Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 10 d’octubre de 2011

Aristòtil --- Aristóteles

[Entrada 105]

Aristòtil


Ha estat considerat el savi entre els savis, el que ho va saber gairebé tot. Sòcrates és una referència obligada per a tota moral, Plató per a la raó, Aristòtil ho és per a la ciència. El tercer dels grans filòsofs atenencs va ser el menys poètic dels pensadors, el que menys concessions va fer a la imaginació, el més allunyat del fanatisme. Era un filòsof prosaic i lúcid, que va valorar l'experiència com a forma de coneixement, per sobre de l'ideal. Es va atrevir a investigar, reflexionar i escriure sobre tot el que es posava per davant: física, lògica, ètica, poesia, política, biologia... Va ser un tipus que va ordenar la realitat i li va fer front al caos amb un coratge inèdit. Aristòtil es va educar a l'Acadèmia de Plató durant vint anys tot i que va tirar per la banda contrària del seu mentor, fundant el que es coneix, des de llavors, com la filosofia de l'empirisme, la filosofia de l'experiència.

Va néixer a Estagira, al nord de Grècia, l'any 384 aC, i era fill del metge Nicòmac. Pot ser que aquest fet de tenir el pare metge influís en el seu respecte per l'experiència ja que Hipòcrates, considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina, havia dit als seus deixebles: "Edificqueu sobre l'experiència". Hipòcrates defensava els poders de la naturalesa per curar les malalties i desconfiava de la màgia.

Quan va abandonar l'acadèmia platònica, Aristòtil es va traslladar a l'Àsia Menor, on va romandre tres anys, fins que va ser cridat per Filip II en el 343 aC perquè s'encarregués de l'educació del príncep, el seu fill, que avui coneixem com Alexandre el Gran. Durant set anys, més o menys, va ser tutor del noi a Macedònia. Mai un savi tan imponent, en la història del món, ha educat a un soldat tan gran. Va tornar a Atenes al 335 i va fundar la seva pròpia escola en el Liceu, una institució dedicada més a la investigació científica que a la filosofia. Allà va instal•lar una biblioteca que va arribar a ser una de les més importants del món antic. I en aquest nou període de la seva vida donar llum l'essència del seu pensament. Els últims anys de la seva vida els va passar a l'exili, després de ser jutjat per impietat, la mateixa acusació que va suposar la condemna de Sòcrates. Aristòtil va abandonar Atenes per "evitar als atenencs un segon crim contra la filosofia". Va morir a l'exili l'any 322.

En la seva joventut va recolzar la teoria de les Idees creada pel seu mestre, però més endavant la reprovar en la seva obra De la filosofia, que va escriure durant els seus tres anys d'estada a Àsia Menor. No veu Aristòtil cap prova que demostri l'existència de les Idees, i les qualifica com poc més que una metàfora poètica. Afirma, al contrari, que l'Ésser és el que no es veu, la substància de les coses i dels éssers vius. I distingeix dos components en aquest Ésser: la matèria i la forma, units indissolublement. L'Ésser és una totalitat, doncs, en la qual forma i matèria mai se separen. El que fa possible que la matèria i la forma s'integrin és l'esdevenir. Aquesta metafísica aristotèlica s'aplica a altres terrenys: per exemple, a la creació artística. Els homes creen quan actuen sobre la matèria per donar-li la forma que ha de tenir. La matèria i la forma necessiten l'una de l'altra, i l'etern necessita de l'impuls de l'home, de l'acte de la creació, de la força ètica. La matèria ètica, per exemple, precisa d'una bellesa formal. Hi ha un cert romanticisme metafísic en aquests pensaments del gran empíric que va ser Aristòtil.

Les seves aportacions a la metodologia del pensament van ser enormes, i pot considerar el creador de la lògica. Aristòtil va assenyalar que la filosofia la componien el conjunt de les "ciències teòriques", o ciències pures. Dins d'aquest conjunt, va distingir les diverses branques en funció dels objectes del seu estudi. La primera de totes seria la metafísica, dirigida al coneixement de l'Ésser. A la lògica li correspon el paper de ser l'instrument que s'ha d'utilitzar per l'estudi de totes les ciències. És la lògica la qual ha de penetrar amb profunditat en tots els conceptes, analitzant, i sempre sota la llum de l'experiència. A partir d'aquí, Aristòtil determina quines són les ciències especialitzades, i la seva classificació ha arribat en bona part, intacta, als nostres dies. El mètode principal per a l'actuació de la lògica serà el sil•logisme, una fórmula gairebé matemàtica de reflexió, en la qual s'inclouen una premissa major, una menor i la conclusió.

En el seu pensament polític va ser molt menys fantasiós que Plató, però va imaginar un Estat de tall classista i racista. Aristòtil pensava que el veritable fi de l'home és integrar-se com membre d'una república, i que l'Estat ha ocupar-se del dret i la moralitat col•lectiva, així com de l'educació dels joves. Si la república ideal de Plató era una mena d'Estat feixista-comunista, el d'Aristòtil va quedar en un sistema xenòfob, paternalista i un punt liberal.

Amb aquest post concloc la sèrie de post dedicats a la filosofia occidental abans de l'adveniment del Cristianisme. No cal reflexionar gaire per adonar-se de la influència d'aquella filosofia, que Roma havia heretat dels grecs, en aquesta religió.

Una abraçada.

Aristóteles


Ha sido considerado el sabio entre los sabios, el que lo supo casi todo. Sócrates es una referencia obligada para toda moral, Platón para la razón, Aristóteles lo es para la ciencia. El tercero de los grandes filósofos atenienses fue el menos poético de los pensadores, el que menos concesiones hizo a la imaginación, el más alejado del fanatismo. Era un filósofo prosaico y lúcido, que valoró la experiencia como forma de conocimiento, por encima de lo ideal. Se atrevió a investigar, reflexionar y escribir sobre todo lo que se ponía por delante: física, lógica, ética, poesía, política, biología... Fue un tipo que ordenó la realidad y le hizo frente al caos con un coraje inédito. Aristóteles se educó en la academia de Platón durante veinte años aunque tiró para el lado contrario de su mentor, fundando lo que se conoce, desde entonces, como la filosofía del empirismo, la filosofía de la experiencia.

Nació en Estagira, en el norte de Grecia, el año 384 a.C, y era hijo del médico Nicómaco. Puede que este hecho de tener el padre médico influyera en su respeto por la experiencia ya que Hipócrates, considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, había dicho a sus discípulos: "Edificad sobre la experiencia". Hipócrates defendía los poderes de la naturaleza para curar las enfermedades y desconfiaba de la magia.

Cuando abandonó la academia platónica, Aristóteles se trasladó al Asia Menor, donde permaneció tres años, hasta que fue llamado por Filipo II en el 343 a.C. para que se encargara de la educación del príncipe, su hijo, que hoy conocemos como Alejandro Magno. Durante siete años, más o menos, fue tutor del muchacho en Macedonia. Nunca un sabio tan imponente, en la historia del mundo, ha educado a un soldado tan grande. Regresó a Atenas en el 335 y fundó su propia escuela en el Liceo, una institución dedicada más a la investigación científica que a la filosofía. Allí instaló una biblioteca que llegó a ser una de las más importantes del mundo antiguo. Y en este nuevo periodo de su vida alumbró la esencia de su pensamiento. Los últimos años de su vida los pasó en el exilio, después de ser juzgado por impiedad, la misma acusación que supuso la condena de Sócrates. Aristóteles abandonó Atenas para "evitar a los atenienses un segundo crimen contra la filosofía". Murió en el destierro el año 322.

En su juventud apoyó la teoría de las Ideas creada por su maestro, pero más adelante la reprobó en su obra De la filosofía, que escribió durante sus tres años de estancia en Asia Menor. No ve Aristóteles prueba alguna que demuestre la existencia de las Ideas, y las califica como poco más que una metáfora poética. Afirma, por el contrario, que el Ser es lo que no se ve, la sustancia de las cosas y de los seres vivos. Y distingue dos componentes en ese Ser: la materia y la forma, unidos indisolublemente. El Ser es una totalidad, pues, en la que forma y materia jamás se separan. Lo que hace posible que la materia y la forma se integren es el devenir. Esta metafísica aristotélica se aplica a otros terrenos: por ejemplo, a la creación artística. Los hombres crean cuando actúan sobre la materia para darle la forma que ha de tener. La materia y la forma precisan la una de la otra, y lo eterno necesita del impulso del hombre, del acto de la creación, de la fuerza ética. La materia ética, por ejemplo, precisa de una belleza formal. Hay un cierto romanticismo metafísico en estos pensamientos del gran empírico que fue Aristóteles.

Sus aportaciones a la metodología del pensamiento fueron enormes, y puede considerársele el creador de la lógica. Aristóteles señaló que la filosofía la componían el conjunto de las "ciencias teóricas", o ciencias puras. Dentro de ese conjunto, distinguió las diversas ramas en función de los objetos de su estudio. La primera de todas sería la metafísica, dirigida al conocimiento del Ser. A la lógica, que él llamó "analítica", le corresponde el papel de ser el instrumento que debe utilizarse para el estudio de todas las ciencias. Es la lógica la que debe penetrar con profundidad en todos los conceptos, analizándolos, y siempre bajo la luz de la experiencia. A partir de ahí, Aristóteles determina cuáles son las ciencias especializadas, y su clasificación ha llegado en buena parte, intacta, a nuestros días. El método principal para la actuación de la lógica será el silogismo, una fórmula casi matemática de reflexión, en la que se incluyen una premisa mayor, una menor y la conclusión.

En su pensamiento político fue mucho menos fantasioso que Platón, pero imaginó un Estado de corte clasista y racista. Aristóteles pensaba que el verdadero fin del hombre es integrarse como miembro de una república, y que el Estado debe ocuparse del derecho y la moralidad colectiva, así como de la educación de los jóvenes. Si la república ideal de Platón era una suerte de Estado fascista-comunista, el de Aristóteles quedó en un sistema xenófobo, paternalista y un punto liberal.

Con este post concluyo la serie de post dedicados a la filosofía occidental antes del advenimiento del Cristianismo. No hay que reflexionar mucho para darse cuenta de la influencia de aquella filosofía, que Roma había heredado de los griegos, en esa religión.

Un abrazo.

5 comentaris:

Roberto T ha dit...

Aristòtil ho veig tan extens que em sembla complicat d'entendre, hehe. Però crec que aquesta imatge seva que va pintar Rafael, assenyalant la terra, resumeix bastant ben tota la seva filosofia. I no deixa de sorprendre el lluny que van arribar els grecs amb el cultiu del raonament. La veritat és que jo no he llegit la seva obra, però sí a autors que han dit que Aristòtil no va dir res en contra de l'esclavitud, per exemple. Però no cal llevar-li el mèrit de ser el pare del raonament científic. Ara que ho penso, hauria de llegir alguna cosa de la seva obra, però la veritat és que em pot una mica la peresa, ja dic, em sembla tan complicat ... hahaha. Una forta abraçada aristotèlic.

---

Aristóteles lo veo tan extenso que me parece complicado de entender, jeje. Pero creo que esa imagen suya que pintó Rafael, señalando la tierra, resume bastante bien toda su filosofía. Y no deja de asombrarme lo lejos que llegaron los griegos con el cultivo del razonamiento. La verdad es que no he leído su obra, pero sí a autores que han dicho que Aristóteles no dijo nada en contra de la esclavitud, por ejemplo. Pero no hay que quitarle el mérito de ser el padre del razonamiento científico. Ahora que lo pienso, debería leer algo de su obra, pero la verdad es que me puede un poco la pereza, ya digo, me parece tan complicado... jajaja. Un fuerte abrazo aristotélico.

Z ha dit...

uf, para mí la filosofía era un terreno desconocido, es que debo ser de los primeros -y de los únicos, jaja- que no estudió filosofía en el instituto, o al menos no la filosofía al uso. A mí, la verdad, Aristóteles creo que me caería como tantos otros del mundo antíguo, mal, porque los empiezo a leer con las ideas preconcebidas y luego me doy cuenta que, por muy científicos que puedan parecer para su época, se quedaron en tiempos antediluvianos si los miramos con ojos actuales, aunque claro, lo mismo dirán de nosotros dentro de dos mil años si es que no estamos ya todos metidos en cuevas, jajajaja.

Peace-for-ever ha dit...

Roberto T, és lògic que havent estat el més gran també sigui el més complex.

Jo tampoc he llegit la seva obra, només en aquells que ens l'expliquen i ens la resumeixen. Em penso que això és suficient.

Tot i que les seves idees polítiques eren més democràtiques que les de Plató, la seva visió de la societat no és gaire diferent, ja que és gairebé igual de classista.
--

Z: a pesar de todo, aunque no conozcamos la filosofía de los grandes filósofos, todos tenemos una visión del mundo, una filosofía propia que emana fundamentalmente de la educación que hemos recibido y que tiene su fundamento en los pensamientos de esos griegos... Porque la iglesia las adoptó como propias.
--

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por comentar.

Un abrazo.


--- Traducción de mi comentario en catalán ---

Roberto T: Es lógico que habiendo sido el más grande también sea el más complejo.

Yo tampoco he leído su obra, sólo a aquellos que nos la explican y nos la resumen. Creo que eso es suficiente.

Aunque sus ideas políticas eran más democráticas que las de Platón, su visión de la sociedad no es muy diferente, ya que es casi igual de clasista.
--- ------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Peace-for-ever: ovacion. (palas,plas,plas...)

Apenas nadie, en el mundo clasico, dijo nada o expuso contrareglas a la esclavitud.
Ni siquiera en la esfera politica o militar.

Y, si; parece humanamente mentira o una broma pesada comprobar como seres de una gran relevancia de pensamiento sobre la etica y la moral, eran incapaces de ver lo humillante, lo infrahumano, lo despreciable de las relaciones que mantenian con otras naciones o el trato que dispensaban a otros seres humanos.

El caso es que, fue alli y entonces, cuando y donde se encendieron las bombillitas y es, desde ese entonces, en que las sociedades vienen ampliandose y edificandose en el conjunto que son.

Muchas gracias, Peace-for-ever.
Disfruto mucho visitando tu blog, del contenido de tus escritos y de los comentarios de los compañeros.

Petons.
Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

La Salamandra, i jo gaudeixo dels teus comentaris que sempre acaben enriquint el que escric. Està clar que l'esclavitud estava tan arrelada en aquella societat que no eren capaços de veure el món sense. Tens tota la raó.

Una forta abraçada.


--- Traducción de mi comentario precedente en catalán ---

La Salamandra: Y yo disfruto de tus comentarios que siempre acaban enriqueciendo lo que escribo. Está claro que la esclavitud estaba tan arraigada en esa sociedad que no eran capaces de ver el mundo sin. Tienes toda la razón.

Un fuerte abrazo.
--- -------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada