Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 28 de novembre de 2011

Peace for ever

[Entrada 119]

Peace for ever


Qui més qui menys ja es deu haver adonat que aquest nom que uso vol dir pau per sempre i que les sigles pfe que formen part del meu nom al correu de hotmail venen d'aquest nom. Possiblement ignoreu que l'he tret de una foto de una de les manifestacions que hi va haver quan el govern anglès i l'IRA van arribar a un primer acord de pau. Si us hi fixeu bé el nen de la foto combina els colors de la bandera d'Irlanda amb el color de la samarreta, la cara i els cabells, també els repeteix a la seva barbeta.

També us deu resultar obvi el meu ideari pacifista. Sóc dels que creuen que la violència només pot generar violència; que aquell que necessita usar la violència, especialment la física, és perquè no té altres arguments o raons; que la venjança, ull per ull i dent per dent, no resol res deixant una sensació de buidor i creant nous desitjos de venjança o contravenjança; que utilitzar la violència com a única amenaça té poca consistència, resulta poc estable i poc estabilitzadora; que hi ha moltes maneres més eficients i eficaces per amenaçar; que l'única manera d'aconseguir la pau és des de la no violència, amb la justícia, especialment amb la justícia social. Òbviament sóc admirador de Gandhi (que va proposar la no violència activa), de Martin Luther King, i fins i tot m'agraden les idees atribuïdes pels evangelistes a Jesús al sermó de la muntanya, tot i que no m'agradi com les interpreta l'Església Catòlica.

He trobat tants i tan bons articles i comentaris a Internet parlant del tema que no m'atreveixo a seguir, em fa por de no aportar res, en tot cas podeu usar qualsevol cercador per trobar-ne milers... Sobretot els que parlen de Gandhi i dels somnis de Luther King. Un dia vaig trobar un post molt competent sobre el tema, quasi l'hauria pogut signar. La pena és que no em vaig guardar la referència i no he estat capaç de tornar-lo a trobar.

És possible que la violència tingui molt de sentit a la infància quan l'argumentació està poc desenvolupada, però crec que precisament a l'educació que hom rep en anar-se fent adult ha de dotar a la persona de mecanismes que el permetin desenvolupar-se sense necessitat d'usar la violència...

És clar! I què fas si t'agredeixen? Em direu. Estic d'acord en que llavors t'has de defensar, però no necessàriament de manera violenta... Reconec que no sempre sóc capaç de trobar una resposta no violenta, segurament em falta imaginació, però que jo no la trobi no vol dir que no la hagi... Els que recordem la sèrie de televisió Kung-fu, que ja té un bon grapat d'anys, sabem que s'hi defensava el contrari, sempre acabaven a hòsties malgrat els ensenyaments del Maestro Shaolin...

Us pot semblar fort que parlant de pau esmenti l'amenaça com un element inevitable. Quan parlo d'amenaça ho faig perquè sé que tota negociació, per simple que sigui, es basa o recolza en una amenaça explícita o implícita. Ningú fa ni dóna res a canvi de res, ja que som egoistes per naturalesa, i ho hem de ser ja que l'egoisme forma part del nostre instint de supervivència. Al cap i a la fi no podem anar contra els nostres instints... Bé, com deia, fins i tot un nen petit quan demana una cosa, amenaça i quan diu: em portaré bé vol dir si no m'ho dónes em portaré malament...

Espero que algun dia els humans descobrim l'autentica pau: la PAU PER SEMPRE. I aquesta s'hauria de sustentar en la justícia, parlo d'una justícia social real. No pot ser que perquè un terç de la humanitat visqui prou bé, la resta es foti... No pot ser que el sistema faci als rics cada dia més rics i als pobres cada dia més pobres. I és que em temo que aquesta crisi que estem patint (que cada dia em sembla més forçada pel gran capital per recuperar el terreny perdut enfront al socialisme i els plantejament d'esquerres que persegueixen una millor distribució de la riquesa) ens dugui a una situació pitjor, més extrema, de major injustícia, amb un creixement molt important de la misèria. I es aquesta gent que està a la misèria té poc o res a perdre i li és igual morir de gana que d'un tret, per tant, podrien ser el focus d'una nova gran revolució a nivell mundial que no crec que fos gaire pacifica. Sempre queda l'esperança que algun moviment pacífic com el dels indignats se'n surti abans d'arribar a situacions tan extremes com una gran revolució cruenta.

Una abraçada.

Peace for ever


Quien más quien menos ya se habrá dado cuenta de que este nombre que uso significa paz para siempre y que las siglas pfe que forman parte de mi nombre en el correo de hotmail vienen de ese nombre. Posiblemente ignoráis que la he sacado de una foto de una de las manifestaciones que hubo cuando el gobierno inglés y el IRA llegaron a un primer acuerdo de paz. Si os fijáis bien el niño de la foto combina los colores de la bandera de Irlanda con el color de la camiseta, la cara y el pelo, también los repite en su barbilla.

También os debe resultar obvio mi ideario pacifista. Soy de los que creen que la violencia sólo puede generar violencia; que aquel que necesita usar la violencia, especialmente la física, es porque no tiene otros argumentos o razones; que la venganza, ojo por ojo y diente por diente, no resuelve nada dejando una sensación de vacío y creando nuevos deseos de venganza o contravenganza; que utilizar la violencia como única amenaza tiene poca consistencia, resulta poco estable y poco estabilizadora; que hay muchas maneras más eficientes y eficaces para amenazar, que la única manera de conseguir la paz es desde la no violencia, con la justicia, especialmente con la justicia social. Obviamente soy admirador de Gandhi (que propuso la no violencia activa), de Martin Luther King, e incluso me gustan las ideas atribuidas por los evangelistas a Jesús en el sermón de la montaña, aunque no me guste como las interpreta la Iglesia Católica.

He encontrado tantos y tan buenos artículos y comentarios en Internet hablando del tema que no me atrevo a seguir, me da miedo a no aportar nada, en todo caso podéis usar cualquier buscador para encontrar miles de ellos... Sobre todo los que hablan de Gandhi y de los sueños de Luther King. Un día encontré un post muy competente sobre el tema, casi lo habría podido firmar. La pena es que no me guardé la referencia y no he sido capaz de volver a encontrar.

Es posible que la violencia tenga mucho sentido en la infancia cuando la argumentación está poco desarrollada, pero creo que precisamente en la educación que se recibe al irse haciendo adulto debe dotar a la persona de mecanismos que le permitan desarrollarse sin necesidad de usar la violencia...

¡Claro! ¿Y qué haces si te agreden? Me diréis. Estoy de acuerdo en que entonces te tienes que defender, pero no necesariamente de forma violenta... Reconozco que no siempre soy capaz de encontrar una respuesta no violenta, seguramente me falta imaginación, pero que yo no la encuentre no quiere decir que no la haya... Los que recordamos la serie de televisión Kung-Fu, que ya tiene un buen montón de años, sabemos que en ella se defendía lo contrario, siempre acababan a hostias a pesar de las enseñanzas del Maestro Shaolin...

Os puede parecer fuerte que hablando de paz mencione la amenaza como un elemento inevitable. Cuando hablo de amenaza lo hago porque sé que toda negociación, por simple que sea, se basa o apoya en una amenaza explícita o implícita. Nadie hace ni da nada a cambio de nada, ya que somos egoístas por naturaleza, y tenemos que serlo ya que el egoísmo forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Al fin y al cabo no podemos ir contra nuestros instintos... Bueno, como decía, incluso un niño pequeño cuando pide algo, amenaza y cuando dice: me portaré bien quiere decir si no me das me portaré mal...

Espero que algún día los humanos descubramos la auténtica paz: la PAZ PARA SIEMPRE. Y esta debería sustentarse en la justicia, hablo de una justicia social real. No puede ser que para que un tercio de la humanidad viva bien, el resto se joda... No puede ser que el sistema haga los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Y es que me temo que esa crisis que estamos sufriendo (que cada día me parece más forzada por el gran capital para recuperar el terreno perdido frente al socialismo y los planteamientos de izquierdas que persiguen una mejor distribución de la riqueza) nos lleve a una situación peor, más extrema, de mayor injusticia, con un crecimiento muy importante de la miseria. Y es esta gente que está en la miseria tiene poco o nada que perder y le da igual morir de hambre que de un disparo, por lo tanto, podrían ser el foco de una nueva gran revolución a nivel mundial que no creo que fuera muy pacifica. Siempre queda la esperanza de que algún movimiento pacífico como el de los indignados se salga con la suya antes de llegar a situaciones tan extremas como una gran revolución cruenta.

Un abrazo.

dijous, 24 de novembre de 2011

Forever Young (25)

[Entrada 118]

Forever Young (25)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor els diu que vol de veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. El Dr. Trepat vol tenir un parell de dies a en Josep en observació, però ja en règim de visites. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep, a més en Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. En Marc/Josep s'enrotlla en el mateix hospital amb en Víctor, un auxiliar de clínica que està espectacular. El Dr. Trepat els fa saber que en Marc/Josep s'ha de quedar un mesos en regim d'hospital de dia, per tant, han de posposar la visita a l'ocupant dels cos d'en Josep fins al final de la primavera en què el Dr. Trepat 'acaba l'estudi del cas. En Víctor li es declara enamorat d'en Marc/Josep, però no és correspost. I van a veure a l'ocupant del cos d'en Josep, ara ja saben que és en Toni. Tenen una primera conversa però apareix en Ramon i els impedeix concretar res. Queden per parlar més tard, després del partit que ha de jugar en Josep/Toni. En Marc/Josep queda molt afectat al conèixer en Josep/Toni. Després del partit en Josep/Toni manifesta que vol rumiar-se el que vol fer y queden que es trucaran l'endemà al vespre, Així que en Marc/Josep i en Toni/Marc van tornar a la casa d'en Marc i en Pau a esperar la trucada...

A les vuit del vespre d'aquell diumenge, l'endemà de la visita a en Josep/Toni, en Marc/Josep tenia el telèfon a la mà, estava comprovant que funcionava correctament. Fins i tot li va fer una perduda des del fix per veure que tot funcionava. Va anar a buscar a en Toni/Marc que estava llegint un llibre al costat d'en Pau, qui en aquell moment estava acabant un treball a l'ordinador.

— Perdona —va dir en Marc/Josep a en Toni/Marc quasi a cau d'orella—. On tens el telèfon.

— És allà sobre —va assenyalar un petit moble de calaixos , semblant a una tauleta de nit que hi havia a l'entrada de l'estudi. En Pau l'usava per deixar-hi les claus de casa, les del cotxe, el mòbil i els diners que duia per les butxaques quan arribava a casa.

— Funciona? Té bateria? Has comprovat que tingui línea?

— Sí, home, tranquil que va com un rellotge.

En Marc/Josep estava fet un sac de nervis, se'n va tornar a la sala d'estar. Va agafar el comandament de la tele, la va posar en marxa. Va recórrer tots els canals de la TDT buscant alguna cosa que l'entretingués, però no hi va trobar res. Va mirar-se els DVD que tenien en Marc i en Pau. Buscava una bona pel•lícula. Va triar la primera part de El Senyor dels anells. Va seguir tota l'algaravia de l'arribada d'en Gandalf a la Terra Mitja, però de seguida el va avorrir, l'havia vista massa vegades, se la sabia quasi de memòria i li recordava la seva vida anterior quant era simplement en Josep que va treure el DVD de l'aparell reproductor. Va tornar a fer zapping per tots els canals. Donaven un partit del Barça, se'l va mirar una estona, era a punt d'acabar, va esperar a veure'n e final i a la repetició dels gols. Va tornar a remenar els DVD a veure que més hi podia trobar. Es va anar a fixar en una pel•lícula brasilera del 2009, Do començo ao fim, d'en Aluisio Abranches. La va posar al reproductor de DVD. La pel•lícula comença que duen un nen a conèixer el seu germà que acabava de néixer. Llavors va sentir sonar el telèfon d'en Toni/Marc i va anar-hi corrent. En Toni/Marc el tenia a la mà, li va mostrar i li va preguntar:

— És aquest el número del seu telèfon?

— Sí. M'hi deixes que el truqui jo.

— No sé potser serà millor que ho faci jo. Es pot dir que m'ha triat.

— Potser tinguis raó jo estic massa nerviós.

En Toni/Marc va fer la trucada.

— Digui? —van respondre, era la veu d'en Josep.

— Hola Toni, sóc en Marc. Què m'expliques?

— M'ho estat rumiant molt... —En Josep Toni es quedà en silenci.

— I?

— Ho veig molt complicat.

— Què vols dir?

— Què no veig com col•laborar sense que ho sàpiguen els pares d'en Josep.

— Pensava usar aquestes tecnologies que tu coneixes tant bé per comunicar-nos. No cal que surtis de casa, almenys en una primera fase.

— Què vols dir amb una primera fase?

— Mentre intentem esbrinar que ha passat. Elements comuns entre nosaltres, que hi ha en comú amb altres casos, etc.

— Vols dir que hi ha hagut altres casos que es coneguin? —En Josep/Toni feia veu de no creure-s’ho.

— És clar. En tinc localitzats uns quants. A Internet he trobat documentació sobre casos com el nostre. Em manca aprofondir-hi —En Marc/Josep, que no es perdia ni una paraula del que deia en Toni/Marc, se li van posar els ull com a taronges en sentir això.

— Au va!

— Dóna'm el teu email i t’'els envio.

— En Josep el deu saber.

— Fas servir el seu compte?

— Es clar! Ho tenia tot amb les contrasenyes guardades al PC i amb les validacions automàtiques, no m’ha calgut rebentar cap compte.

En Toni/Marc es va mirar a en Marc/Josep, va tapar el micròfon del telèfon i li va dir:

— Em sembla que t’hauré de donar unes quantes lliçons de seguretat —En Marc/Josep va fer una ganyota. I en Toni/Marc va reprendre le conversa telefònica—. Així, què dius?

— Si he de donar la resposta ara és que no.

En Toni/Marc en va quedar callat. Va sentir la respiració nerviosa d'en Josep/Toni per l'altaveu del mòbil i llavors li va preguntar.

— N'estàs segur?

— No tinc cap interès en perdre el temps en una aventura que no m'aportarà res de bo.

— Has valorat les conseqüències de la decisió?

— Es clar! M'ho estic passant de meravella.

— Robant-li la vida a en Josep...

En Marc/Josep va en va entendre de seguida el que estava passant i va perdre el control, es va posar a cridar com un boig.

— Fill de puta! Fill de puta!...

Va intentar arrabassar-li el telèfon a en Toni/Marc per dir-li directament al seu interlocutor. En Toni/marc va poder contenir-lo.

— Calma't una mica, vols? —El to era del pare que renya al seu fill—. Deixa'm acabar la conversa i després li dius el que vulguis...

En Marc/Josep se'n va anar pel passadís cap a la sala d'estar. En Toni Marc va entrar al que havia estat el seu estudi i va tancar la porta.

— A més hi ha la teva família —va dir-li, però l'auricular estava en un silenci absolut. Es va treure el mòbil de l'orella i se'l va mirar. S'havia tallat la trucada. Va prémer el botó verd repetint la trucada i es va tornar a acostar l'aparell a l'orella, va sentir els tons de trucada però no va despenjar ningú, després del quart senyal es va tallar. Ho va intentar de nou, però aquest cop es va tallar després del segon to, va entendre que en Josep/Toni rebutjava les trucades. Es va deixar caure a la cadira de treball derrotat. Sentia a en Marc/Josep recórrer el passadís amunt i avall com un ós engabiat, remugant renecs i amenaces. Se l'hauria d'intentar calmar, però no tenia ganes d'eixugar-li els mocs, d'aguantar-li la plorera. S'hi va quedar molta estona assegut a l'estudi. Va sentir que en Pau parlava amb en Marc/Josep, com aquest plorava per la injustícia que representava l'actitud de l'ocupant del seu cos. Després els va sentir allunyar-se.

Va estar una estona més sol, a les fosques. Després va sortir de l'estudi va anar fins a la porta del carrer va agafar el seu equipatge i se'n va anar, tenia necessitat d'estar sol, de rumiar-s'ho, d'estudiar què podia fer. Va arribar al cotxe, va deixar l'equipatge al maleter, i va seure al volant. No el va engegar, sinó que es va treure el mòbil de la butxaca i va enviar un SMS a en Pau: Me'n torno a Barcelona. Necessito esta sol per rumiar una nova estratègia. Lamento no poder-me fer càrrec d'en Josep. Espero que no et sàpiga greu i que no et molesti haver-li de fer companyia.

De seguida va rebre una resposta: M'hauria agradat poder parlar amb tu i veure com estaves. No et preocupes per en Josep, me n'estic ocupant. T'estimo malgrat que no estiguis al teu cos. Truca'm tan aviat com puguis.

Va deixar el mòbil sobre el seient del costat i va posar en marxa el motor. Quan va arribar a Barcelona se'n va anar directe a casa i es tancar a l'estudi d'en Toni.

En Pau va aconseguir calmar a en Marc/Josep. Fins i tot el va fer sopar alguna cosa. Va recollir la cuina, mentre el Marc/Josep mirava a la tele un programa esportiu. Quan va haver acabat van seure junts al sofà de la sala. En Marc/Josep li va agafar la ma i va recolzar el cap sobre la seva espatlla. Quan en Pau va començar tenir son li va dir al noi.

— Hauríem d'anar a dormir

— Puc demanar-te una cosa —En Marc/Josep parlava lentament i en veu baixa, encara se'l veia molt trist.

— Digues, què vols?

— Podria dormir amb tu avui?

— És clar. No serà la primera vegada —va dir, fent broma, recordant la nit del 22 de desembre.

El noi no estava d'humor i es va limitar a dir-li gràcies mentre li feia un petó a la galta. Com de costum en Marc/Josep es va posar al llit completament despullat i en Pau es va haver de retenir per no intentar gaudir d'aquell cos que havia estat seu tantes vegades.

Una abraçada.
Forever Young (25)


Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital. Al salir el doctor les dice que quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. El Dr. Trepat quiere tener un par de días a Josep en observación, pero ya en régimen de visitas. En la primera visita empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep, al tiempo que Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no acaba de definir como homosexual. Marc/Josep enrolla en el mismo hospital con Víctor, un auxiliar de clínica que está espectacular. El Dr. Trepat les hace saber que Marc/José se tiene que quedar unos meses en régimen de hospital de día, por tanto, deben posponer la visita al ocupante del cuerpo de Josep hasta el final de la primavera en que el Dr. Trepat acaba el estudio del caso. Víctor le se declara enamorado de Marc/José, pero no es correspondido. Y van a ver al ocupante del cuerpo de José, ahora ya saben que es Toni. Tienen una primera conversación pero aparece Ramón y les impide concretar nada. Quedan para hablar más tarde, tras el partido que debe jugar Josep/Toni. Marc/Josep queda muy afectado al conocer Josep/Toni. Después del partido Josep/Toni manifiesta que quiere pensar en lo que quiere hacer y quedan que se llamarán al día siguiente por la noche, Así que Marc/Josep y Toni/Marc volvieron a la casa de Marc y en Pau a esperar la llamada...

A las ocho de la tarde de aquel domingo, al día siguiente de la visita a Josep/Toni, Marc/Josep tenía el teléfono en la mano, estaba comprobando que funcionaba correctamente. Incluso le hizo una perdida desde el fijo para ver que todo funcionaba. Fue a buscar a Toni/Marc que estaba leyendo un libro junto a Pau, quien en ese momento estaba terminando un trabajo en el ordenador.

— Perdona —dijo Marc/Josep a Toni/Marc casi al oído—. Donde tienes el teléfono.

— Es allí encima —señaló a un pequeño mueble de cajones, parecido a una mesita de noche que había en la entrada del estudio. Pau lo usaba para dejar en él las llaves de casa, las del coche, el móvil y el dinero que llevaba por los bolsillos cuando llegaba a casa.

— ¿Funciona? ¿Tiene batería? ¿Has comprobado que tenga línea?

— Sí, hombre, tranquilo que va como un reloj.

Marc/Josep estaba hecho un manojo de nervios, volvió a la sala de estar. Cogió el mando de la tele, la puso en marcha. Recorrió todos los canales de la TDT buscando algo que la entretuviera, pero no halló nada. Miró los DVD que tenían Marc y Pau. Buscaba una buena película. Eligió la primera parte de El Señor de los anillos. Siguió toda la algarabía de la llegada de Gandalf a la Tierra Media, pero enseguida le aburrió, la había visto demasiadas veces, se la sabía casi de memoria y le recordaba tanto su vida anterior cuando era simplemente Josep que sacó el DVD del aparato reproductor. Volvió a hacer zapping por todos los canales. Daban un partido del Barça, lo miró un rato, estaba a punto de acabar, esperó a ver y final y la repetición de los goles. Volvió a remover los DVD a ver que más podía encontrar. Se fue a fijar en una película brasileña de 2009, Do començo ao fim, de Aluisio Abranches. La puso en el reproductor de DVD. La película empieza que llevan un niño a conocer su hermano que acababa de nacer. Entonces oyó sonar el teléfono de Toni/Marc y fue corriendo a allí. Toni/Marc lo tenía en la mano, se lo mostró y le preguntó:

— ¿Es éste el número de su teléfono?

— Sí. Me dejas que le llame yo.

— No sé quizá sea mejor que lo haga yo. Se puede decir que me ha elegido.

— Quizá tengas razón yo estoy demasiado nervioso.

Toni/Marc hizo la llamada.

— ¿Diga? —respondieron, era la voz de Josep.

— Hola Toni, soy Marc. ¿Qué me cuentas?

— Me lo estado pensando mucho... —Josep/Toni se quedó en silencio.

— ¿Y?

— Lo veo muy complicado.

— ¿Qué quieres decir?

— Qué no veo cómo colaborar sin que lo sepan los padres de Josep.

— Pensaba usar esas tecnologías que tú conoces tan bien para comunicarnos. No es necesario que salgas de casa, al menos en una primera fase.

— ¿Qué quieres decir con una primera fase?

— Mientras intentamos averiguar lo ocurrido. Elementos comunes entre nosotros, que hay en común con otros casos, etc.

— ¿Quieres decir que ha habido otros casos que se conozcan? —Josep/Toni hacía voz de no creérselo.

— Claro. Tengo localizados unos cuantos. En Internet he encontrado documentación sobre casos como el nuestro. Me falta profundizar en ellos —Marc/Josep, que no se perdía ni una palabra de lo que decía Toni/Marc, se le pusieron los ojos como platos al oír eso.

— ¡Vamos anada!

— Dame tu email y te los envío.

— Josep lo debe saber.

— ¿Usas su cuenta?

— Claro! Lo tenía todo con las contraseñas guardadas en el PC y con las validaciones automáticas, no he necesitado reventar ninguna cuenta.

Toni/Marc se miró a Marc/Josep, tapó el micrófono del teléfono y le dijo:

— Me parece que te tendré que dar unas cuantas lecciones de seguridad —Marc/Josep hizo una mueca. Y Toni/Marc retomó le conversación telefónica—. Así, ¿qué dices?

— Si tengo que dar la respuesta ahora es que no.

Toni/Marc quedó callado. Sintió la respiración nerviosa de Josep/Toni por el altavoz del móvil y entonces le preguntó.

— ¿Estás seguro?

— No tengo ningún interés en perder el tiempo en una aventura que no me aportará nada bueno.

— ¿Has valorado las consecuencias de la decisión?

— ¡Claro! Me lo estoy pasando de maravilla.

— Robándole la vida a Josep...

Marc/Josep en entendió enseguida lo que estaba pasando y perdió el control, se puso a gritar como un loco.

— ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!...

Intentó arrebatarle el teléfono a Toni/Marc para decírselo directamente a su interlocutor. Toni/Marc pudo contenerlo.

— Calmate un poco, ¿quieres? —El tono era del padre que regaña a su hijo—. Déjame terminar la conversación y luego le dices lo que quieras...

Marc/Josep se fue por el pasillo hacia la sala de estar. Toni/Marc entró en el que había sido su estudio y cerró la puerta.

— Además hay tu familia —le dijo, pero el auricular estaba en absoluto silencio. Retiró el móvil de su oreja y lo miró. Se había cortado la llamada. Apretó el botón verde repitiendo la llamada y se volvió a acercar el aparato al oído, oyó los tonos de llamada pero no descolgó nadie, después del cuarto señal se cortó. Lo intentó de nuevo, pero esta vez se cortó después del segundo tono, entendió que Josep/Toni rechazaba las llamadas. Se dejó caer en la silla de trabajo derrotado. Oía a Marc/Josep recorrer el pasillo arriba y abajo como un oso enjaulado, mascullando palabrotas y amenazas. Se le tendría que intentar calmar, pero no tenía ganas de enjuagar los mocos, de aguantarle la llorera. Se quedó mucho rato sentado en el estudio. Oyó que Pau hablaba con Marc/Josep, como este lloraba por la injusticia que representaba la actitud del ocupante de su cuerpo. Después les oyó alejarse.

Estuvo un rato más solo, a oscuras. Después salió del estudio fue hasta la puerta de la calle cogió su equipaje y se fue, tenía necesidad de estar solo, de pensarlo, de estudiar qué podía hacer. Llegó a su coche, dejó el equipaje en el maletero, y se sentó al volante. No lo puso en marcha, sino que se sacó el móvil del bolsillo y envió un SMS a Pau: Me vuelvo a Barcelona. Necesito esta solo para pensar una nueva estrategia. Lamento no poderme hacer cargo de Josep. Espero que no te sepa mal y que no te moleste tener que hacerle compañía.

Enseguida recibió una respuesta: Me hubiera gustado poder hablar contigo y ver cómo estabas. No te preocupes por Josep, me estoy ocupando de él. Te quiero aunque no estés en tu cuerpo. Llámame tan pronto como puedas.

Dejó el móvil sobre el asiento de al lado y puso en marcha el motor. Cuando llegó a Barcelona se fue directo a casa y se encerró en el estudio de Toni.

Pau logró calmar a Marc/Josep. Incluso le hizo cenar algo. Recogió la cocina, mientras el Marc/Josep miraba en la tele un programa deportivo. Cuando hubo terminado se sentaron juntos en el sofá de la sala. Marc/Josep le cogió la mano y apoyó la cabeza sobre su hombro. Cuando Pau empezó tener sueño le dijo al muchacho.

— Deberíamos ir a dormir

— Puedo pedirte algo —Marc/Josep hablaba lentamente y en voz baja, aún se le veía muy triste.

— Dime, ¿qué quieres?

— ¿Podría dormir contigo hoy?

— Claro. No será la primera vez —dijo, bromeando, recordando la noche del 22 de diciembre.

El chico no estaba de humor y se limitó a decirle gracias mientras le daba un beso en la mejilla. Como de costumbre Marc/Josep se puso en la cama completamente desnudo y Pau se tuvo que retener para no intentar disfrutar de ese cuerpo que había sido suyo tantas veces.

Un abrazo.

dilluns, 21 de novembre de 2011

La diferència --- La diferencia

[Entrada 117]

La diferència


Sé que l'adolescència es caracteritza per la recerca d'una personalitat independent i que per això s'ha de trencar amb tots els models de la infància, models que en general estan identificats amb la figura dels pares. El que no em sembla tan clar és que es trenqui amb la societat. Potser sí amb el model de societat patern, però no amb les normes socials.

Tots necessitem referències, tenir on agafar-nos, i com que l'adolescència no és un salt al buit un adolescent també necessita tenir una referència on subjectar-se. Així que passa de la preeminència del model patern a la preeminència del model social... De quina societat? De la pròxima, fonamentalment la dels companys. Un canvi de tribu, però segueix havent-hi una tribu... I la nova tribu té uns líders i unes normes que poden ser trencadores amb les dels pares, però que limiten igualment la possibilitat de la diferència... El reconeixement que busca l'adolescent és el de la seva nova tribu...

La principal preocupació dels pares d'adolescents que saben de què va la cosa és saber amb qui va el seu fill i què fa amb els seus amics, en altres paraules, volen saber en quina tribu està i quines són les normes de la nova tribu... Per què? Doncs, perquè saben que això pot marcar fortament el seu fill.

Malauradament, la identitat que adopta un adolescent no sempre és la pròpia sinó que sol estar molt condicionada pels cercles on es mou i que en aquell moment són el seu model, encara que no tot està perdut ja que aquell aprenentatge inicial, el de la infància, tot i que aparentment s'oblida, persisteix dins seu marcant-lo fortament...

Pocs són els adolescents que tenen la sort de caure en mans de gent prou oberta i llesta, que els sàpiga ajudar a trobar-se a si mateixos. Normalment això no es produeix en el si de la colla d'amics, sinó més aviat en l'entorn dels professionals de l’educació (educadors, pedagogs, psicòlegs...)

La meva defensa de la diferència va en aquesta direcció, costarà molt que em trobi a mi mateix si no puc apartar-me d'un model imposat, si no puc anar a buscar allò que pugui donar llum a la meva pròpia identitat que ja de per si costa prou de veure clara.

Una abraçada.

La diferencia


Sé que la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de una personalidad independiente y que por eso se ha de romper con todos los modelos de la infancia, modelos que en general están identificados con la figura de los padres. Lo que no me parece tan claro es que se rompa con la sociedad. Quizá sí con el modelo de sociedad paterno, pero no con las normas sociales.

Todos necesitamos referencias, tener donde agarrarnos, y como la adolescencia no es un salto al vacío un adolescente también necesita tener una referencia donde sujetarse. Así que pasa de la preeminencia del modelo paterno a la preeminencia del modelo social... ¿De qué sociedad? De la próxima, fundamentalmente la de los compañeros. Un cambio de tribu, pero sigue habiendo una tribu... Y la nueva tribu tiene unos líderes y unas normas que pueden ser rompedoras con las de los padres, pero que limitan igualmente la posibilidad de la diferencia... El reconocimiento que busca el adolescente es el de su nueva tribu...

La principal preocupación de los padres de adolescentes que saben de qué va la cosa es saber con quien va su hijo y qué hace con sus amigos, en otras palabras, quieren saber en qué tribu está y cuáles son las normas de la nueva tribu... ¿Por qué? Pues porque saben que eso puede marcar fuertemente a su hijo.

Desgraciadamente, la identidad que adopta un adolescente no siempre es la propia sino que suele estar muy condicionada por los círculos donde se mueve y que en ese momento son su modelo, aunque no todo está perdido ya que ese aprendizaje inicial, el de la infancia, aunque aparentemente se olvida, persiste en su interior marcándole fuertemente...

Pocos son los adolescentes que tienen la suerte de caer en manos de gente lo bastante abierta y lista, que les sepa ayudar a encontrarse a sí mismos. Normalmente esto no se produce en el seno del grupo de amigos, sino más bien en el entorno de los profesionales de la educación (educadores, pedagogos, psicólogos...)

Mi defensa de la diferencia va en esa dirección, costará mucho que me encuentre a mí mismo si no puedo apartarme de un modelo impuesto, si no puedo ir a buscar lo que pueda dar luz a mi propia identidad que ya de por si cuesta bastante de ver clara.

Un abrazo.

dijous, 17 de novembre de 2011

Forever Young (24)

[Entrada 116]

Forever Young (24)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor els diu que vol de veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. El Dr. Trepat vol tenir un parell de dies a en Josep en observació, però ja en règim de visites. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep, a més en Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. En Marc/Josep s'enrotlla en el mateix hospital amb en Víctor, un auxiliar de clínica que està espectacular. El Dr. Trepat els fa saber que en Marc/Josep s'ha de quedar un mesos en regim d'hospital de dia, per tant, han de posposar la visita a l'ocupant dels cos d'en Josep fins al final de la primavera en què el Dr. Trepat 'acaba l'estudi del cas. En Víctor li es declara enamorat d'en Marc/Josep, però no és correspost. I van a veure a l'ocupant del cos d'en Josep, ara ja saben que és en Toni. Hi tenen una curta conversa i aquest, en Josep/Toni, no sembla gaire ben disposat, però la arribada d'en Ramon no els permet allargar-la gaire. En Marc/Josep el cita a les 12, al final del partit. Mentre en Marc/Josep i en Toni/Marc se'n van a un var a calmar-se en Josep/Toni i en Ramon se'n van a jugar a futbol...

A dos quarts de dotze en Toni/Marc va pagar el compte i va sortir amb en Marc/Josep passejant tranquil•lament en direcció a la porta sud del camp on jugava a futbol en Josep per seguir-ne parlant amb en Josep/Toni. En un quart d'hora van arribar i es van disposar a esperar-lo. En Marc/Josep ja s'havia tranquil•litzat, ja no se li omplien els ulls de llàgrimes a cada moment.

Mentrestant en Josep/Toni no aconseguia relaxar-se. Se sentia estúpid pel seu excés d'optimisme, per no haver previst el que havia passat. No tenia clar el que li convenia fer. Va estar absent durant tot el partit i van perdre. Al final del partit, al vestuari, en Ramon li va retreure que no hagués jugat bé.

— Ho sento, he passat una nit horrible, plena de malsons, em sento molt estrany. No he entrat al partit he estat a la lluna tota l'estona.

— Aquest matí no me n'has dit res —en Ramon semblava preocupat per la salut d'en Josep—. Què vas sopar ahir? Et deu haver fet mal el sopar.

— No ho recordo, però no em trobo malament, la meva panxa està bé.

— Ara, quan sortim et prens una cola, diuen que neteja la panxa. Segur que t'anirà bé.

— He de marxar ràpid, la mare vol que vagi a buscar un encàrrec que ha fet pel dinar i el dugui corrents a casa.

— T'hi acompanyo.

— No Ramon, no m'hi pots acompanyar.

— Per què?

— Perquè ho vull fer sol... —En veure l'expressió a la cara d'en Ramon es va adonar que s'havia passat—. No, no t'ho prenguis malament. Avui he de fer una cosa sol que de moment no et puc explicar.

Es va produir un silenci, en Ramon mirava a terra, de seguida va aixecar la cara i es va mirar a en Josep/Toni amb picardia.

— Em prepares una sorpresa!

— Què dius?

— Va! No m'enganyis. Si no puc venir es perquè prepares alguna cosa per a mi.

— No et facis il•lusions.

— D'acord, estic ficant la pota. Ja em callo.

— Ho sento Ramon. Et juro que t'ho explicaré de seguida que pugui.

Van sortir junts del vestuari com ho feien sempre. Quan van ser a la porta en Josep/Toni li va dir adéu a en Ramon i se'n va anar en la direcció contraria a la que sabia que havia de prendre el seu xicot. Aquest es va quedar palplantat a la porta veient-lo marxar, i aguantant-se les ganes de seguir-lo, d'anar-se'n amb ell.

A la porta sud , asseguts en un banc, esperaven en Toni/Marc i Marc/Josep, estaven comentant com fer-ho per convèncer a en Josep/Toni que col•laborés amb ells quan el van veure que s'acostava tot just acabat de dutxar-se, carregant la motxilla que duia en sortir de casa seva. Els que s'esperaven van deixar de xerrar entre ells i sense poder evitar-ho es van posar en tensió, preparats per atacar.

En Josep/Toni, es va acostar al banc, va dir hola va tirar la motxilla a terra amb cert desdeny, i es va deixar caure al costat d'en Toni/Marc.

— Hola —van dir els que s'esperaven quasi al mateix temps. En Toni/Marc va seguir dient— Cansat?

— La veritat és que he fet un partit molt dolent i m'ho he passat fatal, a sobre hem perdut a casa... M'heu destrossat el dia.

— Sabies que tard o d'hora vindríem.

— He de confessar que no us esperava, ha passat molt de temps, aviat farà sis mesos de la nit màgica.

— Les circumstàncies no ens han estat favorables i no hem pogut venir abans. No volia venir sense en Marc/Josep. Però ara això no importa molt. Volem saber que penses fer.

— M'ho vull rumiar. M'heu agafat per sorpresa.

— Has tingut molt temps per rumiar-t'ho —va tallar en Marc/Josep trencant el seu silenci.

— Ja he dit que no us esperava —va insistir en Josep/Toni incorporant-se ja que havia mantingut l'esquena recolzada al respatller del banc i dit això va tornar a deixar-se caure com derrotat—. Ja sé que aquest cos era teu, però jo no he fet res per prendre-te'l, m'hi he trobat tan per sorpresa com tu en el d'en Marc.

— Però, vejam, ens ajudaràs? —Ara el diàleg el mantenien en Marc/Josep, que seia en una punteta del banc per poder veure-li la cara a en Josep/Toni i aquest que s'havia escarxofat al banc com si fos a cal sogre.

— Com preteneu que us ajudi si sóc un menor?

— Es tracta de trobar la manera de desfer aquesta transmigració.

— Això és impossible!

— No ho saps. Potser ho has intentat?

— He aprés a gaudir del que la vida em proporciona.

— I a conformar-t'hi? —Va intervenir en Toni/Marc, intentant reconduir la conversa— Vols dir que no has hagut de lluitar i molt per tirar endavant la botiga? Doncs nosaltres volem fer-hi alguna cosa per intentar tornar als cossos que teníem abans del 22 de desembre. No hi ha cap garantia que ens en sortim, però no volem donar-nos per vençuts. Jo he perdut l'amor de la meva vida, a més de 33 anys, i en Josep més de 16 anys i a en Ramon.

— Ser adolescent amb la ment d'un adult, d'un madur crepuscular, és fantàstic!

— Ho entenc. T'ho estàs passant de meravella. Però el preu és molt alt no et sembla, som tres persones les implicades...

— Necessito temps per rumiar-m'ho.

— No és just —Va començar a dir en Marc/Josep una mica fora de si. En Toni/Marc el va agafar del braç esquerra i va intentar calmar-lo.

— Donem-li el temps que demana —li va dir amb molta calma—. Té raó, ja fa força temps i no ens vindrà d'un dia. A més ell és qui més hi té a perdre.

— Sí, però...

— Mira, Toni, —va dir en Toni/Marc tallant a en Marc/Josep en la seva queixa i girant-se vers en Josep/Toni— el noi té pressa en tornar al seu cos. Així que no ens agradaria haver d'esperar gaire. En Marc/Josep tornava estar a punt de posar-se a plorar. En Josep/Toni havia deixat la seva posició relaxada i s'havia incorporat per poder veure la cara dels seus dos contertulians.

— Em doneu una setmana?

— No pot ser menys? —En Marc/Josep es reprimia el plor, però la seva veu tremolava en dir-ho. En Marc/Josep i en Toni/Marc van mirar-se l'un al altre manifestant-se estar d'acord en el que acabaven de plantejar.

— Demà. Podem parlar-ne demà?

— Demà pot estar bé —va admetre en Toni/Marc. Va treure un paper de la butxaca i hi va anotar els número de mòbil d'ell i d'en Marc/Josep—. Trucaràs tu o prefereixes que et truquem?

— Ja saps que els jovenets mai tenim saldo.

— Doncs ens pots fer una perduda. No has canviat de mòbil, oi?

— No.

— Tu recordes el número oi Josep? —En Toni/Marc es girà cap a en Marc/Josep al interrogar-lo.

— Sí, es clar.

— Doncs quedem d'acord, demà cap al vespre estarem esperant la teva perduda —va dir Toni/Marc tot girant-se cap a en Josep/Toni.

— Seran ben bé les nou.

— D'acord, però no fallis.

Es van aixecar els tres del banc. Es van acomiadar d'en Josep/Toni encaixant les mans i afegint un adéu, fins demà. En Josep/Toni va encarar el camí de casa seva com si tingués pressa. Quan va arribar al passeig va veure a en Ramon xerrant amb els companys de classe. En Marc, en Pau i en Jordi. Estaven en un dels bancs. Va voler esquivar-los però ja l'havien vist, així que va haver d'unir-s'hi.

Mentrestant, els altres dos, en Marc/Josep i en Toni/Marc, abans que res van deliberar sobre el que volien fer. Van optar per dinar allí i tornar cap a la casa d'en Marc i en Pau tranquil•lament després de dinar. Allà ja no hi tenien cap feina mentre en Josep/Toni no es pronunciés.

Un abraçada.

Forever Young (24)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital. Al salir el doctor les dice que quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. El Dr. Trepat quiere tener un par de días a Josep en observación, pero ya en régimen de visitas. En la primera visita empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep, al tiempo que Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no acaba de definir como homosexual. Marc/Josep enrolla en el mismo hospital con Víctor, un auxiliar de clínica que está espectacular. El Dr. Trepat les hace saber que Marc/José se tiene que quedar unos meses en régimen de hospital de día, por tanto, deben posponer la visita al ocupante del cuerpo de Josep hasta el final de la primavera en que el Dr. Trepat acaba el estudio del caso. Víctor le se declara enamorado de Marc/José, pero no es correspondido. Y van a ver al ocupante del cuerpo de José, ahora ya saben que es Toni. Mantienen una corta conversación con él y éste, Josep/Toni, no parece muy bien dispuesto, pero la llegada de Ramón no les permite alargarla mucho. Marc/Josep lo cita a las 12, al final del partido. Mientras Marc/Josep y Toni/Marc se van a un bar a calmarse, Josep/Toni y Ramón se van a jugar al fútbol...

A las once y media Toni/Marc pagó la cuenta y salió con Marc/Josep paseando tranquilamente en dirección a la puerta sur del campo donde jugaba al fútbol Josep para seguir hablando del asunto con Josep/Toni. En un cuarto de hora llegaron allí y se dispusieron a esperarlo. Marc/Josep ya se había tranquilizado, ya no se le llenaban los ojos de lágrimas a cada momento.

Mientras Josep/Toni no conseguía relajarse. Se sentía estúpido por su exceso de optimismo, por no haber previsto lo que había pasado. No tenía claro lo que le convenía hacer. Estuvo ausente durante todo el partido y perdieron. Al final del partido, en el vestuario, Ramón le reprochó que no hubiera jugado bien.

— Lo siento, he pasado una noche horrible, llena de pesadillas, me siento muy extraño. No he entrado en el partido he estado en la luna todo el rato.

— Esta mañana no me has dicho nada —Ramon parecía preocupado por la salud de Josep—. ¿Qué cenaste ayer? Te habrá hecho daño la cena.

— No lo recuerdo, pero no me encuentro mal, mi tripa está bien.

— Ahora, cuando salgamos te tomas una cola, dicen que limpia la tripa. Seguro que te irá bien.

— Tengo que irme rápido, mi madre quiere que vaya a buscar un encargo que ha hecho para comer y lo lleve enseguida a casa.

— Te acompaño.

— No Ramón, no me puedes acompañar.

— ¿Por qué?

— Porque quiero hacer solo... —Al ver la expresión en la cara de Ramón se dio cuenta de que había pasado—. No, no te lo tomes mal. Hoy tengo que hacer algo solo que de momento no te puedo contar.

Se produjo un silencio, Ramón miraba al suelo, enseguida levantó la cara y miró a Josep/Toni con picardía.

— Me preparas una sorpresa!

— ¿Qué dices?

— ¡Va! No me engañes. Si no puedo venir es porque preparas algo para mí.

— No te hagas ilusiones.

— De acuerdo, estoy metiendo la pata. Ya me callo.

— Lo siento Ramón. Te juro que te lo explicaré en cuanto pueda.

Salieron juntos del vestuario como lo hacían siempre. Cuando estuvieron en la puerta Josep/Toni le dijo adiós a Ramón y se fue en dirección contraria a la que sabía que tenía que tomar su novio. Este se quedó plantado en la puerta viéndole irse, y aguantándose las ganas de seguirle, de irse con él.

En la puerta sur, sentados en un banco, esperaban Toni/Marc y Marc/Josep, estaban comentando como hacerlo para convencer a Josep/Toni que colaborara con ellos cuando le vieron que se acercaba recién acabado de ducharse, cargando la mochila que llevaba al salir de su casa. Los que se esperaban dejaron de hablar entre sí y sin poder evitarlo se pusieron en tensión, preparados para atacar.

Josep/Toni, se acercó al banco, dijo hola tiró la mochila al suelo con cierto desdén, y se dejó caer al lado de Toni/Marc.

— Hola —dijeron los que se esperaban casi al mismo tiempo. Toni/Marc siguió diciendo— ¿Cansado?

— La verdad es que he hecho un partido muy malo y me lo he pasado fatal, encima hemos perdido en casa... Me habéis destrozado el día.

— Sabías que tarde o temprano vendríamos.

— Debo confesar que no os esperaba, ha pasado mucho tiempo, pronto hará seis meses de la noche mágica.

— Las circunstancias no nos han sido favorables y no hemos podido venir antes. No quería venir sin Marc/Josep. Pero ahora eso no importa mucho. Queremos saber que piensas hacer.

— Me lo quiero pensar. Me habéis cogido por sorpresa.

— Has tenido mucho tiempo para pensártelo —cortó Marc/Josep rompiendo su silencio.

— Ya he dicho que no os esperaba —insistió Josep/Toni incorporándose ya que se había mantenido la espalda apoyada en el respaldo del banco i dicho eso volvió a dejarse caer como derrotado—. Ya sé que este cuerpo era tuyo, pero yo no he hecho nada para quitártelo, me he encontrado en él tan por sorpresa como tú en el de Marc.

— Pero, veamos, ¿nos ayudarás? —Ahora el diálogo lo mantenían Marc/Josep, que estaba sentado en una puntita del banco para poder verle la cara a Josep/Toni y este que se había repantingado en el banco como Pedro por su casa.

— ¿Como pretendéis que os ayude si soy un menor?

— Se trata de encontrar la manera de deshacer esta transmigración.

— ¡Eso es imposible!

— No lo sabes ¿Acaso lo has intentado?

— He aprendido a disfrutar de lo que la vida me proporciona.

— ¿Y a conformarte con ello? —Intervino Toni/Marc, intentando reconducir la conversación— ¿Quieres decir que no has tenido que luchar y mucho para sacar adelante la tienda? Pues nosotros queremos hacer algo para intentar volver a los cuerpos que teníamos antes del 22 de diciembre. No hay ninguna garantía de que lo consigamos, pero no queremos darnos por vencidos. Yo he perdido el amor de mi vida, además de 33 años, y Josep más de 16 años y a Ramón.

— ¡Ser adolescente con la mente de un adulto, de un maduro crepuscular, es fantástico!

— Lo entiendo. Te lo estás pasando de maravilla. Pero el precio es muy alto no te parece, somos tres personas las implicadas...

— Necesito tiempo para pensarlo.

— No es justo —Empezó a decir Marc/Josep un poco fuera de sí. Toni/Marc le cogió del brazo izquierdo e intentó calmarlo.

— Démosle el tiempo que pide —le dijo con mucha calma—. Tiene razón, ya hace bastante tiempo y no nos vendrá de un día. Además él es quien más tiene que perder.

— Sí, pero...

— Mira, Toni, —dijo Toni/Marc cortando a Marc/Josep en su queja y girandose hacia en Josep/Toni— el chico tiene prisa por volver a su cuerpo. Así que no nos gustaría tener que esperar mucho. Marc/Josep volvía estar a punto de ponerse a llorar. Josep/Toni había dejado su posición relajada y de había incorporado para poder ver la cara de sus dos contertulios.

— ¿Me dais una semana?

— ¿No puede ser menos? —Marc/Josep se reprimía el llanto, pero su voz temblaba al decirlo. Marc/Josep y Toni/Marc miraron el uno al otro manifestándose estar de acuerdo en lo que acababan de plantear.

— Mañana. ¿Podemos hablarlo mañana?

— Mañana puede estar bien—admitió Toni/Marc. Sacó un papel del bolsillo y anotó los números de móvil de él y de en Marc/Josep—. Llamarás tú o prefieres que te llamemos?

— Ya sabes que los jovencitos nunca tenemos saldo.

— Pues nos puedes hacer una perdida. No has cambiado de móvil, ¿verdad?

— No.

— Tú recuerdas el número ¿verdad Josep? —Toni/Marc se giró hacia Marc/Josep al interrogarle.

— Sí, claro.

— Pues quedamos de acuerdo, mañana por la tarde estaremos esperando tu perdida —dijo Toni/Marc girando hacia Josep/Toni.

— Será más bien cerca de las nueve.

— De acuerdo, pero no falles.

Se levantaron los tres del banco. Se despidieron de Josep/Toni con un apretón de manos y añadiendo un adiós, hasta mañana. Josep/Toni encaró el camino de su casa como si tuviera prisa. Cuando llegó al paseo vio a Ramón charlando con los compañeros de clase. Marc, Pau y Jordi. Estaban en uno de los bancos. Quiso esquivarlos pero ya lo habían visto, así que tuvo que incorporarse al grupo.

Mientras, los otros dos, Marc/Josep y Toni/Marc, antes que nada deliberaron sobre lo que querían hacer. Optaron por almorzar allí y volver a la casa de Marc y Pau tranquilamente después de comer. Allí ya no tenían ningún trabajo mientras Josep/Toni no se pronunciase.

Un abrazo.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Intolerància --- Intolerancia

[Entrada 115]

Intolerància


Un bon amic em deia temps arrere que s'ha de ser una mica transgressor, que no cal obeir totes les normes ni tampoc obeir-les sempre, que si ho intentéssim acabaríem neures...

A més, fa temps que defenso que la perfecció és divina, que els humans no podem ser perfectes, és a dir, que la perfecció no està al nostre abast perquè no som déus. I és que crec que som un ser tricervellat que hauria de ser educat per saber compaginar instints, emocions i raó i en canvi la societat occidental, on impera la raó, ens transforma en sers incomplets, insatisfets, i emocionalment malalts.

Hi ha actituds que en porten a la intolerància. Una és el perfeccionisme. Ja he dit que la perfecció no és humana. Avui dia s'estan valorant les joies i peces d'artesania, pel fet de tenir petits defectes que d'una banda les fan úniques i de l'altre les humanitzen ja que no estan fetes per una màquina, i els humans encara no estem fets per màquines.

Una altre actitud és no tolerar allò que ens perjudica o ens molesta. Trobo normal que intentis defensar-te d'allò que et perjudica, però crec que per això no es pot deixar de ser just o equitatiu. El més greu és que s'ha arribat a l'extrem de promulgar lleis que defensen els interessos d'uns pocs que volen defensar els seus avantatges amb arguments tan eteris com el progrés, quan van en perjudici de la majoria. Exemples en podeu trobar molts a les colonitzacions d'Amèrica, Àfrica o Oceania... Crec que en tot cas és possible buscar solucions de compromís que equilibrin els perjudicis, on aquests, si més no, es comparteixin.

Em sembla que no hi ha excusa per no tolerar allò que a mi em molesta i que un altre pot necessitar, o simplement li agrada, quan no perjudica a ningú. Està clar que ens hem de respectar, però el respecte ha d'anar en les dues direccions: si vols que et respectin comença per respectar. Respecte que he trobat a faltar tot sovint en les actituds de força adults vers als adolescents.

A vegades són la por, la ignorància i la mesquinesa les que s'amaguen darrera d'aquest "em perjudica" o "em molesta".

Vull deixar clar que no estic en contra d'aquella intolerància que forma part de la educació. No sé fins a quin punt és inevitable, però no discutiré que cal educar a infants i joves i a vegades no hi ha més camí que el de ser inflexible, intolerant. Jo no sé com evitar-ho.

El que vull dir és que crec que s'ha de ser tolerants amb les imperfeccions dels altres i també amb les nostres, si no això no funciona... A més, la intolerància ens pot donar una visió molt negre d'aquesta societat nostra, segur que heu sentit allò de ¡esto es el despiporre! (Això és un desgavell!) donant a entendre que ser tolerant ens du al caos. Quan justament crec que és tot al contrari.

Una abraçada.

Intolerancia


Un buen amigo me decía tiempo atrás que hay que ser un poco transgresor, no hay que obedecer todas las normas ni tampoco obedecerlas siempre, que si lo intentáramos acabaríamos neuras...

Además, hace tiempo que defiendo que la perfección es divina, que los humanos no podemos ser perfectos, es decir, que la perfección no está a nuestro alcance porque no somos dioses. Y es que creo que somos un ser tricerbrado que debería ser educado para saber compaginar instintos, emociones y razón y en cambio la sociedad occidental, donde impera la razón, nos transforma en seres incompletos, insatisfechos, y emocionalmente enfermos.

Hay actitudes que llevan a la intolerancia. Una es el perfeccionismo. Ya he dicho que la perfección no es humana. Hoy en día se están valorando las joyas y piezas de artesanía, por tener pequeños defectos que por un lado las hacen únicas y del otro las humanizan ya que no están hechas por una máquina, y los humanos aún no estamos hechos por máquinas.


Otra actitud es no tolerar lo que nos perjudica o nos molesta. Me parece normal que intentes defenderte de lo que te perjudica, pero creo que por eso no se puede dejar de ser justo o equitativo. Lo más grave es que se ha llegado al extremo de promulgar leyes que defienden los intereses de unos pocos que quieren defender sus ventajas con argumentos tan etéreos como el progreso, cuando en perjuicio de la mayoría. Ejemplos podéis encontrar muchos en las colonizaciones de América, África u Oceanía... Creo que en esos casos es posible buscar soluciones de compromiso que equilibren los perjuicios, donde estos, cuando menos, se compartan.

Me parece que no hay excusa para no tolerar lo que a mí me molesta y que otro puede necesitar, o simplemente le gusta, cuando no perjudica a nadie. Está claro que debemos respetar, pero el respeto debe ir en las dos direcciones: si quieres que te respeten empieza por respetar. Respeto que he echado en falta a menudo en las actitudes de bastantes adultos respecto a los adolescentes.

A veces son el miedo, la ignorancia y la mezquindad los que se ocultan tras ese "me perjudica" o "me molesta".

Quiero dejar claro que no estoy en contra de esa intolerancia que forma parte de la educación. No sé hasta qué punto es inevitable, pero no discutiré que hay que educar a niños y jóvenes y a veces no hay más camino que el de ser inflexible, intolerante. Yo no se como evitarlo.

Lo que quiero decir es que creo que hay que ser tolerantes con las imperfecciones de los demás y también con las nuestras, si no esto no funciona... Además, la intolerancia nos puede dar una visión muy negra de esta sociedad nuestra, seguro que habéis oído aquello de ¡esto es el despiporre! dando a entender que ser tolerante nos lleva al caos. Cuando justamente creo que es todo lo contrario.

Un abrazo.

dijous, 10 de novembre de 2011

Forever Young (23)

[Entrada 114]


Forever Young (23)

Resum del publicat anteriorment: La nit del 21 al 22 de desembre de 2010, tres persones LGBT; Toni de 63 anys, Marc de 31, i Josep de 15; es desperten en el cos d'una altra persona; en Toni al cos d'en Josep (Josep/Toni), en Josep al d'en Marc (Marc/Josep) i en Marc al d'en Toni (Toni/Marc), formant una espècie de triangle. Cada un d'ells reacciona d'una manera diferent. En Toni es disposa a gaudir d'una segona adolescència. En Josep, molt purista, no sap adaptar-se a la seva nova realitat i acaba ingressat al departament de psiquiatria d'un hospital comarcal. I en Marc, molt enamorat de la seva parella, Pau, decideix adoptar la vida de Toni per intentar recuperar el seu cos i la seva parella. Per sort ha trobat un diari que el permet fer d'ell amb seguretat davant del seu fill, Quet, i del seu xicot, Lluís. Aprofitant que en Lluís ha entrat a treballar amb ells, amb en Toni i el seu fill, en Toni/Marc s'agafa unes vacances i va a veure que se n'ha fet de seu cos. Aviat sap que en Josep està ocupant el seu cos i el que en Pau està patint. Va a veure a en Pau, aconsegueix convèncer-lo que ell és en Marc dins d'un altre cos i li demana que l'ajudi a recuperar el seu cos ocupat ara per en Josep. Junts, en Pau i en Toni/Marc, decideixen demanar a en Marc/Josep que els ajudi en el seu intent de revertir aquestes transmigracions. Aconsegueixen convèncer al psiquiatre que els deixi parlar-hi. En Toni/Marc du una carta on explica a en Marc/Josep que sap la veritat de la seva transmigració i li demana la seva ajuda per intentar revertir-la, el noi ho accepta i manifesta el seu interès per sortir de l'hospital. En sortir el doctor els diu que vol de veure la carta que ha llegit en Marc/Josep i en Toni/Marc li dóna a llegir amb el consentiment d'en Marc/Josep. En realitat la carta que li dóna a llegir al doctor és un carta diferent i inofensiva. El Dr. Trepat vol tenir un parell de dies a en Josep en observació, però ja en règim de visites. A la primera visita comencen a forjar un pla de treball per esbrinar qui ocupa el cos d'en Josep, a més en Josep revela que està enamorat d'en Ramon tot i que no s'acaba de definir com a homosexual. En Marc/Josep s'enrotlla en el mateix hospital amb en Víctor, un auxiliar de clínica que està espectacular. El Dr. Trepat els fa saber que en Marc/Josep s'ha de quedar un mesos en regim d'hospital de dia, per tant, han de posposar la visita a l'ocupant dels cos d'en Josep fins al final de la primavera en què el Dr. Trepat 'acaba l'estudi del cas. En Víctor li es declara enamorat d'en Marc/Josep, però no és correspost. I van a veure a l'ocupant del cos d'en Josep, ara ja saben que és en Toni...

En Toni/Marc va seguir atent al balcó des l'altre banda del carrer, mentre en Marc/Josep plorava amargament sobre la seva espatlla. Va passar una bona estona sense que passés res. Mentrestant en Marc/Josep, va deixar de sanglotar i va recuperar, si més no aparentment, l'enteresa. En Josep/Toni va aparèixer un moment al balcó, ja s'havia dutxat, els va mirar uns segons i va marxar. A partir de llavors va anar apareixent de tant en tant, feia una llambregada en aquella parella que seguia al mateix lloc expectant, i se'l veia com s'anava preparant per sortir: es va vestir, més tard va obrir la porta balconera... El darrer cop que va aparèixer duia una motxilla a la mà. Dos minuts després es va obrir el portal i va sortir en Josep/Toni perfectament equipat per anar a jugar a futbol. Es va quedar palplantat mirant-los fixament.

En Toni/Marc va creuar el carrer seguit d'en Marc/Josep. Van arribar a un metre d'on era en Josep/Toni.

—Hola —li va dir en Toni/Marc amb un somriure, va parlar pausadament i amb calma per donar sensació de confiança—. Ja he vist com em reconeixies. Et presento a en Marc, de fet el seu cos és el meu. Això ja saps de què va, oi? —el noi va assentir amb el cap—. Doncs bé, ell en realitat és en Josep, l'amo del cos que dus tu ara.

—Hola —va dir el noi tímidament, amb una cara inexpressiva.

—Hola —va dir també en Marc/Josep, encara amb veu tremolosa.

—Tant de gust. Què voleu de mi? —Va fer en Josep/Toni.

—Parlar amb per saber si ens voldries ajudar —En Toni/Marc duia la veu cantant.

—Ajudar-vos a què?

—A veure si es possible que tot torni a ser on era.

—Au va! Això és impossible.

—Però, hi estàs interessat?

—No ho sé, m'ho estic passant de meravella amb aquesta segona adolescència. Ser adolescent amb una mentalitat adulta és un xollo brutal —va somriure amplament.

—Ja saps que la hi estàs robant a en Josep, oi?

—Potser que tinguis raó, però no hi puc fer res.

—No ho saps, ni tan sols ho has intentat.

—Què volies que fes?

—Intentar contactar amb mi.

Es va produir un silenci. La cara d'en Marc/Josep va canviar com si acabés de veure una aparició, i els va advertir.

—Ve en Ramon, ho hauríem de deixar.

En Ramon acabava de girar la cantonada i s'acostava a pas ràpid.

—Quan acabi el partit t'esperarem a la porta sud. Procura desempallegar-te de tothom i seguirem parlant —Va dir en Marc/Josep prenent-li la iniciativa a en Toni/Marc—. Si no vols venir no vinguis, sabem on trobar-te i no et deixarem en pau.

Quan en Ramon ja era a uns 20 metres, en Marc/Josep i en Toni/Marc van tornar a creuar el carrer i es van quedar a l'altre banda d'esquena al portal de la casa d'en Josep, parlant entre ells.

—Bon dia, Ramon —va dir en Josep/Toni quan aquest va ser a dues passes d'on era ell.

—Bon dia. Què volien aquells dos? —va preguntar mentre assenyalava als dos que estaven d'esquena.

—Preguntaven una adreça. Son de fora.

Els nois van anar-se'n carrer avall cap al camp de futbol. Els dos adults, almenys en aparença, van seguir una estona allà on eren.

—Has estat àgil en quedar amb ell després del futbol, però potser no calia amenaçar-lo —va començar dient en Toni/Marc en veu baixa perquè no el sentissin els nois des de l'altre banda del carrer.

—He volgut deixar clar que no es lliuraria fàcilment de nosaltres.

—Ha quedat ben clar —es va gratar el cap mentre posava una expressió preocupada—. Em temo que no ho tindrem gens fàcil, aquest està molt bé com està i no sembla tenir cap pressa a deixar-ho.

En Marc/Josep va abaixar la mirada cap a terra semblava defallit.

—Com et sents? —es va interessar en Toni/Marc.

—Ha estat demolidor —el to de veu delatava el seu estat d'ànim—. L'impacte de veure el meu propi cos lluny de mi és brutal, ja has vist la plorera que m'ha agafat, però saber que el tío s'ho està passant de conya mentre jo era en un psiquiàtric de merda sense cap mena d'alegria. Bé, amb ben poques alegries per ser exactes —Ell ho va corregir pensant amb les bones estones que havia passat als braços d'en Víctor, mentre que en Toni/Marc ho entenia com un agraïment al que ell i en Pau havien fet pel noi. I va continuar—. El que m'ha acabat de ensorrar ha estat veure en Ramon amb aquella careta que posa quan està content venint cap on érem nosaltres i, a més, com se'l mirava! A mi no em mirava així en Ramon.

—Em sap greu. Has de pensar que en Ramon et veu a tu quan es mira a en Josep/Toni, i no et facis mala sang per això —Les llàgrimes van tornar a mullar les galtes d'en Marc/Josep i es van tornar a abraçar.

Quan en Marc/Josep va poder controlar el seu plor van seguir carrer avall a la recerca d'un lloc tranquil on calmar-se. Van entrar en un dels pocs bars que va trobar oberts en aquella hora de matí i van demanar unes infusions de til•la per tranquil•litzar-se.

—Creus que el convencerem? —Va comentar en Marc/Josep. Havia passat una bona estona i se sentia força més relaxat.

—No m’ha agradat gens la primera reacció... Com s’ho ha fet anar? —en Toni/Marc va callar un moment per intentar reconstruir les frases literalment— Ah! Sí! M'ho estic passant de meravella amb aquesta segona adolescència, ser adolescent amb una mentalitat adulta és un xollo brutal.

—L’hem de convèncer... —El ulls se li tornaven a ompli de llàgrimes.

—Mira-t’ho per la part bona. Ja hem tancat el cercle. Ara ja sabem qui és qui. Som tres, només tres.

—Tens raó aquesta és la part positiva.

Mentrestant en Josep/Toni no es podia treure del cap el que havia passat aquell matí. Com podia haver estat tan poc previsor, tan sistemàtic que era ell en la seva vida adulta, amb seva botiga amb el seu fill Quet i en Lluís...? Com és que no havia previst que el vindrien a buscar? Si era d'esperar que el veritable Josep no es conformés amb el canvi... El que no se li havia passat pel cap és que hi pogués haver un tercer implicat en tota aquesta història. Qui devia ser aquell Marc?

S'havia despertat com sempre amb una erecció de por, havia gaudit del cos d'en Josep amb una llarga i plaent palla, i estava pensant en gaudir de un matí deliciós jugant a futbol en companyia d'en Ramon, que se'ns dubte l'adorava... Quan va aixecar la persiana del balcó y es va veure a si mateix, vull dir el seu cos, a l'altre banda del carrer es va quedar paralitzat. Una pel•lícula a càmera ràpida li va passar per davant, tota la seva vida en el cos d'en Josep i després va veure tot el que havia deixat a Barcelona, el sentir que s'estava fent vell, arribava el moment de començar a renunciar, d'haver de deixar de fer coses per no fer-les mai més, d'haver-se de medicar per a sempre mai més per la pressió, el colesterol...

—NO! No vull renunciar en aquesta segona oportunitat de viure la vida. Tant de bo pogués sempre jove —va pensar.

Mentre es dutxava va anar taral•lejant al cançó de Bob Dylan: Forever young, forever young / May you stay forever young... (Sempre jove, sempre jove / Pot mantenir-se sempre jove...)


Després li va venir al cap en Cat Stevens Oh very young / What will you leave us this time / You're only dancing on this earth for a short while / And though your dreams may toss and turn you now. / They will vanish away like your daddys best jeans... (Oh, jovenet / Què ens deixaràs aquesta vegada / Només estàs ballant en aquesta terra per poc temps / I malgrat que els teus somnis puguin sacsejar-te i fer-te moure ara. / S'esvairan com els millors texans del teu pare...)

Mentre cantava el subconscient anava treballant i de seguida va tenir clar que els havia de plantar cara així que es va decidir a vestir-se de pressa i baixar a parlar amb ells. De tant en tant anava vigilant que no marxessin. Volia saber que volien. Així que va estar a punt va baixar al portal. Per sort en Ramon va aparèixer de seguida y el diàleg va ser curt només van tenir temps de fer una declaració d'intencions. Va detectar que havien vingut sense saber a qui es trobarien en el cos d'en Josep, per això, el que ocupava el seu cos, el tal Marc el primer que li va dir és que sabien qui era. I el noi, el que està al cos d'en Marc, de què va? Com pot intentar fer-me por, pobre noi, què té per pressionar-me? Si té les mans buides, amb què em pot amenaçar? Amb explicar-ho tot? Si ningú se'ls creurà!

Mira que voler revertir el que fos que els va canviar de cos! Aquests han vist massa pel•lícules! I a sobre volen que hi col•labori... Li bullia el cap, havia de pensar bé com encarar la situació, la pena era que havia tingut molt de temps per fer-ho, per què no ho havia fet? S'havia confiat...

Una abraçada

Forever Young (23)

Resumen de lo publicado anteriormente: La noche del 21 al 22 de diciembre de 2010, tres personas LGBT; Toni de 63 años, Marc de 31, y Josep de 15; se despiertan en el cuerpo de otra persona; Toni en el cuerpo de Josep (Josep/Toni), Josep en el de Marc (Marc/Josep) y Marc en el de Toni (Toni/Marc), formando una especie de triángulo. Cada uno de ellos reacciona de una forma distinta. Toni se dispone a disfrutar de una segunda adolescencia. Josep, muy purista, no sabe adaptarse a su nueva realidad y acaba ingresado en el departamento de psiquiatría de un hospital comarcal. Y Marc, muy enamorado de su pareja, Pau, decide adoptar la vida de Toni para intentar recuperar su cuerpo y su pareja. Por suerte ha encontrado un diario que le permite hacer de él con seguridad delante de su hijo, Quet, y de su novio, Lluís. Aprovechando que Lluís ha entrado a trabajar con ellos, con Toni y su hijo, Toni/Marc toma unas vacaciones y va a ver que le ha pasado a su cuerpo. Pronto sabe que Josep está ocupando su cuerpo y lo que Pau está sufriendo. Va a ver a Pau, consigue convencerle de que él es Marc dentro de otro cuerpo y le pide que le ayude a recuperar su cuerpo ocupado ahora por Josep. Juntos, Pau y Toni/Marc, deciden pedir a Marc/Josep que les ayude en su intento de revertir esas transmigraciones. Consiguen convencer al psiquiatra que les deje hablar con él. Toni/Marc lleva una carta donde explica a Marc/Josep que sabe la verdad de su transmigración y le pide su ayuda para intentar revertirla, el chico lo acepta y manifiesta su interés por salir del hospital. Al salir el doctor les dice que quiere ver la carta que ha leído Marc/Josep y Toni/Marc se la da a leer con el consentimiento de Marc/Josep. En realidad la carta que le da a leer al doctor es una carta diferente e inofensiva. El Dr. Trepat quiere tener un par de días a Josep en observación, pero ya en régimen de visitas. En la primera visita empiezan a forjar un plan de trabajo para averiguar quién ocupa el cuerpo de Josep, al tiempo que Josep revela que está enamorado de Ramón aunque no acaba de definir como homosexual. Marc/Josep enrolla en el mismo hospital con Víctor, un auxiliar de clínica que está espectacular. El Dr. Trepat les hace saber que Marc/José se tiene que quedar unos meses en régimen de hospital de día, por tanto, deben posponer la visita al ocupante del cuerpo de Josep hasta el final de la primavera en que el Dr. Trepat acaba el estudio del caso. Víctor le se declara enamorado de Marc/José, pero no es correspondido. Y van a ver al ocupante del cuerpo de José, ahora ya saben que es Toni...

Toni/Marc siguió atento al balcón desde el otro lado de la calle, mientras Marc/Josep lloraba amargamente sobre su hombro. Pasó un buen rato sin que pasase nada. Mientras Marc/José, dejó de sollozar y recuperó, al menos aparentemente, la entereza. Josep/Toni apareció un momento en el balcón, ya se había duchado, los miró unos segundos y se marchó. A partir de entonces fue apareciendo de vez en cuando, echaba un vistazo a esa pareja que seguía en el mismo lugar expectante, y se le veía como se iba preparando para salir: se vistió, más tarde abrió la puerta balconera... La última vez que apareció llevaba una mochila en la mano. Dos minutos después se abrió el portal y salió Josep/Toni perfectamente equipado para ir a jugar al fútbol. Se quedó plantado mirándolos fijamente.

Toni/Marc cruzó la calle seguido de Marc/Josep. Llegaron a un metro de donde estaba Josep/Toni.

—Hola —le dijo Toni/Marc con una sonrisa, habló pausadamente y con calma para dar sensación de confianza—. Ya he visto cómo me reconocías. Te presento a Marc, de hecho su cuerpo es el mío. Esto ya sabes de qué va, ¿verdad? —El chico asintió con la cabeza—. Pues bien, él en realidad es Josep, el dueño del cuerpo que llevas tú ahora.

—Hola —dijo el chico tímidamente, con una cara inexpresiva.

—Hola —dijo también Marc/Josep, aunque con una voz temblorosa.

—Tanto gusto. ¿Qué queréis de mí? —Dijo Josep/Toni.

—Hablar contigo para saber si nos querrías ayudar —Toni/Marc llevaba la voz cantante.

—¿Ayudaros a qué?

—A ver si es posible que todo vuelva a estar como estaba.

—¡Venga!¡Va! Eso es imposible.

—Pero, ¿estás interesado en ello?

—No lo sé, me lo estoy pasando de maravilla con esa segunda adolescencia, ser adolescente con una mentalidad adulta es un chollo brutal —sonrió ampliamente.

—Ya sabes que se la estás robando a Josep, ¿verdad?

—Puede que tengas razón, pero no puedo hacer nada para evitarlo.

—No lo sabes, ni siquiera lo has intentado.

—¿Qué querías que hiciera?

—Intentar contactar conmigo.

Se produjo un silencio. La cara de Marc/Josep cambió como si acabara de ver una aparición, y les advirtió.

—Viene Ramon, deberíamos dejarlo.

Ramon acababa de girar la esquina y se acercaba a paso rápido.

—Cuando acabe el partido te esperaremos en la puerta sur. Procura deshacerse de todos y seguiremos hablando —dijo Marc/Josep tomándole la iniciativa a Toni/Marc—. Si no quieres venir no vengas, sabemos dónde encontrarte y no te dejaremos en paz.

Cuando Ramon ya estaba a unos 20 metros, Marc/Josep y Toni/Marc volvieron a cruzar la calle y se quedaron al otro lado de espaldas al portal de la casa de Josep, hablando entre ellos.

—Buenos días, Ramon—dijo Josep/Toni cuando éste estaba a dos pasos de donde estaba él.

—Buenos días. ¿Qué querían esos dos? —Preguntó mientras señalaba a los dos que estaban de espaldas.

—Preguntaban una dirección. No son de aquí.

Los chicos se fueron calle abajo hacia el campo de fútbol. Los dos adultos, al menos en apariencia, siguieron un rato allí donde estaban.

—Has estado ágil al quedar con él después del fútbol, pero puede que no fuera necesario amenazarlo —comenzó diciendo Toni/Marc en voz baja para que no le oyeran los chicos desde el otro lado de la calle.

—He querido dejar claro que no se libraría fácilmente de nosotros.

—Ha quedado bien claro —se rascó la cabeza mientras ponía una expresión preocupada—. Me temo que no será nada fácil, ese está muy bien como está y no parece tener ninguna prisa en dejarlo.

Marc/Josep bajó la mirada hacia el suelo parecía desfallecido.

—¿Cómo te sientes? —Se interesó Toni/Marc.

—Ha sido demoledor —el tono de voz delataba su estado de ánimo—. El impacto de ver mi propio cuerpo lejos de mi es brutal, ya has visto la llorera que me ha cogido, pero saber que el tío se lo está pasando de coña mientras yo estaba en un psiquiátrico de mierda sin ningún tipo de alegría. Bien, con muy pocas alegrías para ser exactos —él lo corrigió pensando en los buenos ratos que había pasado los brazos de Víctor, mientras que Toni/Marc lo entendía como un agradecimiento a lo que él y Pau habían hecho por el chico. Y continuó—. Lo que me ha acabado de hundir ha sido ver a Ramoncon aquella carita que pone cuando está contento viniendo hacia donde estábamos nosotros y, además, ¡como le miraba! A mí no me miraba así Ramon.

—Lo siento. Tienes que pensar que Ramon te ve a ti cuando mira a Josep/Toni, y no te hagas mala sangre por ello —Las lágrimas volvieron a mojar la mejillas de Marc/Josep. Se volvieron a abrazar.

Cuando Marc/Josep pudo controlar su llanto siguieron calle abajo en busca de un lugar tranquilo donde calmarse. Entraron en uno de los pocos bares que encontraron abiertos a esa hora de la mañana y pidieron unas infusiones de tila para tranquilizarse se.

—¿Crees que le convenceremos? —Comentó Marc/Josep. Había pasado un buen rato y se sentía mucho más relajado.

—No me ha gustado nada la primera reacción... ¿Como lo dicho? —Toni/Marc calló un momento para intentar reconstruir las frases literalmente— ¡Ah! ¡Sí! Me lo estoy pasando de maravilla con esta segunda adolescencia, ser adolescente con una mentalidad adulta es un chollo brutal.

—Le tenemos que convencer... —Los ojos se le volvían a llena de lágrimas.

—Míratelo por la parte buena. Ya hemos cerrado el círculo. Ahora ya sabemos quién es quién. Somos tres, sólo tres.

—Tienes razón esta es la parte positiva.

Mientras Josep/Toni no se podía quitar de la cabeza lo que había pasado aquella mañana. ¿Cómo podía haber sido tan poco previsor, tan sistemático que era él en su vida adulta, con su tienda con su hijo Quet y Lluís...? ¿Cómo no había previsto que le vendrían a buscar? Si era de esperar que el verdadero Josep no se conformara con el cambio... Lo que no se le había pasado por la cabeza es que pudiera haber un tercer implicado en toda esta historia. ¿Quién sería aquel Marc?

Se había despertado como siempre con una erección de miedo, había disfrutado del cuerpo de Josep con una larga y placentera paja, y estaba pensando en disfrutar de una mañana deliciosa jugando al fútbol en compañía de Ramón, que sin duda la adoraba... Cuando levantó la persiana del balcón y se vio a sí mismo, quiero decir a su cuerpo, al otro lado de la calle se quedó paralizado. Una película a cámara rápida le pasó por delante, toda su vida en el cuerpo de Josep y luego ver todo lo que había dejado en Barcelona, el sentir que se estaba haciendo viejo, llegaba el momento de empezar a renunciar, de tener que dejar de hacer cosas para no hacerlas nunca más, de tener que medicarse para siempre jamás para la tensión, el colesterol...

—NO! No quiero renunciar en esta segunda oportunidad de vivir la vida. Ojalá pudiera siempre joven —pensó.

Mientras se duchaba fue tarareando al canción de Bob Dylan: Forever young, forever young / May you stay forever young... (Siempre joven, siempre joven / Puede mantenerse siempre joven...)


Después le vino a la cabeza en Cat Stevens Oh very young / What will you leave us this time / You're only dancing on this earth for a short while / And though your dreams may toss and turn you now. / They will vanish away like your daddys best jeans... (¡Oh, jovencito / Qué nos dejarás esta vez / Sólo estás bailando en esta tierra por poco tiempo / Y aunque tus sueños puedan sacudir y hacer Hazte mover ahora. / Se desvanecerán como los mejores vaqueros de tu padre...)

Mientras cantaba el subconsciente iba trabajando y enseguida tuvo claro que les debía hacer frente así que se decidió a vestirse deprisa y bajar a hablar con ellos. De vez en cuando iba vigilando que no fueran. Quería saber que querían. Cuando estuvo a punto bajó al portal. Por suerte Ramón apareció en seguida y el diálogo fue corto sólo tuvieron tiempo de hacer una declaración de intenciones. Detectó que habían venido sin saber a quién se encontrarían en el cuerpo de Josep, por eso, el que ocupaba su cuerpo, el tal Marc lo primero que le dijo es que sabían quién era. Y el chico, el que está en el cuerpo de Marc, ¿de qué va? ¿Cómo puede intentando darme miedo, pobre chico, que tiene para presionarme? Si tiene las manos vacías, ¿con qué que me puede amenazar? ¿Con explicarlo todo? ¡Si nadie les creerá!

Mira que querer revertir lo que fuera que los cambió de cuerpo! ¡Esos han visto demasiadas películas! Y encima quieren que colabore... Le hervía la cabeza, tenía que pensar bien cómo encarar la situación, la pena era que había tenido mucho tiempo para hacerlo, ¿por qué no lo había hecho? Se había confiado...

Un abrazo.