Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 18 de novembre de 2010

Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)

[Entrada número 13 / 13]

Una vegada vaig sentir dir que tant els ancians com els nens tenen la seva sexualitat, però si un busca informació sobre el sexe sembla que la sexualitat no existeixi abans de la pubertat, que l'impúber no tingui sexualitat. Malgrat això jo tinc dos o tres contraexemples.

1) Sé d'un infant de 14 mesos (un any i dos mesos) que gaudia de què una nena de la seva edat jugués amb el seu penis erecte.

2) Hi ha nens i nenes de primària que juguen a un joc que anomenen la polla grossa, es tracta de què les nenes intentin produir una erecció als nens tocant-los els òrgans sexuals, cosa que els nens tracten d'evitar fugint del seu abast.

3) Tinc notícies d'un grup de nens (tots ells mascles) d'edats compreses entre 9 i 10 anys que molts dies, en sortir d'escola, anaven a jugar a una casa abandonada on intercanviaven fel·lacions.

Per no parlar del ja clàssic joc de metges... Voleu dir que no és evident que existeix una sexualitat ben explícita abans de la pubertat?

Recordeu que davant la llei espanyola, des del punt de vista del consentiment, un menor de 13 no pot fer-ho, no pot doncs tenir relacions sexuals amb una altra persona, i menys amb un adult ja que seria un delicte d'abús de menors. He de confessar que ignoro que passa si l'altre persona és menor de 13 com ell o si essent major de 13 encara no ha fet els 14 anys, és a dir, que encara no té edat penal.

De fet, la pubertat se sol despertar abans dels 13 anys tant en les nenes (cap als 10) com en els nens (al voltant dels 12). Imagino que davant la llei estan condemnats a masturbar-se. Les religions ni tant sols els permeten això.

A més, és un fet constatat que cada dia els nens es comencen a masturbar de més jovenets i que n'hi ha molts que ho han fet per primera vegada abans dels 10 anys...

Aquests nens solen arribar a la seva pubertat força desorientats o mal informats ja que les fonts del seu coneixement no solen ser gaire fiables...

No sóc ningú per dir el què caldria fer, però em sembla que s'hi hauria de fer alguna cosa. Potser una educació sexual per a infants a les escoles?

Una abraçada.Sexualitat infantil (Sexualidad infantil)


Una vez oí decir que tanto los ancianos como los niños tienen su sexualidad, pero si uno busca información sobre el sexo parece que la sexualidad no exista antes de la pubertad, que el impúber no tenga sexualidad. A pesar de ello yo tengo dos o tres contraejemplos.

1) Sé de un niño de 14 meses (un año y dos meses) que gozaba de que una niña de su edad jugara con su pene erecto.

2) Hay niños y niñas de primaria que juegan a un juego que llaman la polla gorda, se trata de que las niñas intenten producir una erección a los niños tocándoles los órganos sexuales, cosa que los niños tratan de evitar huyendo de su alcance.

3) Tengo noticias de un grupo de niños (todos ellos machos) de edades comprendidas entre 9 y 10 años que muchos días, al salir de escuela, iban a jugar a una casa abandonada donde intercambiaban felaciones.

Por no hablar del ya clásico juego de médicos... ¿Queréis decir que no es evidente que existe una sexualidad muy explícita antes de la pubertad?

Recordad que ante la ley española, desde el punto de vista del consentimiento, un menor de 13 no puede hacerlo, no puede pues tener relaciones sexuales con otra persona, y menos con un adulto ya que sería un delito de abuso de menores. Debo confesar que ignoro que pasa si la otra persona es menor de 13 como él o si siendo mayor de 13 aún no ha hecho los 14 años, es decir, que aún no tiene edad penal.

De hecho, la pubertad se suele despertar antes de los 13 años tanto en las niñas (hacia los 10) como en los niños (alrededor de los 12). Imagino que ante la ley están condenados a masturbarse. Las religiones ni siquiera les permiten eso.

Además, es un hecho constatado que cada día los niños se empiezan a masturbarse de más jovencitos y que hay muchos que lo han hecho por primera vez antes de los 10 años...

Esos niños suelen llegar a su pubertad bastante desorientados o mal informados ya que las fuentes de su conocimiento no suelen ser muy fiables...

No soy nadie para decir lo que habría que hacer, pero me parece que se debería hacer algo ¿Quizás una educación sexual para niños en las escuelas?

Un abrazo.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada