Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 5 de desembre de 2011

La fi de l'adolescència --- El fin de la adolescencia

[Entrada 121]

La fi de l'adolescència


He sentit afirmar en alguns especialistes que l'adolescència és cada dia més llarga ja que cada cop són més freqüents els joves que viuen amb el pares, depenent d'ells, fins passats els 30 anys.

Òbviament, hi ha una adolescència física o biològica, el cos del nen passa a ser el cos d'un adult. D'això se n'ocupen les hormones que envaeixen el cos de l'adolescent (les famoses tempestes d'hormones) que s'ocupen de anar-lo transformant en un adult, provocant-li el despertar sexual, una sèrie de replantejos mentals (fonamentalment filosòfics, és a dir, metafísics, ètics, etc. i també ideològics) i una més o menys intensa inestabilitat emocional.

Els anglosaxons, que solen ser molt precisos amb les denominacions, de la gent que està fent aquest canvi biològic en diuen teenagers. Un teenager és un noi que té entre 13 i 19 anys (en anglès el nom d'aquestes xifres i de les intermèdies s'acaba en teen i age significa edat), cosa que coincideix força amb les edats normals d'una adolescència biològica.

Tanmateix l'adolescència com a actitud vital, no té per què coincidir amb la biològica. En primer lloc em sembla que aquest despertar mental, aquests replantejos mentals, filosòfics, ideològics, etc. si bé s'inicien amb la pubertat no esclaten amb virulència fins als 15 o 16 anys i que hom ja pot estar força definit als 17 o 18 anys, tot i que això és força dependent de cada persona, de la seva sensatesa, del propi seny... Tot i que la tempesta biològica encara no hagi acabat i les emocions encara puguin donar força maldecaps... I hi ha qui defensa que tot plegat no s'acaba fins als 25.

Personalment crec que la persona no comença a actuar com a un adult fins que no agafa el timó de la seva vida i en du el rumb. I per poder agafar el timó generalment hem de deixar la casa paterna i ens hem de muntar la vida pel nostre compte assumint-ne totes les responsabilitats que l'envolten. La independència econòmica és un primer pas, i important. Sense independència econòmica ho tenim malament ja que la dependència econòmica condiciona molt. Però aquesta independència econòmica no ho és tot, agafar el timó de la vida vol dir assumir la responsabilitat de tot el que fem. I ser responsable vol dir que hem de poder respondre per tot... També vol dir tenir criteri, ser capaç de prendre decisions raonables.

Un adult ha de prendre decisions pel seu compte i assumir el risc de l'error... Ja que probablement s'equivocarà més d'una i de dues vegades... El ser responsable dels propis actes vol dir això, assumir els propis errors i fer-se càrrec de les conseqüències. Aquesta és la part difícil, la fàcil és la dels encerts. Quan encertes no hi ha problema, et pot alimentar l'autoestima, però no ensenya gairebé res. Possiblement una persona és madura quan sap acceptar els propis errors i sap assumir-ne les conseqüències sense problemes. Si a sobre sap aprendre d'aquests errors diria que és una persona sàvia, o que ho serà ben aviat.

Quan un ha de prendre decisions, sobretot quan són decisions complexes i compromeses, s'adona que una cosa és conèixer, tenir la informació, i una altra molt diferent és saber, és a dir, encertar en aplicar adequadament aquest coneixement, tenir la lucidesa suficient per a fer un ús correcte del coneixement. Normalment quan comencem a viure pel nostre compte tenim els coneixements necessaris per prendre decisions encertades, però no la saviesa suficient, aquesta saviesa ens la pot donar l'experiència.

La persona jove (que avui dia és habitual que estigui a l'atur i si no, amb sort, és mileurista) instal•lada a casa dels pares a pan y cuchillo encara sol viure de la sopa boba ja que normalment si guanya diners els sol invertir en cobrir les pròpies depeses i capricis. Aquesta persona, en general, no actua com a adult, no li cal. Li és força més fàcil seguir amb el seu rol d'adolescent, especialment a casa, malgrat que això vulgui dir no poder fer sempre el que li agradaria. En sé d'algun que ha acabat tiranitzant als pares, però això és un altre tema. Dins d'aquest paquet s'hi pot incloure el playboy i el hijo de papá que no assumeixen la responsabilitat de la seva vida.

Quan la responsabilitat et cau a sobre com una llosa és el dia que tens un fill. Llavors si que pesa. Els teus errors no te'ls menges sol, i tems el mal que li puguis fer al fill o als fills quan t'equivoquis. T'adones que ningú t'ha ensenyat a ser pare... Clar que molts dels LGBT això de ser pares no s'ho plantegen i s'ho miren de molt lluny.

Quan hi havia el servei militar obligatori, és a dir, la mili , que coincidia més o menys amb la majoria d'edat legal (fixada llavors en els 21 anys per als joves barons) aquesta servia de fita ja que s'entenia que un home que havia fet la mili ja era un adult i era el moment en què la societat li exigia que comences a fer càrrec de la seva pròpia vida. En aquell temps eren molts el joves que es casaven en tornar de la mili. Per a mi aquest servei militar era una cosa nefasta, però era el primer moment en què la majoria dels joves havien d'assumir la seva vida sense el suport directe dels pares.

Quan no hi havia tantes universitats en aquest país molts havíem d'anar fora de casa a estudiar i aquest fet feia un paper similar, sobretot si anàvem a viure fora de l'àmbit dels col•legis majors i residències d'estudiants. De fet, a Anglaterra, no està gaire ben vist que estudiïs a la universitat de la població on vius amb els teus pares, i això fa que la immensa majoria del joves universitaris anglesos hagin de fer-se càrrec de la pròpia vida en marxar a estudiar a la universitat lluny de casa.

Jo sóc dels que recomanen als joves que se'n vagin d'Erasmus, no és perquè cregui que així seran millors professionals, ni que a les universitats estrangeres s'ensenya millor, és fonamentalment perquè sé que això els propicia una millora personal de cara a la seva maduresa ja que els obliga a fer-se càrrec de la pròpia vida, encara que només sigui temporalment.

Una abraçada.
El fin de la adolescenciaHe oído afirmar a algunos especialistas que la adolescencia es cada día más larga ya que cada vez son más frecuentes los jóvenes que viven con sus padres, dependiendo de ellos, hasta pasados los 30 años.

Obviamente, hay una adolescencia física o biológica, el cuerpo del niño pasa a ser el cuerpo de un adulto. De ello se ocupan las hormonas que invaden el cuerpo del adolescente (las famosas tormentas de hormonas) que se ocupan de irle transformando en un adulto, provocándole el despertar sexual, una serie de replanteos mentales (fundamentalmente filosóficos, es decir, metafísicos, éticos, etc. y también ideológicos) y una más o menos intensa inestabilidad emocional.

Los anglosajones, que suelen ser muy precisos en las denominaciones, a la gente que está haciendo ese cambio biológico les llaman teenagers. Un teenager es un chico que tiene entre 13 y 19 años (en inglés el nombre de esas cifras y de las intermedias se acaba en teen i age significa edad), lo que coincide bastante con las edades normales de una adolescencia biológica.

Sin embargo la adolescencia como actitud vital, no tiene por qué coincidir con la biológica. En primer lugar me parece que este despertar mental, esos replanteos mentales, filosóficos, ideológicos, etc. si bien se inician con la pubertad no estallan con virulencia hasta los 15 o 16 años y que uno ya puede estar bastante definido a los 17 o 18 años, aunque eso es bastante dependiente de cada persona, de su sensatez, de su propio juicio... Aunque la tormenta biológica no haya terminado y las emociones aún puedan dar muchos dolores de cabeza... Y hay quien defiende que todo no se acaba hasta los 25.

Personalmente creo que la persona no comienza a actuar como un adulto hasta que no coge el timón de su vida y lleva su rumbo. Y para poder coger el timón generalmente debemos dejar la casa paterna y nos tenemos que montar la vida por nuestra cuenta asumiendo todas las responsabilidades que la rodean. La independencia económica es un primer paso, e importante. Sin independencia económica lo tenemos mal ya que la dependencia económica condiciona mucho. Pero esa independencia económica no lo es todo, tomar el timón de la vida significa asumir la responsabilidad de todo lo que hacemos. Y ser responsable significa que tenemos que poder responder por todo... También significa tener criterio, ser capaz de tomar decisiones razonables.

Un adulto debe tomar decisiones por su cuenta y asumir el riesgo del error... Ya que probablemente se equivocará más de una y de dos veces... El ser responsable de sus actos significa eso, asumir los propios errores y hacerse cargo de las consecuencias. Esta es la parte difícil, la fácil es la de los aciertos. Cuando aciertas no hay problema, te puede alimentar la autoestima, pero no enseña casi nada. Posiblemente una persona es madura cuando sabe aceptar los propios errores y sabe asumir las consecuencias sin problemas. Si encima sabe aprender de estos errores diría que es una persona sabia, o que lo será muy pronto.

Cuando uno tiene que tomar decisiones, sobre todo cuando son decisiones complejas y comprometidas, se da cuenta que una cosa es conocer, tener la información, y otra muy distinta es saber, es decir, acertar en aplicar adecuadamente ese conocimiento, tener la lucidez suficiente para hacer un uso correcto del conocimiento. Normalmente cuando empezamos a vivir por nuestra cuenta tenemos los conocimientos necesarios para tomar decisiones acertadas, pero no la sabiduría suficiente, esta sabiduría nos la puede dar la experiencia.

La persona joven (que hoy en día es habitual que esté en el paro y si no, con suerte, es mileurista) instalada en casa de los padres a pan y cuchillo aún suele vivir de la sopa boba ya que normalmente si gana dinero lo suele invertir en cubrir las propias gastos y caprichos. Esa persona, en general, no actúa como adulto, no le hace falta. Le es mucho más fácil seguir con su rol de adolescente, especialmente en casa, aunque eso signifique no poder hacer siempre lo que le gustaría. Sé de alguno que ha acabado tiranizando a los padres, pero eso es otro tema. Dentro de ese paquete se puede incluir al playboy y al hijo de papá que no asumen la responsabilidad de su vida.

Cuando la responsabilidad te cae encima como una losa es el día que tienes un hijo. Entonces sí que pesa. Tus errores no te comes solo, y temes el daño que le puedas hacer al hijo o a los hijos cuando te equivoques. Te das cuenta que nadie te ha enseñado a ser padre... Claro que muchos de los LGBT eso de ser padres no se lo plantean y se lo miran desde muy lejos.

Cuando había el servicio militar obligatorio, es decir, la mili , que coincidía más o menos con la mayoría de edad legal (fijada entonces en los 21 años para los jóvenes varones) esta servía de hito ya que se entendía que un hombre que había hecho la mili ya era un adulto y era el momento en que la sociedad le exigía que empezara a hacerse cargo de su propia vida. En aquel tiempo eran muchos los jóvenes que se casaban al volver de la mili. Para mí ese servicio militar era algo nefasto, pero era el primer momento en que la mayoría de los jóvenes tenían que asumir su vida sin el apoyo directo de los padres.

Cuando no había tantas universidades en este país muchos teníamos que ir fuera de casa a estudiar y este hecho hacía un papel similar, sobre todo si íbamos a vivir fuera del ámbito de los colegios mayores y residencias de estudiantes. De hecho, en Inglaterra, no está muy bien visto que estudies en la universidad de la población donde vives con tus padres, y eso hace que la inmensa mayoría de los jóvenes universitarios ingleses deban hacerse cargo de la propia vida al ir a estudiar en la universidad lejos de su casa.

Yo soy de los que recomiendan a los jóvenes que se vayan de Erasmus, no es porque crea que así serán mejores profesionales, ni que en las universidades extranjeras se enseña mejor, es fundamentalmente porque sé que eso les propicia una mejora personal de cara a su madurez ya que les obliga a hacerse a cargo de la propia vida, aunque sólo sea temporalmente.

Un abrazo.

8 comentaris:

Damian ha dit...

en EEUU y Europa los hijos se independizan muy rápido, en sudamérica no es asi. Creo que ya es una cuestión cultural. Eso de erasmus o algo asi, lo vi en una peli francesa, donde se iban a Barcelona a estudiar, la peli era francesa, El albergue español se llamaba

Roberto T ha dit...

Sí, jo també vaig veure la pel·lícula de la qual parla Damián, encara que donava una versió estranya del que és el Pla Erasmus. Bé, avui vivim una època en què molts joves, i no tan joves, es veuen obligats per les circumstàncies econòmiques a prolongar la seva adolescència més del que volguessin. És una situació conjuntural que esperem que passi aviat, perquè no és fàcil ser adult i no poder exercir d'adult. De tota manera, en cultures com la mediterrània, on els llaços familiars són molt forts, i el concepte de "família" és més ampli que entre els germànics, la independència mai és total. Posant exemples extrems, tenim el cas de la Grècia, on els pares, si poden, moltes vegades construeixen o compren cases per tots els seus fills, mentre que a la Islàndia els nois s'independitzen des dels 15 anys, o fins i tot abans, i se'n van a viure la seva vida. I a la Itàlia, com tots sabem, la mamma sempre és la mamma, hahaha. A l'Espanya i Hispanoamèrica la cosa tampoc està molt lluny. No sé si això significa que els adults germànics siguin més adults que els mediterranis, però segur que la seva vida adulta és diferent, potser fins i tot més arriscada. Després hi ha l'adolescència d'esperit, que això sí que no s'ha de perdre mai, hahaha. Una forta abraçada.

---

Sí, yo también vi la película de la que habla Damián, aunque daba una versión extraña de lo que es el Plan Erasmus. Bueno, hoy vivimos una época en que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se ven obligados por las circunstancias económicas a prolongar su adolescencia más de lo que quisieran. Es una situación coyuntural que esperemos que pase pronto, porque no es fácil ser adulto y no poder ejercer de adulto. De todas formas, en culturas como la mediterránea, donde los lazos familiares son muy fuertes, y el concepto de "familia" es más amplio que entre los germánicos, la independencia nunca es total. Poniendo ejemplos extremos, tenemos el caso de Grecia, donde los padres, si pueden, muchas veces construyen o compran casas para todos sus hijos, mientras que en Islandia los chiquillos se independizan desde los 15 años, o incluso antes, y se van a vivir su vida. Y en Italia, como todos sabemos, la mamma siempre es la mamma, jajaja. En la España e Hispanoamérica la cosa tampoco anda muy lejos. No sé si eso significa que los adultos germánicos sean más adultos que los mediterráneos, pero seguro que su vida adulta es distinta, quizás incluso más arriesgada. Luego está la adolescencia de espíritu, que eso sí que no se debe perder nunca, jajaja. Un fuerte abrazo.

Lucky Luciano ha dit...

Creo q todo depende de los padres q uno tenga y de la mayor o menor liberalidad q ellos tengan.

No es lo mismo un matrimonio q una pareja divorciada. Los hijos reciben mensajes diferentes y maduran en tiempo diferentes y también aprenden a desenvolverse independientemente mucho antes q los otros.

En mi caso, si mis padres no se hubieran separado y hubiera seguido cada cual por su camino, creo q hubiera sido muy diferente el resultado final, al menos como se está dando hasta ahora.

Todo es tan relativo q todo tiene q ver con todo y nada tiene q ver con nada.

Besos!

Víctor (Libreta Rosa) ha dit...

¡Hola! Soy Víctor, acabo de inaugurar un nuevo blog sobre sexología/psicología masculina llamado “Libreta Rosa” (http://www.libretarosa.blogspot.com). Espero que te interese, pasate y dime tu opinión!

Muchas gracias, estamos en contacto.

>Víctor.

Peace-for-ever ha dit...

Damian: Sin duda que tiene mucho de cultural, las relaciones familiares están muy condicionas por la cultura de cada país, de cada pueblo. Incluso dentro de mi país hay ostensibles diferencias según las regiones.

En la comunidad europea existen las becas Erasmus (hoy reformadas como Erasmus/Sócrates) que promueven la movilidad de los estudiantes entre los países de la comunidad permitiéndoles cursar durante un curso, asignaturas de su carrera en universidades de otros países. Esa es la teoría la realidad no se ajusta exactamente a ese propósito ya que el aprovechamiento de esos estudios suele ser muy bajo y los estudiantes se las suelen tomar como unas vacaciones pagadas. Aún así las recomiendo. Esa película que comentas ironizaba sobre ese tema y sobre el hecho que en Barcelona se hable catalán y no se informe adecuadamente a los estudiantes de otros países...
--

Roberto T, això de les Erasmus serveix més per sortir de casa que per a una altra cosa.

Tens raó que conjunturalment, entre la crisi i el mileurisme al que estan sotmesos els joves, resulta difícil independitzar-se de la família, però abans de la crisi fins i tot abans que el mileurísme fos una tònica general, s'havia detectat que els joves no volien independitzar-se. Diuen que era conseqüència del benestar. A casa ho tenien (i tenen) tot ben fàcil, en canvi independitzar-se vol dir començar de nou i renunciar en aquest benestar, si més no, durant una llarga temporada...

Com li he dit a en Damian, el factor cultural és prou important i condiciona molt la manera de fer les coses, però em sembla que una cosa no es contraposa a l'altra, en algun moment de la vida l'adolescent ha de deixar de ser-ho, ha de deixar de dependre dels seus progenitors o tutors i ha de passar a dependre de si mateix. Temps endarrere, en aquest país, la gent formava la seva família (es casava i començava a tenir fills) entre els 20 i els 25... La gent amb més de 28 soltera ja eren considerats solterons/es... Ara són ben pocs els que es casen amb menys de 30.
--

Lucky Luciano: Se me hace raro llamarte así.

Justamente a eso iba en mi texto. Las circunstancias de la vida llevan a una persona por un camino o por otro, unos fuerzan a la maduración, que en algunos casos incluso se podría valorar como prematura, y en cambio a otros les permite seguir en el seno de la familia sin necesidad de asumir su vida como algo propio. Mi texto está escrito pensando en eso, e intentando hacer reflexionar a los que se encuentran en esa segunda circunstancia.


Víctor (Libreta Rosa): Me parece muy interesante tu propuesta. Cuenta con una visita mía así que pueda.


Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.


--- Traducción del texto de mi comentario en catalán ---

Roberto T: Eso de las Erasmus sirve más para salir de casa que para otra cosa.

Tienes razón que coyunturalmente, entre la crisis y el mileurismo al que están sometidos los jóvenes, resulta difícil independizarse de la familia, pero antes de la crisis incluso antes de que el mileurismo fuera una tónica general, se había detectado que los jóvenes no querían independizarse. Dicen que era consecuencia del bienestar. En casa lo tenían (y tienen) todo muy fácil, en cambio independizarse significa empezar de nuevo y renunciar en este bienestar, cuando menos, durante una larga temporada...

Como le he dicho a Damian, el factor cultural es bastante importante y condiciona mucho la manera de hacer las cosas, pero me parece que una cosa no se contrapone a la otra, en algún momento de la vida del adolescente debe dejar de serlo, debe dejar de depender de sus progenitores o tutores y debe pasar a depender de sí mismo. Tiempo atrás, en este país, la gente formaba su familia (se casaba y empezaba a tener hijos) entre los 20 y los 25... La gente con más de 28 soltera ya eran considerado solterones/as ... Ahora son pocos los que se casan con menos de 30.
--- -------------------------------------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

¡¡ Uff !! Aqui podria extenderme muchisimo. Como tu, veo. La verdad es que este es un tema tan espinado como apasionante y que, dentro de esa misma verdad coexiste aquella que advierte que cada uno se asoma al mundo desde su ventana. es decir: aqui, en la vieja Europa, hemos construido la proyeccion de un falso "Estado del Bienestar" instalado comodamente en las subvenciones. Algunas logica y humanamente aplicadas, otras, mas convenientemente redactadas.El caso es que, unas y otras, otorgan una salvaguarda aparente. Y, en esa "apariencia" nuestros jovenes,aparentemente, viven bien.
Sin embargo... su incomodida es notable, patente y visible. Casi, respirable. Hemos cambiado planes de desarrollo, impelido normativas educativas, sociales y creado espacios para el ocio de todo tipo. Pero seguimos sin escuchar su voz, sin invitarles a participar en los diseños de nuestra sociedad; SU sociedad... sin intervencion, marginados en la infancia por sus padres y vigilados y acomodados, domesticados y contenidos en su adolescencia por Los PseudoPadres municipales y gubernamentales...
¿Que espacio les dejamos para su emancipacion real? Padres y legisladores, parecen haberse puesto de acuerdo: "Mi niñ@, es mi@" ... "Si, señor/a; suyo es".
Y, entre todos olvidan que, el joven, no es una pertenencia... es un ser.

La Salamandra ha dit...

Lo que vengo a decir es que, a nadie le importo el "ladrillazo" Aznarino.
Aquel que puso a nuestros jovenes una hipoteca de emancipacion, en 2002, de 2.000€/m2, con un salario laboral mini+mini pero,... con el consentimiento y beneplacito de toda la socidad.
Padres incluidos.
Porque, aprendamos que, aquellos que colapsan La Cibeles o La Plaça Catalunya y Las Ramblas, cada vez que sus equipos ganan una copa y salen a CELEBRARLOOO... ¡Caray! Bien podrian paralizar La Castellana y Via Laitana -respectivamente- para EXIGIR un orden tributario que devuelva la tranquilidad y la seguridad necesarias para la emancipacion de sus retoños, ¿no?
Claro, que, luego esta el contra punto... ¿Por que los jovenes no plantaron durante los delirios de Aznar, un movimiento 15M?

En fin; ya digo que esto da para muuuy largooo..
caben muchas situaciones, muchos puntos de vista... Es decir: ¿Tomamos un te y nos explicamos? Propongo el te porque, si se hace tarde y aun queda tinta, podemos seguin derrochandola, cenando, por ejemplo. Jejeje..

Besos.

Peace-for-ever ha dit...

La Slamandra, com sempre em superes i reescrius els meus pensaments enriquint-los... Moltes gràcies, de veritat.

M'ha encantat això de què el joven, no es una pertenencia... es un ser. Què savi ets!

Això del te és molt temptador, ens ho haurem de plantejar seriosament.

Moltes gràcies per la visita i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción de mi comentario en catalán ---

La Salamandra: Como siempre me superas y reescribes mis pensamientos enriqueciéndolos... Muchas gracias, de verdad.

Me ha encantado eso de que el joven, no es una pertenencia ... es un ser. ¡Cuan sabio eres!

Lo del té es muy tentador, nos lo tendremos que plantear seriamente.

Muchas gracias por la visita y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

--- ------------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada