Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 12 de desembre de 2011

Canvi de paradigma --- Cambio de paradigma

[Entrada 123]

Canvi de paradigma


Es parla del trastorn que ha representat a les nostres vides la irrupció de les noves tecnologies, que ha representat un canvi de paradigma. En aquest processos després del desconcert inicial ve la familiarització i, després, la innovació. I en aquest cas n'hi ha hagut força.

El problema actual és aquesta crisi mundial que en aquest moment castiga tan fortament a la Europa comunitària. La gran crisi del segle XX que va tenir com a fita inicial el crack de la borsa de 1929 i que es dóna per acabada amb la segona guerra mundial (si no m'equivoco són 16 anys de crisi) va representar un canvi prou important a la societat. Això és innegable.

En els últims 200 anys hi ha hagut canvis prou importants a la humanitat com l'abolició de l'esclavitud que podem agrair a la revolució francesa (1789), l'eradicació del treball infantil, que encara no s'ha aconseguit completament, i l'escolarització obligatòria, que devem a la il•lustració i als moviments d'alfabetització del segle XIX.

Crec que al món li ha arribat el moment d'un nou canvi de paradigma. Un canvi global en plantejaments i objectius. Els factors que m'ho fan creure fonamentalment són:

1) En el nostre funcionament social d'avui dia es dóna molta més preponderància a l'economia que a la justícia. Bona part dels adolescents, que recullen l'educació social que els dóna la nostra societat, no valoren com a tals els delictes monetaris ni la corrupció ja que per ells és molt més important l'èxit que la ètica (com a l'època dels sofistes de la Grècia antiga).

2) El liberalisme imperant està totalment mancat d'equitat i, per tant, és injust. Ningú es fa ric amb el seu treball. Per enriquir-se cal especular o directament enredar o estafar. A més, el liberalisme afavoreix l'acumulació de la riquesa per part dels que ja són rics i provoca l'empobriment continuo de la franja més desafavorida de la població.

3) No podem basar el progrés en un creixement sostingut. La Terra, el planeta, és limitada i els seus recursos també. Per redundant que sembli, resulta insostenible un creixement sostingut o continuat.

4) Els experts diuen que la producció d'aliments actual és més que suficient per alimentar tota la humanitat, que no falten aliments, però en canvi hi ha una fracció molt important de la població mundial morint de gana o a conseqüència de la mala alimentació.

Em sembla que això no pot seguir així, que hem de recuperar els valors i principis socials. No ens serveixen de res les grans declaracions de drets si no els donem una aplicació real, si no sabem educar als nous membres d'aquesta societat en aquests valors i principis d'una forma real. Crec que aquesta societat ha d'acabar amb aquell principi de feu el que jo us dic no el que jo faig que ens ha dut on som, i aprendre que hem de predicar amb l'exemple que és l'únic que val.

Per a mi l'única formula la vàlida és donar a tothom els mateixos drets, les mateixes oportunitats i sotmetre'ls a tots sense distinció unes lleis equitatives i justes. I amb això queda dit que crec que no ho estem fent. Per a mi que la base està en aquests dos conceptes: equitat i justícia.

Una abraçada.

Cambio de paradigma


Se habla del trastorno que ha representado en nuestras vidas la irrupción de las nuevas tecnologías, que ello ha representado un cambio de paradigma. En estos procesos tras el desconcierto inicial viene la familiarización y, después, la innovación. Y en este caso ha habido bastante.

El problema actual es esa crisis mundial que en este momento castiga tan fuertemente a la Europa comunitaria. La gran crisis del siglo XX que tuvo como hito inicial el crack de la bolsa de 1929 y que se da por terminada con la segunda guerra mundial (si no me equivoco son 16 años de crisis) representó un cambio muy importante en la sociedad. Eso es innegable.

En los últimos 200 años ha habido cambios muy importantes en la humanidad como la abolición de la esclavitud que podemos agradecer a la revolución francesa (1789), la erradicación del trabajo infantil, que aún no se ha conseguido completamente, y la escolarización obligatoria, que debemos a la ilustración y los movimientos de alfabetización del siglo XIX.

Creo que al mundo le ha llegado el momento de un nuevo cambio de paradigma. Un cambio global en planteamientos y objetivos. Los factores que me lo hacen creer fundamentalmente son:

1) En nuestro funcionamiento social de hoy en día se da mucha más preponderancia a la economía que a la justicia. Buena parte de los adolescentes, que recogen la educación social que les da nuestra sociedad, no valoran como tales los delitos monetarios ni la corrupción ya que para ellos es mucho más importante el éxito que la ética (como en la época de los sofistas de la Grecia antigua).

2) El liberalismo imperante es totalmente falto de equidad y, por tanto, es injusto. Nadie se hace rico con su trabajo. Para enriquecerse hay que especular o directamente engañar o estafar. Además, el liberalismo favorece la acumulación de la riqueza por parte de los que ya son ricos y provoca el empobrecimiento continuo de la franja más desfavorecida de la población.

3) No podemos basar el progreso en un crecimiento sostenido. La Tierra, el planeta, es limitada y sus recursos también. Por redundante que parezca, resulta insostenible un crecimiento sostenido o continuado.

4) Los expertos dicen que la producción de alimentos actual es más que suficiente para alimentar a toda la humanidad, que no faltan alimentos, pero en cambio hay una fracción muy importante de la población mundial muriendo de hambre o a consecuencia de la mala alimentación.

Me parece que esto no puede seguir así, que debemos recuperar los valores y principios sociales. No nos sirven de nada las grandes declaraciones de derechos si no les damos una aplicación real, si no sabemos educar a los nuevos miembros de esta sociedad en esos valores y principios de una forma real. Creo que esta sociedad tiene que acabar con ese principio de haced lo que yo os digo, no lo que yo hago que nos ha llevado donde estamos, y aprender que debemos predicar con el ejemplo que es lo único que vale.

Para mí la única formula la válida es dar a todos los mismos derechos, las mismas oportunidades y someterlos a todos sin distinción unas leyes equitativas y justas. Y con esto queda dicho que creo que no lo estemos haciendo. Para mí que la base está en esos dos conceptos: Equidad y justicia.

Un abrazo.

10 comentaris:

El Pensador ha dit...

Me has recordado la lectura obligatoria del libro "La estructura de las revoluciones científicas" de Thomas Kuhn.

Roberto T ha dit...

És una interessant reflexió. La veritat és que els avenços tecnològics han canviat molt la vida quotidiana de molts éssers humans, però des del punt de vista moral ha hagut pocs canvis, fins i tot retrocessos. Això que tu apuntes del creixement sostingut és un autèntic disbarat. Es diu que si els països que ara estan en vies de desenrotllament seguissin el mateix estil de vida, i de malbaratament, que els desenrotllats, necessitaríem quatre planetes com la Terra per cobrir aquesta demanda de recursos naturals. Absurd!. No podem seguir d'aquesta manera. Recordo que a la Facultat debatíem sobre aquestes coses, i per què hi ha països amb pocs recursos naturals que tenen una considerable qualitat de vida (com els països escandinaus), mentre que altres que desborden en recursos (com molts països africans) viuen en la completa misèria. I la conclusió sempre era la mateixa: el "benestar" no és producte del desenrotllament econòmic, o de posseir molt, sinó de la imposició de certes normes de convivència, que, al seu torn, estan basades en determinats preceptes morals, com la equitat i la justícia que tu nomenes. Avui dia, fins i tot als països desenrotllats aquests preceptes s'estan posant en joc, i és una cosa preocupant. No hem de deixar que passi això, i hem de tornar als principis de la Il·lustració, aquells que van fer tant per l'avanç de la Humanitat, ... i que semblen estar oblidant. Una forta abraçada.

---

Es una interesante reflexión. La verdad es que los avances tecnológicos han cambiado mucho la vida cotidiana de muchos seres humanos, pero desde el punto de vista moral ha habido pocos cambios, incluso retrocesos. Eso que tú apuntas del crecimiento sostenido es un auténtico disparate. Se dice que si los países que ahora está en vías de desarrollo siguieran el mismo estilo de vida, y de derroche, que los desarrollados, necesitaríamos cuatro planetas como la Tierra para cubrir esa demanda de recursos naturales. Absurdo. No podemos seguir de esta manera. Recuerdo que en la Facultad debatíamos sobre estas cosas, y por qué hay países con pocos recursos naturales que tienen una considerable calidad de vida (como los países escandinavos), mientras que otros que rebosan en recursos (como muchos países africanos) viven en la completa miseria. Y la conclusión siempre era la misma: el "bienestar" no es producto del desarrollo económico, o de poseer mucho, sino de la imposición de ciertas normas de convivencia, que, a su vez, están basadas en determinados preceptos morales, como la equidad y la justicia que tú nombras. Hoy en día, incluso en los países desarrollados estos preceptos se están poniendo en juego, y es una cosa preocupante. No debemos dejar que pase esto, y volver a los principios de la Ilustración, aquellos que hicieron tanto por el avance de la Humanidad, ... y que parecen estarse olvidando. Un fuerte abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

El pensador: Debo empezar por confesar que desconocía esa obra, a pesar de la influencia que haya podido tener por otras vías sobre mi pensamiento. Aunque en realidad yo no estaba hablando de las revoluciones científicas, sino de las sociales, como la revolución francesa (14 de julio de 1789).
--

Roberto T, m'encanten els teus comentaris, i és que moltes vegades fas un recorregut per tot el meu fil de raonament aportant el teu coneixement, sempre inestimable, i matisant les meves idees. A més, normalment estem força d'acord. En aquest cas em sembla que estem totalment d'acord: NO HEM DE DEIXAR QUE PASSI AIXÒ.

Alguna vegada se m'acudeix fer-te alguna observació sobre el català que escrius, però em sembla que ho hauria de fer en privat, via email o xat. Si hi estàs interessat parlem-ne (jpfe@hotmail.es).
--

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.--- Traducción de mi comentario en catalán ---

Roberto T: Me encantan tus comentarios, y es que muchas veces haces un recorrido por todo mi hilo de razonamiento aportando tu conocimiento, siempre inestimable, y matizando mis ideas. Además, normalmente estamos bastante de acuerdo. En este caso me parece que estamos totalmente de acuerdo: NO DEBEMOS DEJAR QUE PASE ESTO.

Alguna vez se me ocurre hacerte alguna observación sobre el catalán que escribes, pero me parece que debería hacerlo en privado, por ejemplo vía email o chat. Si estás interesado hablemos de ello (jpfe@hotmail.es).
--- ------------------------------------------------------------- ---

Anònim ha dit...

Muy bonito todo lo que dices Josep. Pero es utópico. Yo tengo 20 años y he perdido totalmente la fe en el ser humano. La Humanidad está destinada al fracaso, ya sólo queda gritar sálvese quién pueda.

Volvemos a cometer otra vez los mismos errores porque somos tremendamente humanos, imperfectos. Creo que explicarlo es un poco complicado, quizás escriba un post sobre el tema.

Damian ha dit...

joac tiene razón, estamos condenados a la extinción por nuestra culpa. Supongo que es el ciclo natural, lo que nos toca, como los dinosaurios

Peace-for-ever ha dit...

joac y Damian: No estoy en absoluto de acuerdo con vosotros. Aunque la historia se repita, aunque exista esa ley del péndulo que nos hace ir adelante y atrás alternativamente, poco a poco vamos evolucionando, para bien o para mal. Tampoco creo en todos esos mensajes apocalípticos que van anunciando la extinción a la autoextinción de la humanidad. Hay una obra de ficción muy interesante sobre este tema El mecanoescrito del segundo origen de Manuel de Pedrolo.

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

La Salamandra ha dit...

Como sabes - y compruebas- escribo con retraso.
Eso me permite escribir aqui el dato conocio ayer arrojado por el Banco Mundial de Los Alimentos y es que, el mundo industrializado lanza al vertedero D.I.A.R.I.A.M.E.N.T.E. 89.000 TONELADAS de alimentos frescos y envasados.
No. A la cifra NO le sobra ningun cero y se sustantiva en toneladas. De pasmo.
Este dato, sumado a la cifra total necesaria -en millones de dolares- para acabar con la pobreza mundial difundida por Ban Ki-moon y que, si no recuerdo mal, era el equivalente a cierto gasto anual presupuestario invertido en armamento, son tan reveladores de lo desequilibrado e injusto que es el actual modelo social.
Por cierto; la Revolucion Francesa, no corrigio el rumbo de la esclavitud. Puedes repasar su historia colonial; que abarca hasta los primeros años sesenta tanto en Africa como en Laos, Camboya, Vietnam... lo que entonces se conocia como: Indochina. Y, tristemente, la esclavitud se practica hoy dia aunque la prensa lo silencie. Porque, conocerlo, lo conoce. Vease el caso de Tibet, por ejemplo. Lo mismo que la educacion. La imprenta garantiza la difusion del saber pero, es el dinero quien decide el alcance. :(

Besos.

Peace-for-ever ha dit...

La Slamandra, comencem pel final. Crec que a la França revolucionària, el 4 de febrer de 1794, sota els Jacobins, la Convenció aboleix l'esclavitud, encara que aquesta disposició seria revocada anys més tard per Napoleó. Per això dic que, tot i que no acabés amb l'esclavitud, li devem a la revolució francesa el primer pas seriós en aquest sentit, que és la base dels moviments abolicionistes en el món occidental... Lamentablement encara queden racons al món on aquest tipus d'abús continua vigent.

En la resta del teu comentari, com sempre, estem totalment d'acord.

Moltes gràcies per la visita i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción de mi comentario en catalán ---

La Salamandra: Empezamos por el final. Creo que en la Francia revolucionaria, el 4 de febrero de 1794, bajo los Jacobinos, la Convención elimina la esclavitud, aunque esta disposición sería revocada años más tarde por Napoleón. Por eso digo que, aunque no acabara con la esclavitud, le debemos a la revolución francesa el primer paso serio en este sentido, que es la base de los movimientos abolicionistas en el mundo occidental... Lamentablemente todavía quedan rincones en el mundo donde este tipo de abuso sigue vigente.

En el resto de tu comentario, como siempre, estamos totalmente de acuerdo.

Muchas gracias por la visita y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

--- ------------------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Cierto. Por eso digo que La Revolucion no "corrigio" el rumbo de la esclavitud que, tomaria otro bien distinto, como bien dices, con Napoleon.
Pero es que con Napoleon se freno el avance del espiritu no solo Revolucionario sino, europeista.
Cuando parecia que Europa despertaba a su primavera de ciudadanos... ¡Zas! Napoleon, se cora Emperador. ¡Toma castaña! Jajaja... Y, claro; el suma y sigue... Sino que se lo expliquen a los niños que introdician en las minas durante semanas en la Inglaterra del Desarrollo Industrial.

besos. :)

Peace-for-ever ha dit...

La Salamandra, tens raó, Napoleó va representar la involució, amb ell es va acabar la revolució tot i que l'església catòlica el presentés com la encarnació del diable i com a el pitjor enemic públic ja que aquella institució religiosa veia perillar els seus interessos.

De fet, hi ha antecedents d'abolició anteriors a la de la revolució francesa a Portugal (1761), a Xile (1780) o a Anglaterra (Society for Effecting the Abolition of Slavery, 1789)... Malgrat això la revolució francesa ho va fer de forma genèrica amb la seva Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà.

Malgrat això, 200 anys després, tot i que l'esclavitud és considerada un crim pels tractats internacionals i no està legalitzada en cap país, hi ha llocs com l'Índia, Sudan o Mauritània on hi ha una arrelada tradició cultural que n'impedeix la total eradicació, i a molts llocs hi ha formes d'explotació de les persones que ratllen l'esclavatge. I aquesta és la realitat que hem d'afrontar.

Moltes gràcies per la teva gran consideració i les teves aportacions en forma de comentari.

Una abraçada.--- Traducción de mi comentario en catalán ---

La Salamandra: Tienes razón, Napoleón representó la involución, con él se acabó la revolución aunque la iglesia católica lo presentara como la encarnación del diablo y como el peor enemigo público ya que esa institución religiosa veía peligrar sus intereses.

De hecho, hay antecedentes de abolición anteriores a la de la revolución francesa en Portugal (1761), en Chile (1780) o Inglaterra (Society for Effecting the Abolition of Slavery, 1789)... A pesar de ello la revolución francesa lo hizo de forma genérica con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Sin embargo, 200 años después, aunque la esclavitud es considerada un crimen por los tratados internacionales y no está legalizada en ningún país, hay lugares como la India, Sudán o Mauritania donde existe una arraigada tradición cultural que impide su total erradicación, y en muchos lugares hay formas de explotación de las personas que rayan la esclavitud. Y esta es la realidad que debemos afrontar.

Muchas gracias por tu gran consideración y tus aportaciones en forma de comentario.

Un abrazo.
--- -------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada