Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 21 de febrer de 2013

Religions --- Religiones

[Entrada 235]

Religions


En el món científic encara no hi ha un consens sobre la definició d'aquest concepte, ja que hi ha qui planteja que la religió és un fenomen universal, innat i congènit, i davant d'aquesta hipòtesi de l'home "biològicament" religiós s'aixeca el postulat de l'ateisme segons el qual la religió no només no és innata sinó que és una pura invenció humana. Crec que ja he dit que cada dia estic més a prop de los postulats ateus. Diuen que fonamentalment l'home intenta buscar a les religions un sentit en aquesta vida, plena de patiments, lluites i insatisfaccions, i a la mort, desitjant tot sovint una transcendència del seu esperit més enllà de la vida. Crec que ja he dit que cada dia estic més a prop de los postulats ateus.

Està clar que les religions han jugat un paper molt important a la nostra història. Que la nostra realitat actual ha estat i està molt condicionada per aquestes. Les més importants de les actuals provenen d'una societat bàsicament agrícola i s'han hagut d'adaptar a un món canviant, tot i que no sense resistències ni reaccions contràries. La por, l'angoixa i el consol psicològic que procura la religió, la delegació de la responsabilitat última en un codi de conducta dictat per la religió, l'empara que procura l'acceptació d'una jerarquia que determini la moral i tingui els mitjans per a la expiació de les faltes (com ocorre en el catolicisme), el poder reconfortant de la tradició, són factors importants per entendre que en la societat dessacralitzada contemporània segueixin arrelades religions que van sorgir en èpoques i circumstàncies ben diverses.

Aquestes religions de base agrícola i ramadera tenen serioses dificultats davant de temes com la igualtat de la dona (a la que s'havia donat un paper social secundari, fonamentalment domèstic i reproductori), la diversitat sexual (ja que en una societat necessitada de mà d'obra no li convenia la no contribució al seu creixement mitjançant la reproducció), i la ciència (que amb els seus avenços ha canviat la visió que la humanitat té de la formació i composició de l'univers). Els més fonamentalistes encara defensen la visió creacionista de l'univers i fins i tot en alguns estats dels USA com Arkansas a l'escola s'ha d'ensenyar de manera equilibrada (emprant el mateix temps per a ambdós) creacionisme i evolucionisme (aquest darrer plantejat com una simple i discutible hipòtesi). Per no parlar dels països amb un estat confessional, dels quals n'hi ha encara molts, per no dir massa, com Iran, Anglaterra, Dinamarca o Tailàndia i tants d'altres. I tampoc hem d'oblidar dels conflictes on s'està usant a la religió com a element coercitiu o com a excusa, per exemple, a Israel o al Sudan.

A les societats industrials i postindustrials, han canviat les condicions de la producció i les formes de vida i de pensament, en multiplicar-se els fenòmens de convergència i globalització, així com el pes de les explicacions científiques, l'individualisme i la sensibilitat cap a la llibertat i diversitat religioses (i els marcs legals de protecció de les mateixes). Això dóna peu a l'aparició d'un seguit de moviments religiosos per intentar donar-hi resposta. Es creu que evolucionem cap a una forma de religiositat, teista o no, que serà individual, força menys religiocéntrica, i on cada individuo podrà mantenir la seva cosmovisió i ideologia. I també sembla palesa la necessitat una ètica comuna, que és en si un problema complex, ja que ha de partir del respecte de les diversitats culturals i religioses, però alhora sense caràcters etnocèntrics ni religiocéntricos que la desvirtuïn, que serveixi per acabar amb la discriminació i que generi un marc comú global de defensa dels drets humans, dels drets dels pobles, de la naturalesa i psicologia humana, de l'ecologia, etc. més enllà de particularitats culturals.

Si voleu entendre que l'ateisme científic és com una nova religió (paradoxalment antireligiosa), hauré d'acceptar que practico una religió, però en realitat, crec que no em cal cap religió ni per donar-li sentit a la meva vida (que per a mi consisteix en ser tan feliç com pugui) ni a la mort (que no és més que el final complet de la meva existència, sense més enllà) ni crec que calgui una religió per tenir una ètica, ja que veig que la que tinc, que va en la línia d'aquesta ètica comú, és força més adequada als requeriments de la nostra societat que la que veig, malauradament, a la que m'envolta que, amb la seva herència cristiana (catòlica en concret), entre altres coses és força injusta, amoral, corrupta, egoista i cobdiciosa.

Una abraçada.


Religiones


En el mundo científico todavía no hay un consenso sobre la definición de este concepto, ya que hay quien plantea que la religión es un fenómeno universal, innato y congénito, y ante esta hipótesis del hombre "biológicamente" religioso se levanta el postulado del ateísmo según el cual la religión no sólo no es innata sino que es una pura invención humana. Dicen que fundamentalmente el hombre intenta buscar en las religiones un sentido a esta vida, llena de sufrimientos, luchas e insatisfacciones, y a la muerte, deseando a menudo una trascendencia de su espíritu más allá de la vida. Creo que ya he dicho que cada día estoy más cerca de los postulados ateos.

Está claro que las religiones han jugado un papel muy importante en nuestra historia. Que nuestra realidad actual ha estado y está muy condicionada por las mismas. Las más importantes de las actuales provienen de una sociedad básicamente agrícola y han tenido que adaptarse a un mundo cambiante, aunque no sin resistencias ni reacciones contrarias. El miedo, la angustia y el consuelo psicológico que procura la religión, la delegación de la responsabilidad última en un código de conducta dictado por la religión, el amparo que procura la aceptación de una jerarquía que determine la moral y tenga los medios para la expiación de las faltas (como ocurre en el catolicismo), el poder reconfortante de la tradición, son factores importantes para entender que en la sociedad desacralizada contemporánea sigan arraigadas religiones que surgieron en épocas y circunstancias muy diversas.

Esas religiones de base agrícola y ganadera tienen serias dificultades ante temas como la igualdad de la mujer (a la que se había dado un papel social secundario, fundamentalmente doméstico y reproductor), la diversidad sexual (ya que en una sociedad necesitada de mano de obra no le convenía la no contribución a su crecimiento mediante la reproducción), y la ciencia (que con sus avances ha cambiado la visión que la humanidad tiene de la formación y composición del universo). Los más fundamentalistas aún defienden la visión creacionista del universo e incluso en algunos estados de los USA como Arkansas en la escuela se debe enseñar de manera equilibrada (empleando el mismo tiempo para ambos) creacionismo y evolucionismo (este último planteado como una simple y discutible hipótesis). Por no hablar de los países con un estado confesional, de los cuales hay todavía muchos, por no decir demasiados, como Irán, Inglaterra, Dinamarca, Tailandia y tantos otros. Y tampoco debemos olvidar los conflictos donde se está usando la religión como elemento coercitivo o como excusa, por ejemplo, en Israel o en Sudán.

En las sociedades industriales y post-industriales, han cambiado las condiciones de la producción y las formas de vida y de pensamiento, al multiplicarse los fenómenos de convergencia y globalización, así como el peso de las explicaciones científicas, el individualismo y la sensibilidad hacia a la libertad y diversidad religiosas (y los marcos legales de protección de las mismas). Esto da pie a la aparición de una serie de movimientos religiosos para intentar darles respuesta. Se cree que evolucionamos hacia una forma de religiosidad, teísta o no, que será individual, bastante menos religiocéntrica, y donde cada individuo podrá mantener su cosmovisión e ideología. Y también parece patente la necesidad una ética común, que es en si un problema complejo, ya que debe partir el respeto de las diversidades culturales y religiosas, pero a la vez sin caracteres etnocéntricos ni religiocéntricos que la desvirtúen, que sirva para acabar con la discriminación y que genere un marco común global de defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de la naturaleza y psicología humana, de la ecología, etc. más allá de particularidades culturales.

Si queréis creer que el ateísmo científico es una nueva religión (paradójicamente antirreligiosa), tendré que aceptar que practico una religión, pero en realidad, creo que no necesito ninguna religión ni para darle sentido a mi vida (que para mí consiste en ser tan feliz como pueda) ni a la muerte (que no es más que el final completo de mi existencia), ni creo que sea necessaria una religión para tener una ética, ya que veo la que tengo, que va en la línea de esa ética común, es bastante más adecuada a los requerimientos de nuestra sociedad que la que veo, desgraciadamente, en la sociedad que me rodea que, a pesar de ser de herencia cristiana (católica en concreto), es muy injusta, amoral, corrupta, egoísta y codiciosa.

Un abrazo.

9 comentaris:

Max ha dit...

Es cierto que Dinamarca o Inglaterra son países confesionales, pero son países donde existe la libertad religiosa. Y tanto la Iglesia de Inglaterra como la Iglesia Luterana Danesa son iglesias cristianas bastante tolerantes, aceptan teorías científicas como la evolutiva, aceptan la homosexualidad, no son machistas, aceptan el sacerdocio femenino...

Personalmente no creo que para ser buena persona haya que tener religión o creencias religiosas. Es más, respeto cualquier tipo de creencia y tengo una actitud de no dar nada "por supuesto", considero que mi postura religiosa podría estar equivocada o no, de la misma manera que la de otras personas. No considero que sea nadie para juzgar, por eso creo en la libertad individual, la libertad de conciencia y la separación religión-estado. Como cristiano, considero que nadie está condenado por el hecho de no creer en mis creencia, que basta con que sea buena persona para poder salvarse, la base más importante del cristianismo es: el amor, la bondad, la ayuda mutua, el respeto...

Para mí la Biblia es importante, pero no lo es todo, es un libro de inspiración divina y la vez humana, donde se escribe tradiciones de distintos pueblos, tradiciones que mostraron a un Dios de guerra y practicas que Jesús condenó. A parte, la traducción puede estar equivocada y sacar conclusiones errónea, por eso hay que tener cuidado a la hora de interpretar la Biblia. Y que el Evangelio es la base del cristianismo y lo que hay que seguir, porque es la palabra de Dios mostrada en persona a través de Jesús. Los otros textos están bien para entender muchas partes del desarrollo del cristianismo, pero no hay que tomárselo al pie de la letra y muchas cosas se contradicen. Al apóstol Pedro, por ejemplo, le increparon los otros apóstoles después de la muerte de Jesús, por lo que se equivocaban, y hay que tener cuidado con lo que se dice en el Nuevo Testamento, textos como Corintios o Timoteo son textos que explican la expansión del cristianismo y de las primeras comunidades, por lo que son buena guía, pero no lo es todo.

Yo utilizo la lógica, la ciencia, la meditación y la oración a la hora de basar mis creencias.

Un fuerte abrazo.

Max

Cosimominino ha dit...

Las religiones...
¿Como podriamos hablar aqui, en este brevisimo espacio, de las religiones? Desde aqui, contemplamos milenios de sacralidad y de educacion sobre la adaptacion a la vida y sus avatares, sobre las dudas existenciales... sobre la muerte de los seres conscientes y sintientes.
Personalmente, no me gustan las religiones y sus dogmas; menos aun su oportunismo y su afan de dominio, poder y riquezas. Pero, compañero, no podemos negarles la fantastica docilizacion de sociedades enteras que han dado como resultado, nuestra Era. Y, a nuestra Era llegamos y hemos entendido las anteriores porque, las Universidades, descansaban en el poder religioso que era quien mantenia las bibliotecas, los estudios y se interesaba por el origen del mundo. Lo malo vino cuando, al entender el caracter y las exposiciones humanas, decidieron emprender el camino de la censura, de los prejuicios y la dominacion, a fin de mantener un rigido poder con el que perpetuar su palabra y obra como si fueran un destino unico e inequivoco. Se equivocaban, se equivocaron, se equivocan.
Pero, aun asi, permite que remarque que, es muy sencillo hablar globalizadora y comodamente desde aqui pero, en las escuelas de Camerun, en India, en Birmania, en Mongolia, en Palestina,... existen organismos religiosos que ayudan verdaderamente a su projimo a entender, especialmente, que pese a toda la injusticia y la temeridad sembradas por los hombres, su corazon vibra y brilla con luz propia, muy aparte, muy lejos de la codicia, el dolor, el sufrimiento, la incomprension, la intolerancia,... Las religiones son un jardin que precisa de un buen jardinero porque, ya se sabe que, dependiendo de la poda, la siembra y los abonos, el jardin crecera bajo una tendencia u otra. La ciencia, no tiene respuestas humanas para las ansiedades humanas. El valium, al igual que la globalizacion iniciada en 1492, no son la solucion al problema; solo manifiestan la inexistencia de Dioses o divinidades y sacralidades todopoderosas que, al fin y al cabo, son la imagen que de si mismo tiene el hombre. Alejandro, El Magno, seria un ejemplo. Luego, siguieron otros y, casi todos, de igual fortuna. El ultimo iberico "iluminado" fue Francisco Franco que, llego a viajar con varias reliquias, diezmando al pueblo que decia pretender amar, sembrando el panico, el terror y la muerte en nombre de Dios, bajo el palio con el que le amparaba la Santa Madre Iglesia Catolica. La misma iglesia en que, sus maximos representantes, los Papas, aplicaban o firmaban sentencias de muerte contra sus propios preceptos y, mas cercanos a nuestra Era, andaban bendiciendo cañones que destrozarian los cuerpos de miles de seres humanos.

Como podemos ver, nada sacro; mas bien, vileza humana.

En fin; es muy dificil hablar de estos temas y, mas dificil aun, exponerlos con claridad en tan corto espacio.

Bss.

Namasté.

betulo ha dit...

¡Cuantos hay que sobreviven en un sinsentido existencial! no te lo voy a negar; ¡y que frusstados se SABEN!

Cabe contentarse con un simple "TAN feliz como pueda" que ya es una negación de la felicidad; pues, la felicidad, es PLENITUD; estado de plenitu; el consuelo de la satisfacción (del latín satis-facere: hacer suficiente) está bien para la mínima expresión de nuestra animalidad; nuestra intelectualidad nos pide más, y eso buscamos en los "-ismos": ateísmo ¿científico?, cientificismo, hedonismo...

Recurrente es "San Alberto" en cuestiones científicas: "Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera" (Einstein).

P.D.- Por cierto; tus generalizaciones trascendentales, están demasiado influenciadas por tu SUBJETIVISMO judeocristiano; más que un "cientídico" ateísmo, es un "excusante" acatolicismo a modo de mantra auntoconvincente.

Peace-for-ever ha dit...

@Max: Mi texto parte de un respeto total a las actitudes personales de cada uno.

Como muy bien dices, la separación de iglesia y estado que planteo la revolución francesa de 1798 es una de las garantías de libertad de los pueblos, a pesar de que en algunos países esa vinculación no sea nefasta, como en los casos que mencionas, creo que en si misma no es buena puesto que, lo quieras o no, condiciona las actitudes de ese estado.

Tu frase de final creo que está totalmente en concordancia con la idea de esa evolución hacia una forma de religiosidad individual donde cada individuo podrá mantener su cosmovisión e ideología.
— —

@Cosimominino, com sempre que estem bàsicament d'acord, especialment crec que tens raó en què l'espai és molt curt com per tractar aquest tema prou seriosament, de fet els llibres que he llegit sobre el tema, solen ser ben gruixuts. Però aquest espai no dóna per tant i, tot i que he volgut fer una modesta reflexió sobre el tema, reconec que un tractament en profunditat com es mereix requereix un espai molt més gran.

Com tu, també crec que el problema d'aquestes coses (religió, filosofia, ciència...) apareixen quan passen a estar al servei d'algú o defensen determinats sectarismes.
— —

@betulo, sens dubte, vaig ser educat en el més pur nacionalcatolicismo i la meva concepció del món té bàsicament una influència judeocristiana. Son fets que no puc evitar, són coses que la vida m'ha dut i que tinc tan integrades com el color dels meus ulls.

Confesso que fins i tot m'has fet somriure amb el teu intent de desqualificació usant una frase atribuïda a Einstein. No em sorprèn gens la teva actitud ni res del que hi ha en la teva argumentació, però hi ha una cosa de les que dius que em sembla injusta ja que, com bé saps, he dedicat en aquest blog prou esforços en intentar transmetre el meu concepte de felicitat com perquè deixis anar afirmació tan trista com "TAN feliz como pueda" que ya es una negación de la felicidad. El teu concepte de plenitud i el meu són molt distants, potser massa com per intentar ventilar aquesta divergència en un senzill comentari. Em poso el tema a la llista dels pendents de tractar en el futur.

Per cert, a la teva llista de "-ismes" n'hi he trobat a faltar alguns com ara catolicisme, cristianisme, islamisme, judaisme, budisme... És a dir, la llista completa de les religions.
— —

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de mis comentarios precedentes en catalán ---
@Cosimominino: Como siempre que estamos básicamente de acuerdo, especialmente creo que tienes razón en que el espacio es muy corto como para tratar este tema lo suficientemente en serio, de hecho los libros que he leído sobre el tema, suelen ser muy gruesos. Pero este espacio no da para tanto y, aunque he querido hacer una modesta reflexión sobre el tema, reconozco que un tratamiento en profundidad como se merece requiere un espacio mucho mayor.

Como tú, también creo que el problema de estas cosas (religión, filosofía, ciencia...) aparecen cuando pasan a estar al servicio de alguien o defienden determinados sectarismos.
— —

@betulo, sin duda, fui educado en el más puro nacionalcatolicismo y mi concepción del mundo tiene básicamente una influencia judeocristiana. Son hechos que no puedo evitar, son cosas que la vida me ha dado y que tengo tan integradas como el color de mis ojos.

Confieso que incluso me has hecho sonreír con tu intento de descalificación usando una frase atribuida a Einstein. No me sorprende en nada tu actitud ni nada de lo que hay en tu argumentación, pero hay una cosa de las que dices que me parece injusta ya que, como bien sabes, he dedicado en este blog bastantes esfuerzos en intentar transmitir mi concepto de felicidad como para sueltes afirmación tan triste como "TAN feliz como pueda" que ya es una negaciones de la felicidad. Tu concepto de plenitud y el mío son muy distantes, quizá demasiado como para intentar ventilar esta divergencia en un sencillo comentario. Me pongo el tema en la lista de los pendientes de tratar en el futuro.

Por cierto, en tu lista de "-ismos" he echado de menos algunos como catolicismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo... Es decir, la lista completa de las religiones.
--- ----------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Sorry; debo apuntar:

El budismo, NO es una religion, es una filosofia de vida que comprende ejercicios fisicos y de adecuacion y educacion mental para desarrollarse.

El budismo, toma la forma de religion SOLO en determinados paises asiaticos como Tibet, Birmania o Buthan pero, el propio buda historico, Siddarta Gautama, deja bien claros los principios de dicha filosofia que se basa en la Teoria del Cambio Constante y La Ley de La Impermanencia.
Por eso precisamente, no existe en el budismo nada sagrado o prohibido y tampoco existen dioses o diosas; solo ejemplos de personas realizadas a si mismas y un profundisimo estudio sobre el comportamiento humano. Nada mas.
Los "ismos", pueden resumirse en una sola palabra: integrismo. Y, de eso, la iglesia catolica, sabe mucho. Baste la muestra de monseñor Cañizares como lacerante ejemplaridad de lo dicho.

Bss

Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

@La Salamandra, no sé què dir-te. D'una banda acabo de veure que la Viquipèdia sembla donar-te raó ja que defineix el budisme com una doctrina filosòfica oriental basada en els ensenyaments de Siddharta Gautama (el Buda històric). Una branca d'aquesta doctrina esdevingué, amb el temps, un sistema religiós.

En canvi, el meu criteri estava basat en el del món científic que estudia les religions on és considerat la quarta religió del món en nombre de fidels. He llegit que el terme budisme va ser creat al segle XVII pels europeus que van prendre contacte amb les religions d'Orient per referir-se a cultes que en l'origen es situava la predicació i la figura de Buda. Una curiosa forma religiosa que, segons aquest autor, té la singularitat de no ser teista i que en canvi té una forta vocació missionera.

No vull entrar en polèmica amb tu en aquest tema, ja que sóc molt conscient que el teu coneixement del budisme és incomparablement superior al que en pugui tenir jo, i per tant respectaré tot el que en puguis aportar..

Vull agrair de nou els teus comentaris i les teves aportacions a tot el que escric, que sempre són enriquidores.

Una abraçada.--- Traducción de mi comentario precedente en catalán ---
@La Salamandra, no sé qué decirte. Por un lado acabo de ver que la Wikipedia parece darte razón ya que define el budismo como una doctrina filosófica oriental basada en las enseñanzas de Siddharta Gautama (el Buda histórico). Una rama de esa doctrina se convirtió, con el tiempo, un sistema religioso.

En cambio, mi criterio estaba basado en el del mundo científico que estudia las religiones donde es considerado la cuarta religión del mundo en número de fieles. He leído que el término budismo fue creado en el siglo XVII por los europeos que entraron en contacto con las religiones de Oriente para referirse a cultos que en el origen se situaba la predicación y la figura de Buda. Una curiosa forma religiosa que, según ese autor, tiene la singularidad de no ser teísta y que en cambio tiene una fuerte vocación misionera.

No quiero entrar en polémica contigo sobre este tema, ya que soy muy consciente de que tu conocimiento del budismo es incomparablemente superior al que pueda tener yo, y por tanto respetaré todo lo que puedas aportar ..

Quiero agradecer de nuevo tus comentarios y tus aportaciones a todo lo que escribo, que siempre son enriquecedoras.

Un abrazo.
--- ----------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Jajaja... no es necesaria la polemica; basta con despejar ciertos velos que, en el fondo, es hacia donde encaminaba mi comentario anterior. Pero, los comentarios escritos no tienen cara ni voz mas alla de nuestra impresion personal y, creeme, compañero, que en mi comentario no cabia mas que la aclaracion sobre las religiones y la practica de la filosofia budista que centra su accion en la genuina comprension, la humildad, la tolerancia y la compasion, sabedores y conocedores de la transitoriedad de todo y de la inutilidad de la critica externa o los juicios y prejucios. "Mens sana in corpore sano". Es decir: vivir lo mas adecuadamente posible, siendo plenamente consciente de la importancia de los demas y del entorno.
Sin embargo, hay que agradecer a esas ramas que se constituyeron en religion, como el budismo tibetano, el haber sabido conservar y practicar durante 2700 años la genuina filosofia y los autenticos ejercicios que practico y enseño Siddharta Gautama, y que conserven, intactas, todas sus enseñanzas. Es un magnifico tesoro de icalculable valor para la humanidad y la comprension del hombre y sus emociones. Es muy interesante. Tanto, como tus posts.

Muchas gracias compañero.
Solo añadire que, la informacion de que dispongo sobre el budismo y su practica, esta al alcance de cualquiera de nosotros. Solo es necesario interesarse.

Petons :)

Namasté.

Peace-for-ever ha dit...

@la Salamandra, fa temps que defenso que si hi ha un planteig que em resulta atractiu és el del budisme, però el meu error, en creure que era una religió més, ha fet que me'n mantingués al marge. Hauré d'esmenar-lo.

Sé que les vivències emocionals del ser humà són tan o més importants per a l'equilibri de la persona que les racionals i les instintives i que a la societat occidental encara no hem entès que vol dir tot això. Cosa que m'inquieta i potser sigui el que més m'aproxima en aquesta filosofia.

Moltes gràcies a tu que ets un bon company de viatge. Ja saps com agraeixo les teves visites i com m'entusiasmen les teves col·laboracions en forma de comentaris.

Una forta abraçada.--- Traducción demi comentario precedente en catalán ---
@la Salamandra: hace tiempo que defiendo que si hay un planteo que me resulta atractivo es el del budismo, pero mi error, al creer que era una religión más, ha hecho que me mantuviera al margen de ella. Tendré que enmendarlo.

Sé que las vivencias emocionales del ser humano son tanto o más importantes para el equilibrio de la persona que las racionales y las instintivas y que en la sociedad occidental todavía no hemos entendido que significa todo eso. Lo cual me inquieta y quizás sea lo que más me aproxima a esa filosofía.

Muchas gracias a ti que eres un buen compañero de viaje. Ya sabes cómo agradezco tus visitas y como me entusiasman tus colaboraciones en forma de comentarios.

Un fuerte abrazo.
--- ----------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada