Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 13 de gener de 2011

La conquesta de la felicitat

[Entrada número 29]

Coneixia en Bertrand Russell com a un nen superdotat d'un alt quocient intel·lectual que de gran havia estat una gran matemàtic i filòsof que va guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 1950. Fa pocs dies vaig descobrir una obra menor d'aquest senyor sobre un dels temes que ja sabeu que m'apassiona, es titula La conquesta de la felicitat, publicada l'any 1930.

L'obra està escrita de cara a gent amb cert estatus ja que diu "En discutir el problema em fixaré només en les persones que no estan subjectes a una extrema misèria. Suposaré que tenen els ingressos suficients per procurar-se casa i menjar i la salut necessària per dedicar-se a totes les activitats corporals corrents." i afegeix "No tindré en compte les grans catàstrofes, com la pèrdua d'un fill, o les calamitats públiques." És a dir, que se situa en cert nivell social, suficientment benestant, i exclou les possibles causes objectives d'infelicitat que són clarament desgràcies. En tot cas em sembla que ben pocs dels que llegiu això esteu afectats per aquestes exclusions.

Aquest llibre fou publicat en l'anomenat període de entre guerres, tot just després del crac del 29 en què s'inicià una crisi econòmica mundial que no es va remuntar fins passada la segona guerra mundial.

El llibre consta de dues part a la primera analitza les causes de la infelicitat, i a la segona les de la felicitat. Com a factors de la infelicitat esmenta competència o competitivitat, avorriment i excitació, fatiga, enveja, sentiment de pecat, mania persecutòria o victimisme i por a la opinió pública. Corresponen a la felicitat l'entusiasme, l'afecte, la família, el treball, els interessos no personals, l'esforç i la resignació.

Per assolir la felicitat cal tenir el major nombre d'interessos fora d'un mateix i deixar de banda el propi ego. La vida interior, excepte comptades excepcions com la de ascetes i ermitans, mai pot ser una vida feliç. L'única forma de felicitat possible per algú normal és construir la seva vida colze a colze amb tots aquells que l'envolten, plenament integrat en la societat, i sent conscient que es forma part d'un tot. No és que proposi rebutjar per complet a l'individu, sinó simplement ampliar el seu camp d'expectatives. Tot allò que contribueix a la infelicitat apunta cap a l'interior d'un mateix mentre que la felicitat s'aconsegueix a través d'àmbits que solen apuntar cap a fora. "El secret de la felicitat és aquest: que els teus interessos siguin el més amplis possible i que les teves relacions a les coses i persones que t'interessen siguin, en la mesura del possible, amistoses i no hostils". La felicitat plena només s'aconsegueix, doncs, a través d'una vida exterior plena, que deixa de banda l'excés d'egocentrisme.

Defensa que una persona pot arribar a pensar amb tal intensitat en una idea que arribi fins i tot a canviar una idea que estava en el subconscient. Després que haguem pensat insistentment en aquesta idea, hem d'oblidar-nos d'ella, i deixar-la reposar durant un temps, perquè faci la seva feina en el subconscient, cosa que anomena "consultar amb el coixí".

M'ha cridat l'atenció que digui: "És evident que les causes psicològiques de la infelicitat són moltes i molt variades. Però totes tenen una cosa en comú. L'home típicament desgraciat és el que, havent estat privat en la joventut d'alguna satisfacció normal, ha arribat a avaluar una satisfacció més que altres, i, per tant, ha donat a la seva vida una direcció única, a més, d'un èmfasi exagerat de l'èxit sobre les activitats oposades a ell."

També assegura: "Jo crec que molt pocs homes triarien ser desgraciats si veuen una possibilitat de ser feliços. No nego que existeixi aquesta classe d'homes, però no són prou nombrosos com per donar ànsia."

En resum: "Excepte en casos molt estranys, la felicitat no és una cosa que se'ns vingui a la boca com una fruita madura, per una mera ocurrència de circumstàncies propícies. Per això he titulat aquest llibre 'La conquesta de la felicitat'. Perquè en un món tan ple de desgràcies evitables i inevitables, de malalties i trastorns psicològics, de lluita, pobresa i mala voluntat, l'home o la dona que vulgui ser feliç ha de trobar maneres de fer front a les múltiples causes d'infelicitat que assetgen a tot individu."

Una abraçada.

(Vaig publicar la primera versió d'aquest text el 15/3/2009)La conquista de la felicidad


Conocía a Bertrand Russell como un niño superdotado de un alto cociente intelectual que de mayor había sido un gran matemático y filósofo que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950. Hace pocos días descubrí una obra menor de este señor sobre uno de los temas que ya sabéis que me apasiona, se titula La conquista de la felicidad, publicada en 1930.

La obra está escrita para gente con cierto estatus ya que dice "Al discutir el problema me fijaré sólo en las personas que no están sujetos a una extrema miseria. Supondré que tienen los ingresos suficientes para procurarse se casa y comida y la salud necesaria para dedicarse a todas las actividades corporales corrientes." Y añade "No tendré en cuenta las grandes catástrofes, como la pérdida de un hijo, o las calamidades públicas." Es decir, que se sitúa en cierto nivel social, suficientemente acomodado, y excluye las posibles causas objetivas de la infelicidad que son claramente desgracias. En todo caso me parece que muy pocos de los que leéis este texto afectados por estas exclusiones.

Este libro fue publicado en el llamado período de entre guerras, después del crack del 29 en que se inició una crisis económica mundial que no se remontó hasta pasada la segunda guerra mundial.

El libro consta de dos parte en la primera analiza las causas de la infelicidad, y la segunda las de la felicidad. Como factores de la infelicidad menciona competencia o competitividad, aburrimiento y excitación, fatiga, envidia, sentimiento de pecado, manía persecutoria o victimismo y miedo a la opinión pública. Corresponden a la felicidad el entusiasmo, el cariño, la familia, el trabajo, los intereses no personales, el esfuerzo y la resignación.

Para alcanzar la felicidad hay que tener el mayor número de intereses fuera de uno mismo y dejar de lado el propio ego. La vida interior, salvo contadas excepciones como la de ascetas y ermitaños, nunca puede ser una vida feliz. La única forma de felicidad posible para alguien normal es construir su vida codo con codo con todos aquellos que le rodean, plenamente integrado en la sociedad, y siendo consciente de que se forma parte de un todo. No es que proponga rechazar por completo al individuo, sino simplemente ampliar su campo de expectativas. Todo aquello que contribuye a la infelicidad apunta hacia el interior de uno mismo mientras que la felicidad se consigue a través de ámbitos que suelen apuntar hacia fuera. Dice: "El secreto de la felicidad es este: que tus intereses sean lo más amplios posible y que tus relaciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles". La felicidad plena sólo se consigue, pues, a través de una vida exterior plena, que deja de lado el exceso de egocentrismo.

Defiende que una persona puede llegar a pensar con tal intensidad en una idea que llegue incluso a cambiar una idea que estaba en el subconsciente. Después de que hayamos pensado insistentemente en esta idea, debemos olvidarnos de ella, y dejarla reposar durante un tiempo, para que haga su trabajo en el subconsciente, lo que llama "consultar con la almohada".

Me ha llamado la atención que diga: "Es evidente que las causas psicológicas de la infelicidad son muchas y muy variadas. Pero todas tienen algo en común. El hombre típicamente desgraciado es el que, habiendo sido privado en la juventud de alguna satisfacción normal, ha llegado a evaluar una satisfacción más que otras, y, por lo tanto ha dado a su vida una dirección única, además, de un énfasis exagerado del éxito sobre las actividades opuestas a él."

También asegura: "Yo creo que muy pocos hombres elegirían ser desgraciados si ven una posibilidad de ser felices. No niego que exista esa clase de hombres, pero no son lo suficientemente numerosos como para dar ansia."

En resumen: "Excepto en muy raros casos, la felicidad no es algo que se nos venga a la boca como una fruta madura, por una mera ocurrencia de circunstancias propicias. Por eso he titulado este libro 'La conquista de la felicidad'. Porque en un mundo tan lleno de desgracias evitables e inevitables, de enfermedades y trastornos psicológicos, de lucha, pobreza y mala voluntad, el hombre o la mujer que quiera ser feliz tiene que encontrar maneras de hacer frente a las múltiples causas de infelicidad que asedian a todo individuo."

Un abrazo.

(Publiqué la primera versión de este texto el 15/3/2009)

4 comentaris:

robo-javi ha dit...

Hola!!

Este libro se lo compró mi madre este verano y lo hojeé durante las vaciones en la playa. Y no puedo opinar en profundidad, en ciertas cosas creo que está obviamente un poco anticuado pero puede haber gente a la que le pueda enseñar algo de utilidad. Quizá a mí mismo si tuviera el ánimo de leerlo.

No quiero parecer alguien totalmente desencantado de todo y de todos pero la mayor parte del tiempo me siento así. Los pocos momentos "felices" de los que disfruto son esos instantes en los que me olvido de los problemas y sinsentidos de la vida. Pero, ¿debo vivir en un engaño o en sueño para ser feliz o es mi visión negativa el engaño que me autoinpongo?

Un abrazo.

Peace-for-ever ha dit...

robo-javi: Me parece que ese libro no propugna el autoengaño, aunque es un libro antiguo, del período de entreguerras creo que aporta dos ideas interesantes. Por un lado razona que la mayoría de personas no tenemos razones objetivas para ser desgraciados y por el otro que ser feliz requiere de la voluntad de serlo. Y a mí me parece totalmente razonable.

Obviamente, hoy en día se plantean muchas otras cosas alrededor de este tema, yo mismo escribí un post en Apoyo LGBT que habla de otros aspectos de este tema, también basado en un libro, pero creo que lo dice Bertrand Russell es totalmente vigente.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por comentar.

Un abrazo

robo-javi ha dit...

Hola, muchas gracias a ti por responder.

No quise decir que el libro propugnara engañarse para ser feliz, si ni siquiera me lo leí, sólo páginas sueltas!! Era sólo una reflexión sobre mí, nada más. Y en cuanto a lo anticuado del libro iba más hacía comentarios que puede hacer en momentos puntuales sobre cosas que ya no son así que sobre las ideas que intenta transmitir, que por lo que leí me parecen como poco interesantes.

Totalmente de acuerdo con que para ser feliz hay querer serlo, cada vez estoy más convencido de que ese es mi problema así que no digo más.

Saludos.

Peace-for-ever ha dit...

robo-javi: Estoy totalmente de acuerdo contigo en que leyendo el libro se ve el paso de los años.

Me encanta ver que lees mis respuestas a tus comentarios, y me gusta mucho que me aclares aquello que no he entendido bien. Muchas gracias.

No crea que tenga ninguna posibilidad de ayudarte, pero me gustaría saber convencerte de que lucharas por tu felicidad.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada