Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 28 de novembre de 2011

Peace for ever

[Entrada 119]

Peace for ever


Qui més qui menys ja es deu haver adonat que aquest nom que uso vol dir pau per sempre i que les sigles pfe que formen part del meu nom al correu de hotmail venen d'aquest nom. Possiblement ignoreu que l'he tret de una foto de una de les manifestacions que hi va haver quan el govern anglès i l'IRA van arribar a un primer acord de pau. Si us hi fixeu bé el nen de la foto combina els colors de la bandera d'Irlanda amb el color de la samarreta, la cara i els cabells, també els repeteix a la seva barbeta.

També us deu resultar obvi el meu ideari pacifista. Sóc dels que creuen que la violència només pot generar violència; que aquell que necessita usar la violència, especialment la física, és perquè no té altres arguments o raons; que la venjança, ull per ull i dent per dent, no resol res deixant una sensació de buidor i creant nous desitjos de venjança o contravenjança; que utilitzar la violència com a única amenaça té poca consistència, resulta poc estable i poc estabilitzadora; que hi ha moltes maneres més eficients i eficaces per amenaçar; que l'única manera d'aconseguir la pau és des de la no violència, amb la justícia, especialment amb la justícia social. Òbviament sóc admirador de Gandhi (que va proposar la no violència activa), de Martin Luther King, i fins i tot m'agraden les idees atribuïdes pels evangelistes a Jesús al sermó de la muntanya, tot i que no m'agradi com les interpreta l'Església Catòlica.

He trobat tants i tan bons articles i comentaris a Internet parlant del tema que no m'atreveixo a seguir, em fa por de no aportar res, en tot cas podeu usar qualsevol cercador per trobar-ne milers... Sobretot els que parlen de Gandhi i dels somnis de Luther King. Un dia vaig trobar un post molt competent sobre el tema, quasi l'hauria pogut signar. La pena és que no em vaig guardar la referència i no he estat capaç de tornar-lo a trobar.

És possible que la violència tingui molt de sentit a la infància quan l'argumentació està poc desenvolupada, però crec que precisament a l'educació que hom rep en anar-se fent adult ha de dotar a la persona de mecanismes que el permetin desenvolupar-se sense necessitat d'usar la violència...

És clar! I què fas si t'agredeixen? Em direu. Estic d'acord en que llavors t'has de defensar, però no necessàriament de manera violenta... Reconec que no sempre sóc capaç de trobar una resposta no violenta, segurament em falta imaginació, però que jo no la trobi no vol dir que no la hagi... Els que recordem la sèrie de televisió Kung-fu, que ja té un bon grapat d'anys, sabem que s'hi defensava el contrari, sempre acabaven a hòsties malgrat els ensenyaments del Maestro Shaolin...

Us pot semblar fort que parlant de pau esmenti l'amenaça com un element inevitable. Quan parlo d'amenaça ho faig perquè sé que tota negociació, per simple que sigui, es basa o recolza en una amenaça explícita o implícita. Ningú fa ni dóna res a canvi de res, ja que som egoistes per naturalesa, i ho hem de ser ja que l'egoisme forma part del nostre instint de supervivència. Al cap i a la fi no podem anar contra els nostres instints... Bé, com deia, fins i tot un nen petit quan demana una cosa, amenaça i quan diu: em portaré bé vol dir si no m'ho dónes em portaré malament...

Espero que algun dia els humans descobrim l'autentica pau: la PAU PER SEMPRE. I aquesta s'hauria de sustentar en la justícia, parlo d'una justícia social real. No pot ser que perquè un terç de la humanitat visqui prou bé, la resta es foti... No pot ser que el sistema faci als rics cada dia més rics i als pobres cada dia més pobres. I és que em temo que aquesta crisi que estem patint (que cada dia em sembla més forçada pel gran capital per recuperar el terreny perdut enfront al socialisme i els plantejament d'esquerres que persegueixen una millor distribució de la riquesa) ens dugui a una situació pitjor, més extrema, de major injustícia, amb un creixement molt important de la misèria. I es aquesta gent que està a la misèria té poc o res a perdre i li és igual morir de gana que d'un tret, per tant, podrien ser el focus d'una nova gran revolució a nivell mundial que no crec que fos gaire pacifica. Sempre queda l'esperança que algun moviment pacífic com el dels indignats se'n surti abans d'arribar a situacions tan extremes com una gran revolució cruenta.

Una abraçada.

Peace for ever


Quien más quien menos ya se habrá dado cuenta de que este nombre que uso significa paz para siempre y que las siglas pfe que forman parte de mi nombre en el correo de hotmail vienen de ese nombre. Posiblemente ignoráis que la he sacado de una foto de una de las manifestaciones que hubo cuando el gobierno inglés y el IRA llegaron a un primer acuerdo de paz. Si os fijáis bien el niño de la foto combina los colores de la bandera de Irlanda con el color de la camiseta, la cara y el pelo, también los repite en su barbilla.

También os debe resultar obvio mi ideario pacifista. Soy de los que creen que la violencia sólo puede generar violencia; que aquel que necesita usar la violencia, especialmente la física, es porque no tiene otros argumentos o razones; que la venganza, ojo por ojo y diente por diente, no resuelve nada dejando una sensación de vacío y creando nuevos deseos de venganza o contravenganza; que utilizar la violencia como única amenaza tiene poca consistencia, resulta poco estable y poco estabilizadora; que hay muchas maneras más eficientes y eficaces para amenazar, que la única manera de conseguir la paz es desde la no violencia, con la justicia, especialmente con la justicia social. Obviamente soy admirador de Gandhi (que propuso la no violencia activa), de Martin Luther King, e incluso me gustan las ideas atribuidas por los evangelistas a Jesús en el sermón de la montaña, aunque no me guste como las interpreta la Iglesia Católica.

He encontrado tantos y tan buenos artículos y comentarios en Internet hablando del tema que no me atrevo a seguir, me da miedo a no aportar nada, en todo caso podéis usar cualquier buscador para encontrar miles de ellos... Sobre todo los que hablan de Gandhi y de los sueños de Luther King. Un día encontré un post muy competente sobre el tema, casi lo habría podido firmar. La pena es que no me guardé la referencia y no he sido capaz de volver a encontrar.

Es posible que la violencia tenga mucho sentido en la infancia cuando la argumentación está poco desarrollada, pero creo que precisamente en la educación que se recibe al irse haciendo adulto debe dotar a la persona de mecanismos que le permitan desarrollarse sin necesidad de usar la violencia...

¡Claro! ¿Y qué haces si te agreden? Me diréis. Estoy de acuerdo en que entonces te tienes que defender, pero no necesariamente de forma violenta... Reconozco que no siempre soy capaz de encontrar una respuesta no violenta, seguramente me falta imaginación, pero que yo no la encuentre no quiere decir que no la haya... Los que recordamos la serie de televisión Kung-Fu, que ya tiene un buen montón de años, sabemos que en ella se defendía lo contrario, siempre acababan a hostias a pesar de las enseñanzas del Maestro Shaolin...

Os puede parecer fuerte que hablando de paz mencione la amenaza como un elemento inevitable. Cuando hablo de amenaza lo hago porque sé que toda negociación, por simple que sea, se basa o apoya en una amenaza explícita o implícita. Nadie hace ni da nada a cambio de nada, ya que somos egoístas por naturaleza, y tenemos que serlo ya que el egoísmo forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Al fin y al cabo no podemos ir contra nuestros instintos... Bueno, como decía, incluso un niño pequeño cuando pide algo, amenaza y cuando dice: me portaré bien quiere decir si no me das me portaré mal...

Espero que algún día los humanos descubramos la auténtica paz: la PAZ PARA SIEMPRE. Y esta debería sustentarse en la justicia, hablo de una justicia social real. No puede ser que para que un tercio de la humanidad viva bien, el resto se joda... No puede ser que el sistema haga los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Y es que me temo que esa crisis que estamos sufriendo (que cada día me parece más forzada por el gran capital para recuperar el terreno perdido frente al socialismo y los planteamientos de izquierdas que persiguen una mejor distribución de la riqueza) nos lleve a una situación peor, más extrema, de mayor injusticia, con un crecimiento muy importante de la miseria. Y es esta gente que está en la miseria tiene poco o nada que perder y le da igual morir de hambre que de un disparo, por lo tanto, podrían ser el foco de una nueva gran revolución a nivel mundial que no creo que fuera muy pacifica. Siempre queda la esperanza de que algún movimiento pacífico como el de los indignados se salga con la suya antes de llegar a situaciones tan extremas como una gran revolución cruenta.

Un abrazo.

7 comentaris:

Didier Freitas ha dit...

Es bueno saber de donde proviene tu nick name. Me gusta como retomas la justicia social como dadora de paz, pues bien es cierto que la violencia no solo es física, también existe la simbólica, como aquella de no tener trabajo ante un mundo en que todo es producir y gastar.

Sin embargo creo que la "paz para siempre" es una utopía, pero como diría Galeano: "La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar."

Saludos, un abrazo enorme!

Roberto T ha dit...

Has plantejat aquí un assumpte molt interessant, que és el de la resposta davant d'una agressió violenta. Som éssers vius i el nostre instint de conservació de la vida ens porta a aplicar la legítima defensa. Inclús fins la persona més noble i pacífica pot reaccionar de forma violenta si es veu acorralada. L'ideal seria preveure aquest tipus de situacions. Ara mateix el Capital està exercint una violència sobre l'economia, l'Estat i la societat que va in crecendo. No estaria malament parar a temps, i evitar revolucions violentes, com ja les ha hagut en el passat. En aquest sentit, el Moviment 15M està avançant posicions, i no hem de parar, i demostrar que els ciutadans som aquí i no anem a deixar-nos trepitjar tan fàcilment. Es diu que la millor defensa és un bon atac, però, en aquest cas, podem dir que el millor atac és una bona defensa, és a dir, una bona educació. Una forta abraçada.

---

Has planteado aquí un asunto muy interesante, que es el de la respuesta ante una agresión violenta. Somos seres vivos y nuestro instinto de conservación de la vida nos lleva a aplicar la legítima defensa. Incluso hasta la persona más noble y pacífica puede reaccionar de forma violenta si se ve acorralada. Lo ideal sería prever ese tipo de situaciones. Ahora mismo el Capital está ejerciendo una violencia sobre la economía, el Estado y la sociedad que va in crecendo. No estaría mal pararla a tiempo, y evitar revoluciones violentas, como ya las ha habido en el pasado. En este sentido, el Movimiento 15M está avanzando posiciones, y no debemos parar, y demostrar que los ciudadanos estamos aquí y no vamos a dejarnos pisotear tan fácilmente. Se dice que la mejor defensa es un buen ataque, pero, en este caso, podemos decir que el mejor ataque es una buena defensa, es decir, una buena educación. Un fuerte abrazo.

Anònim ha dit...

Gandhi decía: “Cuando leo la Biblia me siento cristiano, hasta que levanto la vista y los veo actuar”.

A pesar de ello, yo creo que Jesús era un revolucionario, quizás el mayor que ha habido en la historia. Un hombre con el pelo largo, que proclamaba el amor sobre todas las cosas y que luchó contra la hipocresía de la sociedad de la época para con los marginados, alguien que desafió al poder establecido (el Imperio Romano)...

Creo que fue el primer pacifista de la Historia y merece la pena vivir su ejemplo. Lo que luego se haya interpretado o malinterpretado durante dos milenios ya es otra cosa.

Lo siento, pero tenía que decirlo, jaja. Además como has nombrado a Gandhi, a Luther King y a Jesús, resulta que viene al caso mi comentario. Un abrazo muy fuerte.

Anònim ha dit...

La paz, como instrumento de sociedades, de mercados, de pueblos y ciudades, paises, regiones, continentes...
Ciertamente, la paz, es alcanzable a traves de la Justicia Social pero, sin la comprension suficiente, no puede otorgarsele el valor natural que tiene.
Para hacer valer la paz como instrumento en plenitud, es necesario tender puentes a la erradicacion de la miseria, cuna del terrorismo. Y, por supuesto, a la educacion de la poblacion que, a su vez, sera la garante del desarrollo de las sociedades -hoy en desventaja- para equipararlas al resto en igualdad de derechos y condiciones. Solo a traves de la educacion se alcanzan las cotas de comprension que impulsaran las futuras reformas que fructifiquen en la Justicia que preconizas. Pero de una educacion abierta, amplia, sensata y humana, de la que el individuo aprenda a buscar el beneficio de su sociedad por encima del personal, de la que aprenda a interpretar adecuadamente la biodiversidad planetaria, una educacion que no plantee fronteras de sexo o religion porque, ¿para que les sirve a ciertos dogmas sus profetas? ¿De "merchandising"? ... Pero, ¿y a nosotros?... a nosotros, ¿de que nos sirve haber recibido educacion si, a la hora de la verdad, no sabemos ejercer y hacer respetar nuestra propia Constitucion?
Si quieres paz... impulsala diariamente.

La Salamandra.
Besos. :)

Anònim ha dit...

Y, como tu, yo tambien creo que esta "crisis" es una estafa mas del neoliberalismo que, en su tenaz por la division, quiere acabar asfixiando a las clases medias para volver a la bipolaridad: ricos y pobres.
La Globalizacion, no es mas que una de sus estratagemas para eliminar culturas minoritarias molestas y sumarlas a su saca. Aqui, en Iberia, podemos observar el respeto y la querencia que la bicefalia politica dispensa a las Autonomias que disponen de lengua propia; como las difunden, como las protege y divulga el Ministerio de Cultura que, parece ser, solo conoce a Goya...

Y, si, la paz es un articulo muy dificil.
Especialmente cuando el mono que sostiene la quijada, desea celosamente el charco de agua que tu custodias. Jejeje...

La Salamandra (again).

Besos.

gerardbcn ha dit...

Ets molt idealista!
Jo no ho sóc tant.
Totes les conquestes socials s´han aconsseguit lluitant.
El que té el poder econòmic, mata per a conservar-lo indefinidament!
Ha estat sempre així.
Amb bones paraules no demanis justicia perque aquesta está al servei del poderosos ,com també ho estan els politics.
L´actual crisi ho está demostrant una altra vegada.
Abraçades mil...

Peace-for-ever ha dit...

Didier Freitas: Puede que en fondo sea un problema semántico, para mí el trabajo es un derecho y la falta de trabajo una injusticia...

También puede ser "paz para siempre" sea utópica, aunque no me gusta la idea, creo que no tengo más remedio que aceptarlo y unirme a la propuesta de Galeano.
--

Roberto T, crec estar molt d'acord amb el que dius, fonamentalment en què l'educació és la millor riquesa d'un poble.
--

Joac: Aunque yo no crea en las religiones ni en ninguno de los dioses que adoran, me parece totalmente oportuno tu comentario. Especialmente la frase de Gandhi que mencionas al principio, que incluso firmaría.
--

La Salamandra (anònim), com sempre saps enriquir amb els teus comentaris totes les meves reflexions. Què puc dir que no hagis dit?
--

gerardbcn, estic d'acord amb tu en què hi ha una falsa justícia al servei dels poderosos i en què totes les conquestes s'obtenen lluitant, el que defenso és que em sembla que no cal fer-ho violentament...
--

Muchas gracias a todos por pasaros y muy especialmente por el comentario.

Un abrazo.--- Traducción de los comentarios en catalán, no traducidos ---

gerardbcn dijo...
¡Eres muy idealista!
Yo no lo soy tanto.
Todas las conquistas sociales han conseguido luchando.
¡Lo que tiene el poder económico, mata para conservarlo indefinidamente!
Ha sido siempre así.
Con buenas palabras no pidas justicia porque esta está al servicio de los poderosos, como también lo están los políticos.
La actual crisis lo está demostrando otra vez.
Abrazos mil...

1 de diciembre de 2011 16:49


Peace-for-ever dijo...

Roberto T: Creo estar muy de acuerdo con lo que dices, fundamentalmente en que la educación es la mejor riqueza de un pueblo.
--

La Salamandra (anónimo): Como siempre sabes enriquecer con tus comentarios todas mis reflexiones ¿Qué puedo decir que no hayas dicho?
-

gerardbcn: Estoy de acuerdo contigo en que hay una falsa justicia al servicio de los poderosos y en que todas las conquistas se obtienen luchando, lo que defiendo es que me parece que no es necesario hacerlo violentamente...
--- ----------------------------------------- ---

Publica un comentari a l'entrada