Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 22 de setembre de 2013

Internet

[Entrada 281]

Internet


Suposo que tots sabeu que Internet no és més que una gran xarxa d'ordinadors a nivell mundial, el que potser no sabeu tants és que el seu origen fou un projecte de comunicació militar del DoD (Department of Defense dels USA) basat en tecnologies existents que com que tenia dificultats de seguretat massa greus i això en el món militar és inacceptable, va acabar quedant en mans de les universitats.

En el món universitari, on la seguretat no és tan important, on l'interès per una eina potent de comunicació i intercanvi d'informació és molt alt, va tenir un èxit immediat. Les universitats europees van muntar l'EAN (European Acknowledge Net) sobre la tecnologia del que després seria Internet. Tot i que segurament la gran eclosió d'Internet ve de la mà de la WWW (World Wide Web o teranyina mundial). Internet va ser concebuda a les universitats on aquest tipus de fòrums són lliures, cadascú es fa responsable del que hi aporta i tothom té dret a discrepar, revisar i matisar.

De la universitat va passar la industria i d'allí a les cases particulars. A Espanya va arribar sobre 1992 a la industria i als domicilis sobre 1995. Com ja havia passat a amb les xarxes de Teletext, el primer comerç que hi va arrelar va ser el sexual, tant el de la pornografia, com els contactes a través dels xats, del correu...

Els més joves poden haver vist Internet a casa seva tota la vida. Així que per als adolescents d'avui pot ser la cosa més habitual del món. Mentre els més grans de 40 no havíem tingut ni mòbils ni Internet a la nostra adolescència.

Com deia Internet ha revolucionat la comunicació i l'intercanvi d'informació i ha donat un potencial brutal a tots els seus usuaris per accedir-hi. Però el que no es dóna a Internet és criteri, capacitat per discernir que és cert i que és fals, per discernir si m'estan enredant, si m'estan entabanant... És a dir, és plena de mentides, falsedats, riscos... Com tot el que fem els humans, no ens enganyem.

Aquests intercanvis perjudiquen molt als qui fins ara s'havien enriquit amb el control de la distribució de la producció intel·lectual o artística d'altres, com les cinematogràfiques, les discogràfiques o les editorials i això ens està duent a què vulguin controlar el que va nàixer com a poc controlable amb l'excusa de protegir els interessos dels creadors... A França, Sarkozy va fer una llei prou restrictiva; a España, Zapatero també; a la Xina Google hi té problemes... Entre tots s'estan carregant l'essència d'Internet, això de la lliure comunicació i intercanvi. És un fòrum lliure, potser massa?... Ja sabem que la llibertat té molts riscos, suprimirem per això la llibertat?

Pobles lliures, recordeu aquesta màxima: Podem adquirir la llibertat, però mai es recupera un cop es perd.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filòsof francès.

Una abraçada.


Internet


Supongo que todos sabéis que Internet no es más que una gran red de ordenadores a nivel mundial, lo que quizás no sabéis tantos es que su origen fue un proyecto de comunicación militar del DoD (Department of Defense de los USA) basado en tecnologías existentes que como tenía dificultades de seguridad demasiado graves y ello en el mundo militar es inaceptable, acabó quedando en manos de las universidades.

En el mundo universitario, donde la seguridad no es tan importante, donde el interés por una herramienta potente de comunicación e intercambio de información es muy alto, tuvo un éxito inmediato. Las universidades europeas montaron la EAN (European Acknowledge Net) sobre la tecnología de lo que luego sería Internet. Aunque seguramente la gran eclosión de Internet viene de la mano de la WWW (World Wide Web o telaraña mundial). Internet fue concebida en las universidades donde este tipo de foros son libres, cada uno se hace responsable de lo que aporta y todo el mundo tiene derecho a discrepar, revisar y matizar.

De la universidad pasó la industria y de ahí a las casas particulares. En España llegó sobre 1992 a la industria y a los domicilios sobre 1995. Como ya había pasado con las redes de Teletexto, el primer comercio que arraigó fue el sexual, tanto el de la pornografía, como los contactos a través de los chats, del correo...

Los más jóvenes pueden haber visto Internet en su casa toda la vida. Así que para los adolescentes de hoy puede ser la cosa más habitual del mundo. Mientras los mayores de 40 no habíamos tenido ni móviles ni Internet en nuestra adolescencia.

Como decía Internet ha revolucionado la comunicación y el intercambio de información y ha dado un potencial brutal a todos sus usuarios para acceder a ello. Pero lo que no se da en Internet es criterio, capacidad para discernir que es cierto y que es falso, para discernir si me están engañando, si me están embaucando... Es decir, está llena de mentiras, falsedades, riesgos... Como todo lo que hacemos los humanos, no nos engañemos.

Estos intercambios perjudican mucho a quienes hasta ahora se habían enriquecido con el control de la distribución de la producción intelectual o artística de otros, como las cinematográficas, las discográficas o las editoriales y eso nos está llevando a que quieran controlar lo que nació como poco controlable con la excusa de proteger los derechos de los creadores... En Francia, Sarkozy hizo una ley muy restrictiva; en España, Zapatero también; en China Google tiene problemas... Entre todos se están cargando la esencia de Internet, eso de la libre comunicación e intercambio. Es un foro libre ¿quizás demasiado?... Ya sabemos que la libertad tiene muchos riesgos ¿eliminaremos por eso la libertad?

Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.

Un abrazo.

4 comentaris:

Bactèria. ha dit...

De fet, Josep, jo estic d'acord amb tot; Estic d'acord amb el tràfec, estic d'acord amb la Deep Web (encara que no pas amb els seus continguts) Per què? Perquè és la llibertat d'internet, Internet és una de les manifestacions més complexes i meravelloses que ha duit a terme l'ésser humà; Una alegoria de la pròpia existència.

De fet, Internet ferma allò que estava deslligat, està per damunt de les religions , de les ideologies, perquè és un sistema de comunicació i d'intercanvi de dades en xarxa fasicnant... per això crec que cal també rebre una educació adequada a aquest aspecte; Evitar que els enganys es produeixin pujant el nivell cultural de l'usuari i això és feina essencialment de les pròpies institucions.

Per altra banda, Rosseau ... No , Josep, caca . xD

Només faig befa.

Un petó, saps que t'estim molt.

Roberto T ha dit...

Has tocat el tema de la producció intel·lectual i artística, i crec que en aquest món hi ha un sector força disgustat amb la llibertat d'Internet, tot i que molts d'ells presumeixen de ser molt "progres". Avui en dia qualsevol persona pot expressar opinions de qualsevol tema, i ensenyar a tothom els seus escrits, pintures, fotografies o obres musicals. Amb el que, en principi, qualsevol persona pot inspirar opinions, tendències i modificar patrons de conducta. I això disgusta les elits d'enxufats i "lameculos" que fins fa ben poc tenien l'hegemonia sobre la cultura i l'art. Se senten com a reis destronats, i no tinc cap dubte que per a ells Internet si és massa lliure. Se'ls nota la seva inquietud. D'altra banda, comparteixo amb tu que Internet "està plena de mentides, falsedats, riscos", i que cal estar preparats. Però no és més arriscat que passejar pel carrer de qualsevol ciutat, per al que també cal anar amb compte. Al cap i a la fi, darrere d'aquesta xarxa de màquines hi ha éssers humans, amb virtuts i defectes, igual que a qualsevol banc de vorera. L'excés de control produeix descontrol, així que és preferible sempre afavorir la llibertat de la mà de les bones maneres i la consciència cívica. I els intel·lectuals de pacotilla que es fotin. Això és el que jo penso, Josep. Una forta abraçada.

---

Has tocado el tema de la producción intelectual y artística, y creo que en ese mundo hay un sector bastante disgustado con la libertad de Internet, a pesar de que muchos de ellos presumen de ser muy "progres". Hoy en día cualquiera puede expresar opiniones de cualquier tema, y enseñar a todo el mundo sus escritos, pinturas, fotografías u obras musicales. Con lo que, en principio, cualquiera puede inspirar opiniones, tendencias y modificar patrones de conducta. Y esto disgusta a las élites de enchufados y "lameculos" que hasta hace bien poco tenían la hegemonía sobre la cultura y el arte. Se sienten como reyes destronados, y no me cabe duda que para ellos Internet sí es demasiado libre. Se les nota su inquietud. Por otra parte, comparto contigo que Internet "está llena de mentiras, falsedades, riesgos", y que hay que estar preparados para ello. Pero no es más arriesgado que pasear por la calle de cualquier ciudad, para lo que también hay que andarse con cuidado. Al fin y al cabo, detrás de esta red de máquinas hay seres humanos, con virtudes y defectos, igual que en qualquier banco de acera. El exceso de control produce descontrol, así que es preferible siempre favorecer la libertad de la mano de los buenos modales y la conciencia cívica. Y los intelectuales de pacotilla que se jodan. Esto es lo que yo pienso, Josep. Un fuerte abrazo.

Dooms Day ha dit...

Que incomodo es andar sin telf o peor sin internet en el telf.
C'omo podiamos vivir asi antes
es extrano como la tecnologia nos cambia la vida, ahora una busqueda en internet nos facilita la vida muy rapido y sin costo

Josep Peaceforever ha dit...

@Bactèria., estem d'acord, excepte a la teva crítica a la frase de Rosseau. Moltes gràcies pel teu suport.
— —

@Roberto T, no puc més que aplaudir-te, crec que ho has dit molt més clarament que no pas jo.
— —

@Dooms Day: Pues te garantizo que también vivíamos sin esas tecnologías, aunque está claro que nos facilitan mucho las cosas, pero creo que aun sabría vivir perfectamente sin ellas.
— —

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.


--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán no traducidos ---
Bactèria. dijo...
De hecho, Josep, yo estoy de acuerdo con todo; Estoy de acuerdo con el trafico, estoy de acuerdo con la Deep Web (aunque no con sus contenidos) ¿Por qué? Porque es la libertad de internet, Internet es una de las manifestaciones más complejas y maravillosas que ha realizado el ser humano; Una alegoría de la propia existencia.

De hecho, Internet cierra lo que estaba desatado, está por encima de las religiones, de las ideologías, porque es un sistema de comunicación y de intercambio de datos en red, fascinante... por eso creo que hay también que recibir una educación adecuada a este aspecto; Evitar que los engaños se produzcan subiendo el nivel cultural del usuario y esto es trabajo esencialmente de las propias instituciones.

Por otra parte, Rosseau... No, Josep, caca. xD

Sólo hago broma.

Un beso, sabes que te quiero mucho.
23 de septiembre de 2013 09:20


Josep Peacefirever dijo...
@Bactèria.: Estamos de acuerdo, excepto en tu crítica a la frase de Rousseau. Muchas gracias por tu apoyo.
— —

@ Roberto T: No puedo más que aplaudirte, creo que lo has dicho mucho más claramente que yo.
--- ------------------------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada