Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 28 de febrer de 2011

Crea la teva vida --- Crea tu vida

[Entrada 44]

Crea la teva vida

A Erick

Des de que l'home ha tret a déu del centre de la seva vida i ha deixat de pensar que totes les coses tenen un fonament, és a dir, que no els cal un per què, l'home ha pogut assumir la responsabilitat de la seva vida i de tot el que fa.

Si la resposta a la pregunta: acceptes que estàs vivint (ja ara) la vida que has triat viure? És no, si dius coses com: jo no he triat això... perquè la vida, les circumstàncies... perquè si m'hagués passat allò o no m'hagués passat allò altre... Llavors no ets el creador de la teva vida, aquesta resposta et converteix en una víctima de les circumstàncies, en una víctima del que passa i podries concloure: la vida m'ha anat així, quina desgràcia! (O, quina sort!)

Sóc creador a partir del moment que accepto que allò que estic vivint ho he anat decidint jo i ho he anat creant jo a través del que he anat pensant, de les eleccions que he fet, de les decisions que he pres... I si avui estic aquí fent el que faig és precisament per tot el que he anat decidint, per tot el que ha anat succeint a la meva vida que m'hi ha dut, però no com un accident sinó d'una manera volguda ja que jo he anat fent aquesta tria.

I això a vegades costa d'entendre perquè moltes vegades vivim com si les coses ens succeïssin, com si jo no hi tinguéssim part en el que passa, i això ens separa de la creativitat, però en realitat jo estic en el món i el món és meu en part perquè jo estic influint en el món tant com ell influeix en mi. Per tant, jo estic concretant aquest món. Existeix una realitat, però jo sóc part d'aquesta realitat, jo tinc influencia en aquesta realitat, tant com ella la té en mi.

Cal tenir present que si tu no prens una decisió un altre la pren per tu. Si tu no vols prendre una decisió es perquè has decidit no decidir i això ja és una decisió. Eludir una decisió, de fet, ja es una decisió.

Una altre cosa a tenir present és que quan un tria una cosa, en el mateix acte n'està rebutjant tota una sèrie d'altres, és a dir, que decideixis el que decideixis estàs perdent tota una altre sèrie d'opcions. I al cap a la fi si no tries ja estàs triant i si no decideixes també estàs decidint. No fer-ho es deixar que algú ho faci per tu. Per tant, és millor triar, és millor decidir allò que vols.

Clar que l'actitud de no prendre decisions, de no triar, és molt còmoda perquè així sempre tens algú a qui donar la culpa per defugir la responsabilitat de la teva vida.

Molta gent confon la responsabilitat amb la culpabilitat, i són coses diferents. La responsabilitat en realitat és una cosa bonica, és la que et dóna la possibilitat de triar, és una expressió de la teva llibertat. És la capacitat que tenim tots de conèixer i d'acceptar les conseqüències de cada un dels nostres propis actes conscients i lliures.

És veritat que hi ha circumstàncies que no depenen de la persona, però la interpretació d'aquestes circumstàncies sempre depèn de la persona. Dins de cada problema, de cada circumstància hi ha la llavor de la solució, es tracta de saber-la trobar. El com interpretem cadascú aquestes circumstàncies, aquelles coses que ens diem a nosaltres mateixos són les que més influeixen, i només depèn de nosaltres.

També cal tenir present que hi ha una diferència entre la zona d'influència i la zona d'interès. Així, un pot tenir idees de com resoldre el problema de la fam al món (el món seria la seva zona d'interès), però la seva zona d'influència, on aquesta persona realment influeix, normalment no abasta tot el món. Si bé no puc acabar amb la fam del món, sí que puc col•laborar amb una ONG que lluiti per fer-ho, també puc mirar que puc fer a casa meva, al meu barri o fins i tot a la meva ciutat per lluitar contra aquesta fam, perquè casa meva, el meu barri, la meva ciutat o les ONG estan al meu abast, és a dir, a la meva zona d'influència. Una persona només pot obtenir resultats en la seva zona d'influència, i es tracta doncs de concentrar-se en aquesta zona tot i que no s'ha de descartar que algun dia pugui abastar tota la zona d'interès. La zona d'influència del secretari general de la ONU és tot el món i no tenim per què descartar l'arribar a ser-ho, tot i que sigui improbable.

Òbviament una persona està al món amb unes circumstàncies, a vegades força feixugues o complexes, solem estar condicionats per família, amics, entorn, etc. coses que a vegades poden ser molt limitadores, com ara ser un pare de família amb fills menors, una hipoteca, etc. Però un sempre un es pot preguntar què pot canviar del que l'envolta, quines possibilitats li dóna el que està vivint. I si no les veu es podria preguntar: què hi ha en mi que no em deixa veure cap possibilitat? I si tampoc hi veu res encara es pot preguntar: per a què estic utilitzant això que estic vivint?

Hi ha factors que se'ns escapen, que existeixen per si mateixos, que de fet només influïm en ells quan els observem, però no ho observem pas tot. Hi ha una realitat existent i que no observem, quan la observem interaccionem amb ella, hi influïm i som influïts. De fet nosaltres el que som és creadors de la nostra realitat. Llavors la realitat és una creació col•lectiva, és la relació que té cada persona amb la seva realitat i les relacions que tenim entre nosaltres les persones les que creen aquesta realitat col•lectiva.

Cal tenir clar el que vols, què és el que realment vols, i el teu estat interior ho ha de voler, això vol dir que les teves emocions hi han d'estar d'acord, hi han de sintonitzar. Convé enfocar la teva vida de cara al que vols i deixar de pensar tant en allò que no vols, deixar d'enfocar el que no vols, que és el que erròniament se sol fer. En el moment que enfoques el que vols comences a enfocar el camí correcte.

No oblidem que la imaginació és la porta d'entrada cap a la vida que nosaltres volem (A. Einstein). I que cal enfocar el que volem amb certa disciplina, disciplina que és acte de respecte a tu mateix, a les teves decisions.

Per això, podeu estar segurs que si tornéssim a començar, si ens deixessin refer la nostra vida, en la majoria de casos la nostra nova vida s'assemblaria molt a la que tenim.

Una abraçada.

(Vaig publicar aquest text per primera vegada el 17/12/2009)Si quieres saber cómo será tu futuro, fíjate en lo que estás haciendo hoy.
Gaspar Hernández.

El descubrimiento más grande de nuestra generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. Como pienses, así serás.
William James


Crea tu vida

A Erick

Desde que el hombre ha sacado a dios del centro de su vida y ha dejado de pensar que todas las cosas tienen un fundamento, es decir, que no necesitan un por qué, el hombre ha podido asumir la responsabilidad de su vida y de todo lo que hace.

Si la respuesta a la pregunta: ¿Aceptas que estás viviendo (ya ahora) la vida que has elegido vivir? Es no, si dices cosas como: Yo no he elegido esto... porque la vida, las circunstancias... porque si me hubiera pasado aquello o no me hubiera pasado lo otro... Entonces no eres el creador de tu vida, esta respuesta te convierte en una víctima de las circunstancias, en una víctima de lo que pasa y podrías concluir: La vida me ha ido así, ¡qué desgracia! (O ¡que suerte!)

Soy creador a partir del momento en que acepto que lo que estoy viviendo lo he ido decidiendo yo y lo he ido creando yo a través de lo que he ido pensando, de las elecciones que he hecho, de las decisiones que he tomado... Y si hoy estoy aquí haciendo lo que hago es precisamente por todo lo que he ido decidiendo, por todo lo que ha ido sucediendo en mi vida que me ha llevado a eso, pero no como un accidente sino de una manera deseada ya que yo he ido haciendo esta elección.

Y eso a veces cuesta entender porque muchas veces vivimos como si las cosas nos sucedieran, como si yo no tuviéramos parte en lo que pasa, y eso nos separa de la creatividad, pero en realidad yo estoy en el mundo y el mundo es mío en parte porque yo estoy influyendo en el mundo tanto como él influye en mí. Por lo tanto, yo estoy concretando este mundo. Existe una realidad, pero yo soy parte de esta realidad, yo tengo influencia en esta realidad, tanto como ella la tiene en mí.

Hay que tener en cuenta que si tú no tomas una decisión otro la toma por ti. Si tú no quieres tomar una decisión es porque has decidido no decidir y eso ya es una decisión. Eludir una decisión, de hecho, ya es una decisión.

Otra cosa a tener en cuenta es que cuando uno escoge una cosa, en el mismo acto está rechazando toda una serie de otras, es decir, que decidas lo que decidas estás perdiendo entera otra serie de opciones. Y al fin y al cabo si no eliges ya estás eligiendo y si no decides también estás decidiendo. No hacerlo es dejar que alguien lo haga por ti. Por tanto, es mejor elegir, es mejor decidir lo que quieres.

Claro que la actitud de no tomar decisiones, de no elegir, es muy cómoda porque así siempre tienes a alguien a quien echar la culpa para eludir la responsabilidad de tu vida.

Mucha gente confunde la responsabilidad con la culpabilidad, y son cosas diferentes. La responsabilidad en realidad es una cosa bonita, es la que te da la posibilidad de elegir, es una expresión de tu libertad. Es la capacidad que tenemos todos de conocer y aceptar las consecuencias de cada uno de nuestros propios actos conscientes y libres.

Es verdad que hay circunstancias que no dependen de la persona, pero la interpretación de estas circunstancias siempre depende de la persona. Dentro de cada problema, de cada circunstancia está la semilla de la solución, se trata de saberla encontrar. El cómo interpretamos cada una estas circunstancias, aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos son las que más influyen, i solo depende de nosotros.

También hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre la zona de influencia y la zona de interés. Así, uno puede tener ideas de cómo resolver el problema del hambre en el mundo (el mundo seria su zona de interés), pero su zona de influencia, donde esta persona realmente influye, normalmente no abarca todo el mundo. Si bien no puedo acabar con el hambre del mundo, sí puedo colaborar con una ONG que luche por ello, también puedo estudiar que puedo hacer en mi casa, en mi barrio o incluso en mi ciudad para luchar contra esa hambre, porque mi casa, mi barrio, mi ciudad o las ONG están a mi alcance, es decir, en mi zona de influencia. Una persona sólo puede obtener resultados en su zona de influencia, y se trata pues de concentrarse en esta zona aunque no hay que descartar que algún día pueda abarcar toda la zona de interés. La zona de influencia del secretario general de la ONU es todo el mundo y no tenemos por qué descartar el llegar a serlo, aunque sea improbable.

Obviamente una persona está en el mundo con unas circunstancias, a veces bastante pesadas o complejas, solemos estar condicionados por familia, amigos, entorno, etc. cosas que a veces pueden ser muy limitativas, como por ejemplo ser un padre de familia con hijos menores, una hipoteca, etc. Pero uno siempre uno se puede preguntar qué puede cambiar lo que le rodea, qué posibilidades le da lo que está viviendo. Y si no las ve se podría preguntar: ¿qué hay en mí que no me deja ver ninguna posibilidad? Y si tampoco ve nada aún se puede preguntar: ¿para qué estoy utilizando esto que estoy viviendo?

Hay factores que se nos escapan, que existen por sí mismos, que de hecho sólo influimos en ellos cuando los observamos, pero no lo observamos todo. Hay una realidad existente y que no observamos, cuando la observamos interaccionamos con ella, influimos y somos influidos. De hecho nosotros lo que somos es creadores de nuestra realidad. Entonces la realidad es una creación colectiva, es la relación que tiene cada persona con su realidad y las relaciones que tenemos entre nosotros las personas las que crean esta realidad colectiva.

Hay que tener claro lo que quieres, qué es lo que realmente quieres, y tu estado interior lo debe querer, eso quiere decir que tus emociones deben estar de acuerdo en ello, deben sintonizar con ello. Conviene enfocar tu vida de cara al que quieres y dejar de pensar tanto en lo que no quieres, dejar de enfocar lo que no quieres, que es lo que erróneamente se suele hacer. En el momento que enfoques lo que quieres empiezas a enfocar el camino correcto.

No olvidemos que la imaginación es la puerta de entrada hacia la vida que nosotros queremos (A. Eisntein). Y que hay que enfocar lo que queremos con cierta disciplina, disciplina que es acto de respeto a ti mismo, a tus decisiones.

Por eso, puede estar seguro que si volviéramos a empezar, si nos dejaran rehacer nuestra vida, en la mayoría de casos nuestra nueva vida se parecería mucho a la que tenemos.

Un abrazo.

(Publiqué este texto por primera vez el 17/12/2009)

dijous, 24 de febrer de 2011

No ens confonguem --- No nos confundamos

[Entrada 43]

No ens confonguem


L'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes té en el seu web una Guia datada a juliol del 2008 que acaba amb un apartat que es diu:

NO ENS CONFONGUEM!

Per tal de poder tenir les idees més clares, donem un cop d'ull a aquest vocabulari que ens pot aclarir conceptes:

Sexe: Són els trets físics que diferencien els homes de les dones.

Gènere: És la manifestació dels trets socials i culturals que diferencien els rols masculí i femení.

Orientació sexual: És l'atracció afectiva-sexual cap a persones:
- De diferent gènere: orientació heterosexual.
- Del mateix gènere: orientació homosexual.
- De tots dos gèneres: orientació bisexual.

Pràctiques sexuals: Activitats escollides per cada persona per relacionar-se sexualment. Cada individu és lliure d'escollir les que més li agradin i no practicar les que no vulgui.

Transsexual: Persona que neix amb un determinat sexe, però que s'identifica amb el gènere contrari. A vegades decideixen recórrer a procediments quirúrgics i/o hormonals per canviar definitivament de sexe.

Gai: Home d'orientació homosexual que s'accepta socialment i personalment.

Lesbiana: Dona d'orientació homosexual que s'accepta socialment i personalment.

Homofòbia: Actitud d'aversió a les persones homosexuals. L'homofòbia ha estat condemnada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans el 1981, al Consell d'Europa el 1984 i al Congrés espanyol el 1985.

Transvestisme: Fer servir indumentària del gènere oposat, ja sigui puntualment o constant, per tal d'aconseguir estimulació sexual, personal, social...

Drag Queens: Persona, home o dona, que es vesteix de dona exagerant les seves característiques, amb finalitats artístiques o lúdiques.

Drag Kings: Persona, home o dona, que es vesteix d'home exagerant les seves característiques, amb finalitats artístiques o lúdiques.

Hi ha el malentès generalitzat de confondre els drag queens amb transvestits i fins i tot amb les persones LGTB. Fixem-nos bé en les definicions.
__________________________________
Fins aquí el que hi diu a la guia. Potser hauríem d'afegir-hi:

Pedòfil: Des d'un punt de vista mèdic, la pedofília és una parafília que consisteix que l'excitació o el plaer sexual s'obtenen, principalment, a través d'activitats o fantasies sexuals amb nens de, generalment, entre 8 i 12 anys. A la persona que pateix pedofília se l'anomena pedòfil, un individu de, almenys, 16 anys que s'entreté sexualment amb menors de 13 i respecte dels quals manté una diferència d'edat de, almenys, cinc anys.

Les conductes pedòfiles són molt heterogènies, des de casos inofensius o gairebé inofensius, fins a aquells en què arriben a nivells que entren dins del criminal. A l'activitat sexual d'un pedòfil amb un menor de 13 anys l'hi coneix amb el nom d'abús sexual infantil o pederàstia (paraula que, etimològicament, significa el mateix que pedofília).

Abús sexual infantil (Pederastia): De manera genèrica, es considera abús sexual infantil a tota conducta en la qual un menor és utilitzat com a objecte sexual per part d'una altra persona amb la qual manté una relació de desigualtat, ja sigui pel que fa a l'edat, la maduresa o el poder.

En la seva majoria, els abusadors són homes (entre un 80 i un 95% dels casos) heterosexuals.

Definicions extretes de la Wikipedia en castellà

Una abraçada.

(Vaig publicar la primera versió d'aquest text el 25/5/2010)No nos confundamos


La Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas tiene en su web una Guía (en catalán) fechada en julio de 2008, que acaba con un:

¡NO NOS CONFUNDAMOS!

Para poder tener las ideas más claras, demos un vistazo a este vocabulario que nos puede aclarar conceptos:

Sexo: Son los rasgos físicos que diferencian a los hombres de las mujeres.

Género: Es la manifestación de los rasgos sociales y culturales que diferencian los roles masculino y femenino.

Orientación sexual: Es la atracción afectivo-sexual hacia personas:
- De diferente género: orientación heterosexual.
- Del mismo género: orientación homosexual.
- De los dos géneros: orientación bisexual.

Prácticas sexuales: Actividades escogidas por cada persona para relacionarse sexualmente. Cada individuo es libre de escoger las que más le gusten y no practicar las que no quiera.

Transexual: Persona que nace con un determinado sexo, pero que se identifica con el género contrario. A veces deciden recurrir a procedimientos quirúrgicos y/o hormonales para cambiar definitivamente de sexo.

Gay: Hombre de orientación homosexual que se acepta socialmente y personalmente.

Lesbiana: Mujer de orientación homosexual que se acepta socialmente y personalmente.

Homofobia: Actitud de aversión a los homosexuales. La homofobia ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1981, el Consejo de Europa en 1984 y en el Congreso español en 1985.

Travestismo: Utilizar indumentaria del género opuesto, ya sea puntualmente o constante, para conseguir estimulación sexual, personal, social...

Drag Queens: Persona, hombre o mujer, que se viste de mujer exagerando sus características, con finalidades artísticas o lúdicas.

Drag Kings: Persona, hombre o mujer, que se viste de hombre exagerando sus características, con finalidades artísticas o lúdicas.

Hay el malentendido generalizado en confundir a los drag queens con travestis e incluso con las personas LGTB. Fijémonos bien en las definiciones.
__________________________________
Hasta aquí lo que dice en la guía. Quizás deberíamos añadir:

Pedófilo: Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de, al menos, 16 años que se entretiene sexualmente con menores de 13 y respecto de los que mantiene una diferencia de edad de, por lo menos, cinco años.

Las conductas pedófilas son muy heterogéneas, desde casos inofensivos o casi inofensivos, hasta aquellos en que alcanzan niveles que entran dentro de lo criminal. A la actividad sexual de un pedófilo con un menor de 13 años se lo conoce con el nombre de abuso sexual infantil o pederastia (palabra que, etimológicamente, significa lo mismo que pedofilia).

Abuso sexual infantil (Pederastia): De manera genérica, se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder.

En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 95% de los casos) heterosexuales.

Definiciones extraídas de la Wikipedia

Un abrazo.

(Publiqué la primera versión de este texto el 25/5/2010)

dilluns, 21 de febrer de 2011

La soledat --- La soledad

[Entrada 42]

La soledat


Tinc la teoria, no referendada, de què el aquesta sensació de solitud que crec que tenim la majoria, tot i que tinguem una parella meravellosa que ens omple completament, ve del fet que només una minoria privilegia, que en solem dir artistes, son capaços de transmetre o de comunicar els seus sentiments, les seves emocions, amb la intensitat que aquestes tenen per a ells, la resta dels mortals no en sabem tant, tot i que hi ha tot un seguit d'emocions bàsiques, com l'alegria o la tristor, que se'ns veuen a la cara, n'hi ha d'altres de més complexes com les que envolten a l'enamorament que no són tant fàcils d'expressar de manera consistent.

Imagino que les persones amb una alta emotivitat ho patim més que les altres. De tot en fas un drama, em diuen, és que tens l'emotivitat a flor de pell. Llavors davant de qualsevol cosa que m'afecta aparento quedar-me impertèrrit, faig cara de pòquer, però la processó va per dins. Els estats de tensió i d'estrès acaben omplint-me el ventre de gasos. I el mal és que el dia que salto, que em deixo dur per les emocions, ho faig malament, inoportunament o exagerant el que sento en realitat... No n'hi ha per tant em diuen.

I és que penso que l'educació que he rebut que tenia com a paradigma més val conèixer que ser conegut, paradigma que imagino que forma part de l'educació que hem rebut la majoria, és desastrosa en aquest sentit, ja que ens ensenyen a amagar el que sentim, a quedar-nos incomunicats, sols.

Una abraçada.La soledad


Tengo la teoría, no refrendada, de que el esta sensación de soledad que creo que tenemos la mayoría, aunque tengamos una pareja maravillosa que nos llena completamente, viene del hecho de que sólo una minoría privilegia, que solemos llamar artistas, son capaces de transmitir o de comunicar sus sentimientos, sus emociones, con la intensidad que éstas tienen para ellos, el resto de los mortales no sabemos tanto, aunque hay una serie de emociones básicas, como la alegría o la tristeza, que se nos ven en la cara, hay otras más complejas como las que rodean al enamoramiento que no son tan fáciles de expresar de manera consistente.

Imagino que las personas con una alta emotividad lo sufrimos más que las otras. De todo haces un drama, me dicen, es que tienes la emotividad a flor de piel. Entonces ante cualquier cosa que me afecta aparento quedarme impertérrito, pongo cara de póquer, pero la procesión va por dentro. Los estados de tensión y de estrés acaban llenándome el vientre de gases. Y lo malo es que el día que salto, que me dejo llevar por las emociones, lo hago mal, inoportunamente o exagerando lo que siento en realidad... No es para tanto me dicen.

Y es que pienso que la educación que he recibido que tenía como paradigma más vale conocer que ser conocido, paradigma que imagino que forma parte de la educación que hemos recibido la mayoría, es desastrosa en este sentido, ya que nos enseñan a ocultar lo que sentimos, a quedarnos incomunicados, solos.

Un abrazo.

dijous, 17 de febrer de 2011

Un lector --- Un lector

[Entrada 41]

Un lector


- Hola. És en Peace-for-ever? –El noi era prim, amb els cabells llargs i amb un somriure als llavis que no es corresponia amb la mirada més aviat d'alerta, que expressava cert temor d'equivocar-se. Va pronunciar Peace for ever en un anglès impecable.

- Hola. Sí sóc jo –Vaig fer, corresponent al seu somriure amb el meu. Li vaig notar un canvi en la mirada ara molt més confiada i somrient com els seus llavis. Acabàvem de trencar la virtualitat de la nostra relació, ara ja era real, ja ens coneixíem físicament, ens podíem olorar, ens podíem tocar...

Va ser ell qui em va voler conèixer, he de confessar que em feia certa mandra. Entre els objectius del meu blog no hi havia el de conèixer els lectors, però en Insòlit havia insistit molt i la veritat és que aquestes coses m'afalaguen i vaig acabar cedint.

- Bé, per començar, t'agrairé que a partir em diguis Josep... I queda absolutament prohibit tractar-me de vostè, en això si que seré intransigent -vaig dir-li mentre entravem al bar.

- D'acord, però vost... Vull dir, tu m'hauràs de dir Jordi. –De fet ell ja sabia el meu nom, i jo el seu, però a les relacions virtuals ens havíem tractat sempre de Peace-for-ever i d'Insòlit, ja que eren els alies que usàvem tant al facebook com al blog, al msn i al correu electrònic.

El vaig trobar físicament maco i fins i tot atractiu, però hi havia alguna cosa que no m'acabava de quadrar. Malgrat que ens havíem mostrat fotografies el vaig veure diferent de com me l'imaginava, la seva dimensió real me'l feia veure com més petit, més jovenet, i és que les fotografies mai donen una imatge exacta de la realitat, poc o molt sempre la deformen. Llavors vaig pensar que era més jove del que m'havia dit.

Mentre triàvem una taula en un lloc discret del bar i seiem l'un davant de l'altre jo m'anava preguntant de què parlaríem.

- No fa gaire fred –li vaig dir- i això que estem a la famosa setmana dels barbuts que hauria de ser la més freda de l'any.

- A mi em sembla que fa calor, al metro suava.

- Potser anaves massa tapat per anar en metro –vaig dir-li somrient perquè entengués que era broma.

El cambrer ens va demanar que volíem, vaig demanar una canya i ell una Coca-cola.

- Suposo que voldràs saber per què tenia tant d'interès en conèixer-te. –Va dir així que va marxar el cambrer.

- Home, no estaria malament saber-ho.

- M'agradaria que no t'ho prenguessis malament. Potser he fet mal fet, però et volia demanar ajuda.

- Diners? –Vaig fer jo.

- No, no és això.

- Llavors?

- T'he explicat la meva vida i saps que m'agraden els adults, oi? –va dir ell en veu baixa quasi imperceptible.

- I tant! I jo n'he fet molta broma. Un noi tan maco com tu i encara per estrenar...

- Doncs això és el que vull demanar-te.

- Què dius? –Em va sortir com un crit, ell estava tot vermell, el cambrer es va girar a mirar-nos, llavors vaig baixar la veu i vaig seguir- Què estàs boig? Què no recordes que jo estic compromès?...

- Però no dius que ell et dóna llibertat per tenir sexe amb qui vulguis?

- Tu ho has dit, amb qui jo vulgui. –Vaig remarcar el "jo".

- Llavors és que no –Va dir tot compungit.

- Doncs sí, així d'entrada és que no. A més, em sembla que aquestes coses no es demanen d'aquesta manera. –En aquell moment va aparèixer el cambrer amb la comanda. Ens va servir mentre en Jordi i jo ens miràvem en silenci.

Quan se'n anar em vaig deixar caure sobre el respatller de la cadira, abatut, no entenia com podia demanar-me una cosa com aquella. Llavors el meu sexe es va despertar tot dient-me el contrari del que li acabava de dir.

- Per què no ho puc demanar si m'atraus? –Va seguir ell- M'has atret des de quasi el moment que vaig començar a llegir el teu blog. M'encanta el que escrius, com ho escrius... I sempre dius que els adolescents t'agradem... T'has transformat amb el meu adult ideal.

- O sigui que t'has enamorat de mi, sense haver-me ni tan sols vist.

- No, em sembla que enamorat no, però encapritxat, sí. -Em va aclarir.

- No hi veig la diferència.

- Crec que la diferència està en que només vull que siguem amants unes quantes vegades i prou.

- No sé que dir-te –vaig dir.- Deixa-m'ho rumiar.

Però una polla dura, com ho estava la meva en aquell moment, va condicionar molt la meva decisió.

Una abraçada.Un lector


- Hola ¿Es Peace-for-ever? -El chico era delgado, con el pelo largo y con una sonrisa en los labios que no se correspondía con la mirada más bien de alerta, que expresaba cierto temor a equivocarse. Pronunció Peace for ever en un inglés impecable.

- Hola. Sí soy yo -Dije, correspondiendo a su sonrisa con la mía. Le noté un cambio en la mirada ahora mucho más confiada y sonriente como sus labios. Acabábamos de romper la virtualidad de nuestra relación, ahora ya era real, ya nos conocíamos físicamente, nos podíamos oler, nos podíamos tocar...

Fue él quien me quiso conocer, debo confesar que me daba cierta pereza. Entre los objetivos de mi blog no había el de conocer los lectores, pero Insólito había insistido mucho y la verdad es que estas cosas me halagan y acabé cediendo.

- Bueno, para empezar, te agradeceré que a partir me llames Josep... Y queda absolutamente prohibido tratarme de usted, en eso si que seré intransigente -le dije mientras entrábamos en el bar.

- De acuerdo, pero ust... Quiero decir, tú me habrás de llamar Jordi. -De hecho él ya sabía mi nombre, y yo el suyo, pero en las relaciones virtuales nos habíamos tratado siempre de Peace-for-ever y de Insólito, ya que eran los alias que usábamos tanto en facebook como en el blog, el msn y el correo electrónico.

Me pareció físicamente hermoso e incluso atractivo, pero había algo que no me acababa de cuadrar. A pesar de que nos habíamos mostrado fotos lo vi diferente a como me lo imaginaba, su dimensión real me hacía verle como más pequeño, más joven, y es que las fotografías nunca dan una imagen exacta de la realidad, poco o mucho siempre la deforman. Entonces pensé que era más joven de lo que me había dicho.

Mientras escogíamos una mesa en un lugar discreto del bar y nos sentábamos el uno frente al otro yo me iba preguntando de qué hablaríamos.

- No hace mucho frío -le dije- a pesar de que estamos en la famosa semana de los barbudos que debería ser la más fría del año.

- A mí me parece que hace calor, en el metro sudaba.

- Quizá ibas demasiado tapado para ir en metro -le dije sonriendo para que entendiera que era broma.

El camarero nos preguntó que queríamos, pedí una caña y él una Coca-Cola.

- Supongo que querrás saber por qué tenía tanto interés en conocerte. -Dijo en cuanto se marchó el camarero.

- Hombre, no estaría mal saberlo.

- Me gustaría que no te lo tomases a mal. Quizás he hecho mal, pero te quería pedir ayuda.

- ¿Dinero? -Dije.

- No, no es eso.

- ¿Entonces?

- Te he contado mi vida y sabes que me gustan los adultos, ¿verdad? -Dijo él en voz baja casi imperceptible.

- ¡Y tanto! Y yo he hecho mucha broma al respecto. Un chico tan guapo como tú y aún por estrenar...

- Pues eso es lo que quiero pedirte.

- ¿Qué dices? -Me salió como un grito, él estaba completamente rojo, el camarero se giró a mirarnos, entonces bajé la voz y seguí- ¿Qué estás loco? ¿Que no recuerdas que yo estoy comprometido?...

- Pero ¿no dices que él te da libertad para tener sexo con quien quieras?

- Tú lo has dicho, con quien yo quiera. –Subrayé el "yo".

- Entonces es que no -dijo muy compungido.

- Pues sí, así de entrada es que no. Además, me parece que estas cosas no se piden de esa manera. -En ese momento apareció el camarero con nuestro pedido. Nos sirvió mientras Jordi y yo nos mirábamos en silencio.

Cuando se fue me dejé caer sobre el respaldo de la silla, abatido, no entendía cómo podía pedirme algo así. Entonces mi sexo se despertó diciéndome lo contrario que le acababa de decir.

- ¿Por qué no lo puedo pedir si me atraes? -Siguió él- Me has atraído desde casi el momento en que empecé a leer tu blog. Me encanta lo que escribes, como lo escribes... Y siempre dices que los adolescentes gustan... Te has transformado con mi adulto ideal.

- O sea que te has enamorado de mí, sin haberme ni siquiera visto.

- No, me parece que enamorado no, pero encaprichado, sí. –Me aclaró.

- No veo la diferencia.

- Creo que la diferencia está en que sólo quiero que seamos amantes unas cuantas veces y basta.

- No sé que decirte -dije.- Déjame pensar.

Pero una polla dura, como lo estaba la mía en ese momento, condicionó mucho mi decisión.

Un abrazo.

dilluns, 14 de febrer de 2011

Forever young (2) --- Forever young (2)

[Entrada 40]

Forever young (2)


Quants anys devia fer que no trepitjava aquells carrers? 48? Tot i el que havia canviat la ciutat en tants anys se sentia com a casa. Mentre es dirigia cap a classe anava pensant com no delatar-se i recordant vivències passades en aquells carrers. Sonà el mòbil, una perduda d'un tal Ramon. Va seguir caminant cap a l'institut.


- Ei! Josep! On vas tan sol?

Va mirar a qui el cridava, era un noi ros força maco que s'acostava corrent. Així que va ser a la seva alçada en Josep va fer per signes que no podia parlar. Abans de sortir de casa havia escrit en un paper que duia a la butxaca: "Totalment afònic i mut!". Li va mostrar i aquell noi va riure en llegir-ho...

- Així avui no haurem d'aguantar els teus rotllos, fantàstic! Vindràs a jugar al partit d'aquesta tarda? –En Josep va fer que sí amb el cap després de dubtar uns segons.- Si guanyem ja som a la final.

Déu meu! Un partit! De què? A què jugo? Va pensar tot esglaiat.

- No farem el ridícul com el Barça ahir que no li va saber fer cap gol a l'Athletic, oi? -Va seguir aquell noi.

Ah! Era a futbol, d'això en sabia, tot i que sempre he estat bastant dolentet -va seguir pensant en Toni.- He fet sort de trobar aquest noi, així no la cagaré a l'institut, i ell em durà a l'aula.

Se'ls afegí un altre noi, primet de cabell castany i ulls foscos, també castanys, molt mono de cara. També venia corrent. Va saludar amb un, bon dia i li va fer una mirada estranya a en Josep, com de retret. El rosset li va dir:

- Bon dia Ramon, avui en Josep està afònic, no pot dir ni "mu". Així que pots aprofitar-ho per parlar.

Ramon? Aquest deu ser el de la trucada, va pensar en Toni. En Ramon es va enrojolar, va mirar a en Josep com demanant-li ajuda i fent un esforç va respondre encara esbufegant per la carrera:

- Osti Marc! Sempre punxant. Si no parlo més es per que no tinc res a dir i en canvi ell –assenyalà a en Josep- sempre té coses per explicar. Cadascú és com és, no ens pots respectar?

- Collons! Tio! Que feia broma! Sembles en Josep, avui que ell no em pot fotre l'esbronc me'l fots tu. –Es va defensar en Marc.

Poc a poc anava descobrint com era aquell Josep que li havia cedit el cos.

- Com és que veniu separats avui? –Preguntà en Marc a en Ramon.

- No ho sé, l'he passat a buscar com sempre, però aquest –va fer un gest amb la mà indicant que es referia a en Josep- no m'ha esperat i ha marxat tot sol. Per sort m'he trobat sa mare i m'ho ha dit, sinó encara seria al portal de casa seva esperant-lo. A més m'ha explicat que estava això que afònic i també que estava una mica raret. –Tot girant-se cap en Josep li preguntà- Portes el treball?

En Josep va fer cara de "a mi que m'expliques?" i en Ramon va seguir.

- Tio que només l'havies d'imprimir i enquadernar!

En Josep es tragué la motxilla de l'esquena i sense deixar de caminar, n'obrí la cremallera i en va treure el treball de socials del grup C que havia vist abans. En Ramon va fer un somriure que a ell li va semblar captivador. En Marc va dir:

- Qui ho havia de dubtar? Sempre fregant la perfecció. Segur que ens posen un 10.

Se'ls van ajuntar dos nois més que venien junts. En Pau i en Jordi. També eren del grup C del treball de socials. Van entrar al pati de l'institut i van anar junts cap a classe. Tothom va saber que en Josep no podia parlar. Fins i tot els professors, i un d'ells va ironitzar: "una llàstima, avui no t'hauré de fer callar".

Per sort el nostre protagonista, en Toni, tenia estudis universitaris, una amplia cultura, i una bona memòria. A classe no va tenir cap mena de dificultat per manca de preparació o de coneixements. Més aviat s'hi avorrí i en algun cas patí el baix nivell cultural i humà d'algun dels professors. En canvi aquell profe que havia fet broma de la seva afonia li va caure molt bé li va semblar una persona excel•lent.

Va descobrir que la seva colla estava formada fonamentalment per aquells cinc nois que havien fet junts el treball de socials, també li va semblar que ell exercia un cert lideratge a la classe. El fet de què no pugues parlar funcionava bé ja que justificava davant dels altres que fes coses rares.

Va començar a notar que amb en Ramon hi havia alguna cosa especial. Va ser en Ramon qui es va ocupar d'anar-li indicant quan se sortia del que era habitual del seu comportament, fent-li notar que tenia raó sa mare (la d'en Josep) quan li havia dit que estava estrany. A l'hora del pati, després de menjar-se el bocata li tocà jugar a futbol, només uns 10 minuts, llavors s'adona que aquell cos estava prou ben entrenat.

Va anar al lavabo a orinar abans de tornar a classe. Quan ja sortia va entrar en Ramon. Estaven sols. En Ramon se li acostà tot fent un altre vegada aquell somriure encisador li va fer un llarg petó ben humit a la boca tot acariciant-li el sexe per sobre de la roba cosa que li produí una forta erecció, i es va adonar que en Ramon també trempava quan en Toni es va atrevir a correspondre a la carícia. En Ramon va afegir un "t'estimo" a cau d'orella i van tornar junts a classe. Tot plegat va passar amb la naturalitat dels fets habituals. Estava clar el que hi havia, però més que agradar-li el va espantar. No tenia por d'en Ramon, tenia por d'ell mateix.

Una abraçada.Forever young (2)


¿Cuántos años haría que no pisaba aquellas calles? ¿48? A pesar de lo que había cambiado la ciudad en tantos años se sentía como en casa. Mientras se dirigía hacia clase iba pensando como no delatarse y recordando vivencias pasadas en aquellas calles. Sonó el móvil, una perdida de un tal Ramon. Siguió caminando hacia el instituto.


- ¡Eh! ¡Josep! ¿Dónde vas tan solo?

Miró a quien le llamaba, era un chico rubio bastante guapo que se acercaba corriendo. Así que estuvo a su altura Josep hizo por signos que no podía hablar. Antes de salir de casa había escrito en un papel que llevaba en el bolsillo: "Totalmente afónico y mudo". Se lo mostró y el muchacho se rió al leerlo...

- Así hoy no tendremos que aguantar tus rollos, ¡fantástico! ¿Irás a jugar el partido de esta tarde? -Josep dijo que sí con la cabeza después de dudar unos segundos.- Si ganamos ya estaremos en la final.

¡Dios mío! ¡Un partido! ¿De qué? ¿A qué juego? Pensó completamente asustado.

- No haremos el ridículo como el Barça ayer que no le supo hacerle ningún gol al Athletic, ¿verdad? -Siguió aquel chico.

¡Ah! Era a fútbol, de eso sabía, aunque siempre he sido bastante malillo-siguió pensando en Toni.- He tenido suerte al encontrar a este chico, así no la cagaré en el instituto, y él me llevará al aula.

Se les añadió otro chico, delgadito de cabello castaño y ojos oscuros, también castaños, muy mono de cara. También venía corriendo. Saludó con un, buenos días y le hizo una mirada extraña a Josep, como de reproche. El rubito le dijo:

- Buenos días Ramon, hoy Josep está afónico, no puede decir ni "mu". Así que puedes aprovechar para hablar.

¿Ramon? Este debe ser el de la llamada, pensó Toni. Ramon se sonrojó, miró a Josep como pidiéndole ayuda y haciendo un esfuerzo respondió aún resoplando por la carrera:

- ¡Osti Marc! Siempre punzante. Si no hablo más es porque no tengo nada que decir y en cambio él -señaló a Josep- siempre tiene cosas que contar. Cada uno es como es, ¿no nos puedes respetar?

- ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué bromeaba! Te pareces a Josep, hoy que él no me puede pegar la bronca me echas tú. -Se defendió Marc.

Poco a poco iba descubriendo como era aquel Josep que le había cedido el cuerpo.

- ¿Cómo es que venís separados hoy? -Preguntó Marc a Ramon.

- No lo sé, lo he pasado a buscar como siempre, pero este –hizo un gesto con la mano indicando que se refería a Josep- no me ha esperado y se ha ido solo. Por suerte me he encontrado su madre y me lo ha dicho, sino aún estaría en el portal de su casa esperándole. Además me ha explicado eso de que estaba afónico y también que estaba algo rarito. –Girándose hacia Josep le preguntó- ¿Traes el trabajo?

Josep puso cara de "¿a mí que me cuentas?" y Ramon siguió.

- ¡Tío que sólo lo tenías que imprimir y encuadernar!

Josep se sacó la mochila de la espalda y sin dejar de andar, abrió su cremallera y sacó el trabajo de sociales del grupo C que había visto antes. Ramon sonrió y su sonrisa le pareció cautivadora. Marc dijo:

- ¿Quién lo iba a dudar? Siempre rozando la perfección. Seguro que nos ponen un 10.

Se les juntaron dos chicos más que venían juntos. Pau y Jordi. También eran del grupo C del trabajo de sociales. Entraron en el patio del instituto y fueron juntos hacia clase. Todo el mundo supo que Josep no podía hablar. Incluso los profesores, y uno de ellos ironizó: "una lástima, hoy no tendré que hacerte callar".

Por suerte nuestro protagonista, Toni, tenía estudios universitarios, una amplia cultura, y una buena memoria. En clase no tuvo ningún tipo de dificultad por falta de preparación o de conocimientos. Más bien se aburrió y en algún caso sufrió el bajo nivel cultural y humano de alguno de los profesores. En cambio aquel profe que había hecho broma de su afonía le cayó muy bien, le pareció una persona excelente.

Descubrió que su grupo estaba formada fundamentalmente por aquellos cinco chicos que habían hecho juntos el trabajo de sociales, también le pareció que él ejercía un cierto liderazgo en la clase. El hecho de que no pudiera hablar funcionaba bien ya que justificaba ante los demás que hiciera cosas raras.

Comenzó a notar que con Ramon había algo especial. Fue Ramon quien se ocupó de irle indicando cuando se salía de lo habitual de su comportamiento, haciéndole notar que tenía razón su madre (la de Josep) cuando le había dicho que estaba extraño. A la hora del patio, después de comerse el bocata le tocó jugar al fútbol, sólo unos 10 minutos, entonces se dio cuenta que aquel cuerpo estaba bastante bien entrenado.

Fue al baño a orinar antes de volver a clase. Cuando ya salía entró Ramon. Estaban solos. Ramon se le acercó luciendo otra vez esa sonrisa encantadora y le dio un largo beso cargado de humedad en la boca al tiempo que le acariciaba el sexo por encima de la ropa lo cual le produjo una fuerte erección, y se dio cuenta que Ramon también estaba empalmado cuando Toni se atrevió a corresponder a la caricia. Ramon añadió un "te quiero" al oído y volvieron junto a clase. Todo ocurrió con la naturalidad de los hechos habituales. Estaba claro lo que había, pero más que gustarle le asustó. No tenía miedo de Ramon, tenía miedo de sí mismo.

Un abrazo.

dissabte, 12 de febrer de 2011

Premi meme 7 secrets --- Premio meme 7 secretos

[Entrada 39]

Premi meme 7 secretsEn Isra ha tingut la gentilesa de donar-me un nou premi, aquest va de secrets, he d'explicar 7 secrets meus i donar el premi a 15 blograires.


Què puc dir-ne de l'Isra que no sapigueu? Una persona valenta, forta i afectuosa que va començar el seu blog fet un embolic i ha sabut donar un tomb brutal a la seva vida, a més té un cor d'or. Sincerament el tinc en molta estima.

Així que començaré pels 7 secrets:

1) Voldria dormir sempre en pilotes, però no ho puc fer. Quan qui comparteix el llit amb mi es mou em moro de fred i normalment es mou molt.
2) Menjo de tot, menys determinats cuinats de bacallà dessalat.
3) Fa temps que no em cal masturbar-me. Crec que encara no ha caigut la primera palla del 2011. Vaig ben servit per altres vies.
4) Sóc fàcilment influenciable, no tinc la millor de les autoestimes, tot i que lluito per millorar-la.
5) Sóc molt dolent lligant, la meva timidesa em pot.
6) No estat mai a un local d'ambient gai, la meva timidesa em pot.
7) El dit polze de la meva mà dreta és més curt que el de la mà esquerra

I ja està, he hagut de fer meravelles per no dir-vos la meva edat.

A veure a quants sóc capaç de premiar:

- Max
- Erick
- Mangoto
- Cosimo
- Hiddai
- Didii Freiitas
- tatojimmy
- Maxtian
- Doomsday
- Damian
- Pau

Com podeu veure encara me'n falten quatre per donar, és a dir, que si a algú li fa ilu que m'ho digui i li dono immediatament.

Per tenir el premi heu de fer el mateix que he fet jo: publicar un post amb 7 secrets de la vostra persona i repartir-lo a 15 blogaires.

Una abraçada.Premio meme 7 secretos


Isra ha tenido la gentileza de darme un nuevo premio, éste va de secretos, tengo que explicar 7 secretos míos y dar el premio a 15 blogrueros.


¿Qué puedo decir de Isra que no sepais? Una persona valiente, fuerte y cariñosa que empezó su blog hecho un lío y ha sabido dar una vuelta brutal a su vida, además tiene un corazón de oro. Sinceramente lo tengo en mucha estima.

Así que empezaré por los 7 secretos:

1) Quisiera dormir siempre en pelotas, pero no lo puedo hacer. Cuando quien comparte la cama conmigo se mueve me muero de frío y normalmente se mueve mucho.
2) Como de todo, menos determinados cocinados de bacalao desalado.
3) Hace tiempo que no necesito masturbarme. Creo que aún no ha caído la primera paja del 2011. Voy bien servido por otras vías.
4) Soy fácilmente influenciable, no tengo la mejor de las autoestimas, aunque lucho por mejorarla.
5) Soy muy malo ligando, mi timidez me puede.
6) No estado nunca en un local de ambiente gay, mi timidez me puede.
7) El dedo pulgar de mi mano derecha es más corto que el de la mano izquierda

Y ya está, he tenido que hacer maravillas para no deciros mi edad.

A ver a cuantos soy capaz de premiar:

- Max
- Erick
- Mangoto
- Cosimo
- Hiddai
- Didii Freiitas
- tatojimmy
- Maxtian
- Doomsday
- Damian
- Pau

Como podéis ver aún me faltan cuatro por dar, es decir, que si a alguien le hace ilu que me lo diga y le doy inmediatamente.

Para tener el premio debe hacer lo mismo que he hecho yo: Publicar un post con 7 secretos de su persona y repartirlo a 15 blogueros.

Un abrazo.

dijous, 10 de febrer de 2011

Els diferents --- Los diferentes

[Entrada 38]

Els diferents


A la nostra societat hi ha minories o grups de persones més o menys marginades o que en un moment o altre de la seva vida han patit o pateixen problemes pel fet de ser diferents...

Podríem parlar dels esquerrans que s'han adaptar a un món fet i pensat per dretans, o dels que pateixen dislèxia que són tractats a les escoles com a deficients per les seves dificultats congènites de lectura i d'escriptura quan solen ser persones força intel•ligents, només cal veure que dins d'aquesta minoria hi ha grans genis com: Albert Einstein, Thomas Edison, John Lennon, Michael Faraday, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso... Hi ha una multitud de minories a la nostra societat com els col•lectius LGBT, els minusvàlids, la gent que viu formant "parrelles poc convencionals", etc.

Se sap que els humans temem el que ens resulta desconegut, rar, en allò que és diferent del que coneixem. En aquestes terres on visc s'està veient amb la immigració. Alguns no volen els immigrants per por a perdre els seus llocs de treball o els seus privilegis. Altres els tenen por perquè són diferents, estranys i aquests darrers em sembla que són majoria... Fa uns segles una persona amb un comportament estrany era acusada de bruixeria a la inquisició i era cremada a la foguera, és a dir, que en general les religions també han fomentat la resistència a les diferències.

Una de les característiques de l'adolescent és que posa els valors socials per sobre dels altres, està força preocupat per ser acceptat i això el porta a vegades a ser esclau del tipus de comportament o de la manera de fer imperant en el seu grup, club, clan o tribu. Té autèntiques dificultats per ser diferent i aquell que s'atreveix a plantejar-ho pot ser titllat d'extravagant o friki, i si persisteix és indefectiblement marginat. En general l'adolescent té por, força por a la diferència.

D'altra banda la manca de seguretat o d'autoestima i d'experiència fa que hi hagi adolescents que es busquin un ídol, algú amb qui emmirallar-se, a qui imitar, a vegades fins a extrems malaltissos. El fet d'imitar dóna seguretat, però també vol dir una pèrdua de la pròpia personalitat i una renúncia a trobar el propi camí.

Si no fos així, si no hi hagués por a la diferència, segurament hi hauria força gent que buscaria una forma de vida més adaptada a la seva forma de ser, més personal i ningú s'espantaria de què els altres fessin i es comportessin de maneres diferents. Però desgraciadament això sol ser molt minoritari. Però a mi em sembla que és aquesta minoria la que ha encetat bé el seu camí cap a la felicitat, cap a la pròpia realització... Malauradament qui se'n surt corre el risc de provocar les enveges de molts i l'odi d'aquells que el volen dominar i no poden. Entre uns i altres (envejosos i dominadors) sempre hi ha qui li busca la desgràcia...

Tot i que personalment no veig com posar les bases per a la pròpia autorealització amb por a la diferència, amb por a ser tu mateix i deixant-te dur pels convencionalismes i pels tabús socials.

Una abraçada.

(Vaig publicar la primera versió d'aquest text el 23 de setembre de 2008)Los diferentes


En nuestra sociedad hay minorías grupos de personas más o menos marginadas o que en un momento u otro de su vida han sufrido o sufren problemas por ser diferentes...

Podríamos hablar de los zurdos que se adaptarán a un mundo hecho y pensado para diestros, o los que sufren dislexia que son tratados en las escuelas como deficientes por sus dificultades congénitas de lectura y de escritura cuando suelen ser personas muy inteligentes, solo hay que fijarse en que dentro de esa minoría hay grandes genios como: Albert Einstein, Thomas Edison, John Lennon, Michael Faraday, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso... Hay una multitud de minorías en nuestra sociedad como los colectivos LGBT, los minusválidos, la gente que vive formando "parejas poco convencionales", etc.

Se sabe que los humanos tememos lo que nos resulta desconocido, raro, a lo que es diferente de lo que conocemos. En estas tierras donde vivo se está viendo con la inmigración. Algunos no quieren a los inmigrantes por miedo a perder sus empleos o sus privilegios. Otros los temen porque son diferentes, extraños y estos últimos me parece que son mayoría... Hace unos siglos una persona con un comportamiento extraño era acusada de brujería a la inquisición y era quemada en la hoguera, es decir, que en general las religiones también han fomentado la resistencia a las diferencias.

Una de las características del adolescente es que pone los valores sociales por encima de los demás, está bastante preocupado por ser aceptado y eso le lleva a veces a ser esclavo del tipo de comportamiento o de la manera de hacer imperante en su grupo, club, clan o tribu. Tiene auténticas dificultades para ser diferente y aquel que se atreve a plantearlo puede ser tildado de extravagante o friki, y si persiste es indefectiblemente marginado. En general el adolescente tiene miedo, mucho miedo a la diferencia.

Por otra parte la falta de seguridad o de autoestima y de experiencia hace que haya adolescentes que se busquen un ídolo, alguien con quien identificarse, a quien imitar, a veces hasta extremos enfermizos. El hecho de imitar da seguridad, pero también significa una pérdida de la propia personalidad y una renuncia a encontrar el propio camino.

Si no fuera así, si no hubiera miedo a la diferencia, seguramente habría bastante gente que buscaría una forma de vida más adaptada a su forma de ser, más personal y nadie se asustaría de que los demás hicieran y se comportaran de maneras diferentes. Pero desgraciadamente esto suele ser muy minoritario. Pero a mí me parece que es esa minoría la que ha empezado bien su camino hacia la felicidad, hacia la propia realización... Desgraciadamente quien tiene éxito en esa tarea corre el riesgo de provocar las envidias de muchos y el odio de aquellos que lo quieren dominar y no pueden. Entre unos y otros (envidiosos y dominadores) siempre hay quien le busca la desgracia...

Aunque personalmente no veo cómo poner las bases para la propia autorrealización con miedo a la diferencia, con miedo a ser tú mismo y dejándote llevar por los convencionalismos y los tabúes sociales.

Un abrazo.

(Publiqué la primera versión de este texto el 23 de setiembre de 2008)

dilluns, 7 de febrer de 2011

Què hi fas aquí? (2) --- ¿Qué haces aquí? (2)

[Entrada 37]

Què hi fas aquí? (2)


En Marçal es d'aquells que si els ho preguntes et diuen que sempre han estat homosexuals, no va descobrir la seva homosexualitat en un moment donat, sempre ho havia estat. De ben petit ja havia sabut que li agradaven els homes tot i que alguna vegada havia fet alguna petita incursió en el sexe femení, però mai havia estat res que valgués la pena esmentar, pura curiositat, no va passar mai dels "toquitejos".

Als 14 anys ja era un noi prou maco, amb un cos proporcionat, ben musculat i marcat, d'espatlles amples i amb el culet petit, atapeït i arromangat. Un d'aquells culs que tothom es mira. Tot i que no era gaire alt, feia un parell de cm. menys que son pare, tenia una cara ben proporcionada, de formes regulars, simpàtica i riallera que triomfava on d'altres potser més guapos no tenien èxit. Cal dir que també que estava ben dotat per al sexe cosa que complementava amb la seva versatilitat que li donava una gran capacitat d'aconseguir plaer i de proporcionar-ne. Es més, era un noi força calent, d'aquells que necessiten 3 o 4 escorregudes diàries per sentir-se bé... El seu rècord estava en 6 vegades en una sola nit, una llarga i plaent nit... Als 18 anys conservava aquella bellesa i aquella apetència sexual.

Havia començat a mantenir relacions sexuals amb regularitat amb els 14 acabats de fer. El primer va ser un company de l'esplai de 19 anys. A ell sempre l'han atret els més grans. Mai ha sabut veure res d'interessant en els de la seva edat ni en els menors, no s'ho passa bé. I es que no troba interessants les converses que mantenen, les sol trobar fàtues, buides. D'aquest noi, el de l'esplai, se'n va enamorar perdudament, però les coses no van funcionar gaire ja que les seves relacions eren fonamentalment sexuals, se sentia utilitzat i en va acabar amb el cor partit.

D'aquesta experiència va concloure que no es volia enamorar més, que no volia que li tornessin a partir el cor. Va anar tenint amants sempre més grans que ell, i relacions esporàdiques amb adults cosa que a la seva edat a noi guapo com ell li era senzill d'aconseguir. Va arribar a follar amb un profe de l'institut. Ell llavors ell en tenia 15. El professor era un home d'uns quaranta anys de molt bon veure, força elegant, amb una miqueta de panxeta, i amb el qual tenia molt bona química. En Marçal li fa fer una sèrie de consultes sobre un treball que havia de fer i el professor li va dir que si volia li podia mostrar uns llibres que tenia a casa seva cosa que en Marçal va acceptar immediatament. Va anar a casa del professor enl sortir de l'institut i van acabar al llit. El professor mai més li va dir res, ni el va convidar, va ser ben discret i ell també. També amb un psicòleg al qual va anar per temes d'orientació professional quan estava acabant 4t de ESO. Van parlar de moltes coses, aquell home es va anar interessant-se per tots els aspectes de la vida d'en Marçal. Quan van arribar al sexual, en Marçal, que feia estona que pensava que aquell home li agradava físicament i que no li faria res follar amb ell, va estar insinuant i fins i tot provocador... Van acabar follant a la consulta. No hi va tornar mai més.

Sempre va tenir bona cura que ni els seus companys, ni els amics i molt menys els pares en sabessin res de tot això, va actuar sempre amb la màxima discreció i cura per no ésser descobert. L'ajudava el fet de no ser gens efeminat i tenir un capteniment en aparença ben baronívol. Tot i que mai se li va conèixer una xicota sabia guardar bé les aparences interessant-se sempre per noies que estaven fora de seu abast ja fos perquè tenien parella o per que ell les sabia interessades per un altre.

Els seus pares duien una política de no posar-li les coses gaire fàcils. D'una banda gaudia de tot el necessari, no li faltava de res, s'ocupaven dels seus estudis, de la seva formació, de que fes esport, per no dir de la correcta alimentació i salut, però amb els capricis eren força restrictius, li deien que se'ls guanyés. Així que tenia pocs diners per sortir els caps de setmana, per anar de festa, per viatjar i pel seu somni daurat, comprar-se un cotxe. Pero no volia un cotxe qualsevol, no, en volia un d'aquells cars, de bona marca. Per això quan va començar a la universitat que només li ocupava els matins va decidir posar-se a treballar en alguna feina ben lucrativa i la millor que va trobar va ser a Gigoló Boys. Tot i que no tenia un sou sinó que cobrava per serveis, el primer dia va fer més de 200 euros i el primer mes va passar dels 3.000. Als pares els va dir que era a una Pizzeria i així podia tornar a casa de matinada.

Aquella tarda l'encarregat els va dir "pasad por la 4". Ja portava mes de dos mesos treballant allí i sabia perfectament que volia dir allò. Es va treure la samarreta i els texans. Va deixar passar al davant aquell noi brasiler que allí es feia dir Marcos i que era amb qui més s'avenia de tota aquella colla de xavals que estaven allí per prostituir-se. Quan en Marcos tornava li va dir "a ver si tienes suerte, es guapo y está bueno, además es madurito como a ti te gustan". Va tustar la porta, va entra i la va tancar darrera seu.

- QUÈ COLLONS HI TU FAS AQUí? -va cridar el presumpte client a qui va reconèixer amb estupor.

- Pare, què hi fas aquí? -va dir en Marçal, tot vermell i avergonyit.

Una abraçada.¿Qué haces aquí? (2)


Marçal es de aquellos que si se lo preguntas te dicen que siempre han sido homosexuales, no descubrió su homosexualidad en un momento dado, siempre lo había sido. Siendo muy pequeño ya había sabido que le gustaban los hombres aunque alguna vez había hecho alguna pequeña incursión en el sexo femenino, pero nunca había sido nada que valiera la pena mencionar, pura curiosidad, no pasó nunca de los "toqueteos".

A los 14 años ya era un chico bastante guapo, con un cuerpo proporcionado, bien musculado y marcado, de hombros anchos y con el culito pequeño, apretado y respingón. Uno de esos culos que todo el mundo se mira. Aunque no era muy alto, medía un par de cm. menos que su padre, tenía una cara bien proporcionada, de formas regulares, simpática y risueña que triunfaba donde otros quizá más guapos no tenían éxito. Hay que decir también que estaba bien dotado para el sexo lo que complementaba con su versatilidad que le daba una gran capacidad de conseguir placer y de proporcionarlo. Es más, era un chico bastante caliente, de aquellos que necesitan 3 o 4 corridas diarias para sentirse bien... Su récord estaba en 6 veces en una sola noche, una larga y placentera noche... A los 18 años conservaba aquella belleza y aquella apetencia sexual.

Había comenzado a mantener relaciones sexuales con regularidad con los 14 recién cumplidos. El primero fue un compañero del centro de ocio de 19 años. A él siempre le han atraído los mayores. Nunca ha sabido ver nada de interesante en los de su edad ni en los menores, no se lo pasa bien. Y es que no le parecen interesantes las conversaciones que mantienen, las suele encontrar fatuas, vacías. De ese chico, el del centro ocio, se enamoró perdidamente, pero las cosas no funcionaron demasiado bien ya que sus relaciones eran fundamentalmente sexuales, se sentía utilizado y acabó con el corazón partido.

De esa experiencia concluyó que no se quería enamorar más, que no quería que le volvieran a partir el corazón. Fue teniendo amantes siempre mayores que él, y relaciones esporádicas con adultos lo que a su edad chico guapo como él le era sencillo de conseguir. Llegó a follar con un profe del instituto. Él entonces él tenía 15 años. El profesor era un hombre de unos cuarenta años de muy buen ver, bastante elegante, con un poco de tripita, y con el que tenía muy buena química. En Marçal le hizo una serie de consultas sobre un trabajo que tenía que hacer y el profesor le dijo que si quería le podía mostrar unos libros que tenía en su casa lo que en Marçal aceptó inmediatamente. Fue a casa del profesor al salir del instituto y acabaron en la cama. El profesor nunca más le dijo nada, ni lo invitó, fue muy discreto y él también. También con un psicólogo al que fue por temas de orientación profesional cuando estaba acabando 4º de ESO. Hablaron de muchas cosas, aquel hombre se fue interesando por todos los aspectos de la vida de Marçal. Cuando llegaron al sexual, Marçal, que hacía rato que pensaba que aquel hombre le gustaba físicamente y que no le importaría follar con él, estuvo insinuante e incluso provocador... Acabaron follando en la consulta. No volvió allí nunca más.

Siempre tuvo buen cuidado de que ni sus compañeros, ni sus amigos y mucho menos sus padres supieran nada de todo eso, actuó siempre con la máxima discreción y cuidado para no ser descubierto. Le ayudaba el hecho de no ser nada afeminado y tener un comportamiento en apariencia muy varonil. Aunque nunca se le conoció una novia sabía guardar bien las apariencias interesándose siempre por chicas que estaban fuera de su alcance ya fuera porque tenían pareja o porque él sabía que estaban interesadas por otro.

Sus padres le aplicaban una política de no ponerle las cosas demasiado fáciles. Por un lado disfrutaba de todo lo necesario, no le faltaba de nada, se ocupaban de sus estudios, de su formación, de que hiciera deporte, por no decir de la correcta alimentación y salud, pero con los caprichos eran bastante restrictivos, le decían que se los ganara. Así que tenía poco dinero para salir los fines de semana, para ir de fiesta, para viajar y para su sueño dorado, comprarse un coche. Pero no quería un coche cualquiera, no, quería uno de esos caros, de buena marca. Por eso cuando empezó en la universidad que sólo le ocupaba las mañanas decidió ponerse a trabajar en algún trabajo bien lucrativo y el mejor que encontró fue en Gigoló Boys. Aunque no tenía un sueldo sino que cobraba por servicios, el primer día ganó más de 200 euros y el primer mes pasó de los 3.000. A los padres les dijo que estaba en una Pizzería y así podía volver a casa de madrugada.

Aquella tarde el encargado les dijo "Pasad por la 4". Ya llevaba más de dos meses trabajando allí y sabía perfectamente que quería decir aquello. Se quitó la camiseta y los vaqueros. Dejó pasar delante aquel muchacho brasileño que allí se hacía llamar Marcos y que era con quien más congeniaba de toda aquella pandilla de chavales que estaban allí para prostituirse. Cuando Marcos volvía le dijo "a ver si tienes suerte, es guapo y está bueno, además es madurito como a ti te gustan". Golpeó en la puerta, entró y la cerró tras de sí.

- ¿QUÉ COJONES TÚ HACES AQUÍ? -Gritó el presunto cliente a quien reconoció con estupor.

- Padre, ¿qué haces aquí? -Dijo Marçal, completamente ruborizado y avergonzado.

Un abrazo.

dijous, 3 de febrer de 2011

Blog, la peli

[Entrada 36]

Blog, la peli


Blog és la primera pel•lícula d’Elena Trapé, graduada en direcció i professora de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), és a dir, és una òpera prima. La idea inicial és un fet real: el juny del 2008, 17 noies de 15 anys es van posar d'acord en un institut de Gloucester (Massachusetts) per fer el mateix que les noies protagonistes de la pel•lícula planegen fer sota el nom clau de MAKAMAT (i que no revelaré).

A partir d’aquest fet real, Trapé construeix una història que s’endinsa en els sentiments i les emocions d’un grup de noies adolescents, companyes de classe, amb un pla secret i un objectiu comú, que no és sinó la necessitat de viure emocions fortes que les diferenciïn de la resta. Per a aquest treball cinematogràfic, Trapé ha utilitzat material real que el grup de joves intèrprets del film va gravar a casa, sense guió clar i definit, sinó majoritàriament improvisat. Així, la pel•lícula destaca principalment per la manera com es filma l’acció i per la frescor interpretativa de les actrius (cap d’elles havia treballat mai abans al cinema i van incorporar trets propis als personatges, només es van preparar participant en un taller d'interpretació de tres mesos).

Segons paraules de la directora: Bloc no és un retrat sociològic dels adolescents. Volia deixar espai a la pel•lícula perquè elles m'expliquessin com són a la seva edat. Hem creat una dinàmica treball en què hi ha hagut molt marge d'improvisació. Elles han pogut explicar en primera persona com se senten i veuen el món.

Està entre la comèdia i el drama. Es un cine diferent, proper, creïble... I segons Fotogramas: Una de les cròniques més vives, lúcides i emocionants de l'adolescència que ha donat el cinema recent.

De fet, no hi surt específicament cap blog, però sí els xats y una bona part de filmació que figura que fan elles mateixes. Filmada integrament a Barcelona, té moments especialment divertits com un en què les noies estan mirant juntes i prou esgarrifades una peli porno, una d'elles conclou, més o menys "si la humanitat fa milers d'anys que ho fa instintivament, això de follar no pot ser tan difícil."

Jo crec que com a pel•lícula pot ser interessant per a tothom, però els encara adolescents, a més, es poden sentir identificats i propers en aquestes noies. Acabaré amb una reflexió de un adolescent que em van fer, ja a la sala de cine, uns minuts abans d'iniciar-se la projecció d'aquesta peli: La adolescència resulta esgotadora perquè tot en ella és molt important.

Una abraçada.Blog, la peli


Blog es la primera película de Elena Trapé, graduada en dirección y profesora de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), es decir, es una ópera prima. La idea inicial es un hecho real: en junio de 2008, 17 chicas de 15 años se pusieron de acuerdo en un instituto de Gloucester (Massachusetts) para hacer lo mismo que las chicas protagonistas de la película planean hacer bajo el nombre clave de MAKAMAT (y que no voy a rebelar).

A partir de este hecho real, Trapé construye una historia que se adentra en los sentimientos y las emociones de un grupo de chicas adolescentes, compañeras de clase, con un plan secreto y un objetivo común, que no es sino la necesidad de vivir emociones fuertes que las diferencien del resto. Para este trabajo cinematográfico, Trapé ha utilizado material real que el grupo de jóvenes intérpretes del filme grabó en casa, sin guión claro y definido, sino mayoritariamente improvisado. Así, la película destaca principalmente por la forma en que se filma la acción y por la frescura interpretativa de las actrices (ninguna de ellas había trabajado nunca antes en el cine e incorporaron rasgos propios a los personajes, sólo se prepararon participando en un taller de interpretación de tres meses).

Según palabras de la directora: Blog no es un retrato sociológico de los adolescentes. Quería dejar espacio a la película para que ellas me explicaran como son a su edad. Hemos creado una dinámica trabajo en que ha habido mucho margen de improvisación. Ellas han podido explicar en primera persona cómo se sienten y ven el mundo.

Está entre la comedia y el drama. Es un cine diferente, cercano, creíble... Y según Fotogramas: Una de las crónicas más vivas, lúcidas y emocionantes de la adolescencia que ha dado el cine reciente.

De hecho, no sale específicamente ningún blog, pero sí los chats y una buena parte de filmación que representa que hacen ellas mismas. Filmada íntegramente en Barcelona, tiene momentos especialmente divertidos como uno en que las chicas están mirando juntas y bastante asustadas una peli porno, una de ellas concluye, más o menos "si la humanidad hace miles de años que lo hace instintivamente, eso de follar no puede ser tan difícil."

Yo creo que como película puede ser interesante para todos, pero los aún adolescentes, además, se pueden sentir identificados y cercanos a esas chicas. Acabaré con una reflexión de un adolescente que me hicieron, ya en la sala de cine, unos minutos antes de iniciarse la proyección de esta película: La adolescencia resulta agotadora porque todo en ella es muy importante.

Un abrazo.

dimarts, 1 de febrer de 2011

Portera Evolution [Viene de Tatojimmy y pasa a Thiago]

[Entrada 35]

Portera Evolution


Tot va començar amb en Sergio que va explicar una història. Es tracta d'explicar-la de nou a algú. En el meu cas me la va explicar en tatojimmy i jo l'explico a en Thiago perquè ell la hi expliqui a qui vulgui i segueixi la cadena que es va a comptar el 3 de febrer. Es tracta de veure com arriba aquesta història que va explicar en Sergio a qui sigui l'últim que l'expliqui. Jo em baso només en el que em va explicar en tatojimmy tot i que aquest matí he llegit la versió anterior, la d'en Isra. Cal seguir la cadena tan ràpid com es pugui. Queda poc temps.

---

Mira Thiago: Resulta que en Isra. Sí, sí, aquest Isra que acaba de passar un mal tràngol i que està fotut pel del seu treball. Doncs resulta que s'acaba d'assabentar per boca d'en Cristian, bé potser no fos per la seva boca si no que a través d'un post. Es veu que Cristian li va dir que el tal Sergio, el seu xicot de Galícia -si, és gallec com tu- li ha posat unes banyes com els d'un cérvol adult, ben gosses.

Pel que sembla el tal Sergio es va trobar l'altre dia amb un antic xicot seu, un que feia temps que no veia. En Sergio diu que va ser casualitat, però en Isra no s'ho acabar de creure. Total que se'n van anar a un parc a follar... I allà follant els troben dos turistes angleses. Ja saps que les saxones tenen fama de anar molt calentes. Total que veient-los allà en plena feina les noies els proposen una orgia al seu hotel.

Com el tal Sergio és bi, no va tenir problema i sense pensar-s'ho dues vegades s'apunta a muntar-s'ho amb elles. En tatojimmy explica que que a l'"ex" de en Sergio no li van gens les noies, però per sort a l'hotel va trobar a un angleset amb qui s'ho va muntar a part del grup format per en Sergio i les noies del parc.

Total que en Isra està enfonsat i pot ser que torni a prendre's unes vacances bloguerils, almenys això és el que apunta en Tato. Jo espero que no sigui així, pobre noi últimament no guanya per a disgustos...

---

Thiago ara et toca a tu.

Una abraçada.Portera Evolution


Todo empezó con Sergio que contó una historia. Se trata de contarsela de nuevo a alguien. En mi caso me la contó tatojimmy y yo se la cuento a Thiago para que él se la cuente a quien quiera y siga la cadena que se va a contar el 3 de febrero. Se trata de ver como llega esa historia que contó Sergio a quien sea el último que la cuente. Yo me baso solo en lo que me contó Tatojimmy aunque esta mañana leí la versión anterior, la de Isra. Hay que seguir la cadena tan rápido como se pueda. Queda poco tiempo.

---

Mira Thiago: Resulta que Isra. Sí, sí, ese Isra que acaba de pasar un mal trago y que está jodido por lo de su trabajo. Pues resulta que se acaba de enterar por boca de Cristian, bueno puede que no fuera por su boca si no que a través de un post. Se ve que Cristian le dijo que el tal Sergio, su novio de Galicia –sí, es gallego como tú- le ha puesto unos cuernos como los de un ciervo adulto, muy grandes.

Al parecer el tal Sergio se encontró el otro día con un antiguo novio suyo, uno que hacía tiempo que no veía. Sergio dice que fue casualidad, pero Isra no se lo acabar de creer. Total que se fueron a un parque a follar... Y allí follando les encuentran dos turistas inglesas. Ya sabes que las sajonas tienen fama de ir muy salidas. Total que viéndolos allí en plena faena las chicas les proponen una orgía en su hotel.

Como el tal Sergio es bi, no tuvo problema y ni corto ni perezoso que se apunta a montárselo con ellas. Cuenta tatojimmy que al "ex" de Sergio no le van las chicas para nada, pero por suerte en el hotel pillo a un inglesito con el que se lo montó a parte del grupo formado por Sergio y las chicas del parque.

Total que Isra está hundido y puede que vuelva a tomarse unas vacaciones blogueriles, al menos eso es lo que apunta Tato. Yo espero que no sea así, pobre chico últimamente no gana para disgustos....

---

Thiago ahora te toca a ti.

Un abrazo.