Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimarts, 16 d’octubre de 2012

Educació afectivosexual --- Educación afectivosexual

[Entrada 203]


Educació afectivosexual


La sexualitat té tres funcions principals: reproduir-nos, comunicar afecte i obtenir plaer. La sexualitat no és solament genitalitat o coit. També són les creences, els pensaments, les emocions, les actituds, els rols, les relacions que establim i les pràctiques que realitzem. Els ensenyaments i l'aprenentatge influeixen molt en la nostra forma d'entendre i viure la sexualitat. I aquesta ens acompanya des que naixem fins que morim constituint una part integral de la nostra personalitat.

L’adolescent actual segueix sent tan vulnerable com ho eren els seus pares davant de les noves situacions i emocions que li planteja créixer i caminar cap a la maduresa. Més informació, més llibertat a la premsa, ràdio i televisió, més consum d’imatges, més llibertat d’acció i més comprensió social, no han aconseguit solucionar allò que no té solució genèrica, que és formar i ajudar a créixer a un ser sexual i afectiu, lliure i amb criteris que permetin la creació única, original i intransferible de cadascun d’ells com a éssers humans.

L’adolescent està sotmès a un bombardeig salvatge d’informació, de models, d’estímuls, de consum, però necessita i no troba els espais on repensar i contrastar tot el que ha après i ha d’interioritzar per poder compartir.

S’accepta ja fa temps, que el trasbals quant a l’afectivitat i la sexualitat que es pateix en l’etapa adolescent, pot repercutir en tot el procés formatiu en general. En aquest context, si s’entén la sexualitat com part essencial del procés de desenvolupament i d’equilibri emocional, justifica per sí sola la necessitat d’introduir-la en el procés d'educació.

Pren cada cop més sentit que l’educació sexual i afectiva s'inclogui com a tasca importantíssima que cal abordar des de la mateixa institució escolar, atenent a l’important paper vertebrador que juga en el desenvolupament de la personalitat i social dels adolescents.

La veritable educació afectivosexual comença a la infantesa, on cal transmetre i replantejar de manera continuada la importància del contacte amb els altres amb gestos, paraules, carícies, mirades, somriures..., com també de la comunitat de convivència. Però, quan arriba l’adolescència, esdevenen canvis estructurals, tan fisiològics com psicològics i socials. És una etapa caracteritzada per la maduració dels caràcters sexuals secundaris, amb canvis en la imatge corporal i sensacions i sentiments que es presenten com un desafiament i que moltes vegades no se sap com conduir ni afrontar. Els canvis fisiològics no es produeixen al mateix ritme que els canvis psico-afectius i algunes sensacions corporals junt a les fantasies sexuals, porten als adolescents a posar-se a prova ben aviat i a enfrontar-se amb riscos encara no reconeguts.

Les aportacions en aquest sentit a les escoles del meu país venen de la reforma educativa 1990 que va incorporar els «Eixos Transversals». L’educació sexual i afectiva va ser un dels temes transversals que plantejava la reforma educativa. Reformes posteriors ho han reduït a la mínima expressió, la reforma del 2006 amb la supressió dels crèdits variables, es va perdre l’espai on aquests temes «transversals» es podien abordar sistemàticament. S’ha retornat a un model fraccionat i reduccionista, el dels «tallers» que es realitzen puntualment a l’hora de tutoria.

Una abraçada.


Educación afectivosexual


La sexualidad tiene tres funciones principales: reproducirnos, comunicar afecto y obtener placer. La sexualidad no es sólo genitalidad o coito. También son las creencias, los pensamientos, las emociones, las actitudes, los roles, las relaciones que establecemos y las prácticas que realizamos. Las enseñanzas y el aprendizaje influyen mucho en nuestra forma de entender y vivir la sexualidad. Y esta nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos constituyendo una parte integral de nuestra personalidad.

El adolescente actual sigue siendo tan vulnerable como lo eran sus padres ante las nuevas situaciones y emociones que le plantea crecer y caminar hacia la madurez. Más información, más libertad en la prensa, radio y televisión, más consumo de imágenes, más libertad de acción y más comprensión social, no han logrado solucionar lo que no tiene solución genérica, que es formar y ayudar a crecer a un ser sexual y afectivo, libre y con criterios que permitan la creación única, original e intransferible de cada uno de ellos como seres humanos.

El adolescente está sometido a un bombardeo salvaje de información, de modelos, de estímulos, de consumo, pero necesita y no encuentra los espacios donde repensar y contrastar todo lo que ha aprendido y debe interiorizar para poder compartir.

Se acepta ya hace tiempo, que el trastorno en cuanto a la afectividad y la sexualidad que se sufre en la etapa adolescente, puede repercutir en todo el proceso formativo en general. En este contexto, si se entiende la sexualidad como parte esencial del proceso de desarrollo y de equilibrio emocional, justifica por sí sola la necesidad de introducirla en el proceso de educación.

Toma cada vez más sentido que la educación sexual y afectiva incluya como tarea importantísima que hay que abordar desde la misma institución escolar, atendiendo al importante papel vertebrador que juega en el desarrollo de la personalidad y social de los adolescentes.

La verdadera educación afectivosexual comienza en la infancia, donde hay que transmitir y replantear de manera continuada la importancia del contacto con los demás con gestos, palabras, caricias, miradas, sonrisas..., así como de la comunidad de convivencia. Pero, cuando llega la adolescencia, ocurren cambios estructurales, tanto fisiológicos como psicológicos y sociales. Es una etapa caracterizada por la maduración de los caracteres sexuales secundarios, con cambios en la imagen corporal y sensaciones y sentimientos que se presentan como un desafío y que muchas veces no se sabe cómo conducir ni afrontar. Los cambios fisiológicos no se producen al mismo ritmo que los cambios psico-afectivos y algunas sensaciones corporales junto a las fantasías sexuales, llevan a los adolescentes a ponerse a prueba muy pronto ya enfrentarse con riesgos aún no reconocidos.

Las aportaciones en este sentido en las escuelas de mi país vienen de la reforma educativa 1990 que incorporó los «Ejes Transversales». La educación sexual y afectiva fue uno de los temas transversales que planteaba la reforma educativa. Reformas posteriores lo han reducido a la mínima expresión, la reforma del 2006 con la supresión de los créditos variables, se perdió el espacio donde estos temas "transversales" se podían abordar sistemáticamente. Se ha vuelto a un modelo fraccionado y reduccionista, el de los «talleres» que se realizan puntualmente en la hora de tutoría.

Un abrazo.

2 comentaris:

La Salamandra ha dit...

Somos una sociedad moderna pero,... no somos una sociedad generosa. Por eso, no somos una sociedad preparada.
Es lacerante comprobar como todo cuanto sabemos sobre emociones y comportamiento del Ser Humano y que, deberian ser utiles capaces de fomentar el bienestar y el equilibrio en la especie y el planeta, se relega a un segundo plano mientras se nos abona a la esquizofrenia colectiva del "yo, mi, me".

De locos; es de locos.

Pobres jovenes,... solo les servimos de desconcierto.

Petons.

Sarva mangalam :)
Namasté

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, com sempre aconsegueixes completar la meva reflexió aportant elements que la duen més enllà.

Moltes gracies per passar i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducció d'aquest comentari en català ---
@La Salamandra, como siempre consigues completar mi reflexión aportando elementos que la llevan más allá.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.
--- ----------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada