Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 28 de febrer de 2011

Crea la teva vida --- Crea tu vida

[Entrada 44]

Crea la teva vida

A Erick

Des de que l'home ha tret a déu del centre de la seva vida i ha deixat de pensar que totes les coses tenen un fonament, és a dir, que no els cal un per què, l'home ha pogut assumir la responsabilitat de la seva vida i de tot el que fa.

Si la resposta a la pregunta: acceptes que estàs vivint (ja ara) la vida que has triat viure? És no, si dius coses com: jo no he triat això... perquè la vida, les circumstàncies... perquè si m'hagués passat allò o no m'hagués passat allò altre... Llavors no ets el creador de la teva vida, aquesta resposta et converteix en una víctima de les circumstàncies, en una víctima del que passa i podries concloure: la vida m'ha anat així, quina desgràcia! (O, quina sort!)

Sóc creador a partir del moment que accepto que allò que estic vivint ho he anat decidint jo i ho he anat creant jo a través del que he anat pensant, de les eleccions que he fet, de les decisions que he pres... I si avui estic aquí fent el que faig és precisament per tot el que he anat decidint, per tot el que ha anat succeint a la meva vida que m'hi ha dut, però no com un accident sinó d'una manera volguda ja que jo he anat fent aquesta tria.

I això a vegades costa d'entendre perquè moltes vegades vivim com si les coses ens succeïssin, com si jo no hi tinguéssim part en el que passa, i això ens separa de la creativitat, però en realitat jo estic en el món i el món és meu en part perquè jo estic influint en el món tant com ell influeix en mi. Per tant, jo estic concretant aquest món. Existeix una realitat, però jo sóc part d'aquesta realitat, jo tinc influencia en aquesta realitat, tant com ella la té en mi.

Cal tenir present que si tu no prens una decisió un altre la pren per tu. Si tu no vols prendre una decisió es perquè has decidit no decidir i això ja és una decisió. Eludir una decisió, de fet, ja es una decisió.

Una altre cosa a tenir present és que quan un tria una cosa, en el mateix acte n'està rebutjant tota una sèrie d'altres, és a dir, que decideixis el que decideixis estàs perdent tota una altre sèrie d'opcions. I al cap a la fi si no tries ja estàs triant i si no decideixes també estàs decidint. No fer-ho es deixar que algú ho faci per tu. Per tant, és millor triar, és millor decidir allò que vols.

Clar que l'actitud de no prendre decisions, de no triar, és molt còmoda perquè així sempre tens algú a qui donar la culpa per defugir la responsabilitat de la teva vida.

Molta gent confon la responsabilitat amb la culpabilitat, i són coses diferents. La responsabilitat en realitat és una cosa bonica, és la que et dóna la possibilitat de triar, és una expressió de la teva llibertat. És la capacitat que tenim tots de conèixer i d'acceptar les conseqüències de cada un dels nostres propis actes conscients i lliures.

És veritat que hi ha circumstàncies que no depenen de la persona, però la interpretació d'aquestes circumstàncies sempre depèn de la persona. Dins de cada problema, de cada circumstància hi ha la llavor de la solució, es tracta de saber-la trobar. El com interpretem cadascú aquestes circumstàncies, aquelles coses que ens diem a nosaltres mateixos són les que més influeixen, i només depèn de nosaltres.

També cal tenir present que hi ha una diferència entre la zona d'influència i la zona d'interès. Així, un pot tenir idees de com resoldre el problema de la fam al món (el món seria la seva zona d'interès), però la seva zona d'influència, on aquesta persona realment influeix, normalment no abasta tot el món. Si bé no puc acabar amb la fam del món, sí que puc col•laborar amb una ONG que lluiti per fer-ho, també puc mirar que puc fer a casa meva, al meu barri o fins i tot a la meva ciutat per lluitar contra aquesta fam, perquè casa meva, el meu barri, la meva ciutat o les ONG estan al meu abast, és a dir, a la meva zona d'influència. Una persona només pot obtenir resultats en la seva zona d'influència, i es tracta doncs de concentrar-se en aquesta zona tot i que no s'ha de descartar que algun dia pugui abastar tota la zona d'interès. La zona d'influència del secretari general de la ONU és tot el món i no tenim per què descartar l'arribar a ser-ho, tot i que sigui improbable.

Òbviament una persona està al món amb unes circumstàncies, a vegades força feixugues o complexes, solem estar condicionats per família, amics, entorn, etc. coses que a vegades poden ser molt limitadores, com ara ser un pare de família amb fills menors, una hipoteca, etc. Però un sempre un es pot preguntar què pot canviar del que l'envolta, quines possibilitats li dóna el que està vivint. I si no les veu es podria preguntar: què hi ha en mi que no em deixa veure cap possibilitat? I si tampoc hi veu res encara es pot preguntar: per a què estic utilitzant això que estic vivint?

Hi ha factors que se'ns escapen, que existeixen per si mateixos, que de fet només influïm en ells quan els observem, però no ho observem pas tot. Hi ha una realitat existent i que no observem, quan la observem interaccionem amb ella, hi influïm i som influïts. De fet nosaltres el que som és creadors de la nostra realitat. Llavors la realitat és una creació col•lectiva, és la relació que té cada persona amb la seva realitat i les relacions que tenim entre nosaltres les persones les que creen aquesta realitat col•lectiva.

Cal tenir clar el que vols, què és el que realment vols, i el teu estat interior ho ha de voler, això vol dir que les teves emocions hi han d'estar d'acord, hi han de sintonitzar. Convé enfocar la teva vida de cara al que vols i deixar de pensar tant en allò que no vols, deixar d'enfocar el que no vols, que és el que erròniament se sol fer. En el moment que enfoques el que vols comences a enfocar el camí correcte.

No oblidem que la imaginació és la porta d'entrada cap a la vida que nosaltres volem (A. Einstein). I que cal enfocar el que volem amb certa disciplina, disciplina que és acte de respecte a tu mateix, a les teves decisions.

Per això, podeu estar segurs que si tornéssim a començar, si ens deixessin refer la nostra vida, en la majoria de casos la nostra nova vida s'assemblaria molt a la que tenim.

Una abraçada.

(Vaig publicar aquest text per primera vegada el 17/12/2009)Si quieres saber cómo será tu futuro, fíjate en lo que estás haciendo hoy.
Gaspar Hernández.

El descubrimiento más grande de nuestra generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. Como pienses, así serás.
William James


Crea tu vida

A Erick

Desde que el hombre ha sacado a dios del centro de su vida y ha dejado de pensar que todas las cosas tienen un fundamento, es decir, que no necesitan un por qué, el hombre ha podido asumir la responsabilidad de su vida y de todo lo que hace.

Si la respuesta a la pregunta: ¿Aceptas que estás viviendo (ya ahora) la vida que has elegido vivir? Es no, si dices cosas como: Yo no he elegido esto... porque la vida, las circunstancias... porque si me hubiera pasado aquello o no me hubiera pasado lo otro... Entonces no eres el creador de tu vida, esta respuesta te convierte en una víctima de las circunstancias, en una víctima de lo que pasa y podrías concluir: La vida me ha ido así, ¡qué desgracia! (O ¡que suerte!)

Soy creador a partir del momento en que acepto que lo que estoy viviendo lo he ido decidiendo yo y lo he ido creando yo a través de lo que he ido pensando, de las elecciones que he hecho, de las decisiones que he tomado... Y si hoy estoy aquí haciendo lo que hago es precisamente por todo lo que he ido decidiendo, por todo lo que ha ido sucediendo en mi vida que me ha llevado a eso, pero no como un accidente sino de una manera deseada ya que yo he ido haciendo esta elección.

Y eso a veces cuesta entender porque muchas veces vivimos como si las cosas nos sucedieran, como si yo no tuviéramos parte en lo que pasa, y eso nos separa de la creatividad, pero en realidad yo estoy en el mundo y el mundo es mío en parte porque yo estoy influyendo en el mundo tanto como él influye en mí. Por lo tanto, yo estoy concretando este mundo. Existe una realidad, pero yo soy parte de esta realidad, yo tengo influencia en esta realidad, tanto como ella la tiene en mí.

Hay que tener en cuenta que si tú no tomas una decisión otro la toma por ti. Si tú no quieres tomar una decisión es porque has decidido no decidir y eso ya es una decisión. Eludir una decisión, de hecho, ya es una decisión.

Otra cosa a tener en cuenta es que cuando uno escoge una cosa, en el mismo acto está rechazando toda una serie de otras, es decir, que decidas lo que decidas estás perdiendo entera otra serie de opciones. Y al fin y al cabo si no eliges ya estás eligiendo y si no decides también estás decidiendo. No hacerlo es dejar que alguien lo haga por ti. Por tanto, es mejor elegir, es mejor decidir lo que quieres.

Claro que la actitud de no tomar decisiones, de no elegir, es muy cómoda porque así siempre tienes a alguien a quien echar la culpa para eludir la responsabilidad de tu vida.

Mucha gente confunde la responsabilidad con la culpabilidad, y son cosas diferentes. La responsabilidad en realidad es una cosa bonita, es la que te da la posibilidad de elegir, es una expresión de tu libertad. Es la capacidad que tenemos todos de conocer y aceptar las consecuencias de cada uno de nuestros propios actos conscientes y libres.

Es verdad que hay circunstancias que no dependen de la persona, pero la interpretación de estas circunstancias siempre depende de la persona. Dentro de cada problema, de cada circunstancia está la semilla de la solución, se trata de saberla encontrar. El cómo interpretamos cada una estas circunstancias, aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos son las que más influyen, i solo depende de nosotros.

También hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre la zona de influencia y la zona de interés. Así, uno puede tener ideas de cómo resolver el problema del hambre en el mundo (el mundo seria su zona de interés), pero su zona de influencia, donde esta persona realmente influye, normalmente no abarca todo el mundo. Si bien no puedo acabar con el hambre del mundo, sí puedo colaborar con una ONG que luche por ello, también puedo estudiar que puedo hacer en mi casa, en mi barrio o incluso en mi ciudad para luchar contra esa hambre, porque mi casa, mi barrio, mi ciudad o las ONG están a mi alcance, es decir, en mi zona de influencia. Una persona sólo puede obtener resultados en su zona de influencia, y se trata pues de concentrarse en esta zona aunque no hay que descartar que algún día pueda abarcar toda la zona de interés. La zona de influencia del secretario general de la ONU es todo el mundo y no tenemos por qué descartar el llegar a serlo, aunque sea improbable.

Obviamente una persona está en el mundo con unas circunstancias, a veces bastante pesadas o complejas, solemos estar condicionados por familia, amigos, entorno, etc. cosas que a veces pueden ser muy limitativas, como por ejemplo ser un padre de familia con hijos menores, una hipoteca, etc. Pero uno siempre uno se puede preguntar qué puede cambiar lo que le rodea, qué posibilidades le da lo que está viviendo. Y si no las ve se podría preguntar: ¿qué hay en mí que no me deja ver ninguna posibilidad? Y si tampoco ve nada aún se puede preguntar: ¿para qué estoy utilizando esto que estoy viviendo?

Hay factores que se nos escapan, que existen por sí mismos, que de hecho sólo influimos en ellos cuando los observamos, pero no lo observamos todo. Hay una realidad existente y que no observamos, cuando la observamos interaccionamos con ella, influimos y somos influidos. De hecho nosotros lo que somos es creadores de nuestra realidad. Entonces la realidad es una creación colectiva, es la relación que tiene cada persona con su realidad y las relaciones que tenemos entre nosotros las personas las que crean esta realidad colectiva.

Hay que tener claro lo que quieres, qué es lo que realmente quieres, y tu estado interior lo debe querer, eso quiere decir que tus emociones deben estar de acuerdo en ello, deben sintonizar con ello. Conviene enfocar tu vida de cara al que quieres y dejar de pensar tanto en lo que no quieres, dejar de enfocar lo que no quieres, que es lo que erróneamente se suele hacer. En el momento que enfoques lo que quieres empiezas a enfocar el camino correcto.

No olvidemos que la imaginación es la puerta de entrada hacia la vida que nosotros queremos (A. Eisntein). Y que hay que enfocar lo que queremos con cierta disciplina, disciplina que es acto de respeto a ti mismo, a tus decisiones.

Por eso, puede estar seguro que si volviéramos a empezar, si nos dejaran rehacer nuestra vida, en la mayoría de casos nuestra nueva vida se parecería mucho a la que tenemos.

Un abrazo.

(Publiqué este texto por primera vez el 17/12/2009)

10 comentaris:

Thiago ha dit...

Bueno primero de nada, comentar la putada del blog otra vez, no? No sé, cari, pero ya me estoy mosqueando, siempre pasa cuando pones la foto esa de los dos plateados, no? Te acuerdas... ? La última vez estuvimos hablando de esa foto y poco despues te cerraron el otro... joer, me va a entrar complejo.

Luego de tu post, qué decir? que es acojonante lo que te hace pensar, jajaa. Mucho de lo que dices yo lo había explicado a mi modo en un post en que yo decia que, al fin al cabo yo era para mí "el centro del mundo" y que todo existe puesto que yo exito..¡al menos para mí, claro! jaja pero no había llegado tan lejos de sentirme el creador del mundo, aunque sea co-creador, jaaj.

Claro, tu post me pone en un aprieto. Yo no creo en un DIOS CREADOR, pero ¿yo me he creado a mí mismo? No puede ser. soy fruto de lo que luego me he ido creando, pero mi nacimiento se escapa de mis posibilides de "crearme". Luego si yo no me he creado, puede parecer que hay algo que me creo... Pero todo eso se diluye cuando pienso en los animales ¿un elefante se pregunta si el se ha creado o lo ha creado otro? No creo... Luego se pude vivir sin creador y sin planteartelo.

Lo de influir en los acontecimientos es un principio de la química, no? Ya se decía que cualquier proceso químico (o fisico, no me acuerdo) que observamos ya estamos influyendo en él por el simple hecho de observarlo.

En cualquier caso, yo lo que he visto, es una contradiccion en otro tema: el decidir. Tú dices que áun el hecho de NO-DECIDIR es una decisión.... Pues entonces, si dejamos que decidan otros, por extensión, también estamos decidiendo nuestra vida: estamos decidiendo que decidan ellos, luego eres tú siempre el que decides. No hay lugar a la indecisión. Vivimos en un constante decidir aunque decidamos no decidir, jaajaj que lio. He decidido que lo dejo y me voy a hacer una paja, aunque mejor si me la hace otro jajajaja

Bezos.

Z ha dit...

Thiago tan profundo por momentos y tan, tan... tan thiago en otros, jajajaja.

Yo ya te había comentado este post en la anterior url, así que ya no sé qué más decir. Ah, sí, que odio al universo pero eso tampoco es novedad. Te dejo que tengo más trabajo. NO TENDRÁS POR CASUALIDAD UN POCO DE NITROGLICERINA, VERDAAAAD?

Peace-for-ever ha dit...

Thiago: ¿Disfrutaste la paja? ¿Encontraste quien te la hiciera?... Jajajajajajaja...

De hecho, si yo fuera tan premiador y reconocedor como tú, te tendría que dar un premio puesto que estrenaste los comentarios en este blog, fuiste el primero en comentar, y no un comentario simple de bienvenida, no uno de esos completos.

También es casualidad que esos niños plateados precedan al cierre de mis blogs... Me parece que no voy a publicarlos más, se ve que el plateadismo me sienta mal, o igual es que lo tengo mal entendido... ;)

A veces te gusta coger (tomar en Sudamérica) el rábano por las hojas. Una cosa es que el humano defina su vida con sus decisiones, la otra es que se autocree, creo que eso Darwin lo explico de maravilla.

Creo que fue Ortega i Gasset que dijo aquello de "¡qué inventen ellos!". Obviamente una decisión posible en está vida es renunciar a decidir, equivaldría a ¡qué decidan ellos", i pasar a ser como una marioneta regida por unos cordeles que mueve otro u otros. Como bien dices, no hay lugar para la indecisión. Si tú no decides, otro lo hará por ti.
---

Z: Una lástima porque no tuve la oportunidad de leer el comentario que hiciste a ese post en el blog que me han bloqueado... En lo de la nitroglicerina no puedo ayudarte... ¿Y por qué odias el universo? ¿Qué te hizo el pobrecillo? XD
---

Muchas gracias por haber pasado y sobretodo por el comentario.

Un abrazo.

Thiago ha dit...

jaja no, no, cari... "que inventen ellos!" Nunca lo diría ni Ortega ni Gasset, jaaja Lo dijo UNAMUNO, ese tuberculoso, que tb. le debía sentar mal el plateadismo, jaja


Bueno, nada venía a ver si ya estabas perfectamente instalado en tu nueva casa y si necesitabas algo, jaaj pero ya veo que no.

Bezos.

Peace-for-ever ha dit...

Thiago: Desde luego eres único, una maravilla.

Ya me parecía a mí que no podía ser Ortega, tenía que ser Don Miguel quien dijera una cosa así. Muchas gracias por la precisión.

De momento no me hace falta nada solo puedo que date MUCHÍSIMAS GRACIAS... Y pensar que me costo acercarme a ti, que burro fui.

Una abrazo cargado de cariño-

Sergio ha dit...

yo te había dejado un comentario elocuente en este post y ya no está!!! me alegro que por lo menos recuperases este blog, hay que joderse con las manos negras! besos

Cosimo ha dit...

Ohhh! Casi todos te habiamos comentado esta entrada.
Este tema es muy complejo porque, las sociedades que hemos creado, han evolucionado al margen del hombre. Curioso porque todas nacen del hombre y, todas se apartan de el. Actualmente existen escasas zonas donde el individuo es entero; formamos parte de ejes comunes, de eslabones comunes, de consignas comunes, incluso de derechos que atentan contra nuestras diferencias. Para crearse a si mismo, el hombre necesita su espacio y su tiempo para pensarse, reconocerse y expandirse, saberse; y, en la sociedad economica, solo hay lugar para el dinero y la especulacion. Para crearse y dirigirse y elevarse, hay que conocerse y, eso, esta sociedad, no lo consiente. Si nos pensaramos, seriamos enteramente dueños de nuestros actos y actitudes, que era lo que perseguian los antiguaos atenienses pero, saberse, esta reñido con la obediencia ciega de borregos que proyectan nuestras sociedades. Es cierto que los individuos somos responsables de nuestros actos pero, no es menos cierto que concursan circunstancias ajenas que pueden enajenar los actos individuales. Por eso, hablar de "bien" y "mal", es siempre circunstancial. En la filosofia budista se estudia bajo el amparo de las tecnicas recogidas en la Vajarayana o Vehiculo medio. Aunque, a traves de la observacion constante, podemos ver con claridad como somos ya solo a traves de lo que comemos.

Uff! vaya temita, guapo. Esto no es para una sesion de comentarios sino, para una tarde de sofa, buen te, buen ambiente y,... ¡a argumentar! Jajaja,...

Besotes.

Peace-for-ever ha dit...

Sergio: Es el mal menor, por suerte tenía una copia reciente de mi blog y lo pude recuperar, pero claro se perdieron los últimos comentarios... Busco un mundo sin manos negras, a ver si tengo suerte y doy con él.
---

Cosimo, mala sort que s'hagin perdut alguns comentaris. Vaig tenir la sort de què feia pocs dies que n'havia fet una còpia i això m'ha permès salvar-ne part...

De fet, amb el teu comentario has refet el meu post tot enriquint-lo, m'encanta. Tens raó que aquest és un gran tema, que mereix una discussió profunda, amb calma y temps per davant. De moment ens haurem de conformar-nos amb el que hi ha.
---

Muchas gracias por repasar, y sobre todo por el comentario.


--- Traducción de mi comentario en catalán ---

Peace-for-ever dijo...

Cosimo: Mala suerte que se hayan perdido algunos de los comentarios. Tuve la suerte de que hacía pocos días que había hecho una copia y eso me ha permitido salvar una parte...

De hecho, con tu comentario has rehecho mi post enriqueciéndolo, me encanta. Tienes razón que este es un gran tema, que merece una discusión profunda, con calma y tiempo por delante. De momento nos tendremos que conformarnos con lo que hay.
--- ------------------------------------------------------------------------- ---

elprimersilencio ha dit...

muy interesante este post. hace reflexionart sobre nuestro albedrio y el poder que tenemos de controlar nuestra vida, sin permitir que otros elmentos....me gusto, saludos....

Peace-for-ever ha dit...

elprimersilencio: Me alegra que te haya gustado. Estoy convencido de que podemos controlar nuestra vida, al menos que la podemos controlar mucho más de lo que la controlamos.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada