Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 1 de març de 2013

Identitat homosexual --- Identidad homosexual

[Entrada 237]

Identitat homosexual


Richard R. Troiden, el 1981, va esquematitzar la formació de la identitat homosexual en quatre etapes. Segons Troiden només una petita porció de totes les persones que han tingut experiències homosexuals adopta identitats gais o lesbianes.
Estat I: Sensibilitat. El nen sent que és diferent, sense entendre la raó d'aquest sentiment. En l'adolescència primerenca pot ser ja conscient d'una orientació sexual diferent, que inclouen sentiments i conductes que serien considerades homosexuals.

Estat II: Confusió. L'individu utilitza diversos mecanismes per intentar ignorar els seus impulsos homosexuals. En l'adolescència mitjana pot tenir algunes experiències amb el mateix sexe, seguides per períodes de culpa, reserva i introversió.

Estat III: Identitat assumida. Individus que s'identifiquen com homosexuals, accepten contactes amb persones del mateix sexe i desitgen explorar la cultura homosexual. No obstant això, l'individu pot respondre també aïllant, mantenint en secret les seves activitats homosexuals, i mostrant-se com heterosexual per ser acceptat per la societat. En aquesta etapa té un alt risc de patir una depressió, que fins i tot el pot portar al suïcidi.

Estat IV: Compromís. L'individu manté experiències satisfactòries, s'auto-acepta. En aquesta etapa es produeix el que en anglès s'anomena "coming out", la revelació de la seva identitat homosexual. Alguns investigadors han postulat que hi ha una sèrie de passos en aquest procés de la revelació, és a dir, que l'individu s'auto-reconegui com homosexual, es revela com a tal als altres, socialització amb altres homosexuals, es produeix una auto-identificació positiva, s'integra i s'accepta. Aquest procés no és propi només de l'adolescent homosexual, també ho viuen d'una manera similar seus pares. Hem de ser conscients també dels riscos, dolor, angoixa i por, que experimenta l'adolescent homosexual quan passa per aquest procés.
Totes les fases descrites per Troiden es caracteritzen per un alt nivell d'estrès. Potser per això l'adolescent homosexual sigui especialment vulnerable; viu una adolescència complexa, és sovint rebutjat en l'àmbit parental, familiar i social, la seva autoestima es veu deteriorada amb freqüència i l'aïllament social és gairebé la regla. Considerant això és altament probable que requereixin un suport extern més gran que els seus parells heterosexuals.

Suposo que tots els LGBT passem per aquestes mateixes fases en la identificació amb la nostra orientació sexual. També penso en els qui la descobreixen més tard, ja passada l'adolescència, tot i que a la seva edat han de disposar ja de més recursos per acceptar més fàcilment la seva veritable orientació sexual, imagino que d'alguna manera les etapes deuen ser les mateixes.

Una abraçada.

Identidad homosexual


Richard R. Troiden, en 1981, esquematizó la formación de la identidad homosexual en cuatro etapas. Según Troiden solamente una pequeña porción de todas las personas que han tenido experiencias homosexuales adopta identidades gais o lesbianas.
Estado I: Sensibilidad. El niño siente que es diferente, sin entender la razón de este sentimiento. En la adolescencia temprana puede ser ya consciente de una orientación sexual diferente, que incluyen sentimientos y conductas que serían consideradas homosexuales.

Estado II: Confusión. El individuo utiliza varios mecanismos para tratar de ignorar sus impulsos homosexuales. En la adolescencia media puede tener algunas experiencias con el mismo sexo, seguidas por períodos de culpa, reserva e introversión.

Estado III: Identidad asumida. Individuos que se identifican como homosexuales, aceptan contactos con personas del mismo sexo y desean explorar la cultura homosexual. Sin embargo, el individuo puede responder también aislándose, manteniendo en secreto sus actividades homosexuales, y mostrándose como heterosexual para ser aceptado por la sociedad. En esta etapa tiene un alto riesgo de sufrir una depresión, que incluso lo puede llevar al suicidio.

Estado IV: Compromiso. El individuo mantiene experiencias satisfactorias, se autoacepta. En esta etapa se produce lo que en inglés se denomina "coming out", la revelación de su identidad homosexual. Algunos investigadores han postulado que existen una serie de pasos en este proceso de la revelación, es decir, que el individuo se autorreconoce como homosexual, se revela como tal a los otros, socializa con otros homosexuales, se produce una auto-identificación positiva, se integra y se acepta. Este proceso no es propio solamente del adolescente homosexual, también lo viven de una forma similar sus padres. Debemos ser conscientes también de los riesgos, dolor, angustia y temor, que experimenta el adolescente homosexual cuando pasa por este proceso.
Todas las fases descritas por Troiden se caracterizan por un alto nivel de stress. Puede que por eso el adolescente homosexual sea especialmente vulnerable; vive una adolescencia compleja, es con frecuencia rechazado en el ámbito parental, familiar y social; su autoestima se ve deteriorada con frecuencia y el aislamiento social es casi la regla. Considerando lo anterior es altamente probable que requieran un apoyo externo mayor que sus pares heterosexuales.

Supongo que todos los LGBT pasamos por esas mismas fases en la identificación con nuestra orientación sexual. También pienso en quienes la descubren más tarde, ya pasada la adolescencia, aunque a su edad deben disponer ya de más recursos para aceptar más fácilmente su verdadera orientación sexual, imagino que de alguna manera las etapas deben ser las mismas.

Un abrazo.

2 comentaris:

La Salamandra ha dit...

Yo tambien lo creo.Es decir, creo que no importa demasiado la edad a la que un individuo entroncara con su verdadera orientacion sexual; supongo que los miedos, las ansiedades, las inseguridades, concursan por igual. Evidentemente, la intensidad, variara dependiendo de la madurez del individuo para afrontar su propia naturaleza. Independientemente de la edad. Y, es que, intervienen tantos factores en la madurez y equilibrio de una persona... la familia, el entorno social, las amistades... Tantos factores...

Y, uno de esos factores que intervienen para mal es, el prejuicio. Algo que, ni la reseva espiritual, ni las leyes educativas, han podido desterrar de nuestras sociedades.

Eso si, de momento.

Bss.

Namasté.

Josep Peaceforever ha dit...

@La Salamandra, totalment d'acord, això de la maduresa és tan personal... A més, m'apunto en aquest "de momento", si més no, això intento fomentar.

Moltes gràcies per passar i molt especialment pel comentari.

Una abraçada--- Traducción de mi comentario en catalán ---
@La Salamandra, totalmente de acuerdo, eso de la madurez es tan personal... Además, me apunto en ese "de momento", cuando menos, eso intento fomentar.

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo
--- ----------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada