o Rusia, que son considerados los peores destinos para un gay. Ser homosexual es delito aún en 80 países, por lo que el turista LGTBI debe tener mucho cuidado al elegir los países donde va. Entre los 20 peores lugares hay países como Egipto, Malasia, Túnez, Nigeria, Tanzania, e, incluso, el Estado Vaticano.

En nuestro país tampoco hace tanto tiempo que ha dejado de ser un delito, ya que durante el franquismo se consideraba la homosexualidad un peligro social y los LGTBI eran encarcelados (claro que eso para los adolescentes actuales es la prehistoria). Actualmente la derecha, en el gobierno, aún intenta mantener vivo el franquismo, lo cual rezuman las recientes declaraciones del actual ministro del interior sobre los homosexuales. Por otro lado los movimientos de liberación gay han tenido que pedir al Fiscal General del Estado que estudie las intervenciones de la Conferencia Episcopal Española en estos temas ya que si, como creen, están instigando a la homofobia, irían contra la ley.

En la maravillosa película Weekend, que os recomiendo a todos, se ve como en aquel país considerado, como ya he dicho, uno de los más gay friendly del mundo todavía se 'increpa a los gays que se besan en público.

Algunos adolescentes defienden que la normalidad empieza en nosotros mismos, que la lucha por la normalidad comienza en nuestras actitudes, en comportarnos con total naturalidad en casa y en nuestros entornos, y creo que en eso están cargados de razón. Y añaden que ahora ya no son necesarios los movimientos de liberación gay, que han dejado de tener sentido ya que quedan fuera de esa plena normalidad. Creo que en esto se equivocan, ya que es más que evidente que no hay plena normalidad. Podemos discutir las estrategias de esos movimientos, especialmente aquellas que no han evolucionado en esa línea de normalización y que siguen dando a la sociedad una imagen poco adecuada de las personas LGBTI, pero no su necesidad.

Un abrazo.

dimecres, 13 de març de 2013

Final

[Entrada 240]

Final


No puc fer res més que pensar en tu. Què ha passat? No n'hi ha per tant... Per què no ho pots comprendre?

Faci el que faci, encara que jugui a futbol o faci qualsevol altre esport penso en tu... Si intento fer deures o estudiar no em puc concentrar. Si bado per la finestra no puc pensar en res més. Així que em desperto tornes a estar en el meu pensament. Què ens ha passat?

Un any, de tot un any, no pot ser que no en quedi res. Com pot ser? Total, si només et vaig fer un petit retret...

Fa més d'un un any, quan et vaig dir que era gai, cosa que vaig fer perquè ja m'havia adonat que estava enamorat de tu, em vas dir que tu també et senties més atret pels nois que per les noies. I vam esdevenir inseparables.

Uns dies després vam aprofitar que ta mare se'n va anar amb ton germà, deixant-nos sols tota la tarda que havíem d'estudiar, vam acabar al teu llit.

Ho recordo com si fos ara, vas començar per comentar que el dia de la meva festa d'aniversari, és a dir, el dissabte anterior, que m'havies estat observant, que m'havia comportat com qualsevol altre, que ningú no diria que aquell noi que acabava de fer 15 anys fos gai, que em sabia rodejar de les noies més maques de classe... Em vas dir també que aquell dia, el de l'aniversari, m'havies vist tant guapo... I després em vas dir allò de que ens havíem de recolzar l'un a l'altre, i jo em sentia com si m'anessis embolcallant, em semblava que havies endevinat els meus sentiments envers tu...

No recordo exactament que vas dir per justificar la teva abraçada, potser vas dir que els bons amics s'estimaven o que s'havien d'estimar. Així que em vas abraçar em vaig posar a trempar com un boig i tu vas passar la teva mà com qui no vol per sobre la meva bragueta com si fos casual... Em vaig enrojolí. Em vas mirar fixament i vas anar aproximant la teva boca cap a la meva. Per mi va ser com un senyal, ho havia vist a les pelis, així que sense pensar-ho em vaig decidir a fer-te el petó que em semblava que m'estaves demanant, primer un piquito, però de seguida en va venir un segon que ja va ser un petó de veritat, amb la boca oberta, amb la llengua... Em semblava estar somiant, Ens vam abraçar fort, la meva mà no va trigar a anar, tota sola, a descobrir la forta erecció que també tu tenies...

Van seguir més petons i més carícies, em vas descordar els pantalons per poder gaudir del meu sexe en directe. Jo et vaig imitar... Quan te la vas posar a la boca em va semblar que m'escorreria immediatament, però no va ser així. No sé com ho vam fer però vam saber passar de la taula d'estudi al teu llit sense deixar-nos de besar i acariciar. Ens vam despullar de tot, vaig tenir per primer cop la teva polla a la boca, després vam encetar un meravellós 69.

No em preguntis com va ser, però quan vaig notar que el teu semen bullint que m'omplia la boca vaig sentir com el meu sortia a raig fet per omplir la teva... Després ens vam estirar junts, nus, suats i feliços, ens vam posar entre els llençols i entre petons i abraçades per primera vegada a la meva vida et vaig dir: t'estimo i em vas sorprendre amb un: jo també...

I va resultar que tu també estaves enamorat de mi i que no ens ho havíem dit. I va començar un any ple de felicitat, fins que uns dies després del meu aniversari, poc després de fer-ne 16...

Només va ser un petit retret... Et vas posar com una moto, et vas portar com el cul i te'n vas anar tot cabrejat... i ja no m'agafes el telèfon, i no em contestes els missatges i... No faig res més que penar en tu.

Una abraçada.


Final


No puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué ha pasado? No es para tanto... ¿Por qué no lo puedes comprender?

Haga lo que haga, aunque juegue a fútbol o haga cualquier otro deporte pienso en ti... Si intento hacer deberes o estudiar no me puedo concentrar. Si me quedo mirando por la ventana no puedo pensar en nada más. En cuanto me despierto vuelves a estar en mi pensamiento. ¿Qué nos ha pasado?

Un año, de todo un año, no puede ser que no quede nada. ¿Cómo puede ser? Total, si sólo te hice un pequeño reproche...

Hace más de un año, cuando te dije que era gay, lo que hice porque ya me había dado cuenta de que estaba enamorado de ti, me dijiste que tú también te sentías más atraído por los chicos que por las chicas. Y llegamos a ser inseparables.

Unos días después aprovechamos que tu madre se fue con tu hermano, dejándonos solos toda la tarde que teníamos que estudiar, acabamos en tu cama.

Lo recuerdo como si fuera ahora, empezaste por comentar que el día de mi fiesta de cumpleaños, es decir, el sábado anterior, que me habías estado observando, que me había comportado como cualquier otro, que nadie diría que aquel chico que acababa de cumplir 15 años fuera gay, que me sabía rodear de las chicas más guapas de clase... Me dijiste también que ese día, el del aniversario, me habías visto tan guapo... Y después me dijiste aquello de que nos teníamos que apoyar el uno al otro, y yo me sentía como si me estuvieses arropando, me parecía que habías adivinado mis sentimientos hacia ti...

No recuerdo exactamente que dijiste para justificar tu abrazo, puede que dijeras que los buenos amigos se querían o que se tenían que querer. En cuanto me abrazaste me empalmé como un loco y tú pasaste tu mano como quien no quiere por encima de mi bragueta como si fuera casual... Me sonrojé. Me miraste fijamente y fuiste aproximando tu boca hacia la mía. Para mí fue como una señal, lo había visto en las pelis, así que sin pensarlo me decidí a darte el beso que me parecía que me estabas pidiendo, primero un piquito, pero enseguida vino un segundo beso que ya fue un beso de verdad, con la boca abierta, con la lengua... Me parecía estar soñando, Nos abrazamos fuerte, mi mano no tardó en ir, sola, a descubrir la fuerte erección que también tú tenías...

Siguieron más besos y más caricias, me desabrochaste los pantalones para poder disfrutar de mi sexo en directo. Yo te imité... Cuando te la pusiste en la boca me pareció que me correría inmediatamente, pero no fue así. No sé cómo lo hicimos pero supimos pasar de la mesa de estudio en tu cama sin dejarnos de besar y acariciar. Nos desnudamos de todo, tuve por primera vez tu polla en la boca, después iniciamos un maravilloso 69.

No me preguntes cómo fue, pero cuando noté que tu semen hirviendo que me llenaba la boca, sentí como el mío salía a chorro para llenar la tuya... Después nos tumbamos juntos, desnudos, sudorosos y felices, nos pusimos entre las sábanas y entre besos y abrazos por primera vez en mi vida te dije: te quiero y me sorprendiste con un: yo también...

Y resultó que tú también estabas enamorado de mí y que no nos lo habíamos dicho. Y empezó un año lleno de felicidad, hasta que unos días después de mi cumpleaños, poco después de cumplir los 16...

Sólo fue un pequeño reproche... Y te pusiste como una moto, te portaste como el culo y te fuiste completamente cabreado... y ya no me coges el teléfono, y no me contestas los mensajes y... No hago otra cosa que penar en ti.

Un abrazo.

dissabte, 9 de març de 2013

Bullying

[Entrada 239]


Bullying


Aquesta paraula anglesa vol dir intimidació o abús. Aquí en aquest país aquesta paraula s'està aplicant a l'assetjament escolar, és a dir, quan un o més alumnes gaudeixen utilitzant el poder de què disposen per tal de perjudicar de forma repetida i consistent un o més companys. Amb perjudicar vull dir anul·lar l'autoestima i la personalitat de l'individu assetjat, és a dir, que el bullying és una pràctica depredadora.

Sol tenir la causa origen que el disparara en una diferència que caracteritza la víctima, que serveix d'excusa per justificar el rebuig dels companys i que facilita una espècie de solidaritat d'un grup de la classe o de l'escola en contra d'aquella víctima.

Vaig conèixer un noi a finals del 2009 amb qui vaig mantenir una curta amistad virtual. El vaig conèixer perquè era amic d'alguns del meus lectors. El noi vivia en Barcelona, tenia 13 anys, és gai, i com ell deia "té ploma". Aquest darrer fet li ha condicionat prou la vida. A casa seva no sabien res de la seva homosexualitat i ell no volia que ho sabessin ja que tenia indicis clars de la homofòbia dels seus progenitors, especialment del seu pare.

No practicava esport, en realitat acceptava que n'hauria de fer, però no volia apuntar-se a cap dels esports que es practiquen a l'escola ni als esplais propers per no sentir-se més marginat.

Patia bullying a l'escola, però no volia recórrer a la psicòloga del centre perquè no li inspirava prou confiança i perquè del poc que havia parlat amb ella només n'havia tret la recomanació que en parles amb sa mare... I com ja he dit no ho volia fer.

Un dia un professor el va enganxar amb un llibre de temàtica gai i el va fer arribar a la tutora escolar. Aquesta en va parlar amb ell i ell li va confessar la seva homosexualitat, llavors la tutora li va dir que el veia confós o poc madur i li va recomanar que ho seguís madurant...

Li vaig dir que tothom té dret a ser com és i a ser feliç sent com és, i em vaig oferir a recolzar-lo fins on em fos possible per aconseguir-ho, això vol dir a lluitar contra el bullying i perquè es pogués desenvolupar com a gai amb la seva ploma. Em va costar animar-lo però finament va estar-hi d'acord i vam posar-nos-hi.

Vaig posar-me en contacte amb una ONG (la triada va ser AMPGIL), en busca d'orientació en la lluita contra el bullying, on em van demanar que fos el noi qui es posés en contacte amb ells. No hi va haver manera de què ho fes i a més li va semblar que amb qualsevol acció que emprengués corria un risc massa elevat de ser enganxat pels seus pares i va voler deixar-ho córrer. Al poc temps vaig perdre'n el contacte i no n'he sabut res més.

Una abraçada.


Bullying


Esta palabra inglesa significa intimidación o abuso. Aquí en este país esta palabra se está aplicando al acoso escolar, es decir, cuando uno o más alumnos disfrutan utilizando el poder de que disponen para perjudicar de forma repetida y consistente uno o más compañeros. Con perjudicar quiero decir anular la autoestima y la personalidad del individuo acosado, es decir, que el bullying que una práctica depredadora.

Suele tener la causa origen que lo dispara en una diferencia que caracteriza a la víctima, que sirve de excusa para justificar el rechazo de los compañeros y que facilita una especie de solidaridad de un grupo de la clase o de la escuela en contra de esa víctima.

Conocí a un chico a finales del 2009 con quien mantuve una corta amistad virtual. Lo conocí porque era amigo de algunos de mis lectores. El chico vivía en Barcelona, tenía 13 años, es gay, y como él decía "tiene pluma". Este último hecho le ha condicionado bastante la vida. Su familia no sabía nada de su homosexualidad y él no quería que lo supieran ya que tenía indicios claros de la homofobia de sus progenitores, especialmente de su padre.

No practicaba deporte, en realidad aceptaba que debería practicarlo, pero no quería apuntarse a ninguno de los deportes que se practican en la escuela ni en los centros de ocio cercanos por no sentirse más marginado.

Sufría bullying en la escuela, pero no quería recurrir a la psicóloga del centro porque no le inspiraba suficiente confianza y porque de lo poco que había hablado con ella solo había sacado la recomendación de que lo hablase con su madre... Y como ya dije no lo quería hacer.

Un día un profesor le pilló con un libro de temática gay y lo hizo llegar a su tutora escolar. Esta habló con él y él le confesó su homosexualidad, entonces la tutora le dijo que lo veía confundido o poco maduro y le recomendó que lo siguiera madurando...

Le dije que todo el mundo tiene que tiene derecho a ser como es y a ser feliz siendo como es, y me ofrecí a apoyarlo hasta donde me fuera posible para conseguirlo, lo que significa luchar contra el bullying y para que se pudiera desarrollar como gay con su pluma. Me costó animarle pero finamente estuvo de acuerdo y nos pusimos a ello.

Me puse en contacto con una ONG (la elegida fue AMPGIL), en busca de orientación en la lucha contra el bullying, donde me pidieron que fuera el chico quien se pusiera en contacto con ellos. No hubo manera de que lo hiciera y además le pareció que con cualquier acción que emprendiera corría un riesgo demasiado elevado de ser pillado por sus padres y quiso dejarlo estar. Al poco tiempo perdimos el contacto y no he sabido nada más de él.

Un abrazo.

dimarts, 5 de març de 2013

Plenitud

[Entrada 238]

Plenitud


A betulo.

Per començar, és innegable que som tan animals com els tigres, els elefants o les paparres. Negar aquest fet és negar-nos a nosaltres mateixos. Com bons animals tenim instints que marquen la nostra existència i ens condicionen la vida. Pretendre dominar-los i estar per sobre dels condicionants que ens imposen els instints que alguns pretenen que és el que ens situa por sobre de la resta dels éssers vius, adduint que és el que ens fan éssers civilitzats, en realitat ens emmalalteix i ens transforma en carn de psiquiatre.

L'infant, encara per "educar", és ben instintiu, i a base de la (mala) educació va deixant de ser-ho. Però no som només instint, com ja vaig explicar en aquest blog, per a mi l'humà és
un ser tricervellat:
Un ser amb tres cervells potencials. El primer instintiu, que és el que du l'infant en si mateix al néixer, que queda en el nen interior, i és la visió infantil. Un segon emocional, que és l'aportació de la mare, la visió femenina. I un tercer racional, que és el del pare, intel·lectual i normatiu, la visió masculina.
Si hem de parlar de plenitud (que vol dir totalitat) de les persones, hem de parlar del ser humà en la seva totalitat, instints, emocions i racionalitat en total equilibri. És un equilibri difícil i segurament molt personal, però aquest equilibri dels nostres tres "cervells" em sembla imprescindible per intentar assolir a la plenitud. Com ja comento en aquell post, la nostra educació no està gaire orientada a aconseguir aquest equilibri, ans al contrari, sembla que tendeix a donar massa pes als aspectes racionals menystenint els altres.

Maslow, el psicòleg del segle passat, que és considerat el pare de la tercera tendència de la psicologia: la psicologia humanista que té com a objectiu principal millorar la dignitat de la persona a partir d’una millor comprensió de la seva personalitat. No se centra en casos clínics, sinó que defineix persones sanes. El seu esforç va dirigit a desenvolupar les potencialitats, la capacitat d’escollir i la creativitat de les persones. Segons Maslow cadascú té una naturalesa interna de base biològica que és innata, natural i intrínseca de cada persona. La naturalesa interna de cada persona és en part particular de cadascú i en part comuna a l’espècie. I conclou que les persones tenen com a tendència bàsica, és a dir, com a motivació fonamental, la recerca de l’autorealització, i per tant proposa un nou model de persona: la persona autorealitzada. Aquesta autorealització és l’objectiu cap al qual tendeix tota persona i representa un estat superior a les necessitats purament materials. Les teories de Maslow fixen un model de persona autorealitzada i afirma que una persona que respongui totalment a aquesta definició no existeix, però l’autorealització és un procés que mai no acaba, sinó que és continu al llarg de tota la vida d’una persona, i afirma que darrere de l’autorealització s’amaguen els següents valors: perfecció, totalitat, compliment, justícia, vida, singularitat, simplicitat, bellesa, bondat, felicitat, joc, veritat, i modèstia. I va considerar auto-realitzats a un grup de personatges històrics que estimava que complien aquests criteris entre les que esmenta a: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James...

Plató, el filòsof grec que més influència va tenir a la ideologia cristiana amb el seu idealisme filosòfic, va distingir entre la percepció, que es dirigeix al món de les coses visibles, de les aparences, i el coneixement, que ens porta a la veritat, cap al que és permanent, etern i immutable. El pensament pur, alliberat de les cadenes del sensorial, és l'únic que pot acostar-nos al món de les Idees (en majúscules). Cosa que ens du cap una perfecció ideal e inexistent que ens encamina plantejaments tan irreals com demencials del misticisme de Santa Teresa i San Juan de la Cruz.

Jo veig la plenitud humana molt més a prop de l'autorealització de Maslow que de la perfecció de les idees de Plató i entenc que el camí de la felicitat humana inclou el camí cap la plenitud, propera a l'autorealització que va definir Maslow. Plenitud inabastable des del consol psicològic que procura la religió, de la delegació de la responsabilitat última en un codi de conducta dictat per una religió, des de l'empara que procura l'acceptació d'una jerarquia que determini la moral, ni des del poder reconfortant de la tradició. Crec que és més important conèixer la pròpia naturalesa, és a dir, aprofundir en l'autoconeixement com a ésser humà per trobar el propi camí cap l'autorealització i cap a la col·laboració en millorar l'entorn on es viu i, fins allà on s'arribi, en millorar el món, procurant-li justícia, felicitat, bondat, veritat...

Malgrat això, tampoc em confongueu amb un deixeble o un simple seguidor de Maslow. M'he basat amb els seus plantejaments perquè són, dels que conec, els més propers als meus, tot i que per a mi, com a ser tricervellat, caldria donar més èmfasi en les seves llistes de valors a les emocions i als instints de l'ésser humà ja que l'autorealització requereix, a més, l'equilibri personal entre els tres "cervells" de la persona ja que com diu el propi Maslow la persona autorealitzada no té cap sentiment de rebuig de si mateix, al igual que no té cap culpabilitat ni vergonya per la imatge que pot donar la seva persona al seu entorn social. Al cap i la fi la plenitud d'una persona és en ella mateixa, perquè no depenem d'allò que ens dóna la vida si no del que som capaços de fer amb això que la vida ens dóna, la qual cosa només depèn de nosaltres mateixos.

En Maslow va jerarquitzar les necessitats de forma que la satisfacció, si més no parcial, d'un nivell obre les portes a la necessitat de satisfer les del nivell superior de forma que a la base de la seva piràmide en els dos primers nivells hi les necessitats més elementals i bàsiques que són les fisiològiques (alimentació, descans, abric, sexe, respiració, manteniment de l'equilibri i de l'estabilitat interna en els diferents sistemes biològics...) i la seguretat (física, del lloc de treball, dels recursos, ètica, familiar, de salut...). Que en definitiva li garanteixin tenir les seves necessitats més bàsiques cobertes i no solament cobertes per avui sinó que aquesta cobertura tingui perspectives de seguir a curt, a mig i si pot ser, a llarg termini. Aquests dos primers estadis es consideren bàsics i fonamentals per al desenvolupament humà. Com deia Carlos Castilla del Pino, la falta de cobertura d'aquest dos aspectes situen a la persona en un nivell infrahumà, sense possibilitats per al seu desenvolupament social. Bé, doncs, el que em sembla terrible és la oligarquia ultraliberal estigui jugant amb aquestes dos primers nivells de necessitats havent provocat aquesta falsa crisi que ens està duent a la liquidació de l'estat del benestar (cosa que recordo que ja ens va anunciar el seu lider en aquest estat, Aznar, quan era president del govern). Com podrà aspirar a la plenitud de l'autorealització la major part de la població que ja es troba amb uns salaris miserables e inestables que l'impedeixen satisfer les seves necessitats més bàsiques? Aquesta és la plenitud que promet la espiritualitat? Doncs hi veig un evident engany.

Una abraçada.


Plenitud


A betulo.

Para empezar, es innegable que somos tan animales como los tigres, los elefantes o las garrapatas. Negar este hecho es negarnos a nosotros mismos. Como buenos animales tenemos instintos que marcan nuestra existencia y nos condicionan la vida. Pretender dominarlos y estar por encima de los condicionantes que nos imponen los instintos que algunos pretenden que es lo que nos sitúa por encima del resto de los seres vivos, aduciendo que es lo que nos hacen seres civilizados, en realidad nos enferma y nos transforma en carne de psiquiatra.

El niño, aún por "educar", es muy instintivo, ya base de la (mala) educación va dejando de serlo. Pero no somos sólo instinto, como ya expliqué en este blog, para mí el humano es
un ser tricerebrado:
Un ser con tres cerebros potenciales. El primero instintivo, que es el que lleva el niño en sí mismo al nacer, que queda en el niño interior, y es la visión infantil. Un segundo emocional, que es la aportación de la madre, la visión femenina. Y un tercero racional, que es el del padre, intelectual y normativo, la visión masculina.
Si tenemos que hablar de plenitud (que significa totalidad) de las personas, debemos hablar del ser humano en su totalidad, instintos, emociones y racionalidad en total equilibrio. Es un equilibrio difícil y seguramente muy personal, pero este equilibrio de nuestros tres "cerebros" me parece imprescindible para intentar alcanzar la plenitud. Como ya comento en aquel post, nuestra educación no está muy orientada a conseguir ese equilibrio, sino al contrario, parece que tiende a dar demasiado peso a los aspectos racionales despreciando a los demás.

Maslow, el psicólogo del siglo pasado, que es considerado el padre de la tercera tendencia de la psicología: la psicología humanista que tiene como objetivo principal mejorar la dignidad de la persona a partir de una mejor comprensión de su personalidad. No se centra en casos clínicos, sino que define personas sanas. Su esfuerzo va dirigido a desarrollar las potencialidades, la capacidad de elegir y la creatividad de las personas. Según Maslow cada uno tiene una naturaleza interna de base biológica que es innata, natural e intrínseca de cada persona. La naturaleza interna de cada persona es en parte particular de cada uno y en parte común a la especie. Y concluye que las personas tienen como tendencia básica, es decir, como motivación fundamental, la búsqueda de la autorrealización, y por tanto propone un nuevo modelo de persona: la persona autorrealizada. Esta autorrealización es el objetivo hacia el que tiende toda persona y representa un estado superior a las necesidades puramente materiales. Las teorías de Maslow fijan un modelo de persona autorrealizada y afirma que una persona que responda totalmente a esta definición no existe, pero la autorrealización es un proceso que nunca termina, sino que es continuo a lo largo de toda la vida de una persona, y afirma que detrás de la autorrealización se esconden los siguientes valores: perfección, totalidad, cumplimiento, justicia, vida, singularidad, simplicidad, belleza, bondad, felicidad, juego, verdad, y modestia. Y consideró autorealizados a un grupo de personajes históricos que estimaba que cumplían estos criterios entre las que menciona a: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James...

Platón, el filósofo griego que más influencia tuvo en la ideología cristiana con su idealismo filosófico, distinguió entre la percepción, que se dirige al mundo de las cosas visibles, de las apariencias, y el conocimiento, que nos lleva a la verdad, hacia el que es permanente, eterno e inmutable. El pensamiento puro, liberado de las cadenas del sensorial, es el único que puede acercarnos al mundo de las Ideas (en mayúsculas). Lo que nos lleva hacia una perfección ideal e inexistente que nos encamina planteamientos tan irreales como demenciales del misticismo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Yo veo la plenitud humana mucho más cerca de la autorrealización de Maslow que de la perfección de las ideas de Platón y entiendo que el camino de la felicidad humana incluye el camino hacia la plenitud, cercana a la autorrealización que definió Maslow. Plenitud inalcanzable desde el consuelo psicológico que procura la religión, de la delegación de la responsabilidad última en un código de conducta dictado por una religión, desde el amparo que procura la aceptación de una jerarquía que determine la moral, ni desde el poder reconfortante de la tradición. Creo que es más importante conocer la propia naturaleza, es decir, profundizar en el autoconocimiento como ser humano para encontrar el propio camino hacia la autorrealización y hacia la colaboración en mejorar el entorno donde se vive y, hasta donde llegue, en mejorar el mundo, procurándole justicia, felicidad, bondad, verdad...

Sin embargo, tampoco me confundáis con un discípulo o un simple seguidor de Maslow. Me he basado en sus planteamientos porque son, de los que conozco, los más cercanos a los míos, aunque para mí, como ser tricerebrado, habría que dar más énfasis en sus listas de valores a las emociones y a los instintos del ser humano ya que la autorrealización requiere, además, el equilibrio personal entre los tres "cerebros" de la persona ya que como dice el propio Maslow la persona autorrealizada no tiene ningún sentimiento de rechazo de sí mismo, al igual que no tiene ningún culpabilidad ni vergüenza por la imagen que puede dar su persona ya su entorno social. Al fin y al cabo la plenitud de una persona está en ella misma, porque no dependemos de lo que nos da la vida si no de lo que somos capaces de hacer con lo que la vida nos da, lo cual sólo depende de nosotros mismos.

Maslow jerarquizó las necesidades de forma que la satisfacción, cuando menos parcial, de un nivel abre las puertas a la necesidad de satisfacer las del nivel superior de forma que en la base de su pirámide en los dos primeros niveles están las necesidades más elementales y básicas que son las fisiológicas (alimentación, descanso, abrigo, sexo, respiración, mantenimiento del equilibrio y de la estabilidad interna en los distintos sistemas biológicos...) y la seguridad (física, del puesto de trabajo, de los recursos, ética, familiar, de salud...). Que en definitiva le garanticen tener sus necesidades más básicas cubiertas y no sólo cubiertas por hoy sino que esta cobertura tenga perspectivas de seguir a corto, medio y si puede ser, a largo plazo. Estos dos primeros estadios se consideran básicos y fundamentales para el desarrollo humano. Como decía Carlos Castilla del Pino, la falta de cobertura de estos dos aspectos sitúan a la persona en un nivel infrahumano, sin posibilidades para su desarrollo social. Bueno, pues, lo que me parece terrible es la oligarquía ultraliberal esté jugando con estas dos primeros niveles de necesidades habiendo provocado esa falsa crisis que nos está llevando a la liquidación del estado del bienestar (lo cual recuerdo que ya nos anunció su líder en este estado, Aznar, cuando era presidente del gobierno). ¿Cómo podrá aspirar a la plenitud de la autorrealización la mayor parte de la población que ya se encuentra con unos salarios miserables e inestables que le impiden satisfacer sus necesidades más básicas? ¿Esta es la plenitud que promete la espiritualidad? Pues veo en ello un evidente engaño.

Un abrazo.

divendres, 1 de març de 2013

Identitat homosexual --- Identidad homosexual

[Entrada 237]

Identitat homosexual


Richard R. Troiden, el 1981, va esquematitzar la formació de la identitat homosexual en quatre etapes. Segons Troiden només una petita porció de totes les persones que han tingut experiències homosexuals adopta identitats gais o lesbianes.
Estat I: Sensibilitat. El nen sent que és diferent, sense entendre la raó d'aquest sentiment. En l'adolescència primerenca pot ser ja conscient d'una orientació sexual diferent, que inclouen sentiments i conductes que serien considerades homosexuals.

Estat II: Confusió. L'individu utilitza diversos mecanismes per intentar ignorar els seus impulsos homosexuals. En l'adolescència mitjana pot tenir algunes experiències amb el mateix sexe, seguides per períodes de culpa, reserva i introversió.

Estat III: Identitat assumida. Individus que s'identifiquen com homosexuals, accepten contactes amb persones del mateix sexe i desitgen explorar la cultura homosexual. No obstant això, l'individu pot respondre també aïllant, mantenint en secret les seves activitats homosexuals, i mostrant-se com heterosexual per ser acceptat per la societat. En aquesta etapa té un alt risc de patir una depressió, que fins i tot el pot portar al suïcidi.

Estat IV: Compromís. L'individu manté experiències satisfactòries, s'auto-acepta. En aquesta etapa es produeix el que en anglès s'anomena "coming out", la revelació de la seva identitat homosexual. Alguns investigadors han postulat que hi ha una sèrie de passos en aquest procés de la revelació, és a dir, que l'individu s'auto-reconegui com homosexual, es revela com a tal als altres, socialització amb altres homosexuals, es produeix una auto-identificació positiva, s'integra i s'accepta. Aquest procés no és propi només de l'adolescent homosexual, també ho viuen d'una manera similar seus pares. Hem de ser conscients també dels riscos, dolor, angoixa i por, que experimenta l'adolescent homosexual quan passa per aquest procés.
Totes les fases descrites per Troiden es caracteritzen per un alt nivell d'estrès. Potser per això l'adolescent homosexual sigui especialment vulnerable; viu una adolescència complexa, és sovint rebutjat en l'àmbit parental, familiar i social, la seva autoestima es veu deteriorada amb freqüència i l'aïllament social és gairebé la regla. Considerant això és altament probable que requereixin un suport extern més gran que els seus parells heterosexuals.

Suposo que tots els LGBT passem per aquestes mateixes fases en la identificació amb la nostra orientació sexual. També penso en els qui la descobreixen més tard, ja passada l'adolescència, tot i que a la seva edat han de disposar ja de més recursos per acceptar més fàcilment la seva veritable orientació sexual, imagino que d'alguna manera les etapes deuen ser les mateixes.

Una abraçada.

Identidad homosexual


Richard R. Troiden, en 1981, esquematizó la formación de la identidad homosexual en cuatro etapas. Según Troiden solamente una pequeña porción de todas las personas que han tenido experiencias homosexuales adopta identidades gais o lesbianas.
Estado I: Sensibilidad. El niño siente que es diferente, sin entender la razón de este sentimiento. En la adolescencia temprana puede ser ya consciente de una orientación sexual diferente, que incluyen sentimientos y conductas que serían consideradas homosexuales.

Estado II: Confusión. El individuo utiliza varios mecanismos para tratar de ignorar sus impulsos homosexuales. En la adolescencia media puede tener algunas experiencias con el mismo sexo, seguidas por períodos de culpa, reserva e introversión.

Estado III: Identidad asumida. Individuos que se identifican como homosexuales, aceptan contactos con personas del mismo sexo y desean explorar la cultura homosexual. Sin embargo, el individuo puede responder también aislándose, manteniendo en secreto sus actividades homosexuales, y mostrándose como heterosexual para ser aceptado por la sociedad. En esta etapa tiene un alto riesgo de sufrir una depresión, que incluso lo puede llevar al suicidio.

Estado IV: Compromiso. El individuo mantiene experiencias satisfactorias, se autoacepta. En esta etapa se produce lo que en inglés se denomina "coming out", la revelación de su identidad homosexual. Algunos investigadores han postulado que existen una serie de pasos en este proceso de la revelación, es decir, que el individuo se autorreconoce como homosexual, se revela como tal a los otros, socializa con otros homosexuales, se produce una auto-identificación positiva, se integra y se acepta. Este proceso no es propio solamente del adolescente homosexual, también lo viven de una forma similar sus padres. Debemos ser conscientes también de los riesgos, dolor, angustia y temor, que experimenta el adolescente homosexual cuando pasa por este proceso.
Todas las fases descritas por Troiden se caracterizan por un alto nivel de stress. Puede que por eso el adolescente homosexual sea especialmente vulnerable; vive una adolescencia compleja, es con frecuencia rechazado en el ámbito parental, familiar y social; su autoestima se ve deteriorada con frecuencia y el aislamiento social es casi la regla. Considerando lo anterior es altamente probable que requieran un apoyo externo mayor que sus pares heterosexuales.

Supongo que todos los LGBT pasamos por esas mismas fases en la identificación con nuestra orientación sexual. También pienso en quienes la descubren más tarde, ya pasada la adolescencia, aunque a su edad deben disponer ya de más recursos para aceptar más fácilmente su verdadera orientación sexual, imagino que de alguna manera las etapas deben ser las mismas.

Un abrazo.