Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 29 de novembre de 2010

Democràcia (Democracia)

[Entrada número 16 / 16]

Em pregunto si ho hauré entès malament, si no tinc clar el que vol dir democràcia, si no és cert que un parlament elegit pel sufragi universal d'un poble representa aquest poble, si no és aquesta la essència de la democràcia parlamentària, si no és aquesta la base de la democràcia que van inventar en el seu moment aquells grecs que són els pares o els avis de la nostra civilització, aquell poble grec que considerava pederàstia com a un fet natural, civilitzat... Bé, això és un altre tema, deixem-lo de moment.

Catalunya que, segons la història, va ser el segon país de Europa (crec que el primer va ser Islàndia) en tenir un parlament després de la desaparició de l'Imperi Romà, tot i que el va perdre quan el primer Borbó va haver de guanyar-se Catalunya a la força al 1714. Crec Catalunya ha demostrat abastament el profund arrelament democràtic i el seu respecte pel que es decideix al seu parlament...

Llavors no entenc com gent que es defineix com a profundament democràtica ens pugui dir, sense que els caigui la cara de vergonya, que no van contra Catalunya, que no van contra el poble català, que no van contra el que volem els catalans, quan contínua i sistemàticament van contra el que aprova el Parlament de Catalunya... En especial quan es alguna cosa que va en defensa de la nostra llengua... O quan ens volem desmarcar de tradicions cruels com la dels toros...

És possible, tot i que més aviat em sembla poc probable, que sigui jo qui no ha entès què vol dir democràcia i ells tinguin la raó... Ara, si el que passa és que no ens volen, si els fem nosa, per què no ens donen la independència?

Una abraçada.Democràcia (Democracia)


Me pregunto si lo habré entendido mal, si no tengo claro lo que quiere decir democracia, si no es cierto que un parlamento elegido por el sufragio universal de un pueblo representa ese pueblo, si no es esta la esencia de la democracia parlamentaria, si no es esta la base de la democracia que inventaron en su momento aquellos griegos que son los padres o los abuelos de nuestra civilización, aquel pueblo griego que consideraba pederastia como un hecho natural, civilizado... Bueno, eso es otro tema, dejémoslo por el momento.

Cataluña que, según la historia, fue el segundo país de Europa en tener un parlamento tras la desaparición del Imperio Romano (creo que el primero fue Islandia), aunque lo perdió cuando el primer Borbón tuvo que ganarse Cataluña a la fuerza en 1714. Creo Cataluña ha demostrado ampliamente el profundo arraigo democrático y su respeto por lo que se decide en su parlamento...

Entonces no entiendo como gente que se define como profundamente democrática nos pueda decir, sin que les caiga la cara de vergüenza, que no van contra Cataluña, que no van contra el pueblo catalán, que no van contra lo que queremos los catalanes, cuando continua y sistemáticamente van contra lo que aprueba el Parlamento de Cataluña... En especial cuando es algo que va en defensa de nuestra lengua... O cuando nos queremos desmarcar de tradiciones crueles como la de los toros...

Es posible, aunque más bien me parece poco probable, que sea yo quien no ha entendido qué quiere decir democracia y ellos tengan la razón... Ahora, si lo que pasa es que no nos quieren, si les estorbamos ¿por qué no nos dan la independencia?

Un abrazo.

dijous, 25 de novembre de 2010

Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)

[Entrada número 15 / 15]

Fa uns dies vaig sentir parlar a Claudio Naranjo, un psiquiatre xilè, i em va entusiasmar. Em sembla que el seu pensament i el meu estan en total sintonia.

Parteix de la visió del ser humà com a un ser tricervellat, un ser amb tres cervells potencials. El primer instintiu, que és el que du l'infant en si mateix al néixer, que queda en el nen interior, i és la visió infantil. Un segon emocional, que és l'aportació de la mare, la visió femenina. I un tercer racional que és el del pare intel•lectual i normatiu, la visió masculina. Aquest és l'últim tot i que ha estat l'últim en desenvolupar-se s'ha imposat sobre els altres i aquesta és la base del patriarcat.

La innegable barbàrie que ha acompanyat al curs de la història amb aquest patriarcat al front comporta els valors que tradicionalment associem a la idea de civilització, és a dir que és plena de valors com la competitivitat, l'agressivitat i el predomini de l'intel•lecte sobre l'emotivitat, valors que són totalment masculins i que amenacen en destruir-nos.

Les grans civilitzacions de la història en què es basa la cultura occidental, han destruït aquesta visió infantil, instintiva, i la visió emocional femenina. Tot i que avui dia aquest patriarcat ha pres aspectes diferents, en forma de dèspotes invisibles, com ho són les lleis econòmiques i socials d'un món que, com deia el Dant, està mal governat i que acaba donant a les persones un sentiment molt gran d'impotència. Avui dia se sap també que aquestes grans civilitzacions van ser l'origen de la desigualtat i de les guerres.

Aquesta societat occidental genera sers incomplets, insatisfets, i emocionalment malalts, no oblidant que el consumisme és una de les claus de la nostra insatisfacció.

El que cal per curar-nos és harmonitzar aquells tres valors. Aquest antídot consisteix en aprendre a integrar ment, emocions i instints. L'educació que avui dia se sol basar en una gran transmissió d'informació sobre el nostre entorn, hauria de basar-se més en potenciar la persona. Es tractaria de no centrar només l'educació en el coneixement del món exterior sinó també en el del món interior. S'hauria d'aprendre més de la visió infantil i no reprimir-ne tant els seus instints. El gran motor per retrobar aquest esser humà complet és recuperar la empatia, la comprensió i la bondat...

Ens convé allunyant-nos d'aquella visió de Freud, que deia que a l'interior de la persona hi ha tant la bondat com la maldat (que dóna a entendre que tots som criminals en potència) i aproximar-nos més a la visió de Rousseau que deia que la persona és essencialment bona. La maldat és només conseqüència dels conflictes de la persona i desapareix quan es resolen aquests conflictes.

En realitat, el que cal és retrobar-se a un mateix, és a dir, conèixer-se a millor un mateix, i poder trobar, així, el rumb de la nostra vida... Una persona que no és ell mateix és com una màquina que només reprodueix allò per al que ha estat programada.

S'hauria de començar per educar de nou als educadors. Com deia Einstein: "la solució dels problemes no pot venir de la mateixa ment que els ha creat". Cal, doncs, deixar de reproduir més del mateix, ens cal un canvi de consciència. En Claudio Naranjo al seu web hi diu que està fent una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Una abraçada.Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)


Hace unos días oí hablar a Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, y me entusiasmó. Me parece que su pensamiento y el mío están en total sintonía.

Parte de la visión del ser humano como un ser tricerebrado, un ser con tres cerebros potenciales. El primer instintivo, que es el que lleva el niño en sí mismo al nacer, que queda en el niño interior, y es la visión infantil. Un segundo emocional, que es la aportación de la madre, la visión femenina. Y un tercero racional que es el del padre intelectual y normativo, la visión masculina. Este es el último aunque ha sido el último en desarrollarse se ha impuesto sobre los demás y esta es la base del patriarcado.

La innegable barbarie que ha acompañado el curso de la historia con ese patriarcado al frente comporta los valores que tradicionalmente asociamos a la idea de civilización, es decir que está llena de valores como la competitividad, la agresividad y el predominio del intelecto sobre el emotividad, valores que son totalmente masculinos y que amenazan con destruirnos.

Las grandes civilizaciones de la historia en que se basa la cultura occidental, han destruido esta visión infantil, instintiva, y la visión emocional femenina. Aunque hoy día este patriarcado ha tomado aspectos diferentes, en forma de déspotas invisibles, como lo son las leyes económicas y sociales de un mundo que, como decía el Dante, está mal gobernado y que acaba dando a las personas un sentimiento muy grande de impotencia. Hoy día se sabe también que estas grandes civilizaciones fueron el origen de la desigualdad y de las guerras.

Esta sociedad occidental genera seres incompletos, insatisfechos, y emocionalmente enfermos, no olvidando que el consumismo es una de las claves de nuestra insatisfacción.

Lo que necesitamos para curarnos es armonizar esos tres valores. Ese antídoto consiste en aprender a integrar mente, emociones e instintos. La educación que hoy día se suele basar en una gran transmisión de información sobre nuestro entorno, debería basarse más en potenciar la persona. Se trataría de no centrar sólo la educación en el conocimiento del mundo exterior sino también en el del mundo interior. Se debería aprender más de la visión infantil y no reprimir su tanto sus instintos. El gran motor para reencontrar este ser humano completo es recuperar la empatía, la comprensión y la bondad...

Nos conviene alejándonos de aquella visión de Freud, que decía que en el interior de la persona hay tanto la bondad como la maldad (que da a entender que todos somos criminales en potencia) y aproximarnos más a la visión de Rousseau que decía que la persona es esencialmente buena. La maldad es sólo consecuencia de los conflictos de la persona y desaparece cuando se resuelven esos conflictos.

En realidad, lo que es necesario es reencontrarse a uno mismo, es decir, conocerse mejor uno mismo, y poder encontrar, así, el rumbo de nuestra vida... Una persona que no es él mismo es como una máquina que sólo reproduce aquello para lo que ha sido programada.

Se debería empezar por educar de nuevo a los educadores. Como decía Einstein: "la solución de los problemas no puede venir de la misma mente que los ha creado". Hay, pues, dejar de reproducir más de lo mismo, necesitamos un cambio de conciencia. Claudio Naranjo en su web dice que está haciendo una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Un abrazo.

dilluns, 22 de novembre de 2010

El diàleg (el diálogo)

[Entrada número 14 / 14]

En català diem parlant la gent s'entén i, tristament, moltes vegades ens n'oblidem. Quan la gent ens coneixem molt, quan ens tenim molt vistos, a vegades sobren les paraules perquè sabem llegir les mirades, les expressions facials i fins i tot el gest... Però es tan fàcil equivocar-se, tant que es preferible corroborar-ho amb la paraula: et veig content avui, tinc la sensació que estàs preocupat per alguna cosa, sembles trist, o coses per l'estil poden servir per iniciar aquest diàleg de corroboració del que un està interpretant... D'això les bones mares en saben força.

També passa que moltes vegades no tenim ganes de parlar-ne amb ningú o de parlar-ne en concret amb la persona que ens ho demana i mentim: no, no em passa res; jo trist? Es que he dormit malament (i per què has dormit malament, mamarratxo?); etc.

No s'hi val el se n'hauria hagut d'adonar que moltes parelles s'exigeixen i mentre un es pensa que tot va bé l'altre està passant les de Caín... Això sol passar amb massa freqüència entre les parelles. Un pensa si m'estima se n'adonarà que no estic bé, i l'altre mentrestant pensa està cansat/da; està dormint malament (però no es planteja: per què dorm malament?)... I no s'adona de res. Perquè l'amor no ens connecta, no estableix una comunicació còsmica entre la parella que substitueix el diàleg, el parlar-ne...

I a mi em fa por preguntar per no semblar ruc, per no semblar que no m'adono del que passa al meu voltant, per no semblar que no entenc el que em diuen... Fatal, això és fatal. I a poc a poc les coses es van podrint, i les relacions van degenerant, es degraden i ens ferim l'un a l'altre, ens ferim profundament.

Parlem-ne?

Una abraçada.El diàleg (el diálogo)


En catalán decimos hablando se entiende la gente y, tristemente, muchas veces nos olvidamos de ello. Cuando la gente nos conocemos mucho, cuando nos tenemos muy vistos, a veces sobran las palabras porque sabemos leer las miradas, las expresiones faciales e incluso los gestos... Pero es tan fácil equivocarse, tanto que es preferible corroborarlo con las palabras: te veo contento hoy, tengo la sensación de que estás preocupado por algo, pareces triste, o cosas por el estilo pueden servir para iniciar ese diálogo de corroboración de lo que uno está interpretando... De eso las buenas madres saben bastante.

También sucede que muchas veces no tenemos ganas de hablar con nadie o de hablar en concreto con la persona que nos lo pregunta y mentimos: no, no me pasa nada, ¿yo triste? Es que he dormido mal (y ¿por qué has dormido mal, mamarracho?), etc.

No vale el habría tenido que darse cuenta que muchas parejas se exigen y mientras uno piensa que todo va bien el otro está pasando las de Caín... Esto suele ocurrir con demasiada frecuencia entre las parejas. Uno piensa si me quiere se dará cuenta que no estoy bien, y el otro mientras piensa está cansado/a, está durmiendo mal (pero no se plantea: ¿por qué duerme mal?)... Y no se da cuenta de nada. Porque el amor no nos conecta, no establece una comunicación cósmica entre la pareja que sustituye el diálogo, el hablarlo...

Y a mí me da miedo preguntar para no parecer tonto, por no parecer que no me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor, para no parecer que no entiendo lo que me dicen... Fatal, eso es fatal. Y poco a poco las cosas se van pudriendo, y las relaciones van degenerando, se degradan y nos herimos el uno al otro, nos herimos profundamente.

¿Hablamos de ello?

Un abrazo.

dijous, 18 de novembre de 2010

Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)

[Entrada número 13 / 13]

Una vegada vaig sentir dir que tant els ancians com els nens tenen la seva sexualitat, però si un busca informació sobre el sexe sembla que la sexualitat no existeixi abans de la pubertat, que l'impúber no tingui sexualitat. Malgrat això jo tinc dos o tres contraexemples.

1) Sé d'un infant de 14 mesos (un any i dos mesos) que gaudia de què una nena de la seva edat jugués amb el seu penis erecte.

2) Hi ha nens i nenes de primària que juguen a un joc que anomenen la polla grossa, es tracta de què les nenes intentin produir una erecció als nens tocant-los els òrgans sexuals, cosa que els nens tracten d'evitar fugint del seu abast.

3) Tinc notícies d'un grup de nens (tots ells mascles) d'edats compreses entre 9 i 10 anys que molts dies, en sortir d'escola, anaven a jugar a una casa abandonada on intercanviaven fel·lacions.

Per no parlar del ja clàssic joc de metges... Voleu dir que no és evident que existeix una sexualitat ben explícita abans de la pubertat?

Recordeu que davant la llei espanyola, des del punt de vista del consentiment, un menor de 13 no pot fer-ho, no pot doncs tenir relacions sexuals amb una altra persona, i menys amb un adult ja que seria un delicte d'abús de menors. He de confessar que ignoro que passa si l'altre persona és menor de 13 com ell o si essent major de 13 encara no ha fet els 14 anys, és a dir, que encara no té edat penal.

De fet, la pubertat se sol despertar abans dels 13 anys tant en les nenes (cap als 10) com en els nens (al voltant dels 12). Imagino que davant la llei estan condemnats a masturbar-se. Les religions ni tant sols els permeten això.

A més, és un fet constatat que cada dia els nens es comencen a masturbar de més jovenets i que n'hi ha molts que ho han fet per primera vegada abans dels 10 anys...

Aquests nens solen arribar a la seva pubertat força desorientats o mal informats ja que les fonts del seu coneixement no solen ser gaire fiables...

No sóc ningú per dir el què caldria fer, però em sembla que s'hi hauria de fer alguna cosa. Potser una educació sexual per a infants a les escoles?

Una abraçada.Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)


Una vez oí decir que tanto los ancianos como los niños tienen su sexualidad, pero si uno busca información sobre el sexo parece que la sexualidad no exista antes de la pubertad, que el impúber no tenga sexualidad. A pesar de ello yo tengo dos o tres contraejemplos.

1) Sé de un niño de 14 meses (un año y dos meses) que gozaba de que una niña de su edad jugara con su pene erecto.

2) Hay niños y niñas de primaria que juegan a un juego que llaman la polla gorda, se trata de que las niñas intenten producir una erección a los niños tocándoles los órganos sexuales, cosa que los niños tratan de evitar huyendo de su alcance.

3) Tengo noticias de un grupo de niños (todos ellos machos) de edades comprendidas entre 9 y 10 años que muchos días, al salir de escuela, iban a jugar a una casa abandonada donde intercambiaban felaciones.

Por no hablar del ya clásico juego de médicos... ¿Queréis decir que no es evidente que existe una sexualidad muy explícita antes de la pubertad?

Recordad que ante la ley española, desde el punto de vista del consentimiento, un menor de 13 no puede hacerlo, no puede pues tener relaciones sexuales con otra persona, y menos con un adulto ya que sería un delito de abuso de menores. Debo confesar que ignoro que pasa si la otra persona es menor de 13 como él o si siendo mayor de 13 aún no ha hecho los 14 años, es decir, que aún no tiene edad penal.

De hecho, la pubertad se suele despertar antes de los 13 años tanto en las niñas (hacia los 10) como en los niños (alrededor de los 12). Imagino que ante la ley están condenados a masturbarse. Las religiones ni siquiera les permiten eso.

Además, es un hecho constatado que cada día los niños se empiezan a masturbarse de más jovencitos y que hay muchos que lo han hecho por primera vez antes de los 10 años...

Esos niños suelen llegar a su pubertad bastante desorientados o mal informados ya que las fuentes de su conocimiento no suelen ser muy fiables...

No soy nadie para decir lo que habría que hacer, pero me parece que se debería hacer algo ¿Quizás una educación sexual para niños en las escuelas?

Un abrazo.

dilluns, 15 de novembre de 2010

Fidelitat (Fidelidad)

[Entrada número 12 / 12]

La societat occidental organitza la vida sexual de les persones bàsicament amb la vida en parella. Cada persona ha de trobar la seva mitja taronja i ser-li (sexualment) fidel fins a la mort, o almenys ser-li fidel mentre mantingui aquesta relació. És això el natural? Es tracta d'una cosa imposada en la nostra educació? És el que ha de ser?

Els antropòlegs diuen que la nostra organització social no és l'única possible ni l'única que existeix en la terra. De fet funcionem en un patriarcat, on el pare és qui marca la família. Encara queden algunes tribus d'organització matriarcal, on la mare és el centre de la família. Es creu que aquesta va ser l'organització originària de les tribus d'humans (de l'homo sapiens).

En un matriarcat la fidelitat no és important, no hi ha cap dubte de qui és la mare de cadascú. El pare pot ser qualsevol, no importa. Qui marca el llinatge és la mare.

Quan el guerrer va passar a ser l'amo de la tribu va voler conèixer el seu llinatge, va voler saber qui eren de la seva nissaga, de la seva sang, del seu semen... I només ho podia saber si les seves dones eren del seu ús exclusiu, si li eren fidels... Per aquesta única raó, per poder conèixer qui eren els seus fills, es va imposar com a norma aquesta fidelitat sexual, i en alguns llocs s'arriba a l'extrem de lapidar, de matar, la dona adúltera. Encara avui en dia a la societat occidental s'és força més tolerant amb la infidelitat masculina que amb la femenina i la raó no és una altra: la identificació de la paternitat.

Que jo sàpiga només els ocells formen parelles estables, per a tota la vida. Fins i tot entre ells hi ha infidelitat ja que avui se sap que hi ha ocells que tenen relacions sexuals fora de la parella. És clar que si un mascle enxampa a la seva femella amb un altre (o a l'inrevés, la femella enxampa al mascle) l'abandona (però no la mata ni li causa cap mal).

Entenc que les relacions entre persones són d'un a un. Les meves amistats, els meus amors, etc. sempre són amb una persona en concret. Quan estem en grup en realitat el que faig és compartir amb cada un d'ells, poques vegades amb tots alhora. Encara que el tema de la dinàmica de grups és, en si, força més complex, crec que el que m'uneix a ell (al grup) són les meves relacions bilaterals amb els seus membres (tots o part). En l'amistat no dono l'exclusiva a ningú tot i que sí que tinc són uns amics més íntims i altres menys, però cap és el meu únic amic.

He estimat i estimo a molta gent (família, amics, amants...) ningú és l'únic amo del meu cor. I a cap dels meus amants se li ha acudit mai estar gelós del meu germà... per exemple. Perquè ha d'estar-ho d'un altre amant si el tinc?

Quan un s'enamora les coses no són així, aquesta passió ens cega, ens anul·la... Som molts els que a la primera fase de l'enamorament tenim tendència a aïllar-nos amb aquest ésser estimat i no relacionar-nos amb gairebé ningú més. Això inclou, lògicament, el sexe. Ens sembla que tenir relacions sexuals amb una altra persona és deixar d'estimar-lo, però en realitat no és així.

Personalment dono l'exclusiva a qui se la guanya i quan m'ho demana el meu cor, no per obligació... El meu xicot em diu que no li sap greu que tingui relacions sexuals completes amb un altre, i jo li dic que tampoc em fa res que ell ho faci. La veritat és que només ho he fet quan he cregut que això nostre s'havia acabat. I és que en realitat només li acabarà fent mal a la meva parella quan hi hagi alguna cosa més que pur sexe.

Té molt sentit la fidelitat sexual quan no hi ha fills que identificar? Té molt de sentit quan un sap que l'amor i el sexe són coses diferents? Hi ha gent que m'atrau i suposo que hi ha gent que se sent atreta per mi. Creieu que, si ve a tomb, el sexe em vincularà a ells per més temps del que puguin durar unes relacions sexuals ocasionals?

Una abraçada.


(La primera versió d'aquest text la vaig escriure per a en Luckitas el 10 de juliol de 2008 i la vaig publicar al meu blog el 8 de setembre del mateix any)Fidelitat (Fidelidad)


La sociedad occidental organiza la vida sexual de las personas básicamente con la vida en pareja. Cada persona debe encontrar su media naranja i serle (sexualmente) fiel hasta la muerte, o al menos serle fiel mientras mantenga esa relación ¿Es eso lo natural? ¿Se trata de algo impuesto en nuestra educación? ¿Es lo que debe ser?

Los antropólogos dicen que nuestra organización social no es la única posible ni la única que existe en la tierra. De hecho funcionamos en un patriarcado, donde el padre es quien marca la familia. Aún quedan algunas tribus de organización matriarcal, donde la madre es el centro de la familia. Se cree que esa fue la organización originaria de las tribus de humanos (del homo sapiens).

En un matriarcado la fidelidad no es importante, no hay ninguna duda de quien es la madre de uno. El padre puede ser cualquiera, no importa. Quien marca el linaje es la madre.

Cuando el guerrero pasó a ser el amo de la tribu quiso conocer su linaje, quiso saber quienes eran de su estirpe, de su sangre, de su semen… Y solo lo podía saber si sus mujeres eran de su uso exclusivo, si le eran fieles… Por esa única razón, por poder conocer quienes eran sus hijos, se impuso como norma esa fidelidad sexual y en algunos lugares se llega al extremo de lapidar, matar, a la mujer adúltera. Aún hoy en día en la sociedad occidental se es bastante más tolerante con la infidelidad masculina que con la femenina y la razón no es otra: la identificación de la paternidad.

Que yo sepa solo los pájaros forman parejas estables, para toda la vida. Incluso entre ellos hay infidelidad ya que hoy se sabe que hay pájaros que tienen relaciones sexuales fuera de la pareja. Claro que si un macho pilla a su hembra con otro (o al revés, la hembra pilla al macho) la abandona (pero no la mata ni le causa ningún daño).

Entiendo que las relaciones entre personas son de uno a uno. Mis amistades, mis amores, etc. siempre son con una persona en concreto. Cuando estamos en grupo en realidad lo que hago es compartir con cada uno de ellos, pocas veces con todos a la vez. Aunque el tema de la dinámica de grupos es, en si, bastante más complejo, creo que lo que me une a él (al grupo) son mis relaciones bilaterales con sus miembros (todos o parte). En la amistad no doy la exclusiva a nadie aunque sí que tengo son unos amigos más íntimos y otros menos, pero ninguno es mi único amigo.

He querido y quiero a mucha gente (familia, amigos, amantes…) nadie es el único dueño de mi corazón. Y a ninguno de mis amantes se le ha ocurrido nunca estar celoso de mi hermano... por ejemplo ¿Porqué tiene que estarlo de otro amante si lo tengo?

Cuando uno se enamora las cosas no son así, esa pasión nos ciega, nos anula... Somos muchos los que en la primera fase del enamoramiento tenemos tendencia a aislar-nos con ese ser amado y no relacionar-nos con casi nadie más. Eso incluye, lógicamente, el sexo. Nos parece que tener relaciones sexuales con otra persona es dejar de amarle, pero en realidad no es así.

Personalmente doy la exclusiva a quien se lo gana y cuando me lo pide mi corazón, no por obligación... Mi novio me dice que no le sabe mal que tenga relaciones sexuales completas con otro, y yo le digo que tampoco me importa que él lo haga. La verdad es que solo lo he hecho cuando he creído que lo nuestro había terminado. Y es que en realidad solo le acabará doliendo a mi pareja cuando haya algo más que puro sexo.

¿Tiene mucho sentido la fidelidad sexual cuando no hay hijos que identificar? ¿Tiene mucho sentido cuándo uno sabe que el amor y el sexo son cosas distintas? Hay gente que me atrae y supongo que hay gente que se siente atraída por mí ¿Creéis que, si se tercia, el sexo me va a vincular a ellos algo más de lo que puedan durar unas relaciones sexuales ocasionales?

Un abrazo.


(La primera versión de este texto la escribí para Luckitas el 10 de julio de 2008 i la publiqué en mi blog el 8 de setiembre del mismo año)

dijous, 11 de novembre de 2010

La portera, el premi (La portera, el premio)

[Entrada número 11 / 11]

En aquest país hi ha molta tendència a dir que són homosexuals quasi tots els que són famosos, per no dir tots els famosos. Sentia per la radio a cert crític de cinema prou famós en aquesta ciutat on visc i que sé positivament que ho és. Vull dir que sé positivament que és homosexual ja que he coincidit amb ell en més d'una ocasió al cinema i he vist de qui es fa acompanyar... No en tinc cap dubte. Bé, doncs, el sentia l'altre dia parlar de la segona part de la pel•lícula d'en Bigas Luna Yo soy la Juani. Afirmava que aquesta segona part està totalment inspirada en la relació de la Pe (Penélope Cruz) amb en Tom Cruise, on la Pe feia de tapadora... Tapadora de què, van preguntar-li, doncs de la homosexualitat d'en Tom Cruise va dir ell.

Entre aquests famosos hi ha els polítics i fixa't... Uns gallecs conec m'han assegurat que cert líder de l'oposició d'àmbit nacional que és gallec com ells, de qui no diré el nom per si de cas, diguem-ne Delaney, era conegut a Vigo per la seva afició als adolescents. I fixeu-vos que em refereixo a un polític home, i a uns adolescents també homes... És a dir, que es veu que és homosexual tot i que consti a nivell mundial que es total i absolutament heterosexual...

Doncs, ara ve la bomba. He sabut que aquest tal Delaney té un amant. Es veu que li han canviat els gustos, que ara ja no els va a buscar a Vigo, que des de Madrid li queda massa lluny i l'ha anat a Buscar a una ciutat més propera... On? Us preguntareu...

Puc afirmar que totes les porteres de Madrid ho saben i que només ho comenten a les perruqueries i als mercat, perquè no s'escampi gaire... Ara fa poc la portera de casa, que va anar a Madrid a veure a la seva germana que té una porteria a Recoletos, ho va saber i a començat a comentar-ho a les perruqueries i mercats de Barcelona.

I és que no us ho creureu. El Sr. Delaney té un amant a Burgos. Ni més ni menys que a Burgos. Hi ha cert adolescent castellà que manté un parell de blogs i que es fa passar per un maduret una mica grasset que viatja tot sovint a Madrid a veure al Sr. Delaney... I que, a més quan explica al seu blog que ha passat un cap de setmana boig en els braços d'algú molt especial mai dóna detalls... Ara ho enteneu, oi? A més segons diuen té un cos Danone i es passa hores i hores al gimnàs per mantenir-se desitjable per al Sr. Delaney.

El que no consta en el rumor és fins a quin punt aquesta relació ha afectat la seva ideologia política... No, a la del Sr. Delaney no, em refereixo a la ideologia política del noi.

¿Com? ¿Que no sabeu de qui parlo? Si està claríssim parlo del blogaire burgalès més famós del món, ni més ni menys que d'en Tato... Sí, sí, d'en Tatojimmy.

---

Això és el que estat capaç de fer amb el Premi Portera que m'ha donat en Tatojimmy, a qui demano perdó pel que he dit d'ell, però no n'hi havia per a menys...

Ara he de donar el premi a tres blogaires perquè facin córrer un rumor sobre mi, quan més fals millor... I que consti que per a mi més que un premi és una putada perquè t'obliga a ser cruel amb algú que ha tingut la consideració de donar-te un premi... Encara que en aquest cas potser es tracti més d'un càstig que d'un premi...

Dit tot això dono el premi/càstig a en Hiddai (ara que ja l'han descobert), a en Erion (que fa dies que no escriu) i a en Didier Estrada (per animar-li una mica la tardor).

Una abraçada.La portera, el premi (La portera, el premio)


En este país hay mucha tendencia a decir que son homosexuales casi todos los que son famosos, por no decir todos los famosos. Oía por la radio a cierto crítico de cine bastante famoso en esta ciudad donde vivo y que sé positivamente que lo es. Quiero decir que sé positivamente que es homosexual ya que he coincidido con él en más de una ocasión en el cine y he visto de quien se hace acompañar... No tengo ninguna duda. Bueno, pues, le oía el otro día hablar de la segunda parte de la película de Bigas Luna Yo soy la Juani. Afirmaba que esta segunda parte está totalmente inspirada en la relación de la Pe (Penélope Cruz) con Tom Cruise, donde la Pe hacía de tapadera... Tapadera de qué, le preguntaron, pues de la homosexualidad de Tom Cruise dijo él.

Entre estos famosos están los políticos y fíjate... Unos gallegos conozco me han asegurado que cierto líder de la oposición de ámbito nacional que es gallego como ellos, de quien no diré el nombre por si acaso, llamémosle Delaney, era conocido en Vigo por su afición a los adolescentes. Y fijaos que me refiero a un político hombre, y a unos adolescentes también hombres... Es decir, que se ve que es homosexual aunque conste a nivel mundial que es total y absolutamente heterosexual...

Pues, ahora viene la bomba. He sabido que ese tal Delaney tiene un amante. Se ve que le han cambiado los gustos, que ahora ya no les va a buscar a Vigo, que desde Madrid le queda demasiado lejos y le ha ido a Buscar a una ciudad más cercana... ¿Dónde? Os preguntaréis...

Puedo afirmar que todas las porteras de Madrid lo saben y que sólo lo comentan en las peluquerías y en los mercados, para que no corra... Hace poco la portera de mi casa, que fue a Madrid a ver a su hermana que tiene una portería a Recoletos, se enteró y lo ha empezado a comentar en las peluquerías y mercados de Barcelona.

Y es que no os lo creeréis. El Sr. Delaney tiene un amante en Burgos. Ni más ni menos que en Burgos. Hay cierto adolescente castellano que mantiene un par de blogs y que se hace pasar por un madurito poco gordito y que viaja a menudo a Madrid a ver al Sr. Delaney... Y que, además cuando explica en su blog que ha pasado un fin de semana loco en los brazos de alguien muy especial nunca da detalles... Ahora lo entendéis ¿verdad? Además según dicen tiene un cuerpo Danone, y se pasa horas y horas en el gimnasio para mantenerse deseable para el Sr. Delaney.

Lo que no consta en el rumor es hasta qué punto esta relación ha afectado a su ideología política... No, a la del Sr. Delaney no, me refiero a la ideología política de ese chico.

¿Cómo? ¿Que no sabéis de quién hablo? Si está clarísimo hablo del bloguero burgalés más famoso del mundo, ni más ni menos que de Tato... Sí, sí, de Tatojimmy.

---

Esto es lo que sido capaz de hacer con el Premio Portera que me ha dado Tatojimmy, a quien pido perdón por lo que he dicho de él, pero no había para menos...

Ahora tengo que dar el premio a tres blogueros para que hagan correr un rumor sobre mí, cuando más falso mejor... Y que conste que para mí más que un premio es una putada porque te obliga a ser cruel con alguien que ha tenido la consideración de darte un premio... Aunque en este caso tal vez se trate más de un castigo que de un premio...

Dicho todo esto doy el premio/castigo a Hiddai (ahora que ya lo han descubierto), a Erion (que hace días que no escribe) y a Didier Estrada (para animarle un poco el otoño).

Un abrazo.

dilluns, 8 de novembre de 2010

Banderes (Banderas)

[Entrada número 10 / 10]

Fa uns mesos vaig descobrir l'existència d'una bandera per als bisexuals i no vaig poder resistir la temptació d'afegir-la al meu blog, però al obrir de nou el blog no ho he fet. Bé, tampoc he posat la bandera independentista de la meva terra que hi tenia en aquell blog.

Tot i que em considero bisexual fa molt de temps que no tinc relacions sexuals amb cap dona, fa una colla d'anys que tinc un comportament totalment homosexual. Això no vol dir res ja que també he tingut una llarga etapa de comportament totalment heterosexual i la veritat és que la major part de la meva vida he estat compaginant una cosa amb l'altre, és a dir he estat bisexual.

Llavors, perquè em resisteixo a posar la bandera? Doncs, perquè em sembla que les banderes, com les fronteres, divideixen i encasellen, i el meu objectiu no és dividir, no és encasellar-me ni encasellar a la gent per les seves preferències sexuals.

Des del punt de vista egoista penso que als bisexuals ens agrada tant el fet homosexual com l'heterosexual, ens atreuen tant els homosexuals del nostre sexe, com els heterosexuals del sexe contrari, quin sentit pot tenir diferenciar-nos d'uns o dels altres? Tot i que no és això el que més em preocupa.

Em preocupa, com he dit a bastament, que no crec que ningú sigui res en el sentit pur. Jo conec a gent bàsicament heterosexual que han tingut les seves experiències homosexuals i a gent homosexual que ha tingut relacions heterosexuals més o menys completes i satisfactòries... Per això no crec que sigui bo encasellar-se, tancar-se en un postulat, en una definició... A més, crec que tots evolucionem i em sembla que el lògic és deixar-nos les portes obertes a totes les possibilitats, tant en el sentit de les preferències sexual com en els altres.

Finalment comentaré un fet recent, la proposta de república LGBT. Des del meu punt de vista una república LGBT podria tenir tant de sentit com un una república dels que tenen els ulls blaus, o una dels optimistes... I és que en realitat em pregunto: per què n'hem de fer bandera d'un determinat tret personal? Està clar que en som, que és una de les coses que som, però som molt més que això.

Una abraçada.Banderes (Banderas)


Hace unos meses descubrí la existencia de una bandera para los bisexuales y no pude resistir la tentación de añadirla a mi blog, pero al abrir de nuevo el blog no lo he hecho. Bueno, tampoco he puesto la bandera independentista de la mi tierra que tenía en aquel blog.

Aunque me considero bisexual hace mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales con ninguna mujer, hace unos cuantos años que tengo un comportamiento totalmente homosexual. Esto no quiere decir nada ya que también he tenido una larga etapa de comportamiento totalmente heterosexual y la verdad es que la mayor parte de mi vida he estado compaginando una cosa con la otra, es decir he sido bisexual.

Entonces ¿porque me resisto a poner la bandera? Pues, porque me parece que las banderas, como las fronteras, dividen y encasillan, y mi objetivo no es dividir, no es encasillarme ni encasillar a la gente por sus preferencias sexuales.

Desde el punto de vista egoísta pienso que los bisexuales nos gusta tanto el hecho homosexual como la heterosexual, nos atraen tanto los homosexuales de nuestro sexo, como los heterosexuales del sexo contrario, qué sentido puede tener diferenciarnos de unos u otros? Aunque no es eso lo que más me preocupa.

Me preocupa, como he dicho suficientes veces, que no creo que nadie sea nada en el sentido puro. Yo conozco a gente básicamente heterosexual que han tenido sus experiencias homosexuales y gente homosexual que ha tenido relaciones heterosexuales más o menos completas y satisfactorias... Por eso no creo que sea bueno encasillarse, encerrarse en un postulado, en una definición... Además, creo que todos evolucionamos y me parece que lo lógico es dejarnos las puertas abiertas a todas las posibilidades, tanto en el sentido de las preferencias sexual como en los demás.

Finalmente comentaré un hecho reciente, la propuesta de república LGBT. Desde mi punto de vista una república LGBT podría tener tanto sentido como un una república de los que tienen los ojos azules, o una de los optimistas... Y es que en realidad me pregunto: ¿Por qué tenemos que hacer bandera de un determinado rasgo personal? Está claro que lo somos, que es una de las cosas que somos, pero somos mucho más que eso.

Un abrazo.

dijous, 4 de novembre de 2010

Premi flor taronja (Premio flor naranja)

[Entrada número 9 / 9]

En Tatojimmy que manté dos blogs: y... vuelven mis dedos a volar sobre el teclado i el rincón de tatojimmy v.2.0 i que ja em va donar una meravellosa benvinguda amb un llatí preciós ha volgut guarnir més la meva tornada amb aquest premi.Aquest regal, ve acompanyat d'unes instruccions a seguir.

1) Fer una entrada amb el premi.
2) Compartir amb 12 blogger, linkar als nominats.
3) Enviar comentaris en els seus blocs que han estat premiats i alhora posar un link al bloc de la persona que et va atorgar el premi.

Bé enlloc diu que no pugui regalar aquest premi a qui ja el té, a més és que quasi tots el teniu així que el donaré a qui vulgui independentment que repeteixi o no.

La meva llista de nominats és:

+) alex
+) Hiddai
+) Fernando
+) El pensador
+) Didier Estrada
+) Maxtian
+) Joac
+) Alan Afuera
+) KEPLER23BCN
+) Erion
+) Thiago
+) DOOMSDAY

Un a abraçada.Premi flor taronja (Premio flor naranja)


Tatojimmy que mantiene dos blogs: y... vuelven mis dedos a volar sobre el teclado y el rincón de tatojimmy v.2.0 y que ya me dio una maravillosa bienvenida con un latino precioso ha querido adornar más mi regreso con este premio.


Este regalo, viene acompañado de unas instrucciones a seguir.

1) Hacer una entrada con el premio.
2) Compartir con 12 blogger, linkar a los nominados.
3) Comentar en sus blogs que han sido premiados y al mismo tiempo poner un link en el blog de la persona que te otorgó el premio.

Bien en ninguna parte dice que no pueda regalar este premio a quien ya lo tiene, además es que casi todos lo tenéis así que lo daré a quien quiera independientemente de que repita o no.

Mi lista de nominados es:

+) alex
+) Hiddai
+) Fernando
+) El pensador
+) Didier Estrada
+) Maxtian
+) Joac
+) Alan Afuera
+) KEPLER23BCN
+) Erion
+) Thiago
+) DOOMSDAY

Un abrazo.

dilluns, 1 de novembre de 2010

Per què en diuen amor quan volen dir sexe? (¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?)

[Entrada número 8 / 8]

(La primera versió d'aquest text va ser escrita per a en Luckitas el 8 de juliol de 2008 i publicat en el meu bloc el 4 de setembre del mateix any)

El títol de post no és més que el d'una pel.lícula espanyola, una comèdia d'embolics amorosos més aviat frívola que no és capaç de donar resposta a la pregunta que fa en el títol, però que em va bé per introduir aquest tema.

Entenc que la naturalesa de l'home que podria esquematitzar tenint en compte tres aspectes: primer l'instint, com animal que és, segon la racionalitat, capacitat de pensar, deduir, raonar, etc. i en tercer lloc l'emotivitat, que ens produeix sentiments i emocions moltes vegades difícils de comprendre i gairebé sempre incontrolables.

En la cultura occidental, de tradicions judeo-cristianes, encara que s'entenguin els instints com una cosa essencial de la persona, es creu que l'ésser civilitzat els ha de saber controlar. La raó o racionalitat és la que ens situa per sobre dels altres animals (?), tant és així que a l'escola em deien que l'home és un animal racional.

I em pregunto, què passa amb l'emotivitat? Si un s'hi fixa, perquè ningú ho diu clarament, s'adona que es considera una cosa de segona categoria, de dones i d'homes febles ("plora com a dona el que no vas saber defensar com a home"). En canvi em sembla obvi que és el tercer puntal del nostre ser i que no considerar-ho així és la causa de molts dels desequilibris mentals que planen sobre la aquesta societat.

Hi ha qui confon emotivitat amb instint, per a mi són clarament diferents, l'instint és el bàsic de l'animal humà, allò que compartim amb la majoria de les espècies animals a la qual pertanyem com a mamífers, mentre que l'emotivitat està per sobre d'això (crec que s'ha descobert certs sentiments en alguns animals, encara que molt rudimentaris). L'emotivitat és el que regeix les nostres sensacions, sentiments i emocions. Ens fa sentir bé o malament davant les coses que ens succeeixen i que fem... Sensacions que ens produeixen determinats ambients, o actituds dels que ens envolten, etc. Crec que s'entén, no?

El problema és que racionalitat i emotivitat entren en conflicte moltes vegades. També a vegades emocions i instints... I és que al final som una sola cosa un cos a qui la electroquímica li transmet informació de tot tipus (instintiva, emocional i racional) barrejada i de vegades contradictòria... En la meva imaginació veig l'humà és com una barqueta al mig de l'onatge, sotmesa al vaivé constant d'emocions, raons i necessitats instintives que xoquen entre si.

El sexe, com el menjar, per a mi són clarament necessitats instintives, i, en canvi, l'amor està en el pla emocional. Em sembla evident que són coses diferents encara que les estiguem vivint com una coses molt unides o molt relacionades.

En l'acte sexual el humà busca plaer, i aquest plaer té molt a veure amb la ment, amb les emocions, amb les sensacions que li produeix el company o companys de l'acte sexual. Per això el sexe amb un ésser estimat, desitjat, sol ser molt millor, però moltes vegades l'ésser estimat, aquest a qui estimem o creiem estimar, no és l'únic que ens atreu sexualment, fins i tot pot ser que no sigui el que més ens atregui... A més, a vegades li passa com al menjar. Tots sabem que menjar sempre el mateix cansa, podria passar el mateix amb el sexe, Oi? No oblidem que el nou, el diferent té molt d'atractiu...

Per acabar-ho de complicar els humans som una de les poques espècies que fa servir el sexe per a altres fins diferents dels purament reproductors. Hi ha animals com els dofins que també ho fan. Es diu que l'humà aquesta permanent en zel, crec que és l'únic o un dels pocs animals que té aquesta característica.

Per tot això crec que no s'ha de confondre amor amb sexe. I si no ho confonem podem entendre perquè tot i estimar profundament a algú podem sentir-nos atrets sexualment per altres persones. De practicar sexe amb una persona pot tenir molt poc a veure amb l'amor. Que per practicar sexe amb una altra persona no hem deixat d'estimar a la nostra parella. Etc

Una abraçada.Per què en diuen amor quan volen dir sexe? (¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?)


(La primera versión de este texto fue escrita para Luckitas el 8 de julio de 2008 y publicado en mi blog el 4 de setiembre del mismo año)

El título del post no es otro que el de una película española, una comedia de enredos amorosos más bien frívola que no es capaz de dar respuesta a la pregunta que hace en el título, pero que me viene bien para introducir este tema.

Entiendo que la naturaleza del hombre que podría esquematizar teniendo en cuenta tres aspectos: primero el instinto, como animal que es, segundo la racionalidad, capacidad de pensar, deducir, razonar, etc. y en tercer lugar la emotividad, que nos produce sentimientos y emociones muchas veces difíciles de comprender y casi siempre incontrolables.

En la cultura occidental, de tradiciones judeo-cristianas, aunque se entiendan los instintos como algo esencial que la persona, se cree que el ser civilizado los debe saber controlar. La razón o racionalidad es la que nos sitúa por encima de los demás animales (?), tanto es así que en la escuela me decían que el hombre es un animal racional.

Y me pregunto ¿Qué pasa con la emotividad? Si uno se fija, porque nadie lo dice claramente, se da cuenta que se considera algo de segunda categoría, de mujeres y de hombres débiles ("llora como mujer lo que no supiste defender como hombre"). En cambio me parece obvio que es el tercer puntal de nuestro ser y que no considerarlo así es la causa de muchos de los desequilibrios mental que planean sobre la esta sociedad.

Hay quien confunde emotividad con instinto, para mí son claramente distintos, el instinto es lo básico del animal humano, aquello que compartimos con la mayoría de las especies animales a la que pertenecemos como mamíferos, mientras que la emotividad está por encima de eso (creo que se ha descubierto ciertos sentimientos en algunos animales, aunque muy rudimentarios). La emotividad es lo que rige nuestras sensaciones, sentimientos y emociones. Nos hace sentir bien o mal delante de las cosas que nos suceden y que hacemos… Sensaciones que nos producen determinados ambientes, o actitudes de los que nos rodean, etc. Creo que se entiende, ¿No?

El problema es que racionalidad y emotividad entran en conflicto muchas veces. También a veces emociones e instintos... Y es que al final somos una sola cosa un cuerpo al que la electroquímica le transmite información de todo tipo (instintiva, emocional y racional) mezclada y a veces contradictoria... En mi imaginación veo al humano es como una barquita en medio del oleaje, sometida al vaivén constante de emociones, razones y necesidades instintivas que chocan entre si.

El sexo, como el comer, para mí son claramente necesidades instintivas, y, en cambio, el amor está en el plano emocional. Me parece evidente que son cosas distintas aunque las estemos viviendo como algo muy unido o muy relacionado.

En el acto sexual el humano busca placer, y este placer tiene mucho que ver con la mente, con las emociones, con las sensaciones que le produce el compañero o compañeros del acto sexual. Por eso el sexo con un ser querido, deseado, suele ser mucho mejor, pero muchas veces el ser querido, ese al que amamos o creemos amar, no es el único que nos atrae sexualmente, incluso puede que no sea el que más nos atraiga... Además, a veces le pasa como al comer. Todos sabemos que comer siempre lo mismo cansa, podría pasar lo mismo con el sexo ¿Verdad? No olvidemos que lo nuevo, lo distinto tiene mucho de atractivo...

Para acabarlo de complicar los humanos somos una de las pocas especies que usa el sexo para otros fines distintos a los puramente reproductores. Hay animales como los delfines que también lo hacen. Se dice que el humano esta permanente en celo, creo que es el único o uno de los pocos animales que tiene esa característica.

Por todo eso creo que no se debe confundir amor con sexo. Y si no lo confundimos podemos entender porque a pesar de amar profundamente a alguien podemos sentirnos atraídos sexualmente por otras personas. Que practicar sexo con una persona puede tener muy poco que ver con el amor. Que por practicar sexo con otra persona no hemos dejado de amar a nuestra pareja. Etc.

Un abrazo.