Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 11 d’abril de 2011

Què hi fas aquí (i 4) --- Qué haces aquí (y 4)

[Entrada 57]


Què hi fas aquí (i 4)


A la cambra d’aquell bordell en Marçal, embolicat amb la tovallola, esperava a que son pare digués alguna cosa ja que la seva temptativa d’enfrontar-se a ell acusant-lo d’infidel no havia tingut èxit.

Mentrestant en Joan estava rumiant com fer-s’ho per raonar amb el seu fill i evitar que la por o la ràbia imperessin en la conversa. La primera acusació del seu fill havia estat tot un símptoma de què allò no seria fàcil. Així que va començar amb una confessió.

— Diuen que tots amaguem alguna cosa, que tots tenim alguna cosa per amagar —va començar a dir en Joan suaument, amb un to de veu tranquil—. Els uns ho fem perquè sabem que ens causarà problemes, d’altres per por a la reacció de qui els envolten, d’altres per vergonya... I ara, jo he quedat al descobert davant teu... I tu davant meu.

El noi va seguir callat mirant a terra. Va esperar a què el seu pare continués a veure on volia anar a parar.

— Imagino que no has pogut evitar jutjar-me, més ben dit, prejutjar-me, emetre una sentència sense escoltar-me. Confesso que jo també ho he fet amb tu, d’una banda ens has amagat la teva sexualitat, d’altra banda ens has dit que treballaves a una pizzeria, i t’estàs prostituint... Tot plegat un cop baix per a un pare que confiava en el seu fill... Ja sé. Ja sé. Tu acabes de saber que ton pare és un client habitual d’aquest prostíbul.

Aquestes frases del final van ser pronunciades amb major intensitat tot intentant evitar que el noi en veure’s acusat tornés a l’atac. En Joan va seguir amb el seu discurs.

— Explicar exactament que hi faig aquí no és gens fàcil ja que vist des de segons quin punt de vista, amb el raser de segons quins principis morals, sóc un ser abominable. Ja saps que en aquests aspectes no sóc gaire convencional i que la meva moralitat pel que fa al sexe es força oberta.

— I l’avi no te'n volia ni sentir parlar —va interrompre’l en Marçal referint-se al pare d’en Joan.— Sé que em vols convèncer de què no li estàs foten banyes a la mare?

— Si tingués xicot o xicota no t’ho discutiria, però jo aquí només i vinc a buscar sexe. Només sexe. I res més que sexe.

— I follar amb un altre no és posar banyes?

En Joan va fer una pausa, es va mirar al seu fill fixament.

— Per un ser tricervellat, no. La fidelitat està relacionada amb l’estimar, no amb els instints.

— Això del ser tricervellat t’encanta, però jo sé que quan un està enamorat no vol follar amb ningú més.

— No confonguis l’enamorament amb l’estimar.

— Ja sé, l’enamorament és una passió, l’amor és donar-se. Conec perfectament tot el teu rotllo pare, però ningú l’entén. La gent veu les coses d’una altra manera i qualsevol et dirà que venint regularment aquí a buscar sexe li estàs posant les banyes a la mare. —Se li va trencar la veu, tenia els ulls plens de llàgrimes, estava a punt de plorar d'impotència. Havien parlat moltes vegades d'aquestes coses i sabia que els raonaments de son pare eren implacables.

— Tu saps que no ho estic fent.

— Això no ho he d’entendre jo, explica-li a ella.

— No estic parlant amb ella si no amb tu. A més, no sé si tinc dret a explicar-te les intimitats de la meva relació amb ta mare, però tingues clar que ella sempre ha sabut que sóc bisexual.

— Ah! Sí? I com es que mai n’ha dit res?

— Aquestes coses no es van explicant a la gent i menys als fills.

— I també sap que ets un bon client d’American Gigoló?

— No això no.

— Ho veus? No deus tenir la consciència gaire tranquil•la quan ho has d’amagar.

— Una cosa es que tingui clar que tenint relacions sexuals amb altres persones no li sóc infidel i una altra que li refregui pels morros.

— És a dir, que ella no ho entendria.

— Més o menys.

— Per tant et tinc ben enganxat.

— Crec que en això estem empatats... Com explicaràs que ho saps? Quines proves en tens?

— Tens raó.

Es va produir un nou silenci. En Joan va esperar a veure el seu fill més relaxat i quan li va semblar bé va llançar-se a preguntar.

— Podem parlar una mica de tu?

— Suposo que no ho podré evitar, què vols saber?

— Què hi fas aquí?

— Guanyar pasta.

— Reformularé la meva pregunta. Què t'ha portat a treballar aquí? Com és que necessites tants diners? Jugues? Et drogues? Tens algun altre problema, secret o vici inconfessable?

— No, no res de tot això. Vaig venir aquí perquè es guanya més diners que en altres treballs als que tenia accés. Suposo que com a bon fill teu, el sexe per a mi té un valor relatiu, tot i que cregui que quan un estima, o un està enamorat li deu el sexe en exclusiva a la seva parella, però jo no tinc parella.

— I per què vols els diners?

— Per a un cotxe.

— Collons! Em sembla molt poc seriós!

— A mi també m'ho sembla la teva actitud. Per què no et dediques a lligar per Internet?

— Per què no és tan asèptic. I els que trobes, els més jovenets també volen cobrar per estar amb un adult. Però parlàvem de tu, no desviïs la conversa. Quant temps fa que saps que t'agraden els del teu mateix sexe?

— Des de sempre, des del primer moment.

— I les dones?

— No, les dones no m'atreuen. Ho he provat alguna vegada per curiositat, però no. Jo sóc homosexual i ho tinc clar des de la meva infantesa.

— I per què ens ho has amagat?

— Perquè sabia que no ho acceptaríeu de bon grat, especialment la mare. Fa uns comentaris sobre la homosexualitat, sobre els marietes que diu ella, que no tinc cap dubte de com s'ho prendrà quan ho sàpiga, així que no tinc cap pressa en què ho sàpiga.

— Comprenc, però tard o d'hora arribarà el dia.

— Que sigui tard.

— T'agrada el que fas aquí?

— Podria ser pitjor... De fet amb el meu xicot ho va ser.

— I quan ho penses deixar?

— Quan tingui el cotxe.

— I si jo et compro el cotxe?

— Ho deixo l'endemà.

— Fem-ho al revés. Ho deixes ara i jo et compro el cotxe en acabar el curs. M'he de treballar a ta mare.

— D'acord, si et fas càrrec de l'assegurança i de les revisions fins que em guanyi la vida.

— D'acord, però això darrer serà un secret entre tu i jo. —Va concloure en Joan.

— D'acord. I tu que penses fer? —Ara era en Marçal qui prenia la batuta.

— Què vols dir?

— Quan penses deixar de venir?

— Necessito tocar un cos calent almenys un cop a la setmana.

— I amb la mare no en tens prou?

— Deixa a ta mare fora d'això, ja t'he dit que crec que no tinc dret a parlar-te'n, però no, no en tinc prou.

— I si jo et...

Fi.

Una abraçada.
Qué haces aquí (y 4)


En la habitación de aquel burdel Marçal, envuelto en la toalla, esperaba a que su padre dijera algo ya que su tentativa de enfrentarse a él acusándole de infiel no había tenido éxito.

Mientras Joan estaba pensando cómo hacerlo para razonar con su hijo y evitar que el miedo o la rabia imperasen en la conversación. La primera acusación de su hijo había sido todo un síntoma de que aquello no sería fácil. Así que empezó con una confesión.

— Dicen que todos escondemos algo, que todos tenemos algo que ocultar —empezó a decir Joan suavemente, con un tono de voz tranquilo—. Los unos lo hacemos porque sabemos que nos va a causar problemas, otros por miedo a la reacción de quienes les rodean, otros para vergüenza... Y ahora, yo he quedado al descubierto ante ti... Y tú ante de mí.

El chico siguió callado mirando al suelo. Esperó a que su padre continuara a ver dónde quería ir a parar.

— Imagino que no has podido evitar juzgarme, mejor dicho, prejuzgarme, emitir una sentencia sin escucharme. Confieso que yo también lo he hecho contigo, por un lado nos has escondido tu sexualidad, por otro nos has dicho que trabajabas en una pizzería, y te estás prostituyendo... En conjunto, un golpe bajo para un padre que confiaba en su hijo... Ya sé. Ya sé. Tú acabas de saber que tu padre es un cliente habitual de este prostíbulo.

Esas frases del final fueron pronunciadas con mayor intensidad intentando evitar que el chico al verse acusado volviera al ataque. Joan siguió con su discurso.

— Explicar exactamente que hago aquí no es nada fácil ya que visto desde según qué punto de vista, con el rasero de según qué principios morales, soy un ser abominable. Ya sabes que en esos aspectos no soy muy convencional y que mi moralidad en cuanto al sexo es bastante abierta.

— Y el abuelo no te quería ni oír hablar de ello —le interrumpió Marçal refiriéndose al padre de Joan.— Sé que me quieres convencer de que no le estás poniendo cuernos a mi madre?

— Si tuviera novio o novia no te lo discutiría, pero yo aquí sólo y vengo a buscar sexo. Sólo sexo. Y nada más que sexo.

— Y follar con otro no es poner cuernos?

Joan hizo una pausa, miró a su hijo fijamente.

— Para un ser tricerebrado, no. La fidelidad está relacionada con amar, no con los instintos.

— Lo del ser tricerebrado te encanta, pero yo sé que cuando uno está enamorado no quiere follar con nadie más.

— No confundas el enamoramiento con el amar.

— Ya sé, el enamoramiento es una pasión, el amor es darse. Conozco perfectamente todo tu rollo padre, pero nadie lo entiende. La gente ve las cosas de otra manera y cualquiera te dirá que viniendo regularmente aquí a buscar sexo le estás poniendo los cuernos a mi madre. —Se le rompió la voz, tenía los ojos llenos de lágrimas, estaba a punto de llorar de impotencia. Habían hablado muchas veces de estas cosas y sabía que los razonamientos de su padre eran implacables.

— Tú sabes que no lo estoy haciendo.

— Eso no lo he de entender yo, explícaselo a ella.

— No estoy hablando con ella si no contigo. Además, no sé si tengo derecho a explicarte las intimidades de mi relación con tu madre, pero ten claro que ella siempre ha sabido que soy bisexual.

— ¡Ah! ¿Sí? Y ¿cómo es que nunca ha dicho nada?

— Esas cosas no se van explicando a la gente y menos a los hijos.

— Y ¿también sabe que eres un buen cliente de American Gigoló?

— No eso no.

— ¿Lo ves? No debes tener la conciencia muy tranquila cuando lo tienes que esconder.

— Una cosa es que tenga claro que teniendo relaciones sexuales con otras personas no le soy infiel y otra que se le restriegue por la cara.

— Es decir, que ella no lo entendería.

— Más o menos.

— Por lo tanto te tengo bien pillado.

— Creo que en eso estamos empatados... ¿Cómo explicarás que lo sabes? ¿Qué pruebas tienes?

— Tienes razón.

Se produjo un nuevo silencio. Joan esperó a ver a su hijo más relajado y cuando le pareció bien se lanzó a preguntar.

— ¿Podemos hablar un poco de ti?

— Supongo que no lo podré evitar ¿Qué quieres saber?

— ¿Qué haces aquí?

— Ganar pasta.

— Reformularé mi pregunta. ¿Qué te ha llevado a trabajar aquí? ¿Para qué necesitas tanto dinero? ¿Juegas? ¿Te drogas? ¿Tienes algún otro problema, secreto o vicio inconfesable?

— No, nada de todo eso. Vine aquí porque se gana más dinero que en otros trabajos a los que tenía acceso. Supongo que como buen hijo tuyo, el sexo para mí tiene un valor relativo, aunque crea que cuando uno ama, o uno está enamorado le debe el sexo en exclusiva a su pareja, pero yo no tengo pareja.

— Y ¿para qué quieres el dinero?

— Para un coche.

— ¡Joder! ¡Me parece muy poco serio!

— A mí también me lo parece tu actitud. ¿Por qué no te dedicas a ligar por Internet?

— Por qué no es tan aséptico. Y los que encuentras, los más jovencitos también quieren cobrar para estar con un adulto. Pero hablábamos de ti, no desvíes la conversación. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que te gustan los de tu mismo sexo?

— Desde siempre, desde el primer momento.

— ¿Y las mujeres?

— No, las mujeres no me atraen. Lo he probado alguna vez por curiosidad, pero no. Yo soy homosexual y lo tengo claro desde mi infancia.

— ¿Y por qué nos lo has escondido?

— Porque sabía que no lo aceptaríais de buen grado, especialmente mi madre. Hace unos comentarios sobre la homosexualidad, sobre los mariquitas que dice ella, que no tengo ninguna duda de cómo se lo tomará cuando lo sepa, así que no tengo ninguna prisa en que lo sepa.

— Comprendo, pero tarde o temprano llegará el día.

— Que sea tarde.

— ¿Te gusta lo que haces aquí?

— Podría ser peor... De hecho con mi novio lo fue.

— ¿Y cuando lo piensas dejar?

— Cuando tenga el coche.

— ¿Y si yo te compro el coche?

— Lo dejo al día siguiente.

— Hagámoslo al revés. Lo dejas ahora y yo te compro el coche al finalizar el curso. Tengo que trabajarme a tu madre.

— De acuerdo, si te haces cargo del seguro y de las revisiones hasta que me gane la vida.

— De acuerdo, pero eso último será un secreto entre tú y yo. —Concluyó Joan.

— De acuerdo. ¿Y tú qué piensas hacer? —Ahora era Marçal quien tomaba la batuta.

— ¿Qué quieres decir?

— ¿Cuando piensas dejar de venir?

— Necesito tocar un cuerpo caliente al menos una vez a la semana.

— ¿Y con mi madre no tienes suficiente?

— Deja a tu madre fuera de esto, ya te he dicho que creo que no tengo derecho a hablarte de ella, pero no, no me basta.

— Y si yo te...

Fin.

Un abrazo.

13 comentaris:

gerardbcn ha dit...

Ostres! Quin final, no me l´esperava!
Cada persona el pot pensar diferent, jo el veig com una possible proposta...el pensament es lliure.
Una abraçada...

Thiago ha dit...

jajaajaja cari... me matas, eh. Ya me parece fuerte que, en esa tesitura, se pongan a hablar de sexualidad, de amor, de parejas, de cuernos tan civilizadamente, pero que el hijo se ofrezca a aliviar los picores de su padre queda un poco exagerado, eh, jajaaj. No sé, yo me he puesto malo con esas pelis de los gemelos que se lo montan juntos, pero un padre y un hijo me parece mas inasumible... Y no por ser gays, si yo ya sé que muchos de los abusos suelen tener lugar en el ambito familiar, pero no sé... Bueno, yo no lo veo, no me veo metiendo mano a mi padre o viceversa, la verdad. Creo que montartelo con un padre o un hijo tiene que ser fruto de una educación muy deficiente, por ignorancia o falta de escrúpulos o moralidad. Y no es que yo ahora vaya de carca ni de pecato, pero me parece muy fuerte, y mas que por un coche le vaya a hacer pajas a su padre para quitarlo del "mal camino" jajaaj

Pero bueno, como relato te ha quedado muy bien, ya sabemos que un cuento o una peli no tiene pq ser politicamente correcta, jaaja

Bezos.

Damian ha dit...

se gano el carro, sin trabajar solo xq le sabe un secreto a su padre, no esta mal. Pero un padre asi, ah que miedo con él, llevando doble vida

Kotei ha dit...

Pues bien pensando... bueno, no se, me crean ciertas dudas esta diferenciación del amor, el sexo, etc. Es cierto que yo no lo haría, o si, no lo se. Tengo una duda ciertamente grande sobre ese tema y no se que haría.

Sobre el relato, creo que ambos pueden tener cierta razón. A lo mejor digo una burrada, pero la prostitución, cuando se hace de una forma en la que ninguno de los dos sea "humillado" o tratado de mala manera, no me parece del todo mal. No se, a lo mejor es una forma de ver que nadie puede comprender, pero que yo no le veo problema alguno.

Un beso

Thiago ha dit...

CAri que no te preocupes, eh, que era una coñaaaaaaaaaa! por dios, no soy tan tonto, jaaj

Bezos

Rober Tenique ha dit...

Menudo desenlace, y qué civilizado ha parecido todo. Cuando padre e hijo discutían de moral me pareció estar leyendo un diálogo de Platón. Y al final han quedado como amigos (jajajá), qué bueno. Es una historia estupenda, y un buen ejemplo de lo que deberían ser las relaciones paterno-filiales. Una forta abraçada.

tatojimmy ha dit...

Bueno... lástima que acabara ahí... jajajaja.
me ha interesado el punto que le has dado. Aunque he de reconocer que yo hubiera ido por otros caminos. Quizás porque tengo una historia parecida en la cabeza.
Una pena que se acabara... en fin.

besos.
muchos.
envueltos.

Anònim ha dit...

Un diálogo civilizado como debe ser. Y un final abierto en donde perfectamente queda librado a la imaginación del lector (yo hubiera preferido q terminaras la frase y q el padre en un ataque de ira emocional, desenfundando un arma matara a su hijo) pero bueno, cada uno con su creatividad e imaginación... jeeeeee... chauuuuuuu...!!!

Peace-for-ever ha dit...

gerardbcn, de finals possibles n'hi ha tants com persones, aquest està plantejat des del punt de vista d'un pare i un fill que s'estimen i es respecten, tot i que crec que a la realitat els sentiments del fill estarien molt més dividits, i que haurien fet molt més complicat a arribar a un acord.
---

Thiago: Desde luego... la frase del final era "¿Y si yo te ayudo a ti a cambiar las cosas con mi madre?" pero me pareció demasiado moralista ya que yo no desapruebo esa doble vida del padre, pero por eso lo cambié y lo dejé más abierto, pero de eso a que te imagines que el hijo se ofrezca de amante a su padre...

Otra línea podría ser que el hijo ayudara a buscarse un amante para que pudiera dar salida a sus necesidades sin recurrir a la prostitución, pero eso me pareció que no lo podía hacer una persona que consideraba que su padre engañaba a su madre y además se perdería ese sentido de la búsqueda de sexo puro que tiene su actuación en ese momento.

Pensaba que había quedado claro desde el principio que eso de las relaciones sexuales entre padre e hijo no era deseado por ninguno de los dos. Aunque he oído contar algún caso de padre e hija que déjalo ir... Algún día si estoy de humor lo cuento.

En cuanto al otro tema, ya está todo claro.
---

Damian: Esa doble vida del padre puede que sea lo más difícil de comprender, por eso dejé esos puntos suspensivos al final. ¿Qué podría ofrecerle el hijo?
---

Kotei: creo que estoy de acuerdo con tu consideración sobre la prostitución, yo tampoco la veo mala en si misma, aunque según como se hagan las cosas puede ser algo terrible y entonces es cuando uno piensa que eso no se debe tolerar, que no se puede admitir una explotación despiadada de las personas, humillación, malos tratos, abusos, etc.
---

Rober Tenique: Me alegra que te haya gustado. De hecho me inspire en algo vivido... Aunque las circunstancias eran muy distintas.
---

tatojimmy: Puede que tengas razón y la historia diera para más, de hecho la réplica del hijo quedó ahí, sin determinar... Y quedaron temas como la poligamia o el de esas relaciones padre-hijo, que podían darle más juego, pero, no me parecía bien mantener dos narraciones abiertas, me bailan las dos por la cabeza, así que decidí cerrar una de ellas, esta, y seguir con la otra que solo está iniciada.

Me sabe mal que te quedaras con esa sensación de "interruptus".
---

Luckitas: Debe haber tantos finales posibles como personas... ¿Y por qué no es el hijo quien le pega dos tiros al polígamo de su padre?
---

Muchas gracias a todos por haberos pasado y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---

gerardbcn dijo...
Ostras! Qué final, no me la esperaba!
Cada persona puede pensar diferente, yo lo veo como una posible propuesta... el pensamiento es libre.
Un abrazo...
11 de abril de 2011 19:56


Peace-for-ever dijo...

gerardbcn: De finales posibles hay tantos como personas, éste está planteado desde el punto de vista de un padre y un hijo que se quieren y se respetan, aunque creo que en la realidad los sentimientos del hijo estarían mucho más divididos, y que habrían hecho mucho más complicado llegar a un acuerdo.
--- ------------------------------------------- ---

Anònim ha dit...

Gran final, encara que sempre que volguis ho has deixat de tal manera que la pots seguir... i jo t'hi animo! hahahahahhahaa

Una abraçada!

Mangoto

Peace-for-ever ha dit...

Mangoto, moltes gràcies pel teu encoratjament. Evident, he deixat el final obert... Però mentre estic amb l'altra història, forever young, em resultava massa complicat.

Moltes gràcies per passar i molt especialment pel comentari.

Una abraçada


--- Traducción de los últimos comentarios en catalán ---

Mangoto dijo...

Gran final, aunque siempre que quieras lo has dejado de tal manera que la puedes seguir... y yo te animo a hacerlo! jajajajajjajaa

¡Un abrazo!

Mangot
14 de abril de 2011 19:07


Peace-for-ever dijo...

Mangoto: Muchas gracias por tu aliento. Evidente, he dejado el final abierto... Pero mientras estoy con la otra historia, forever young, me resultaba demasiado complicado.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo
--- --------------------------------------------- ---

Insolente ha dit...

"¿Y si yo te,...?" ¿Que? "¿Y si yo te,..?" ¡¿Que?!

Si Marçal continua asi,... ¡Su padre le compra un atico! Jajajaja...
Bueno, en serio; no es nueva la idea de disociar amor y sexo pero, a la practica, es poco mas que imposible.

Lastima que hayas decidido cerrar la historia. Podria tomar caminos muy interesantes e, incluso, morbosos. Aunque las relaciones de este tipo suelen ser muy traumaticas y raras veces deseadas y consentidas por los hijos. Y mas raro aun, que la madre sea complice. Por muchos casos que se hayan dado y se den.

Por cierto; que entereza la de ambos para encarar el tema y desgranarlo sin crispacion.

Yo tengo que pisar aun mucha tabla.

Besos.

Peace-for-ever ha dit...

Insolente: De hecho ese final se basa en unas relaciones padre-hijo en las que el dialogo civilizado es algo habitual...

Por cierto, esa disociación de amor y sexo forma parte de mi ideología.

Decidí acabar esta historia porque no me parecía bien mantener dos narraciones abiertas, me bailaban las dos por la cabeza, así que decidí cerrar una de ellas, esta, y seguir con la otra que solo está iniciada.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo

Publica un comentari a l'entrada