Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimarts, 8 de gener de 2013

Déus --- Dioses

[Entrada 224]


Déus


Quan vaig començar a dubtar del déu que m'havien inculcat els meus pares amb una ferma educació catòlica, algú em va dir agnòstic. Això vol dir més o menys que és "inaccessible a l'enteniment humà tota noció de déu", tot i que he anat evolucionant i cada dia estic més aprop de la idea de què no hi ha cap déu, el que vol dir que cada dia sóc més ateu.

No puc creure en déus que hagin fet a l'home la seva imatge i semblança com diu la bíblia. Tampoc podria creure en uns déus tan semblants als homes com els dels grecs i dels romans. Sé que és fals que l'home sigui el centre de la creació, tot i que s'hagi fet l'amo del planeta. L'univers és molt gran i l'home està en un petit planeta en una galàxia de segon ordre. Em sembla que no som gaire cosa més que una colònia de virus que viu en un gra de sorra enmig d'un desert immens.

Sé que hi ha moltes coses que ignorem, moltes coses que se'ns escapen, que no comprenem i que potser mai arribem a comprendre... Encara que això sigui així, no justifica l'existència éssers superiors capaços d'haver-ho creat, dominat, comprès... Vull dir que això no justifica l'existència d'uns déus. Ja hem vist com, algunes religions que han pretès explicar-ho tot, han fracassat estrepitosament.

D'altra banda no em puc creure que el déu capaç de fer l'univers, d'idear la gran explosió (el "big bang") s'hagi dedicat a dissenyar uns éssers racionals perquè estiguin tota la vida pendents d'ell, adorant-lo, i retent-li homenatge. Voleu dir que a un déu tant perfecte li cal que aquesta petita colònia de virus li hagi de retre homenatge de per vida? Voleu dir que un ser perfecte pot ser tan egocèntric? No té gaire sentit que ens hagi fet lliures dins d'un sistema tan complexe perquè el tinguem a ell (déu) com a centre. Voleu dir que està tant pendent de nosaltres? A mi em sembla que el sistema es prou potent i autoequilibrat com perquè ell (el sistema) per si mateix s'ocupi de nosaltres i de les nostres accions. Si no ho fem bé el propi sistema acabarà amb nosaltres. Si ho sabem fer podrem viure en el sistema mentre el sistema existeixi.

Algú m'ha dit que aquestes idees tendeixen al panteisme (que consisteix en creure que déu i l'univers són una mateixa cosa), però jo no crec que l'univers sigui déu ni que déu sigui l'univers ni que siguin la mateixa cosa. Crec que l'univers és prou potent com per ser autònom, hagi sorgit d'on hagi sorgit.

Tot això em du a pensar que si hi ha un déu creador que ens ha fet lliures, el que vol és que ens integrem a la seva obra, que gaudim d'ella tot respectant-la i fent-la progressar o evolucionar adequadament. Per tant, que si hi ha un déu aquest no em demana que l'adori sinó que m'ocupi de la seva obra o de la part d'ella que tinc al meu abast... Per això tant me fa si hi ha un déu o no.

El que no puc acceptar és que em manipulin en nom de déu, que usin la paraula de déu per aprofitar-se de mi, per explotar-me, mentre ells viuen com a déus. Per això no puc acceptar cap de les religions com a tal, perquè totes elles han permés fomemtar i mantenir l'estatus dels privilegiats i la submissió, és a dir, l'abús. A més, sé que totes les religions, totes sense excepció, són creacions humanes. En conseqüència un pot creure que les seves finalitats van heretar també les seves febleses, com l'excés d'egoisme i la cobdícia.

Alguna vegada m'han comentat que les idees de Jesús als evangelis són força properes a les del comunisme, però ja hem vist on ens han dut uns i altres. Tot i que he de confessar que estic més a prop dels comunistes que dels cristians. També per això cada dia estic més a prop dels ecologistes, de la idea de respectar i integrar-me al sistema de l'univers més que d'intentar dominar-lo i explotar-lo.

Una abraçada.


Dioses


Cuando empecé a dudar del dios que me habían inculcado mis padres con una firme educación católica, alguien me llamó agnóstico. Eso significa más o menos que es "inaccesible al entendimiento humano toda noción de dios", aunque he ido evolucionando y cada día estoy más cerca de la idea de que no hay ningún dios, lo que significa que cada día soy más ateo.

No puedo creer en dioses que hayan hecho al hombre su imagen y semejanza como dice la biblia. Tampoco podría creer en unos dioses tan parecidos a los hombres como los de los griegos y los romanos. Sé que es falso que el hombre sea el centro de la creación, aunque se haya hecho el dueño del planeta. El universo es muy grande y el hombre está en un pequeño planeta en una galaxia de segundo orden. Me parece que no somos mucho más que una colonia de virus que vive en un grano de arena en medio de un desierto inmenso.

Sé que hay muchas cosas que ignoramos, muchas cosas que se nos escapan, que no comprendemos y que puede que nunca lleguemos a comprender... Aunque eso sea así, no justifica la existencia seres superiores capaces de haberlo creado, dominado, comprendido... Quiero decir que eso no justifica la existencia de unos dioses. Ya hemos visto como, algunas religiones que han pretendido explicarlo todo, han fracasado estrepitosamente.

Por otro lado no me puedo creer que el dios capaz de hacer el universo, de idear la gran explosión (el "big bang") se haya dedicado a diseñar unos seres racionales para que estén toda la vida pendientes de él, adorándole, y rindiéndole pleitesía. ¿Os podéis creer que un dios tan perfecto necesita que esta pequeña colonia de virus le tenga que rendir pleitesía de por vida? ¿Os podéis creer que un ser perfecto puede ser tan egocéntrico? No tiene mucho sentido que nos haya hecho libres dentro de un sistema tan complejo para que le tengamos a él (dios) como centro. ¿Os podéis creer que está tan pendiente de nosotros? A mí me parece que el sistema es suficientemente potente y autoequilibrado como para que él (el sistema) por sí mismo se ocupe de nosotros y de nuestras acciones. Si no lo hacemos bien el propio sistema acabará con nosotros. Si lo sabemos hacer podremos vivir en el sistema mientras el sistema exista.

Alguien me ha dicho que estas ideas tienden al panteísmo (que consiste en creer que dios y el universo son una misma cosa), pero yo no creo que el universo sea dios ni que dios sea el universo, ni que sean la misma cosa. Creo que el universo es lo suficientemente potente como para ser autónomo, haya salido de donde haya salido.

Todo esto me lleva a pensar que si hay un dios creador que nos ha hecho libres, lo que quiere es que nos integremos en su obra, que disfrutemos de ella respetándola y haciéndola progresar o evolucionar adecuadamente. Por tanto, que si hay un dios este no me pide que le adore sino que me ocupe de su obra o de la parte de ella que tengo a mi alcance... Por eso me da igual si hay un dios o no.

Lo que no puedo aceptar es que me manipulen en nombre de dios, que usen la palabra de dios para aprovecharse de mí, para explotarme, mientras ellos viven como dioses. Por eso no puedo aceptar ninguna de las religiones como tal, porque todas ellas han permitido fomentar y mantener el estatus de los privilegiados y la sumisión, es decir, el abuso. Además. sé que todas las religiones, todas sin excepción, son creaciones humanas. En consecuencia uno puede creer que sus finalidades heredaron también sus debilidades, como el exceso de egoísmo y la codicia.

Alguna vez me han comentado que las ideas de Jesús en los evangelios son bastante cercanas a las del comunismo, pero ya hemos visto donde nos han llevado unos y otros. Aunque debo confesar que estoy más cerca de los comunistas que de los cristianos. También por eso cada día estoy más cerca de los ecologistas, de la idea de respetar e integrarse en el sistema del universo más que de intentar dominarlo y explotarlo.

Un abrazo.

12 comentaris:

Bactèria. ha dit...

AIns Ains, Josep, crec, crec ,crec ,crec...

El problema és quan ens resistim a entendre que una religió pot evolucionar i pot transformar-se en un sistema i codi de vida més que en una manera de controlar els ignorants.

La història i la ciència ens demostren que l'ésser humà és inherentment religiós, no s'ha vist encara cap tribu obligada per altra gent a cop de puny a creure en Déu o Déus que
hagin originat la seva cultura i les seves tradicions, això vol dir que tenim creences, tan voluntàries com d'involuntàries ,des de les religions més complexes a la mania o superstició
més absurda com que cal obrir i tancar els calaixos dues o més vegades,(Sovint en números parells).

Que tu no puguis creure no vol dir pas que hagi de ser vera o no, per exemple, quan tu dius :"No puc creure en déus que hagin fet a l'home la seva imatge i semblança com diu la bíblia.
Tampoc podria creure en uns déus tan semblants als homes com els dels grecs i dels romans. Sé que és fals que l'home sigui el centre de la creació, tot i que s'hagi fet l'amo del planeta.
L'univers és molt gran i l'home està en un petit planeta en una galàxia de segon ordre. Em sembla que no som gaire cosa més que una colònia de virus que viu en un gra de sorra enmig d'un
desert immens", N'ignores un caramull de qüestions, ignores la possibilitat que , malgrat les teves creences i els teus coneixements, l'univers és tan complexe i tan complicat, que pel
mateix raonament no podries negar el que has pretés negar en primera instància, seria quelcom com, "no puc creure que no hi hagi cap ésser racional que per alguna raó que no puc entendre ens
ha creat i ens ha fet a la seva imatge i semblança " [Que per cert, això és una interpretació literal lamentable d'un text reconegut des de ja força temps per les seves institucions que la
representen, com per exemple l'església catòlica ,com a metafísic, a l'igual que la resta de la Bíblia i molts altres textos considerats sagrats, qui en sol fer una interpretació literal
solen ser grups radicals i extremistes com els Talibans, força coneguts, encara que també ens trobam ateus bel-ligerants, potser no n'hi hagi tanta diferència a llarg termini)

Bactèria. ha dit...

Quan dius : "D'altra banda no em puc creure que el déu capaç de fer l'univers, d'idear la gran explosió (el "big bang") s'hagi dedicat a dissenyar uns éssers racionals perquè estiguin tota
la vida pendents d'ell, adorant-lo, i retent-li homenatge. Voleu dir que a un déu tant perfecte li cal que aquesta petita colònia de virus li hagi de retre homenatge de per vida? Voleu dir
que un ser perfecte pot ser tan egocèntric? No té gaire sentit que ens hagi fet lliures dins d'un sistema tan complexe perquè el tinguem a ell (déu) com a centre. Voleu dir que està tant
pendent de nosaltres? A mi em sembla que el sistema es prou potent i autoequilibrat com perquè ell (el sistema) per si mateix s'ocupi de nosaltres i de les nostres accions. Si no ho fem bé
el propi sistema acabarà amb nosaltres. Si ho sabem fer podrem viure en el sistema mentre el sistema existeixi." parlem, per començar per l'egocentrisme, a l'igual que tu veus una absoluta
complexitat tal que pareix il-lògic que un ésser tan poderós pugui arribar a crear éssers racionals, a mi em pot semblar igual d'irracional i egocèntric posar en dubte quelcom per suposades
evidència que tu has pogut arribar a assumir com a de facto per senzills raonaments humans actuals, en un principi , irrefutables, qui descobrim per exemple , que hi ha una possible teoria
de cordes bestial , una quantitat significativa de dimensions noves i un caramull de qüestions més no podem considerar-nos tan egocèntrics que podem reduir la idea de Déu a una simple
invenció humana, perquè som prou poc egocèntrics per adonar-nos que no som ningú per realitzar aquesta reflexió en caràcter d'absoluta i molt manco dir-la en veu alta, podem argumentar a
favor o en contra,considerar si és o no cert a partir del que sabem però no dir cap absolut. Quan dius que no té sentit que un ésser tan poderós crei un món per a que els seus habitants l
i retin homenatge (quina manera tan injusta de veure-ho, per cert) consideres i qüestiones un ésser que tu reconeixes com a superior en cas que existís amb característiques i qualitats
humanes... tornam a pensar que se pot comprendre tot des del relativament limitat raonament humà, torn a demanar-me qui és aquí el veritablement egocèntric...

Bactèria. ha dit...

Per acabar, tu , Josep, creus en Déu, creus en Déu, sigui l'abrahàmic, el cosmos, el que sigui,... perquè una persona la qual no creu en alguna cosa no té per què gastar tants esforços,
i fins i tot doblers, (Publicitat laica, etcètera), Es veuen tantes persones que no creuen en els aliens lluitant i moltesntant-se en fer tants de posts, xerrades, conferències sobre el
fenomen de les religions...?? només s'és bel-ligerant contra allò que reconeixem com a cert i no ens agrada.

Que diguis que tu no pots acceptar cap religió com a tal i després "pequis" de seguir una religió laica és digne d'estudi, i sí, dic religió laica a coses com "l'ecologisme" tu dius
:"També per això cada dia estic més a prop dels ecologistes, de la idea de respectar i integrar-me al sistema de l'univers més que d'intentar dominar-lo i explotar-lo." no és l'ecologisme
un modus vivendi amb els seus dogmes, la seva ideologia espiritual, l'adoració per quelcom considerat bó, que exigeix una sèrie de comportaments, com la separació de fems, i un codi
alimentari, com per exemple, no menjar tals fruits que són de tal producte i comprar-ne d'altre que és més just amb el planeta, etcètera.... m'hauràs de disculpar però això s'assembla
sospitosament a una religió... Jo sóc ecologista perquè sóc inherentment creient en Déu, Jehova, Javhe, Eleogim... quan vaig al bosc sé que he de comportar-me i respectar el medi, sé que
és pecat fer malbé l'obra de Déu, jo no vull deslligar a Déu de la natura, perquè sería desproveir la natura de la seva divinitat, una divinitat que té, real, i que poden apreciar tant els
ateus com els creients, i els ateus també, els ateus també poden notar i adonar-se de Déu, altra cosa és que els calgui o no posar-li nom. La meva opció és la del cristianisme perquè em
pareix prou vàlida, un estil de vida acceptable. No sé si te n'adones que de la mateixa manera que no puc desqualificar el fet que tu no hi creguis, no pots fer-ho tu de mi com a creient.

PD: Coincidesc amb tu, que en qualsevol cas, i com defensa l'ideari cristià. no està bé que es vagi contra la llibertat o llibre albedriu dels éssers humans, no està bé perquè aleshores és
feixisme, parlam d'un feixisme ideològic, inacceptable i horrible... a l'igual que ho seria no permetre als creients que hi creguin o no, anar contra la seva llibertat de creure és quelcom
inacceptable, per això cal que confiem i millorem la democràcia, no se pot acceptar que cap religió sigui financiada per cap estat, sigui el cas de l'estat espanyol, el cas egipici,
iranés... i tants altres estats... a l'igual que fa Xina perseguint la majoria de persones que segueixen una religió.


Sempre teu, amb l'ajuda de Déu, Ismael.

Anònim ha dit...

Yo tampoco creo en dioses. Antes bien, estoy convencido de que son los seres humanos los que crean a sus dioses según sus gustos y preferencias. Recuerdo que alguna vez alguien dijo en mi presencia algo así como que si las vacas tuvieran la capacidad de creer en un dios, este sería una vaca maravillosa.
Respeto a los que tienen una creencia, pero no tolero que insistan en hacerme vivir, sentir y pensar de acuerdo a ella. Para mí las religiones son como los penes: está muy bien que tengas una pero no está bien que vayas por la vida metiéndosela de prepo a los demás.

Pucho ha dit...

" Temo a la fe transformada en institución, pero respeto al hombre que reza, sea cual sea el dios al que se dirija" Esto lo dijo Kenzaburo Oé y yo no puedo estar más de acuerdo. Con todo, no todas las fes son iguales, no todas tienen un dios creador y omnipotente, no todas son dogmáticas, algunas de hecho están más vinculadas a reflexiones éticas y filosóficas que a imposiciones irracionales.
En cualquier caso, yo estudié en un colegio religioso durante 10 años, y me educaron en casa como católico, pero nunca tuve fe. Para mi la religión no ha significado más en mi vida que una pesada carga, también siento que tuve mala suerte con la que me tocó vivir, porque me parece que la religión cristiana es de las peores.

Muy buen post

Un abrazo

La Salamandra ha dit...

Pobre dios; que cordero expiatorio para todo.

En fin; ¿que puedo añadir? Que tampoco creo en dioses o en planes "estrategicos" de un destino que, segun dicen, se vive aqui para enseñarnos a vivir alli. ¿Alli? ... ¿Donde?

Y, tampoco en el Mas Alla. Mas alla, ¿de donde? ¿de que?

Pero, bueno; si la esperanza es la droga de los pobres, de los miserables, los excluidos y perseguidos, de todo aquel que sufre... imaginate que potente adictivo es creerse a salvo de "todo mal" porque conocen la "Verdad Absoluta", esa que tanto tu como yo, no solo vemos cuestionable sino, mentira.

Pero, pruebas son amores: un dios que se precie, no dejaria flecos tan deshilachadamente patentes como las pruebas que junto Mr Charles Drawin para apoyar su Tesis sobre La Evolucion de Las Especies.
Somos la especie dominante en el planeta porque, el hombre, es codicioso, oportunista, manipulador y cruel; actitudes que no se observan en otras especies. Sin embargo, aqui, el "reflejo divino", brilla por su ausencia. O, a lo mejor no. A lo mejor esa semejanza con los dioses incluyes tambien esos aspectos. Si fuese asi, ¿para que servirian los diferentes "Paraisos"? ... ¿En una orgia de sangre?

Ando por la vida viviendo el presente y no impongo mi punto de vista sobre nada ni nadie; en cambio, estos "creyentes", siempre pretenden invadir mis criterios tratandome de ignorante sobre la verdad. ¿Que verdad?... ¿La suya?... ¿Cual? ... ¡ Pruebas !

Posentonces...

Petons!

sarva mangalam
Namasté

La Salamandra ha dit...

Ah, por cierto; como tu, creo que somos una pequeña colonia de vida que habita en un planeta remoto que gira sin parar en un Universo descomunal, aun por conocer, aun en expansion y que, somos "hoy" la especie dominante en este planeta sobre el que no tenemos ningun derecho, ni nosotros como "ciudadanos", ni los paises como "naciones".

La vida seguira evolucionando y, al igual que nosotros, larvadamente, tambien lo hacen otras especies pero, todos, la gran familia de los seres vivos, lo hacemos sujetos a temor de que, el Universo, cometa algun disparate.

Pero, esa es otra historia para la especulativa.

Petons, again!

Namasté.

Damian ha dit...

existe esa idea de que el hombre crea a Dios para tener un control, una guía, y esa frase q alguien dijo si dios no existe, deberia, nos haría mejores.

Peace-for-ever ha dit...

@Bactèria., em sembla que els teus comentaris, que en realitat són un, es mereixen una resposta seriosa per això hi vull dedicar un post sencer. El penso titular "Déus (2)" i publicar-lo el dia 16 si tot va bé.

M'encanta el teu entusiasme.
— —

@ZekYs Barriera, estem totalment d'acord: que cadascú cregui el que vulgui, però el que no pot anar-ho imposant als altres.
— —

@Pucho: Tienes razón, no todas las religiones iguales y a nosotros nos tocó una de las peores. Además en mi educación, en pleno régimen franquista, me tocó vivir ese nacionalcatolicismo del momento, y no te cuento.
— —

@La Salamandra, m'encanten les teves aportacions perquè sempre són enriquidores. M'he quedat amb això de que el ser humà és cobdiciós, oportunista, manipulador i cruel ja que em dóna un argument clar de perquè cap ser superior, cas d'existir, podria semblar-se en res a nosaltres, els éssers humans.

També com tu visc el meu dia sense intentar que imperin els meus criteris en la vida dels altres.

Com molt bé dius estem en mans de l'evolució de l'univers que segurament sobreviurà a la desaparició dels éssers humans ja que em sembla evident quan la vida del darrer de nosaltres, els humans, s'acabi, l'univers seguirà el seu curs d'expansió o contracció segons toqui.
— —

@Damian: Yo no creo que esos dioses nos hayan hecho mejores, en cambio si que veo que prolifera la desigualdad y el abuso en el ámbito de las religiones.
— —

Muchas gracias por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.

--- Traducción de mis comentarios en catalán ---
@Bactèria.: Me parece que tus comentarios, que en realidad son uno, se merecen una respuesta seria por eso quiero dedicarles un post entero. Lo pienso titular "Dioses (2)" y publicarlo el día 16 si todo va bien.

Me encanta tu entusiasmo.
— —

@ZekYs Barriera: Estamos totalmente de acuerdo: que cada uno crea lo que quiera, pero lo que puede es ir imponiéndolo a los demás.
— —

@La Salamandra, me encantan tus aportaciones porque siempre son enriquecedoras. Me he quedado con eso de que el ser humano es codicioso, oportunista, manipulador y cruel ya que me da un argumento claro de porque ningún ser superior, caso de existir, podría parecerse en nada a nosotros, los seres humanos.

También como tú vivo mi día sin intentar que imperen mis criterios en la vida de los demás.

Como muy bien dices estamos en manos de la evolución del universo que seguramente sobrevivirá a la desaparición de los seres humanos ya que me parece evidente cuando la vida del último de nosotros, los humanos, se acabe, el universo seguirá su curso de expansión o contracción según toque.
--- ---------------------------------------------- ---

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios de @Bactèria ---
Primer comentario:
Ains Ains, Josep, creo, creo, creo, creo ...

El problema es cuando nos resistimos a entender que una religión puede evolucionar y puede transformarse en un sistema y código de vida más que en un modo de controlar los ignorantes.

La historia y la ciencia nos demuestran que el ser humano es inherentemente religioso, no se ha visto aún ningún tribu obligada por otra gente a puñetazo limpio a creer en Dios o Dioses que hayan originado su cultura y sus tradiciones, eso quiere decir que tenemos creencias, tan voluntarias como de involuntarias, desde las religiones más complejas a la manía o superstición más absurda como que hay que abrir y cerrar los cajones dos o más veces, (a menudo en números pares).

Que tú no puedas creer no significa que tenga que ser verdadera o no, por ejemplo, cuando tú dices: "No puedo creer en dioses que hayan hecho al hombre su imagen y semejanza como dice la biblia. Tampoco podría creer en unos dioses tan parecidos a los hombres como los de los griegos y los romanos. Sé que es falso que el hombre sea el centro de la creación, aunque se haya hecho el dueño del planeta. El universo es muy grande y el hombre está en un pequeño planeta en una galaxia de segundo orden. Me parece que no somos mucho más que una colonia de virus que vive en un grano de arena en medio de un desierto inmenso.", ignoras un montón de cuestiones, ignoras la posibilidad de que, a pesar de tus creencias y tus conocimientos, el universo es tan complejo y tan complicado, que por mismo razonamiento no podrías negar lo que has pretendido negar en primera instancia, sería algo como, "no puedo creer que no haya ningún ser racional que por alguna razón que no puedo entender nos ha creado y nos ha hecho a su imagen y semejanza "[Que por cierto, esto es una interpretación literal lamentable de un texto reconocido desde ya bastante tiempo por sus instituciones que la representan, como por ejemplo la iglesia católica, como metafísico, al igual que el resto de la Biblia y muchos otros textos considerados sagrados, quien suele hacer una interpretación literal suelen ser grupos radicales y extremistas como los Talibanes, bastante conocidos, aunque también nos encontramos ateos beligerantes, quizás no haya tanta diferencia a largo plazo)
8 de enero de 2013 18:14
– – –

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios de @Bactèria ---
Segundo Comentario:
Cuando dices: "Por otro lado no me puedo creer que el dios capaz de hacer el universo, de idear la gran explosión (el "big bang") se haya dedicado a diseñar unos seres racionales para que estén toda la vida pendientes de él, adorándole, y rindiéndole pleitesía. ¿Os podéis creer que un dios tan perfecto necesita que esta pequeña colonia de virus le tenga que rendir pleitesía de por vida? ¿Os podéis creer que un ser perfecto puede ser tan egocéntrico? No tiene mucho sentido que nos haya hecho libres dentro de un sistema tan complejo para que le tengamos a él (dios) como centro. ¿Os podéis creer que está tan pendiente de nosotros? A mí me parece que el sistema es suficientemente potente y autoequilibrado como para que él (el sistema) por sí mismo se ocupe de nosotros y de nuestras acciones. Si no lo hacemos bien el propio sistema acabará con nosotros. Si lo sabemos hacer podremos vivir en el sistema mientras el sistema exista." Hablamos, para empezar por el egocentrismo, al igual que tú ves una absoluta
complejidad tal que parece ilógico que un ser tan poderoso pueda llegar a crear seres racionales, a mí me puede parecer igual de irracional y egocéntrico poner en duda algo por supuestas evidencia que tú has podido llegar a asumir como de facto por sencillos razonamientos humanos actuales, en un principio, irrefutables, que descubrimos por ejemplo, que hay una posible teoría de cuerdas bestial, una cantidad significativa de dimensiones nuevas y un montón de cuestiones más no podemos considerarnos tan egocéntricos que podemos reducir la idea de Dios a una simple invención humana, porque somos lo suficientemente poco egocéntricos para darnos cuenta que no somos nadie para realizar esta reflexión en carácter de absoluta y mucho menos decir en voz alta, podemos argumentar a favor o en contra, considerar si es o no cierto a partir de lo que sabemos pero no decir ninguna absoluto. Cuando dices que no tiene sentido que un ser tan poderoso cree un mundo para que sus habitantes le rindan homenaje (qué manera tan injusta de verlo, por cierto) consideras y cuestiones un ser que tú reconoces como superior en caso de que existiera con características y cualidades humanas ... volvemos a pensar que se puede comprender todo desde el relativamente limitado razonamiento humano, turno a pedirme quién es aquí el verdaderamente egocéntrico ...
8 de enero de 2013 18:14
– – –

Peace-for-ever ha dit...

--- Traducción de los comentarios de @Bactèria ---
Tercer comentario:
Para terminar, tú, Josep, crees en Dios, crees en Dios, sea el abrahámico, el cosmos, lo que sea ... porque una persona la cual no cree en algo no tiene por qué gastar tantos esfuerzos, e incluso dinero, (Publicidad laica, etcétera), se ven tantas personas que no creen en los ajenos luchando y molestandose en hacer tantos posts, charlas, conferencias sobre el fenómeno de las religiones...? sólo se es beligerante contra lo que reconocemos como cierto y no nos gusta.

Que digas que tú no puedes aceptar ninguna religión como tal y luego "peques" de seguir una religión laica es digno de estudio, y sí, digo religión laica a cosas como "el ecologismo" dices: "También por eso cada día estoy más cerca de los ecologistas, de la idea de respetar e integrarse en el sistema del universo más que de intentar dominarlo y explotarlo." no es el ecologismo un modus vivendi con sus dogmas, su ideología espiritual, la adoración por algo considerado bueno, que exige una serie de comportamientos, como la separación de basuras, y un código alimentario, como por ejemplo, no comer tales frutos que son de tal producto y comprar de otro que es más justo con el planeta, etcétera.... me tendrás que disculpar pero esto parece
sospechosamente a una religión... Yo soy ecologista porque soy inherentemente creyente en Dios, Jehova, Javhe, Eleogim... cuando voy al bosque sé que tengo que comportarme y respetar el medio, sé que es pecado dañar la obra de Dios, yo no quiero desligar a Dios de la naturaleza, porque sería desproveer la naturaleza de su divinidad, una divinidad que tiene, real, y que pueden apreciar tanto los ateos como los creyentes, y los ateos también, los ateos también pueden notar y darse cuenta de Dios, otra cosa es que los haya o no ponerle nombre. Mi opción es la del cristianismo porque me parece bastante válida, un estilo de vida aceptable. No sé si te das cuenta que de la misma manera que no puedo descalificar el hecho de que tú no creas, no puedes hacerlo tú de mí como creyente.

PD: coincida contigo, que en cualquier caso, y como defiende el ideario cristiano. no está bien que se vaya contra la libertad o libre albedrío los seres humanos, no está bien porque entonces es fascismo, hablamos de un fascismo ideológico, inaceptable y horrible... al igual que lo sería no permitir a los creyentes que crean o no, ir contra su libertad de creer es algo inaceptable, por eso hay que confiamos y mejoramos la democracia, no se puede aceptar que ninguna religión sea financiada por ningún estado, sea el caso de España, el caso egipcio, Irán... y tantos otros estados... al igual que hace China persiguiendo la mayoría de personas que siguen una religión.


Siempre tuyo, con la ayuda de Dios, Ismael.
8 de enero de 2013 18:15

Publica un comentari a l'entrada