Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 2 de setembre de 2012

Estiu 2012 --- Verano 2012

[Entrada 0192]


Estiu 2012


Els van avisar. El cirurgià els explicaria com havia anat l'operació. Només dos membres de la família. La seva dona i el seu fill van entrar al despatx. La resta va haver d'esperar fora. Feia 6 hores que havia entrat al quiròfan. L'espera havia estat llarga. El metge encara els va fer esperar deu minuts més. Els nervis i l'angoixa del fill eren ben palesos quan va entrar el cirurgià. El pacient estava bé, l'operació havia anat bé, només li havien substituït un bocí de l'aorta, des de la base a la crossa. No havien hagut de posar una vàlvula artificial. Ell no volia una vàlvula mecànica, perquè era molt limitativa i segurament li impediria seguir fent els esports que li agradaven. Els metges es resistien a posar-li una vàlvula biològica perquè deien que era massa jove i només estaven garantides per 15 anys.

Ara el traslladaran del quiròfan a la unitat de crítics (UC), va afegir. El veureu passar pel passadís. Un cop a la UC us el deixaran veure un moment. Del que no els va advertir el cirurgià va ser del que veurien. L'operació s'havia fet a cor obert amb circulació extracorpòria del rec sanguini, unes bombes s'havien ocupat de fer la feina del cor mentre aquest era intervingut quirúrgicament. Quan va sortir de quiròfan estava blanc con els llençols del llit on el duien. El fill, la dona i la resta de familiar i amics que esperaven el van veure passar. Duia els ulls tapats amb dos esparadraps, un zelador empenyia el llit, a cada banda del llit hi havia 3 persones que duien aparells i altres adminicles que ell tenia connectats, i al peus del llit un altre zelador s'ocupava de dirigir la maniobra. Les llàgrimes van córrer amb relativa facilitat. Va començar la filla, però no es va quedar sola...

Una bona estona després els van deixar entrar a la UC a veure'l. Ja començava a estar despert, tot i que entre boires.

— Com t'ha anat? —va preguntar-li el fill.

— Encara no m'han fet res —va dir ell fent riure a tot els presents al box de la UC.

— No t'han canviat la vàlvula, duus la teva —junt amb el petó que li van fer els seus fills això va ser el que més li va quedar gravat d'aquell moment .

L'obriré per l'estèrnum i fins que no el tingui obert no sabré que li he de fer, li havia dit el cirurgià. Això no és exacte, li va dir el seu cardiòleg, sempre diu el mateix, però quan preparem l'operació jo li explico el cas i el que crec que s'ha de fer i ell acaba fent el que jo li he dit. Aquell cirurgià era el que li havia dit que prenia nota del fet que ell preferia una vàlvula biològica abans que mecànica, i d'aquí quinze anys ja veurem havia afegit ell davant de l'objecció de cirurgià. Farem medicina preventiva li havia dit el cardiòleg. La veritat és que ell es trobava la mar de bé i vist des d'aquell punt de vista no entenia perquè l'havien d'operar. I perquè ho havien de fer?

Anys arrere li havien detectat una anomalia al cor que tot i no ser important havia de ser seguida sistemàticament. Faci vida normal li deia el cardiòleg. Però fent aquest seguiment van detectar que hi havia un altre problema i aquest podia ser perillós. L'aorta s'estava dilatant per la base. Això s'haurà d'operar, li va dir, i aprofitarem per canviar també la vàlvula ja que aquesta està fallant en dilatar-se la base de l'aorta.

El que no ha pogut aclarir és quan dura la recuperació. Si t'operen ara al juliol per Nadal ja estaràs bé, li havia dit el cardiòleg, però a l'hospital no es va pronunciar ningú i dos mesos després encara no sap quan el donaran d'alta ni quan podrà tornar a fer esport. De moment faci una vida tranquil·la i camini, camini molt li han dit.

I aquest és el meu cas. La veritat és que estic molt bé i cada dia una mica millor.

Una abraçada.


Verano 2012


Les avisaron. El cirujano les contaría cómo había ido la operación. Sólo dos miembros de la familia. Su mujer y su hijo entraron en el despacho. El resto tuvo que esperar fuera. Hacía 6 horas que había entrado en el quirófano. La espera había sido larga. El médico aún les hizo esperar diez minutos más. Los nervios y la angustia del hijo eran evidentes cuando entró el cirujano. El paciente estaba bien, la operación había ido bien, sólo le habían sustituido un trozo de la aorta, desde la base al cayado. No habían tenido que poner una válvula artificial. Él no quería una válvula mecánica, porque era muy limitativa y seguramente le impediría seguir haciendo los deportes que le gustaban. Los médicos se resistían a ponerle una válvula biológica porque decían que era demasiado joven y sólo estaban garantizadas por 15 años.

Ahora lo trasladarán del quirófano a la unidad de críticos (UC), añadió. Lo veréis pasar por el pasillo. Una vez en la UC os lo dejarán ver un momento. Lo que no les advirtió el cirujano fue de lo que verían. La operación se había hecho a corazón abierto con circulación extracorpórea del riego sanguíneo, unas bombas se habían ocupado de hacer el trabajo del corazón mientras éste era intervenido quirúrgicamente. Cuando salió de quirófano estaba blanco con las sábanas de la cama donde lo llevaban. El hijo, la mujer y el resto de familiares y amigos que esperaban lo vieron pasar. Llevaba los ojos tapados con sendos esparadrapos, un celador empujaba la cama, a cada lado de la cama había 3 personas que llevaban aparatos y otros adminículos que él tenía conectados, y al pie de la cama otro celador se ocupaba de dirigir la maniobra . Las lágrimas corrieron con relativa facilidad. Comenzó su hija, pero no se quedó sola ...

Un buen rato después les dejaron entrar a la UC a verlo. Ya empezaba a estar despierto, aunque entre nieblas.

— ¿Cómo te ha ido? —Le preguntó el hijo.

— Aun no me han hecho nada -—dijo él haciendo reír a todos los presentes en el box de la UC.

— No te han cambiado la válvula, llevas la tuya -—junto con el beso que le dieron sus hijos eso fue lo que más le quedó grabado de aquel momento.

La abriré para el esternón y hasta que no lo tenga abierto no sabré que tengo que hacer, le había dicho el cirujano. Eso no es exacto, le dijo su cardiólogo, siempre dice lo mismo, pero cuando preparamos la operación yo le explico el caso y lo que creo que se debe hacer y él acaba haciendo lo que yo le he dicho. Aquel cirujano era el que le había dicho que tomaba nota del hecho de que él prefería una válvula biológica antes que mecánica, y de aquí quince años ya veremos había añadido él ante la objeción del cirujano. Haremos medicina preventiva le había dicho el cardiólogo. La verdad es que él se encontraba muy bien y visto desde ese punto de vista no entendía porque lo habían de operar. ¿Y porque lo tenían que hacer?

Años atrás le habían detectado una anomalía en el corazón que a pesar de no ser importante debía ser seguida sistemáticamente. Haga vida normal le decía el cardiólogo. Pero haciendo ese seguimiento detectaron que había otro problema y ése podía ser peligroso. La aorta se estaba dilatando por la base. Eso se deberá operar, le dijo, y aprovecharemos para cambiar también la válvula ya que ésta está fallando en dilatarse la base de la aorta.

Lo que no ha podido aclarar es cuando dura la recuperación. Si te operan ahora en julio en Navidad ya estarás bien, le había dicho el cardiólogo, pero en el hospital no se pronunció nadie y dos meses después todavía no sabe cuándo lo darán de alta ni cuándo podrá volver a hacer deporte. De momento haga una vida tranquila y camine, camine mucho le han dicho.

Y este es mi caso. La verdad es que estoy muy bien y cada día un poco mejor.

Un abrazo.

11 comentaris:

betulo ha dit...

¿TU..., CASO? Eso son palabras mayores. Espero que te vaya bien la operación y, con lo activo que eres, te dejes ayudar; personalmente, siempre he dicho que seré muy mal enfermo.

Roberto T ha dit...

Aquesta és la "petita" operació per la que anaves a passar?. Em sembla tremenda, i arriscada. Què fort. Però no em queda clar si ja l'has passat o encara esperes per ella. Veig que t'ho prens fins amb sentit de l'humor. Això està bé. I jo que no sabia res, Josep. Si ja l'has passat, et desitjo una ràpida i feliç recuperació. I si has de passar encara per aquest trànsit, et desitjo que tot vagi bé. Molta salut, amic, que mai et falti. Et envio una forta abraçada i avui més fort.

---

¿Esta es la "pequeña" operación por la que ibas a pasar?. Me parece tremenda, y arriesgada. Qué fuerte. Pero no me queda claro si ya la has pasado o aún esperas por ella. Veo que te lo tomas hasta con sentido del humor. Eso está bien. Y yo que no sabía nada, Josep. Si ya la has pasado, te deseo una pronta y feliz recuperación. Y si tienes que pasar aún por ese trance, te deseo que todo vaya bien. Mucha salud, amigo, que nunca te falte. Te mando un fuerte abrazo y hoy más fuerte.

DOOMSDAY ha dit...

esperamos que te encuentres mejor y que pronto te restablezcas absolutamente bien

Peace-for-ever ha dit...

@Betulo: Muchas gràcias por preocuparte. Aunque se trate de una intervención compleja, con las técnicas actuales el resigo era bastante bajo, sobre un 2,5%, tieendo en cuenta que la gente que se suele someter a este tipo de operaciones suele estar mucho más perjudicada que yo, en mi caso el riesgo era bastante inferior. De todas formas no he tenido más remedio que bajar mi ritmo vital i dejarme cuidar.
— —

@Roberto T., potser que tinguis raó i vaig exagerar una mica en el moment de treure-li importància. De fet, crec que psicològicament m'ha anat molt fer-ho. Em van operar a primers de juliol i ara estic en plena recuperació, diuen que segurament per Nadal estaré totalment recuperat. Ja ho veurem. Com li he comentat a en @Betulo, tot i que es tracta d'una intervenció prou complexa amb la tecnologia actual el risc és ben baix... Moltes gràcies per l'estimació que em manifestes en el teu comentari.
— —

@DOOMDAY: Aunque el proceso de recuperación es lento y oscilante, cada dia estoy mejor. Muchas gracias por preocuparte.
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.--- Traducción de mi comentario anterior en catalán ---
@Roberto T.: Puede que tengas razón y exageré un poco en el momento de quitarle importancia. De hecho, creo que psicológicamente me ha ido muy hacerlo. Me operaron a primeros de julio y ahora estoy en plena recuperación, dicen que seguramente en Navidad estaré totalmente recuperado. Ya lo veremos. Como le he comentado a @Betulo, aunque se trata de una intervención bastante compleja con la tecnología actual el riesgo es muy bajo... Muchas gracias por el cariño que me manifiestas en tu comentario.
--- ------------------------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Se bueno, portate bien, haz los deberes y, sobre todo, no pierdas ese sentido del equilibrio y del humor. No te quepa la menor duda de que el mejor complemento para la farmacopea, las indicaciones clinicas, los cambios en las rutinas alimentarias y el reposo es,... ese soberbio sentido del humor y la pragmatica del pensamiento positivo.

Y, recuerda: "La vida es un sorbo de te; otra cosa. Un sorbo de te..."

Bss.

Sarva mangalam :)
Namasté

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra: Intentaré hacerlo lo mejor posible. Gracias por esos maravillosos consejos.

Un abrazo.

Max ha dit...

No sabía que estabas mal. Espero que te vaya bien la operación y te recuperes pronto, te deseo lo mejor.

Max ha dit...

Un fuerte abrazo y animo.

gerardbcn ha dit...

Al.lucino i jo a la inòpia!!!
No en sabia res, m´entero avui.
En els darrers temps estic descontrolat!
Lo pitjor ha passat , espero i desitjo que estiguis molt millor!!
Aquest és el tercer comentari que faig avui al teu blog i l´abraçada em sembla poc o sigui que reb un fort petonás...

Anònim ha dit...

Mierda, Peace!!!!! Yo recién me entero de lo de esta operación!!!!

Qué fuerte!

Espero que lo de la mejoría vaya viento en popa. De ahora en más, me parece que voy a repensar lo que publico en mi blog. No quiero culpas, jeje.

Beso enorme desde las tierras australes. Mejorate pronto pronto.

Peace-for-ever ha dit...

@Max: No te preocupes, la recuperación va muy bien. No es que estuviera mal, pero me operaron en prevención de males mayores, pero yo estaba de maravilla.
— —

@gerardbcn, la recuperació va prou bé i tot em dóna una perspectiva immillorable. Tot i que havia insinuat alguna cosa, no n'havia parlat obertament, per això no m'estranya que t'hagi agafat per sorpresa. Gracies pel petó, hi corresponc amb un altre ben carregat d'estimació.
— —

@ZekY's, está demostrado que el sexo es bueno para el corazón, aunque sean simples pajas... Si te tienes que replantear algo es que tu blog contribuye a la buena recuperación de mi salud cardíaca...

Por cierto en catalán usamos entre otros el verbo cardar para referirnos a lo que ustedes llaman coger... Y por eso a la salud cardíaca se le puede dar un doble sentido... Jijijiji...
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.


--- Traducción de los últimos comentarios en catalán ---

gerardbcn dijo...
Alucino y ¡yo en la inopia!
No sabía nada de ello, me entero hoy.
¡En los últimos tiempos estoy descontrolado!
Lo peor ha pasado, ¡espero y deseo que estés mucho mejor!
Este es el tercer comentario que hago hoy en tu blog el abrazo me parece poco o sea que recibe un fuerte beso...

10 de septiembre de 2012 20:53Peace-for-ever dijo...

@gerardbcn, la recuperación va bastante bien y en conjunto me da una perspectiva inmejorable. Aunque había insinuado algo, no había hablado abiertamente de ello, por eso no me extraña que te haya cogido por sorpresa. Gracias por el beso, correspondo a él con otro cargado de cariño.
--- ------------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada