Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimarts, 5 de març de 2013

Plenitud

[Entrada 238]

Plenitud


A betulo.

Per començar, és innegable que som tan animals com els tigres, els elefants o les paparres. Negar aquest fet és negar-nos a nosaltres mateixos. Com bons animals tenim instints que marquen la nostra existència i ens condicionen la vida. Pretendre dominar-los i estar per sobre dels condicionants que ens imposen els instints que alguns pretenen que és el que ens situa por sobre de la resta dels éssers vius, adduint que és el que ens fan éssers civilitzats, en realitat ens emmalalteix i ens transforma en carn de psiquiatre.

L'infant, encara per "educar", és ben instintiu, i a base de la (mala) educació va deixant de ser-ho. Però no som només instint, com ja vaig explicar en aquest blog, per a mi l'humà és
un ser tricervellat:
Un ser amb tres cervells potencials. El primer instintiu, que és el que du l'infant en si mateix al néixer, que queda en el nen interior, i és la visió infantil. Un segon emocional, que és l'aportació de la mare, la visió femenina. I un tercer racional, que és el del pare, intel·lectual i normatiu, la visió masculina.
Si hem de parlar de plenitud (que vol dir totalitat) de les persones, hem de parlar del ser humà en la seva totalitat, instints, emocions i racionalitat en total equilibri. És un equilibri difícil i segurament molt personal, però aquest equilibri dels nostres tres "cervells" em sembla imprescindible per intentar assolir a la plenitud. Com ja comento en aquell post, la nostra educació no està gaire orientada a aconseguir aquest equilibri, ans al contrari, sembla que tendeix a donar massa pes als aspectes racionals menystenint els altres.

Maslow, el psicòleg del segle passat, que és considerat el pare de la tercera tendència de la psicologia: la psicologia humanista que té com a objectiu principal millorar la dignitat de la persona a partir d’una millor comprensió de la seva personalitat. No se centra en casos clínics, sinó que defineix persones sanes. El seu esforç va dirigit a desenvolupar les potencialitats, la capacitat d’escollir i la creativitat de les persones. Segons Maslow cadascú té una naturalesa interna de base biològica que és innata, natural i intrínseca de cada persona. La naturalesa interna de cada persona és en part particular de cadascú i en part comuna a l’espècie. I conclou que les persones tenen com a tendència bàsica, és a dir, com a motivació fonamental, la recerca de l’autorealització, i per tant proposa un nou model de persona: la persona autorealitzada. Aquesta autorealització és l’objectiu cap al qual tendeix tota persona i representa un estat superior a les necessitats purament materials. Les teories de Maslow fixen un model de persona autorealitzada i afirma que una persona que respongui totalment a aquesta definició no existeix, però l’autorealització és un procés que mai no acaba, sinó que és continu al llarg de tota la vida d’una persona, i afirma que darrere de l’autorealització s’amaguen els següents valors: perfecció, totalitat, compliment, justícia, vida, singularitat, simplicitat, bellesa, bondat, felicitat, joc, veritat, i modèstia. I va considerar auto-realitzats a un grup de personatges històrics que estimava que complien aquests criteris entre les que esmenta a: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James...

Plató, el filòsof grec que més influència va tenir a la ideologia cristiana amb el seu idealisme filosòfic, va distingir entre la percepció, que es dirigeix al món de les coses visibles, de les aparences, i el coneixement, que ens porta a la veritat, cap al que és permanent, etern i immutable. El pensament pur, alliberat de les cadenes del sensorial, és l'únic que pot acostar-nos al món de les Idees (en majúscules). Cosa que ens du cap una perfecció ideal e inexistent que ens encamina plantejaments tan irreals com demencials del misticisme de Santa Teresa i San Juan de la Cruz.

Jo veig la plenitud humana molt més a prop de l'autorealització de Maslow que de la perfecció de les idees de Plató i entenc que el camí de la felicitat humana inclou el camí cap la plenitud, propera a l'autorealització que va definir Maslow. Plenitud inabastable des del consol psicològic que procura la religió, de la delegació de la responsabilitat última en un codi de conducta dictat per una religió, des de l'empara que procura l'acceptació d'una jerarquia que determini la moral, ni des del poder reconfortant de la tradició. Crec que és més important conèixer la pròpia naturalesa, és a dir, aprofundir en l'autoconeixement com a ésser humà per trobar el propi camí cap l'autorealització i cap a la col·laboració en millorar l'entorn on es viu i, fins allà on s'arribi, en millorar el món, procurant-li justícia, felicitat, bondat, veritat...

Malgrat això, tampoc em confongueu amb un deixeble o un simple seguidor de Maslow. M'he basat amb els seus plantejaments perquè són, dels que conec, els més propers als meus, tot i que per a mi, com a ser tricervellat, caldria donar més èmfasi en les seves llistes de valors a les emocions i als instints de l'ésser humà ja que l'autorealització requereix, a més, l'equilibri personal entre els tres "cervells" de la persona ja que com diu el propi Maslow la persona autorealitzada no té cap sentiment de rebuig de si mateix, al igual que no té cap culpabilitat ni vergonya per la imatge que pot donar la seva persona al seu entorn social. Al cap i la fi la plenitud d'una persona és en ella mateixa, perquè no depenem d'allò que ens dóna la vida si no del que som capaços de fer amb això que la vida ens dóna, la qual cosa només depèn de nosaltres mateixos.

En Maslow va jerarquitzar les necessitats de forma que la satisfacció, si més no parcial, d'un nivell obre les portes a la necessitat de satisfer les del nivell superior de forma que a la base de la seva piràmide en els dos primers nivells hi les necessitats més elementals i bàsiques que són les fisiològiques (alimentació, descans, abric, sexe, respiració, manteniment de l'equilibri i de l'estabilitat interna en els diferents sistemes biològics...) i la seguretat (física, del lloc de treball, dels recursos, ètica, familiar, de salut...). Que en definitiva li garanteixin tenir les seves necessitats més bàsiques cobertes i no solament cobertes per avui sinó que aquesta cobertura tingui perspectives de seguir a curt, a mig i si pot ser, a llarg termini. Aquests dos primers estadis es consideren bàsics i fonamentals per al desenvolupament humà. Com deia Carlos Castilla del Pino, la falta de cobertura d'aquest dos aspectes situen a la persona en un nivell infrahumà, sense possibilitats per al seu desenvolupament social. Bé, doncs, el que em sembla terrible és la oligarquia ultraliberal estigui jugant amb aquestes dos primers nivells de necessitats havent provocat aquesta falsa crisi que ens està duent a la liquidació de l'estat del benestar (cosa que recordo que ja ens va anunciar el seu lider en aquest estat, Aznar, quan era president del govern). Com podrà aspirar a la plenitud de l'autorealització la major part de la població que ja es troba amb uns salaris miserables e inestables que l'impedeixen satisfer les seves necessitats més bàsiques? Aquesta és la plenitud que promet la espiritualitat? Doncs hi veig un evident engany.

Una abraçada.


Plenitud


A betulo.

Para empezar, es innegable que somos tan animales como los tigres, los elefantes o las garrapatas. Negar este hecho es negarnos a nosotros mismos. Como buenos animales tenemos instintos que marcan nuestra existencia y nos condicionan la vida. Pretender dominarlos y estar por encima de los condicionantes que nos imponen los instintos que algunos pretenden que es lo que nos sitúa por encima del resto de los seres vivos, aduciendo que es lo que nos hacen seres civilizados, en realidad nos enferma y nos transforma en carne de psiquiatra.

El niño, aún por "educar", es muy instintivo, ya base de la (mala) educación va dejando de serlo. Pero no somos sólo instinto, como ya expliqué en este blog, para mí el humano es
un ser tricerebrado:
Un ser con tres cerebros potenciales. El primero instintivo, que es el que lleva el niño en sí mismo al nacer, que queda en el niño interior, y es la visión infantil. Un segundo emocional, que es la aportación de la madre, la visión femenina. Y un tercero racional, que es el del padre, intelectual y normativo, la visión masculina.
Si tenemos que hablar de plenitud (que significa totalidad) de las personas, debemos hablar del ser humano en su totalidad, instintos, emociones y racionalidad en total equilibrio. Es un equilibrio difícil y seguramente muy personal, pero este equilibrio de nuestros tres "cerebros" me parece imprescindible para intentar alcanzar la plenitud. Como ya comento en aquel post, nuestra educación no está muy orientada a conseguir ese equilibrio, sino al contrario, parece que tiende a dar demasiado peso a los aspectos racionales despreciando a los demás.

Maslow, el psicólogo del siglo pasado, que es considerado el padre de la tercera tendencia de la psicología: la psicología humanista que tiene como objetivo principal mejorar la dignidad de la persona a partir de una mejor comprensión de su personalidad. No se centra en casos clínicos, sino que define personas sanas. Su esfuerzo va dirigido a desarrollar las potencialidades, la capacidad de elegir y la creatividad de las personas. Según Maslow cada uno tiene una naturaleza interna de base biológica que es innata, natural e intrínseca de cada persona. La naturaleza interna de cada persona es en parte particular de cada uno y en parte común a la especie. Y concluye que las personas tienen como tendencia básica, es decir, como motivación fundamental, la búsqueda de la autorrealización, y por tanto propone un nuevo modelo de persona: la persona autorrealizada. Esta autorrealización es el objetivo hacia el que tiende toda persona y representa un estado superior a las necesidades puramente materiales. Las teorías de Maslow fijan un modelo de persona autorrealizada y afirma que una persona que responda totalmente a esta definición no existe, pero la autorrealización es un proceso que nunca termina, sino que es continuo a lo largo de toda la vida de una persona, y afirma que detrás de la autorrealización se esconden los siguientes valores: perfección, totalidad, cumplimiento, justicia, vida, singularidad, simplicidad, belleza, bondad, felicidad, juego, verdad, y modestia. Y consideró autorealizados a un grupo de personajes históricos que estimaba que cumplían estos criterios entre las que menciona a: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James...

Platón, el filósofo griego que más influencia tuvo en la ideología cristiana con su idealismo filosófico, distinguió entre la percepción, que se dirige al mundo de las cosas visibles, de las apariencias, y el conocimiento, que nos lleva a la verdad, hacia el que es permanente, eterno e inmutable. El pensamiento puro, liberado de las cadenas del sensorial, es el único que puede acercarnos al mundo de las Ideas (en mayúsculas). Lo que nos lleva hacia una perfección ideal e inexistente que nos encamina planteamientos tan irreales como demenciales del misticismo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Yo veo la plenitud humana mucho más cerca de la autorrealización de Maslow que de la perfección de las ideas de Platón y entiendo que el camino de la felicidad humana incluye el camino hacia la plenitud, cercana a la autorrealización que definió Maslow. Plenitud inalcanzable desde el consuelo psicológico que procura la religión, de la delegación de la responsabilidad última en un código de conducta dictado por una religión, desde el amparo que procura la aceptación de una jerarquía que determine la moral, ni desde el poder reconfortante de la tradición. Creo que es más importante conocer la propia naturaleza, es decir, profundizar en el autoconocimiento como ser humano para encontrar el propio camino hacia la autorrealización y hacia la colaboración en mejorar el entorno donde se vive y, hasta donde llegue, en mejorar el mundo, procurándole justicia, felicidad, bondad, verdad...

Sin embargo, tampoco me confundáis con un discípulo o un simple seguidor de Maslow. Me he basado en sus planteamientos porque son, de los que conozco, los más cercanos a los míos, aunque para mí, como ser tricerebrado, habría que dar más énfasis en sus listas de valores a las emociones y a los instintos del ser humano ya que la autorrealización requiere, además, el equilibrio personal entre los tres "cerebros" de la persona ya que como dice el propio Maslow la persona autorrealizada no tiene ningún sentimiento de rechazo de sí mismo, al igual que no tiene ningún culpabilidad ni vergüenza por la imagen que puede dar su persona ya su entorno social. Al fin y al cabo la plenitud de una persona está en ella misma, porque no dependemos de lo que nos da la vida si no de lo que somos capaces de hacer con lo que la vida nos da, lo cual sólo depende de nosotros mismos.

Maslow jerarquizó las necesidades de forma que la satisfacción, cuando menos parcial, de un nivel abre las puertas a la necesidad de satisfacer las del nivel superior de forma que en la base de su pirámide en los dos primeros niveles están las necesidades más elementales y básicas que son las fisiológicas (alimentación, descanso, abrigo, sexo, respiración, mantenimiento del equilibrio y de la estabilidad interna en los distintos sistemas biológicos...) y la seguridad (física, del puesto de trabajo, de los recursos, ética, familiar, de salud...). Que en definitiva le garanticen tener sus necesidades más básicas cubiertas y no sólo cubiertas por hoy sino que esta cobertura tenga perspectivas de seguir a corto, medio y si puede ser, a largo plazo. Estos dos primeros estadios se consideran básicos y fundamentales para el desarrollo humano. Como decía Carlos Castilla del Pino, la falta de cobertura de estos dos aspectos sitúan a la persona en un nivel infrahumano, sin posibilidades para su desarrollo social. Bueno, pues, lo que me parece terrible es la oligarquía ultraliberal esté jugando con estas dos primeros niveles de necesidades habiendo provocado esa falsa crisis que nos está llevando a la liquidación del estado del bienestar (lo cual recuerdo que ya nos anunció su líder en este estado, Aznar, cuando era presidente del gobierno). ¿Cómo podrá aspirar a la plenitud de la autorrealización la mayor parte de la población que ya se encuentra con unos salarios miserables e inestables que le impiden satisfacer sus necesidades más básicas? ¿Esta es la plenitud que promete la espiritualidad? Pues veo en ello un evidente engaño.

Un abrazo.

10 comentaris:

Damian ha dit...

tiene sentido lo que dicen del tricerebrado
leí que son 5 millones en paro en España y me quede O_O

betulo ha dit...

Oh! Un honor tenir tot un post dedicat.

L'he de rumiar. De moment; només un apunt del final: el primer polític espanyol que profetitzà la destrucció de l'estat del benestar, va ser el "socio-llest" Solves (actual conseller de la multinacional ENI, italiana, que es va quedar amb ENDESA, cuand ell era ministre del Govern Espanyol); cuand recomanà als espanyols que es fecin un pla de pensions si volian seguir cobran la pensió cuand els arrivés el moment. A Aznar, "ni hi era, ni se l'esperava"; es clar, tampoc cumpliem amb els criteris per poder ser condiderat al mateix nivell que els demés països capdevanters d'Europa.

Roberto T ha dit...

La lectura d'aquesta entrada m'ha fet reflexionar sobre els sistemes educatius tradicionals i sobre l'actual. Sempre s'ha donat més importància al desenvolupament del raonament, i per damunt del desenvolupament de les emocions o la creativitat. Als Estats Units fins i tot s'ensenya als estudiants a ser competitius, cosa que em sembla una salvatjada. I, en l'actualitat, les decisions polítiques estan pensades atenent a la comptabilitat de les grans empreses: "això ens convé, això no ens convé ...", i l'Estat, que hauria de ser el garant de les condicions que afavoreixin la nostra autorealització, només és una marioneta del capital. Sí, és un autèntic engany. Com sempre dic, això hem de arreglar, o tornarem a la obscura Edat Mitjana. Una forta abraçada.

---

La lectura de esta entrada me ha hecho reflexionar sobre los sistemas educativos tradicionales y sobre el actual. Siempre se ha dado más importancia al desarrollo del razonamiento, y por encima del desarrollo de las emociones o la creatividad. En Estados Unidos incluso se enseña a los estudiantes a ser competitivos, cosa que me parece una salvajada. Y, en la actualidad, las decisiones políticas están pensadas atendiendo a la contabilidad de las grandes empresas: "esto nos conviene, esto no nos conviene...", y el Estado, que debería ser el garante de las condiciones que favorezcan nuestra autorrealización, sólo es una marioneta del capital. Sí, es un auténtico engaño. Como siempre digo, esto tenemos que arreglarlo, o volvemos a la oscura Edad Media. Un fuerte abrazo.

La Salamandra ha dit...

¿Como pueden los individuos de cualquier especie desarrollarse individualmente cuando, el concepto dominante, es la educacion docilizadora en vez de la integradora?
Esta sociedad no necesita individuos capaces, no cree en ellos y, por consiguiente, no los forma y, cuando los forma, los despide, los malcontrata o decide que los asfixia para salvar bancos; esta sociedad, se divide en castas que, por supuesto, deben mantenerse.Especialmente, la casta episcopal, la casta politica y, aquellas castas rancias que se creen con derechos divinos. O, ¿acaso creias, ingenuamente que, las castas sociales, solo existen en India? Aqui, eso, no se señala verbalmente pero, se escenifica a diario. Basta con ver la fotografia de grupo de los integrantes del Gobierno de España, la de sus representantes espirituales o, las caras de la Jefatura del Estado.
Nuestros sistemas educativos separan al individuo de si mismo para unirlo a los demas en una masa indefinida y controlada. Perfectamente controlada. ¿Enfermizo? Puede ser; pero, no olvidemos que, esta misma sociedad, NO se dedica a contemplar a los individuos sino a amalgamarlos para asegurarse los ingresos y garantizarse la supervivencia y el estatus de su casta. El individuo, no importa.
¿Que podemos esperar de una sociedad que aun cae de rodillas ante figuras de madera a las que cubren de joyas mientras miles de niños pasan hambre? ... ¿Que opinion nos nace cuando vemos las praxis de unos pocos sobre los demas sin ningun miramiento y sin consideracion? Este bloque, seria, a la postre, el mas estudiado, encima. Y, ¿de que les sirve? Pues, les sirve de colchon personal para crear seres de mirada corta, de luces apagadas, de sensibilidades extintas y, a pesar de rezar tanto, se han perdido en sus corrales, rodeados y rebozados en su propia mierda. Eso si, salpicando a todos y hacia todas partes porque, estos descerebrados, no solo no poseen mas que un tercio de los tres cerebros atribuibles al ser humano sino que, viven como el robot de El Mago de Oz: sin corazon y con mentes dominadas por consignas: o de partido, o de moral partida. El caso es dividir.

Por cierto que, el señalado descubrimiento de Maslow, es algo que se proyecta y difunde desde la filosofia busista desde hace mas de 2700 años. Pero, claro, no es una filosofia mediatica porque, no cuenta con poder acusar a nadie de los fallos personales.

¿La verdad? En una sociedad de mierda, solo hay mierda.

Lo que ignoraba es ese gusto tuyo por tratar de enderezar hierros frios....
Yo, colecciono sellos. :)

Bss.

Namasté.Josep Peaceforever ha dit...

@Damian: La situación del paro es cada vez peor y más dramática. Hace muchos años que está muy mal.
― ―

@betulo, compleixo el que prometo.

Una cosa es que Solves amb el seu to apocalíptic digués que el sistema de pensions s’havia de reformar per fer-lo sostenible i l’altre ben diferent és que Aznar, seguint el dictat de Reagan i Thatcher, anunciés el final de l’estat del benestar usant aquestes paraules. No confonguem les coses.
― ―

@Roberto T., crec que coincidim en aquesta idea de què els sistemes educatius occidentals no persegueixen una formació integral de les persones, ni tan sols de bons ciutadans, aquesta formació sembla molt més orientada a la desenvolupar la seva capacitat productiva per facilitar la explotació de la persona, no la seva felicitat.
― ―

@La Salamandra, ja sabia jo que ens donaries una lliçó en aquest tema. Per cert no és que m’agradi picar ferro fred, però m’agrada complir amb el que prometo i fa pocs dies li vaig prometre a @betulo que intentaria aclarir-li el que jo entenia per plenitud. Aquest ha estat el resultat.
― ―

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.


--- Traducción de los comentarios precedentes en catalán sin traducir ---
betulo dijo...

¡Oh! Un honor tener todo un post dedicado.

Lo he de pensar. De momento, sólo un apunte del final: el primer político español que profetizó la destrucción del estado del bienestar, fue el "socio-listo" Solves (actual consejero de la multinacional ENI, italiana, que se quedó con ENDESA, cuando él era ministro del Gobierno Español); cuando recomendó a los españoles que se realicen un plan de pensiones si querían seguir cobrando la pensión cuando les llegara el momento. A Aznar, "ni estaba, ni se le esperaba", claro, tampoco cumplió con los criterios para poder ser considerado al mismo nivel que los demás países punteros de Europa.
5 de marzo de 2013 14:34
― ― ― ― ― ―

Peace-for-ever dijo...

@betulo: Cumplo lo que prometo.

Una cosa es que Solves con su tono apocalíptico dijera que el sistema de pensiones debía reformarse para hacerlo sostenible y el otro bien distinto es que Aznar, siguiendo el dictado de Reagan y Thatcher, anunciara el final del estado del bienestar usando estas palabras. No confundamos las cosas.
― ―

@Roberto T.: Creo que coincidimos en esta idea de que los sistemas educativos occidentales no persiguen una formación integral de las personas, ni siquiera de buenos ciudadanos, esta formación parece mucho más orientada a la desarrollar su capacidad productiva para facilitar la explotación de la persona, no su felicidad.
― ―

@La Salamandra, ya sabía yo que nos darías una lección en este tema. Por cierto no es que me guste picar hierro frío, pero me gusta cumplir con lo que prometo y hace unos días le prometí a @betulo que intentaría aclararle lo que yo entendía por plenitud. Este ha sido el resultado.
--- ---------------------------------- ---

betulo ha dit...

¿"...el dictado de Reagan y Thatcher"? ¡UFF...; SI QUE TE HAS IDO LEJOS! No me explico cómo no te has remontado a la encarnación del mal por excelencia en la actualidad; "Adolfito", el Hitler; claro que, éste, también hablaba de un estado del bienestar; bienestar tan inviable como el que pretenden algunos en la actualidad, que se les llena la boca con ese "mantra"; y que no es más que extender miseria.

La Salamandra ha dit...

¿¿"Mas miseria"?? ... Jajqaja -Ay, ...que me atraganto - (sigo) Jajajaja...
Eso es imposible. Si sera que, a ciertas poltronas y sus adoctrinados, se les ve la caspa, e insisten que es nieve.

Por cierto; si tengo que elegir entre un mantra de miseria y la miseria que siembran los miserables,... me quedo con el misero de mi "mantra" que, al menos, sera mio. Pero, los miserables, me niegan ese derecho: al de escoger, al de decicir que mantra quiero.
No se si me explico con claridad suficiente porque, los del "ave maria purisima", segun divulgan y escenifican, tiene una semantica distinta del resto. A saber: alli donde el lider principal subraya publicamente la palabra "dialogo", el resto de sus "monaguillos" interpreta "acoso". ¿Sera el "efecto Rosario rezador"? Como es un dale que te pego...
Asi les va a los hamsters en su ruedecilla... Y, si; ellos, tampoco tienen vergüenza. Es su naturaleza.

Saludineees...

Namasté.

Josep Peaceforever ha dit...

@betulo, em pregunto per què us agrada tan parlar de Hitler, Mussolini o Stalin als ultraliberals. Serà que ens voleu fer por?

Por, me’n feu, i molta doncs ja és sabut que “Todas las decadencias, siempre y en todo lugar, han sido señaladas por los mismos fenómenos: las acrecentadas distancias sociales entre un número cada vez más reducido de privilegiados y una masa cada vez mayor de abandonados, el debilitamiento de todo vínculo de solidaridad y la total indiferencia de todos los intereses de la comunidad.” I innegablement ens esteu duent en això, a la més clara i absoluta decadència. I cada dia estic més convençut de que el benestar us fot perquè és tot el contrari.
— —

@La Salamandra, moltes gràcies per la teva col•laboració... Com poden parlar de misèria quan són ells amb la seva cobdícia qui l’està imposant? No tenen vergonya.
— —

Moltes gràcies per passar i molt especialment pel comentari.

Una abraçada.


--- Traducción de este comentario en catalán ---
@betulo: Me pregunto por qué le gusta tanto hablar de Hitler, Mussolini o Stalin a ultraliberales. ¿Será que nos queréis meter miedo?

Miedo, me dais, y mucho pues ya es sabido que "Todas las decadencias, siempre y en todo lugar, han sido señaladas por los mismos fenómenos: las acrecentadas distancias sociales entre un número cada vez más reducido de privilegiados y una masa cada vez mayor de abandonados, el debilitamiento de todo vínculo de solidaridad y la total indiferencia de todos los intereses de la comunidad." Y innegablemente nos estáis llevando en eso, a la más clara y absoluta decadencia. Y cada día estoy más convencido de que el bienestar os jode porque es todo lo contrario.
— —

@ La Salamandra, muchas gracias por tu colaboración... ¿Cómo pueden hablar de miseria cuando son ellos con su codicia quien la está imponiendo? No tienen vergüenza.
— —

Muchas gracias por pasar y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.
--- --------------------------------- ---

La Salamandra ha dit...

Querido, Josep...

la miseria no parte solo de la codicia. Y, en el caso de la miseria proyectada desde el Gobierno de España, el Pp, la Iglesia Catolica, el Opus Dei y La Casa Real, no solo es codicia sino, mala fe.

Por eso hablo de los hierros frios.
¿Que puedes esperar de ciertos sectores sociales? y, mas, ¿que puedes esperar de ciertos criterios anclados a consignas morales y/o de partido? Escribo "y/o", porque en España, eso viene a ser lo mismo. A pesar de la Ley.

No me extendere. Podria. Como tu. Pero no lo hare. Seria como tratar de nadar en el barro.

Lo unico que si te dire a titulo personal es que, esas sectas, me producen una larga y profunda arcada.

Ahora mi atencion esta entera en la apuesta catalana de ser; de ser integramente sin tener que explicarse. De ser libremente sin tener que excusarse. De expandirse y crecer como mejor nos parezca a los catalanes, sin tener que pedir permiso a los ceuties, dicho sea esto con todos mis respetos por Ceuta y sus ciudadanos.
Esa es una realidad impuesta y yo,... yo creo en la libertad de los pueblos, no en el yugo monoparental: Una moral, un Dios; Una Patria, una Idea.Una corona, un Rey. Eso, para ellos. Para nosotros: La Libertad.

¡¡VAYAMONOS YA!!

¡VISCA CATALUNYA LLIURE!

(Uff,... jo; es que me lo pones en bandeja).

Petons.

Namasté.

Josep Peaceforever ha dit...

@La Salamandra, tens raó en què tot s’ajunta, i es freqüent trobar juntes la merda i la porqueria.

Crec que estem d’acord en què la llei no és garantia ni de justícia ni de democràcia, ni de res ja que en realitat la llei respon en general als interessos de qui la ha aprovada i que només una democràcia real en una societat culta i amb bons principis, podria garantir-ne la seva equitat. Per això comparteixo amb tu el convenciment que en una Catalunya independent gaudiríem d’una legislació més justa i una democràcia mejor.

Moltes gràcies de nou per passar i molt especialment pel comentari.

¡VISCA CATALUNYA LLIURE!

Una abraçada.

--- Traducción de este comentario ---
@La Salamandra, tienes razón en que todo se junta, y es frecuente encontrar juntas la mierda y la porquería.

Creo que estamos de acuerdo en que la ley no es garantía ni de justicia ni de democracia, ni de nada ya que en realidad la ley responde en general a los intereses de quien la ha aprobado y que sólo una democracia real en una sociedad culta y con buenos principios, podría garantizar su equidad. Por eso comparto contigo el convencimiento de que en una Cataluña independiente disfrutaríamos de una legislación más justa y una democracia mejor.

Muchas gracias de nuevo por pasar y muy especialmente por el comentario.

¡VIVA CATALUÑA LIBRE!

Un abrazo.
--- ----------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada