Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 25 de novembre de 2010

Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)

[Entrada número 15 / 15]

Fa uns dies vaig sentir parlar a Claudio Naranjo, un psiquiatre xilè, i em va entusiasmar. Em sembla que el seu pensament i el meu estan en total sintonia.

Parteix de la visió del ser humà com a un ser tricervellat, un ser amb tres cervells potencials. El primer instintiu, que és el que du l'infant en si mateix al néixer, que queda en el nen interior, i és la visió infantil. Un segon emocional, que és l'aportació de la mare, la visió femenina. I un tercer racional que és el del pare intel•lectual i normatiu, la visió masculina. Aquest és l'últim tot i que ha estat l'últim en desenvolupar-se s'ha imposat sobre els altres i aquesta és la base del patriarcat.

La innegable barbàrie que ha acompanyat al curs de la història amb aquest patriarcat al front comporta els valors que tradicionalment associem a la idea de civilització, és a dir que és plena de valors com la competitivitat, l'agressivitat i el predomini de l'intel•lecte sobre l'emotivitat, valors que són totalment masculins i que amenacen en destruir-nos.

Les grans civilitzacions de la història en què es basa la cultura occidental, han destruït aquesta visió infantil, instintiva, i la visió emocional femenina. Tot i que avui dia aquest patriarcat ha pres aspectes diferents, en forma de dèspotes invisibles, com ho són les lleis econòmiques i socials d'un món que, com deia el Dant, està mal governat i que acaba donant a les persones un sentiment molt gran d'impotència. Avui dia se sap també que aquestes grans civilitzacions van ser l'origen de la desigualtat i de les guerres.

Aquesta societat occidental genera sers incomplets, insatisfets, i emocionalment malalts, no oblidant que el consumisme és una de les claus de la nostra insatisfacció.

El que cal per curar-nos és harmonitzar aquells tres valors. Aquest antídot consisteix en aprendre a integrar ment, emocions i instints. L'educació que avui dia se sol basar en una gran transmissió d'informació sobre el nostre entorn, hauria de basar-se més en potenciar la persona. Es tractaria de no centrar només l'educació en el coneixement del món exterior sinó també en el del món interior. S'hauria d'aprendre més de la visió infantil i no reprimir-ne tant els seus instints. El gran motor per retrobar aquest esser humà complet és recuperar la empatia, la comprensió i la bondat...

Ens convé allunyant-nos d'aquella visió de Freud, que deia que a l'interior de la persona hi ha tant la bondat com la maldat (que dóna a entendre que tots som criminals en potència) i aproximar-nos més a la visió de Rousseau que deia que la persona és essencialment bona. La maldat és només conseqüència dels conflictes de la persona i desapareix quan es resolen aquests conflictes.

En realitat, el que cal és retrobar-se a un mateix, és a dir, conèixer-se a millor un mateix, i poder trobar, així, el rumb de la nostra vida... Una persona que no és ell mateix és com una màquina que només reprodueix allò per al que ha estat programada.

S'hauria de començar per educar de nou als educadors. Com deia Einstein: "la solució dels problemes no pot venir de la mateixa ment que els ha creat". Cal, doncs, deixar de reproduir més del mateix, ens cal un canvi de consciència. En Claudio Naranjo al seu web hi diu que està fent una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Una abraçada.Un ser tricervellat (Un ser tricerebrado)


Hace unos días oí hablar a Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, y me entusiasmó. Me parece que su pensamiento y el mío están en total sintonía.

Parte de la visión del ser humano como un ser tricerebrado, un ser con tres cerebros potenciales. El primer instintivo, que es el que lleva el niño en sí mismo al nacer, que queda en el niño interior, y es la visión infantil. Un segundo emocional, que es la aportación de la madre, la visión femenina. Y un tercero racional que es el del padre intelectual y normativo, la visión masculina. Este es el último aunque ha sido el último en desarrollarse se ha impuesto sobre los demás y esta es la base del patriarcado.

La innegable barbarie que ha acompañado el curso de la historia con ese patriarcado al frente comporta los valores que tradicionalmente asociamos a la idea de civilización, es decir que está llena de valores como la competitividad, la agresividad y el predominio del intelecto sobre el emotividad, valores que son totalmente masculinos y que amenazan con destruirnos.

Las grandes civilizaciones de la historia en que se basa la cultura occidental, han destruido esta visión infantil, instintiva, y la visión emocional femenina. Aunque hoy día este patriarcado ha tomado aspectos diferentes, en forma de déspotas invisibles, como lo son las leyes económicas y sociales de un mundo que, como decía el Dante, está mal gobernado y que acaba dando a las personas un sentimiento muy grande de impotencia. Hoy día se sabe también que estas grandes civilizaciones fueron el origen de la desigualdad y de las guerras.

Esta sociedad occidental genera seres incompletos, insatisfechos, y emocionalmente enfermos, no olvidando que el consumismo es una de las claves de nuestra insatisfacción.

Lo que necesitamos para curarnos es armonizar esos tres valores. Ese antídoto consiste en aprender a integrar mente, emociones e instintos. La educación que hoy día se suele basar en una gran transmisión de información sobre nuestro entorno, debería basarse más en potenciar la persona. Se trataría de no centrar sólo la educación en el conocimiento del mundo exterior sino también en el del mundo interior. Se debería aprender más de la visión infantil y no reprimir su tanto sus instintos. El gran motor para reencontrar este ser humano completo es recuperar la empatía, la comprensión y la bondad...

Nos conviene alejándonos de aquella visión de Freud, que decía que en el interior de la persona hay tanto la bondad como la maldad (que da a entender que todos somos criminales en potencia) y aproximarnos más a la visión de Rousseau que decía que la persona es esencialmente buena. La maldad es sólo consecuencia de los conflictos de la persona y desaparece cuando se resuelven esos conflictos.

En realidad, lo que es necesario es reencontrarse a uno mismo, es decir, conocerse mejor uno mismo, y poder encontrar, así, el rumbo de nuestra vida... Una persona que no es él mismo es como una máquina que sólo reproduce aquello para lo que ha sido programada.

Se debería empezar por educar de nuevo a los educadores. Como decía Einstein: "la solución de los problemas no puede venir de la misma mente que los ha creado". Hay, pues, dejar de reproducir más de lo mismo, necesitamos un cambio de conciencia. Claudio Naranjo en su web dice que está haciendo una "propuesta de un cambio masivo de la educación occidental en vista a la transformación urgente de la sociedad".

Un abrazo.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada