Avís | Aviso

=> Versió en català (la primera part de l'entrada)

=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 30 de juny de 2011

Forever young (13)

[Entrada 81]


Forever young (13)


En Toni tenia un bon cotxe amb un anagrama format per quatre anells entrellaçats. Hi duia un canvi automàtic de 6 velocitats, un motor de 2,5 litres i tracció a les quatre rodes. Un cotxe molt esportiu per algú tan gran, va pensar en Marc tot inspeccionant-lo abans de pujar-hi. Quant el va haver aparcat a la Universitat on treballaven ell i en Pau, no va poder evitar de pensar el còmode i segur que s'havia sentit durant tot el trajecte des de Barcelona fins allà.

En Marc era conscient que anava en el cos d'en Toni, que el més provable és que allí no el conegués ningú i que per tant havia d'obrar amb molta cautela. Es va dirigir al que havia estat el seu despatx fins el passat 21 de desembre. La porta estava tancada, no va tocar el pany sinó que va donar uns copets a la porta esperant resposta de l'interior, però no hi va haver resposta. Va fer un segon intent i tampoc li van respondre, llavors va intentar obrir, però la porta era tancada amb clau.

Va baixar fins a la secretaria del departament, va trucar a la porta.

— Endavant! —Va dir una veu femenina des de l'interior.

— Bon dia —els va dir en entrar. Coneixia bé a tot el personal que treballava allà que se'l miraven amb cara d'estranyesa. Va fer com qui no coneix ningú i està una mica fora de lloc. Es va dirigir a la taula més propera, la noi es deia Rita, era encarregada de la gestió de personal, amb aparent timidesa li va dir— Busco al Sr. Marc Tal —de fet, ell va dir el seu cognom, però en guardaré la confidencialitat—. He estat al seu despatx i no li he trobat. Ell m'havia dit que en aquesta hora li trobaria, sap? —Mentre deia tot això s'havia situat davant de la taula de la Rita.

— Perdoni, qui el busca?

— Ah! Sí. No m'he presentat. Sóc en Toni Qual. —Ja deveu imaginar que Qual no és el seu cognom real, no?— Sóc un amic de son pare, i havíem quedat per avui.

— Deu fer temps d'això

— Una mica, va ser a primers de desembre per les festes de la Immaculada i la Constitució, a casa són pare...

— I no han parlat més entremig?

— No —va afegir fent cara de estranyat—. No calia, ja havíem quedat, i ell s'ho va anotar a l'agenda per no oblidar-ho. Què li ha passat alguna cosa?

— Porta un mes ingressat a l'hospital.

— A quin hospital?

— Al d'aquí.

— Doncs aniré a veure'l allí.

— El cap del departament ens ha dit que està aïllat i que el deixen rebre visites.

— En Pau?

— Si el Dr. Creus.

— I, podria veure al Dr. Pau Creus?

— Ara està en una reunió —va dir l'Àngela que estava seguint la conversa des de la seva taula. En Marc es girà cap a ella.

— Sap a quina hora acabarà la reunió?

— La veritat és que no, però em temo que pot anar per llarg.

— Així tornaré a la tarda.

— No, no perdi el temps, per la tarda el Dr. Creus no vindrà. Té una reunió a primera hora amb el consell i d'allà se'n anirà a l'hospital.

— D'acord, doncs, moltes gràcies.

Va sortir d'allà molt decaigut, què li podia haver passat a en Marc per estar ingressat i aïllat a l'hospital? Va anar a buscar el cotxe i se n'anà cap a l'hospital. Li va costar aparcar a prop de l'hospital, era massa cèntric va haver d'allunyar-se cap a l'extraradi per trobar un lloc on deixar el cotxe d'en Toni. Després va anar caminant fins a l'hospital i s'adreçà a informació.

— Bon dia. Busco al Sr. Marc Tal. —La noia del taulell, va introduir el nom a l'ordinador.

— Està ingressat al departament de Psiquiatria, però no admet visites.

— Puc parlar amb algú del departament de Psiquiatria que m'informi del seu estat?

— És vostè de la seva família?

— Sí —va mentir.

— Doncs pugi a la planta quarta i demani pel Dr. Trepat.

— Moltes gràcies.

En Toni/Marc va anar cap als ascensors i va pujar a la planta quarta. Va buscar el dispensari del Dr. Trepat i se n'hi va anar.

— Bon dia.

— Bon dia —va respondre la noia que lluint una impol•luta bata blanca seia sola en un taula davant de la porta on una placa anunciava "Dr. Jordi Trepat".

— Volia veure al Dr. Trepat

— Té hora?

— No. Sóc familiar d'un dels seus pacients i voldria saber com va.

— Ara no pot ser està fent visita de sala.

— Sap si en té per a molt?

— Sol tornar cap a les dues.

— Llavors tornaré cap a dos quarts de dues.

— Té mòbil?

— Sí.

— Doncs si me'l dóna jo el trucaré dient-li quan el podrà atendre —li va proposar la noia amb una ampla rialla a la boca. En Toni/Marc li va donar el número del mòbil d'en Toni i li agraí l'amabilitat.

En Marc es va endur el cos d'en Toni a fer una volta per la ciutat que ell coneixia tant bé i a esmorzar al seu lloc preferit. Després se'n va anar tot passejant a la casa que compartien ell i en Pau. El portal era tancat. Va trucar a l'intèrfon, però no va obtenir resposta. Va mirar les finestres i els balcons, eren ben tancats. Se li van omplir els ulls de llàgrimes. Amb l'ànima encongida seguí caminant d'esma, es va trobar de nou a la porta de la Universitat... Havia seguit el camí que feien cada dia junts ell i en Pau per anar i tornar de la feina. Va sentir el mòbil sonar i vibrar. Era la noia del l'hospital.

— El Dr. Trepat, l'atendrà a tres quarts de cinc, li prega que sigui puntual ja que a les cinc començaran a venir les visites amb hora —li va dir.

— No es preocupi, a dos quarts seré allí perquè m'hagi d'esperar gens ni mica.

— Home, tampoc cal exagerar, mentre hi sigui cinc minuts abans.

— No es preocupi que avui no tinc cap altra feina —va concloure en Marc.

Una abraçada.

Forever young (13)


Toni tenía un buen coche con un anagrama formado por cuatro anillos entrelazados. Llevaba un cambio automático de 6 velocidades, un motor de 2,5 litros y tracción a las cuatro ruedas. Un coche muy deportivo por alguien tan mayor, pensó Marc inspeccionandolo antes de subir. Cuando lo tuvo aparcado en la Universidad donde trabajaban él y Pau, no pudo evitar pensar lo cómodo y seguro que se había sentido durante el trayecto desde Barcelona hasta allí.

Marc era consciente de que iba en el cuerpo de Toni, que lo más probable es que allí no lo conociera nadie y que por tanto debía obrar con mucha cautela. Se dirigió al que había sido su despacho hasta el pasado 21 de diciembre. La puerta estaba cerrada, no tocó el tirador sino que dio unos golpecitos en la puerta esperando respuesta del interior, pero no hubo respuesta. Hizo un segundo intento y tampoco le respondieron, entonces intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada con llave.

Bajó hasta la secretaría del departamento, llamó a la puerta.

— ¡Adelante! —Dijo una voz femenina desde el interior.

— Buenos días—les dijo al entrar. Conocía bien a todo el personal que trabajaba allí que lo miraban con cara de extrañeza. Actuó como quien no conoce nadie y está algo fuera de lugar. Se dirigió a la mesa más cercana, la joven se llamaba Rita, era encargada de la gestión de personal, con aparente timidez le dijo—Busco al Sr. Marc Tal—de hecho, él dijo su apellido, pero lo guardaré por confidencialidad—. He estado en su despacho y no le he encontrado. Él me había dicho que a esta hora le encontraría, ¿sabe? —Mientras decía todo eso se había situado delante de la mesa de Rita.

— Perdone, ¿quién lo busca?

— ¡Ah! Sí. No me he presentado. Soy Toni Cual. —Ya debéis imaginar que Cual no es su apellido real, ¿no? — Soy un amigo de su padre, y habíamos quedado para hoy.

— Debe hacer tiempo de eso

— Un poco, fue a primeros de diciembre por las fiestas de la Inmaculada y la Constitución, en casa son padre...

— ¿Y no han hablado más entremedio?

— No —añadió con cara de extrañado—. No era necesario, ya habíamos quedado, y él se lo anotó en la agenda para no olvidarlo. ¿Qué le ha pasado algo?

— Lleva un mes ingresado en el hospital.

— ¿En qué hospital?

— En el de aquí.

— Pues iré a verlo allí.

— El jefe del departamento nos ha dicho que está aislado y que le dejan recibir visitas.

— ¿Pau?

— Si el Dr. Crees.

— Y ¿podría ver al Dr. Pau Crees?

— Ahora está en una reunión—dijo Ángela que estaba siguiendo la conversación desde su mesa. Marc se giró hacia a ella.

— ¿Sabe a qué hora terminará la reunión?

— La verdad es que no, pero me temo que puede ir para largo.

— Así volveré por la tarde.

— No, no pierda el tiempo, por la tarde el Dr. Crees no vendrá. Tiene una reunión a primera hora con el consejo y de allí se irá al hospital.

— De acuerdo, pues, muchas gracias.

Salió de allí muy decaído, ¿qué le podía haber pasado a Marc para estar ingresado y aislado en el hospital? Fue a buscar el coche y se fue hacia el hospital. Le costó aparcar cerca del hospital, era demasiado céntrico tuvo que alejarse hacia el extrarradio para encontrar un lugar donde dejar el coche de Toni. Después fue andando hasta el hospital y se dirigió a información.

— Buenos días. Busco al Sr. Marc Tal. —La chica del mostrador, introdujo el nombre en el ordenador.

— Está ingresado en el departamento de Psiquiatría, pero no admite visitas.

— ¿Puedo hablar con alguien del departamento de Psiquiatría que me informe de su estado?

— ¿Es usted de su familia?

— Sí —Mintió.

— Pues suba a la planta cuarta y pregunte por el Dr. Trepat.

— Muchas gracias.

Toni/Marc fue hacia los ascensores y subió a la planta cuarta. Buscó el dispensario del Dr. Trepat y se acercó hasta él.

— Buenos días.

— Buenos días —respondió la chica que luciendo una impoluta bata blanca estaba sentada sola en un mesa ante la puerta donde una placa anunciaba "Dr. Jordi Trepat".

— Quería ver al Dr. Trepat

— ¿Tiene hora?

— No. Soy familiar de uno de sus pacientes y quisiera saber cómo va.

— Ahora no puede ser está en la visita de sala.

— ¿Sabe si tiene para mucho?

— Suele volver sobre las dos.

— Entonces volveré hacia la una y media.

— ¿Tiene móvil?

— Sí.

— Pues si me da yo le llamaré diciéndole cuando le podrá atender —le propuso la chica con una amplia sonrisa en la boca. Toni/Marc le dio el número del móvil de Toni y le agradeció la amabilidad.

Marc se llevó el cuerpo de Toni a dar una vuelta por la ciudad que él conocía tan bien el desayuno a su lugar preferido. Después se fue paseando a la casa que compartían él y Pau. El portal estaba cerrado. Llamó por el interfono, pero no obtuvo respuesta. Miró las ventanas y los balcones, estaban totalmente cerrados. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Con el alma encogida siguió andando maquinalmente, se encontró de nuevo en la puerta de la Universidad... Había seguido el camino que recorrían cada día juntos él y Pau para ir y volver del trabajo. Oyó sonar y sintió vibrar el móvil. Era la chica del el hospital.

— El Dr. Trepat, le atenderá a las cinco menos cuarto, le ruega que sea puntual ya que a las cinco empezarán a venir las visitas con cita —le dijo.

— No se preocupe, a la media estaré ahí para que me tenga que esperar ni un poquito.

— Hombre, tampoco hay que exagerar, mientras esté aquí cinco minutos antes.

— No se preocupe que hoy no tengo otro trabajo —concluyó Marc.

Un abrazo.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

Guauuuuu

Qué relato tan interesante!!!! Forma parte de una novela o algo así?

HAce mucho tiempo que no pasaba por aquí pero voy a volver seguido a ver si puedo leer más de esta historia

Peace-for-ever ha dit...

ZekY's: Me alegra verte de nuevo por aquí... Espero que te guste mi relato completo.

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por dejar tu comentario.

Un abrazo.

gerardbcn ha dit...

Això de ser conscient d´anar en el cos d´un altre, jo ho portaria molt malament.
Aniria sempre amb por de ser descobert!
No viuria tranquil.
Son conscients tots de que un dia acabará aquesta situació o no ho saben?
Un final imprevisible!

Peace-for-ever ha dit...

gerardbcn, em penso que em passaria una cosa semblant, em faria un tec de patir...

Encara no et puc avançar res del final.

Moltes gracies per seguir passant i molt especialment pels teus comentaris.

Una abraçada.


--- Traducción de los comentarios anteriores en catalán ---

gerardbcn dijo...
Eso de ser consciente de ir en el cuerpo de otro, yo lo llevaría muy mal.
Iría siempre con miedo a ser descubierto!
No viviría tranquilo.
Son conscientes todos de que un día terminará esta situación o no lo sabemos?
Un final imprevisible!

4 de julio de 2011 13:40


Peace-for-ever dijo...

gerardbcn, creo que me pasaría algo parecido, me sufriría mucho...

Todavía no te puedo adelantar nada del final.

Muchas gracias por seguir pasando y muy especialmente por tus comentarios.

Un abrazo.
--- --------------------------------------------- ---

Cosimo ha dit...

Esto es un sin vivir constante. Cuanto sufren tus personajes, Peace-for-ever... :(
Ojala que pronto caminen senderos de luz para todos.

Besos. :)

Peace-for-ever ha dit...

Cosimo: dicen que no hay mal que cien años dure ;) , veremos como acaba todo eso...

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por dejar tu comentario.

Un abrazo.

Rober Tenique ha dit...

Por lo menos parece que ya se va "desfaciendo" algo el entuerto. La verdad es que se siente muy tensa la trama en este momento (jajaja). ¿Pero tanto te cuesta decir que el viejo Toni tenía un Audi? (jajaja). Una forta abraçada.

Peace-for-ever ha dit...

Rober Tenique: Jajajajajajaja... Debo reconocer que es una figura que he sacado de un locutor de radio, que dijo eso de los cuatro anillos enlazados al referir-se al coche de un famoso... Me gusto.

Poco a poco se van aclarando las cosas... Pero aún queda...

Muchas gracias por pasarte y muy especialmente por comentar.

Un abrazo.

Publica un comentari a l'entrada