Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 10 de setembre de 2012

Onze de setembre --- Once de septiembre

[Entrada 194]

Onze de setembre


El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, diu una cançó catalana. La meva terra que celebra la seva diada nacional el dia que va perdre les seves institucions d'autogovern davant el triomf del Borbó (11 de setembre de 1714), aquell primer Bourbon qui va desfer la confederació d'estats que havia governat la casa d'Àustria com a herència del reis catòlics. Aquests, els d'Àustria, només havien pogut dilapidar els diners de Castella, d'on eren manarques absoluts, en el seu afany de defensar l'església de Roma davant dels protestants, perquè els parlaments dels diferents estats de la corona d'Aragó tenien massa força i els impedien treure'n diners. El Borbó es va desfer d'aquestes monarquies parlamentàries i va convertir aquella corona confederal en un estat únic i centralista al més pur estil jacobí, no oblidem que era francès.

Des de la segona república espanyola (1931-1939) el meu país, que té més superfície que Bèlgica i una economia equiparable a les més ben situades del món, està intentant trobar la fórmula per conviure amb la resta de l'estat de manera que no ens sentim maltractats i menystinguts. A la constitució de 1978 es va inventar una fórmula que no funciona, potser perquè va estar mal aplicada, ja que li ha permès a l'estat cedir al govern autonòmic un seguit de serveis als quals ha dotat d'un finançament deficitari. Malgrat que el PP argumenti que el que passa és que no sabem administrar-nos està clar que no és així. El que veu el ciutadà català és com l'estat (Madrid) es queda cada dia 45 milions d'euros (6 euros per habitant i dia) dels impostos que treu de Catalunya. Diners que l'estat inverteix o gasta en altres parts de l'estat.

Parlem de sanitat per exemple. El sistema sanitari català funcionava de meravella abans de les retallades tot i ser deficitari. Per començar, la tradició mèdica en aquest petit país ha estat sempre a la primera línia mundial. Podria fer una llista molt llarga de les aportacions que s'han fet des d'aquí a la ciència mèdica actual. I seguim en la primera línia, per això ve gent de tot l'estat a visitar-se i fer-se tractar als nostres hospitals. Fins i tot el Rei va venir a operar-se a Barcelona. Aquest èxit del servei que estem donant a la resta de comunitats autònomes no és compensat econòmicament. Com volen que ens mantinguem al cap del desenvolupament de la ciència mèdica, tractem pacients de tot el país i de tota Europa amb un pressupost que no arriba a cobrir les necessitats de la ciutadania autòctona?

La economia és un tema. L'altre són els continus atacs a la nostra llengua i cultura. El PP de Catalunya ha anat recorrent tots els reglaments interns d'Ajuntaments, Universitats, i altres corporacions públiques que han donat preeminència al nostre idioma. Idioma que estava i està en perill. A València el PP l'ha transformat en una llengua de segona que cada dia es parla menys i que a les escoles a penes s'ensenya, i actualment en Bauzà està intentant fer el mateix a les Balears.

Si per casualitat els catalans ens anem a recórrer el territori de l'estat fora de Catalunya tothom ens mira malament ja que la dreta neofranquista del PP s'ha encarregat de fer-nos aparèixer com a uns insolidaris (es veu que sis euros al dia per habitant els deu semblar poc), amb un endeutament espectacular que és la causa del deute de l'estat (però que en realitat ha causat el govern central amb l'incompliment de l'estatut que ens va començar a retallar el PSOE al parlament i que el PP va acabar de retallar encara més al constitucional) i els fan creure que volem imposar el català a tothom fins i tot maltractant a la gent. Mentida darrera mentida. Y no segueixo... Però n'hi ha més.

Mentrestant el consell de ministres ha aprovat una aportació exorbitant de milions per a Bankia (no oblidem que la situació d'aquest banc és obra del PP, en concret de la Sra, Esperanza Aguirre i del Sr. Francesc Camps amb la col·laboració del Sr. Rodrigo Rato). Milions que hauria d'aportar el FROP, però que se sap que no els té. D'on els traurà?

Al País Basc i a Navarra, que tenen un règim fiscal especial al que Catalunya voldria afegir-se però l'Estat no vol concedir-li de cap de les maneres (no sé que tenen d'especial bascos i navarresos)... Com deia bascos i navarresos no tenen cap problema d'endeutament i a penes estan acusant la crisi.

Diuen que si ens independitzem, deixarem de pertànyer a la Comunitat Europea (CE). Tant de bo (tot i que no crec que tinguem tanta sort ni que ens deixin escapar). Què li devem a la CE? Resulta que el 70% de les decisions que afecten al meu país, especialment les econòmiques, les pren la CE ja que el marge de maniobra que tenen els estats membres de la CE és molt petit. Almenys això diu en Ramonet. Resulta que els experts estan dient que les polítiques de la CE davant la crisi són nefastes, que fins i tot França està a punt d'entrar en recessió. Aquesta política ultraliberal que marca la CE ha dut a Portugal, que l'ha aplicada al peu de la lletra, a una recessió cada vegada més gran i a un fort creixement del seu endeutament, això per posar un exemple i no parlar d'Itàlia, Irlanda, Portugal o Grècia. I nosaltres els anem al darrera. A última hora la Merkel amb la seva política ha aconseguit que els joves alemanys que tenen feina tinguin sous escombraria inferiors als mil euros i molts d'ells hagin de tenir dues feines per sobreviure. Potser que valgui la pena que ens mirem més la Xina que té la reserva de dòlars més gran del món, més gran fins i tot que la dels USA que són qui els fabriquen. O el que està fent Obama ja que està aconseguint reduir l'atur i fent créixer l'economia del país.

Em sembla que no s'ha de sorprendre ningú del que pugui passar a Catalunya aquest 11 de setembre.

Una abraçada.


Once de septiembre


Mi país es tan pequeño que siempre cabe dentro del corazón, dice una canción catalana. Mi tierra que celebra su fiesta nacional el día que perdió sus instituciones de autogobierno ante el triunfo del Borbón (11 de septiembre de 1714), aquel primer Bourbon que deshizo la confederación de estados que había gobernado la casa de Austria como herencia del reyes católicos. Éstos, los de Austria, sólo habían podido dilapidar el dinero de Castilla, de donde eran monarcas absolutos, en su afán de defender a la iglesia de Roma ante los protestantes, porque los parlamentos de los diferentes estados de la corona de Aragón tenían demasiado fuerza y les impedían sacar dinero de ellos. El Borbón se deshizo de estas monarquías parlamentarias y convirtió aquella corona confederal en un estado único y centralista al más puro estilo jacobino, no olvidemos que era francés.

Desde la segunda república española (1931-1939) mi país, que tiene más superficie que Bélgica y una economía equiparable a las mejor situadas del mundo, está intentando encontrar la fórmula para convivir con el resto del estado de forma que no nos sintamos maltratados y despreciados. En la constitución de 1978 se inventó una fórmula que no funciona, quizás porque estuvo mal aplicada, ya que le ha permitido al estado ceder al gobierno autonómico una serie de servicios a los que ha dotado de una financiación deficitaria. A pesar de que el PP argumente que lo que pasa es que no sabemos administrarnos está claro que no es así. Lo que ve el ciudadano catalán es como el estado (Madrid) se queda cada día 45 millones de euros (6 euros por habitante y día) de los impuestos que saca de Cataluña. Dinero que el estado invierte o gasta en otras partes del territorio del estado.

Hablemos de sanidad por ejemplo. El sistema sanitario catalán funcionaba de maravilla antes de los recortes a pesar de ser deficitario. Para empezar, la tradición médica en este pequeño país ha estado siempre en la primera línea mundial. Podría hacer una lista muy larga de las aportaciones que se han hecho desde aquí a la ciencia médica actual. Y seguimos en la primera línea, por eso viene gente de todo el estado a visitarse y hacerse tratar a nuestros hospitales. Incluso el Rey vino a operarse en Barcelona. Ese éxito del servicio que estamos dando al resto de comunidades autónomas no es compensado económicamente. ¿Cómo quieren que nos mantengamos a la cabeza del desarrollo de la ciencia médica, tratemos pacientes de todo el país y de toda Europa con un presupuesto que no llega a cubrir las necesidades de la ciudadanía autóctona?

La economía es un tema. El otro son los continuos ataques a nuestra lengua y cultura. El PP de Cataluña ha ido recurriendo todos los reglamentos internos de Ayuntamientos, Universidades, y demás corporaciones públicas que han dado preeminencia a nuestro idioma. Idioma que estaba y está en peligro. En Valencia el PP la ha transformado en una lengua de segunda que cada día se habla menos y que en las escuelas apenas se enseña, y actualmente Bauzà está intentando hacer lo mismo en Baleares.

Si por casualidad los catalanes nos vamos a recorrer el territorio del estado fuera de Cataluña todos nos miran mal ya que la derecha neofranquista del PP se ha encargado de hacernos aparecer como unos insolidarios (debe ser que seis euros al día por habitante les parece poco), con un endeudamiento espectacular que es la causa de la deuda del estado (pero que en realidad ha causado el gobierno central con su incumplimiento del estatuto que nos empezó a recortar el PSOE en el Parlamento y que el PP acabó de recortar aún más en el constitucional) y les hacen creer que queremos imponer el catalán a todos incluso maltratando a la gente. Mentira tras mentira. Y no sigo... Pero hay más.

Mientras el Consejo de Ministros ha aprobado una aportación exorbitante de millones para Bankia (no olvidemos que la situación de este banco es obra del PP, en concreto de la Sra., Esperanza Aguirre y del Sr. Francisco Camps con la colaboración del Sr. Rodrigo Rato ). Millones que debería aportar el FROP, pero que se sabe que no los tiene. ¿De dónde los sacará?

En el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen fiscal especial al que Cataluña quisiera añadirse pero que el Estado no quiere concederle de ninguna de las maneras (no sé que tienen de especial vascos y navarros)... Como decía vascos y navarros no tienen ningún problema de endeudamiento y apenas están acusando la crisis.

Dicen que si nos independizamos, dejaremos de pertenecer a la Comunidad Europea (CE). Ojalá (aunque no creo que tengamos tanta suerte ni que nos dejen escapar). ¿Qué le debemos a la CE? Resulta que el 70% de las decisiones que afectan a mi país, especialmente las económicas, las toma la CE ya que el margen de maniobra que tienen los Estados miembros de la CE es muy pequeño. Al menos eso dice Ramonet. Resulta que los expertos están diciendo que las políticas de la CE ante la crisis son nefastas, que incluso Francia está a punto de entrar en recesión. Esa política ultraliberal que marca la CE ha llevado a Portugal, que la ha aplicado al pie de la letra, a una recesión cada vez mayor y a un fuerte crecimiento de su deuda, eso por poner un ejemplo y no hablar de Italia, Irlanda, Portugal o Grecia. Y nosotros les vamos detrás. A última hora la Merkel con su política ha conseguido que los jóvenes alemanes que tienen trabajo tengan sueldos basura inferiores a mil euros y muchos de ellos deban tener dos trabajos para sobrevivir. Puede que valga la pena que miremos más a China que tiene la reserva de dólares mayor del mundo, mayor incluso que la de los USA que son quienes los fabrican. O lo que está haciendo Obama ya que está consiguiendo reducir el paro y haciendo crecer la economía del país.

Me parece que no se ha de sorprender nadie lo que pueda pasar en Cataluña el próximo 11 de septiembre.

Un abrazo.

8 comentaris:

Bactèria. ha dit...

Així es parla si senyor!
Sóc de les illes, al meu poble avui comencen a veure's estelades penjades dels balcons, això no és casualitat, altres persones, d'altres indrets ens sentim igual d'atacats que els catalans, valencians, balears, que aportam una part també molt important, serà casualitat o no, però som els motors econòmics d'aquest estat...

M'haguès agradat que explicassis la diferència entre estat i país,,, els centralistes que tinguis al bloc poden emprar-ho en la teva contra...

Gràcies, l'article boníssim, veritats com a punys, segueix així

gerardbcn ha dit...

La dreta neofranquista del PP?
Molt suau...el PP es un partit que representa a la dreta més reaccionâria i sanguinaria d´Europa i la frase no és meva.
I a més , l´Estat espanyol es simplement feixista, com diu Marco Gargini.
Aquesta és la realitat.
La resta és fer volar coloms.
Una abraçada...

DD Franco ha dit...

Para serte sincero nunca había entendido bien la situación de Cataluña y España, gracias a tu entrada ahora lo tengo un poco mas clarito. Un gusto leerte como siempre, yo he estado inundado de cosas que hacer pero aquí seguimos. Un beso enorme mi amigo

La Salamandra ha dit...

Es muy dificil explicar el choque entre Catalunya y España, ese encaje en falso que se zanjo en 1978 pero que, como muy bien explicas, era una herida cerrada en falso, centenios atras.
Aun asi, tienen mal encaje aquellas piezas que se pretende unir por la fuerza. La fuerza, siempre es bruta; la comprension la naturaleza de las piezas, ayuda a pulir las caras necesarias, de cada parte, hasta conseguir un optimo ensamblaje. Pero, claro, cuando el encaje de una de las piezas tiene una extension menor a la otra, se tiende torpemente a creer que, la pieza mas pequeña encajara... ¡A golpes, si es necesario! Primera condicion del desgaste: el abuso de poder; como la otra cara es mas graandeee... te intimida. De modo que, la pieza pequeña, permite que se la manipule, vaya a ser que la aporreen otra vez... Y, asi,... una y otra vez, una y otra vez; vengan presiones, desprecios, vituperios, improperios y "mastuperios" -si los hubiera- contra la cara pequeña que, cada vez que en una nueva presion para el encaje, rechina, se la acusa de insolidaria, de poco comprensiva con la cara mayor...

Quizas, alguna vez, el ciego tornero repare en que, para encajar las piezas de un todo, conviene respetar, de buena voluntad y de corazon, la diversidad de las multiples pequeñas piezas que una cara grande necesita llegar a saber encajar para ser, ya no grande sino, cara de algo.
Entendamonos: mientras el mensaje españolista es excluyente, el mensaje catalanista es integrador.
Y, para darse cuenta no es necesario tener cara, basta con tener encaje de oido. Y sentido comun, claro. Eso tambien.

Bss.
Namasté. :)

Peace-for-ever ha dit...

@Bactéria., moltes gràcies, m'encanta saber que fora de Catalunya es comparteix aquest sentiment que no té només un origen econòmic, sinó també en el menyspreu.

Jo entenc com a país el territori que ocupa una nació, una població vinculada entre sí per uns vincles bàsicament culturals i també d'estructura econòmica, amb una història comuna, que donen una fesomia pròpia, diferenciada i diferenciadora i una voluntat d'organització i projecció autònoma. Tot i que, aquest país no té perquè tenir un estat propi.

Un estat és una forma d’organització política caracteritzada per l’existència d’un territori delimitat, una població definida i una autoritat que s’atribueix un poder indiscutible sobre els dos elements anteriors. El territori d'un estat no té perquè coincidir amb el d'un país, ja que en el territori d'un estat hi pot haver diversos països com passa amb el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i també pot ser que un país estigui sota el domini de diferents estats coma passa amb la pròpia Irlanda, amb la nació Kurda, o amb els Països Catalans. En general, són pocs els casos en que hi hagi una correspondència exacta entre un país i un estat. Així Portugal reclama històricament un bocí d'Extremadura, l'Olivenza, que el govern del nostre estat es nega a cedir, o el Penyal de Gibraltar, que és part d'Andalucia i està sota el domini del estat del Regne Unit.

Espero haver satisfet amb aquestes explicacions el que em demanaves.
— —

@gerardbcn, per mi el franquisme fou indiscutiblement feixista, criminal i sanguinari, i sens dubte corrupte, arbitrari i reaccionari, malgrat que fos apadrinat pels USA. I els neofranquistes són hereus de tot plegat. Amb la perspectiva de 35 anys d'història postfranquista crec que l'error va ser no liquidar el franquisme després de la mort del dictador... Seguim estant on érem, havent passat per un miratge que ens ha fet pensar que teníem democràcia.
— —

@DD Franco: La realidad del problema poco conocida y en general ni en el resto del estado entienden de qué va.

Me encanta que siempre tengas unas dulces palabras para mi. Muchas gracias. Ya sabes que estas cosas suelen ser correspondidas.
— —

@La Salamandra, com sempre li poses la guinda al meu pastís ja que complementes de meravella el meu raonament. Estem totalment d'acord. Moltes gràcies.
— —

Muchas gracias por pasaros i muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---

Bactéria. dijo...
¡Así se habla si señor!
Soy de las islas (Baleares), en mi pueblo hoy empiezan a verse (banderas) estrelladas colgadas de los balcones, eso no es casualidad, otras personas de otros lugares nos sentimos igual de atacados que los catalanes, valencianos, baleares, que aportamos una parte (de dinero al estado) también muy importante, será casualidad o no, pero somos los motores económicos de ese estado...

Me hubiera gustado que explicasen la diferencia entre estado y país... los centralistas que tengas en el bloc pueden emplearlo en tu contra...

Gracias, el artículo buenísimo, verdades como puños, sigue así
10 de septiembre de 2012 18:25

gerardbcn dijo...
¿La derecha neofranquista del PP?
Muy suave... el PP es un partido que representa a la derecha más reaccionaria y sanguinaria de Europa y la frase no es mía.
Y además, el Estado español es simplemente fascista, como dice Marco Gargini.
Esta es la realidad.
El resto es hacer castillos en el aire.
Un abrazo...
10 de septiembre de 2012 20:17


Peace-for-ever dijo...

@Bactéria.: Muchas gracias, me encanta saber que fuera de Cataluña se comparte ese sentimiento que no tiene sólo un origen económico, sino también en el desprecio.

Yo entiendo como país el territorio que ocupa una nación, una población vinculada entre sí por unos vínculos básicamente culturales y también de estructura económica, con una historia común, que dan una fisonomía propia, diferenciada y diferenciadora y una voluntad de organización y proyección autónoma. Aunque, este país no tiene porque tener un estado propio.

Un estado es una forma de organización política caracterizada por la existencia de un territorio delimitado, una población definida y una autoridad que se atribuye un poder indiscutible sobre los dos elementos anteriores. El territorio de un Estado no tiene porque coincidir con el de un país, ya que en el territorio de un estado puede haber varios países como ocurre con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y también puede ser que un país esté bajo el dominio de diferentes estados coma ocurre con la propia Irlanda, con la nación Kurda, o con los Países Catalanes. En general, son pocos los casos en que haya una correspondencia exacta entre un país y un estado. Así Portugal reclama históricamente un trozo de Extremadura, la Olivenza, que el gobierno de nuestro estado se niega a ceder, o el Peñón de Gibraltar, que es parte de Andalucía y está bajo el dominio del estado del Reino Unido.

Espero haber satisfecho con estas explicaciones lo que me pedías.
— —

@Gerardbcn: Para mí el franquismo fue indiscutiblemente fascista, criminal y sanguinario, y sin duda corrupto, arbitrario y reaccionario, aunque fuera apadrinado por USA. Y los neofranquistas son herederos de todo eso. Con la perspectiva de 35 años de historia postfranquista creo que el error fue no liquidar el franquismo tras la muerte del dictador... Seguimos estando donde estábamos, habiendo pasado por un espejismo que nos ha hecho creer que teníamos democracia.
— —

@ La Salamandra, como siempre le pones la guinda a mi pastel ya que complementas de maravilla mi razonamiento. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
--- -------------------------------------------------------------- ---

Lucky Luciano ha dit...

Nunca entendí por qué los españoles se sienten españoles si se la pasan reclamando la independencia.

Tu posteo ayuda mucho a conocer la historia de Catalunya pero no a su gente que no hace lo que piensa o dice.

Será por eso, que siempre sentí cierta admiración por los 'vascos' (acá reconocidos popularmente como país independiente, le guste o no a quien le guste).

Yugoslavia fue un país que estaba dividido en varias 'naciones'. España, hoy por hoy, también está integranda por varias naciones que se unen en torno a quién? Quién los une? el rey? Rajoy? la Constitución? quién?

Besos...!!!

Peace-for-ever ha dit...

@Lucky Luciano: Puede que el problema tenga su origen en nuestra falta de espíritu guerrero, y que eso nos haya llevado a una sucesión de derrotas militares y que nos haga sentir un país oprimido.

Según parece en la confederación de las coronas de Aragón y Castilla que ha dado origen al país actual, la Corona de Aragón renunció a mantener su ejercito, así que quedó en manos de las tropas de Castilla, de forma que Cataluña, que nunca tuvo espítitu batallador, tuvo que improvisar un un ejército para luchar contra el Borbón.

Espero que eso te dé una idea de como somos.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada